Kritiky.cz > Recenze knih > Můj prázdninový deník

Můj prázdninový deník

PrazdninovyDenik
PrazdninovyDenik
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Toto je deník na ty nej­lep­ší, nej­ú­žas­něj­ší, nej­dob­ro­druž­něj­ší prázd­ni­ny v roce…“, hlá­sá úvod­ní list bro­žo­va­né kníž­ky z tvor­by Silke Schmidtové. Takřka pět­a­čty­ři­ce­ti­le­tá němec­ká autor­ka je uměl­ky­ně, výtvar­ni­ce, ilu­strá­tor­ka a mat­ka dvou dcer. Právě to se v dob­rém slo­va smys­lu „pode­psa­lo“ na jejím nej­no­věj­ším díle – prázd­ni­no­vém dení­ku pro děv­ča­ta. Silke Schmidtová nejen dob­ře, ale hlav­ně vtip­ně kres­lí a díky dce­rám je si jis­tá slov­ní­kem nác­ti­le­tých – v dení­ku najde­te jak cool obráz­ky, tak stej­ně cool slov­ník.

Deník je urče­ný pro nác­ti­le­té sleč­ny, ale mys­lím, že bavit bude už deví­ti­le­té ško­lač­ky. U šest­nác­ti­le­tých už s ním ale asi nepo­cho­dí­te. Určený je pro obdo­bí prázd­ni­no­vých měsí­ců. Pokud vaše ško­lač­ka není zrov­na psa­vý tip, nezou­fej­te, neče­kej­te od Mého prázd­ni­no­vé­ho dení­ku hezkou obál­ku a prázd­né strán­ky, nao­pak, v dení­ku Silke Schmidtové je tře­ba sem tam něco dopsat, dokres­lit, zaškrt­nout. Psaní je v pod­sta­tě mini­mum, ale když děv­če deník vypl­ní a uscho­vá, i za pár let zís­ká skvě­lý pře­hled o tom, jak trá­vi­la dané prázd­ni­ny a hlav­ně – urči­tě se při vzpo­mín­kách na ně díky dení­ko­vým zázna­mům bude dob­ře bavit!

V úvo­du pub­li­ka­ce vybí­zí autor­ka „Máš plán? Tak si ho udě­lej!“ Děvčata si mohou do kalen­dá­ře zanést, kdy poje­dou k moři nebo k babič­ce, kdy se sejdou s kámoš­kou, co budou dělat, když bude pršet, kam by se chtě­ly během prázd­nin podí­vat, co by si chtě­ly upéct, co se nau­čit nebo jaké kníž­ky si pře­číst. Dále si do dení­ku zazna­me­na­jí něco o sobě – říkej­me tomu „tako­vá malá nená­sil­ná sebe­re­flexe“ – zazna­me­na­jí, co mají a nema­jí rády, co je dělá neza­mě­ni­tel­né nebo kdy se naštvou…

Každému prázd­ni­no­vé­mu dni jsou v pod­sta­tě věno­vá­ny čty­ři strán­ky. První začí­ná „Dnes je …“, kam děv­ča­ta vypl­ní datum. Následují drob­né postře­hy, kte­ré v pod­sta­tě shr­nu­jí den – napří­klad, co bylo to prv­ní, co dív­ka ráno sly­še­la, kte­rá byla prv­ní vůně, kte­rou ucí­ti­la nebo co úpl­ně nejdřív ochut­na­la – jde zkrát­ka o detai­ly dív­čí­ho, respek­ti­ve žen­ské­ho svě­ta, kte­ré ho tak nápad­ně a tak nějak hez­ky odli­šu­jí od toho muž­ské­ho – málo­kte­rý muž by si totiž po hodi­ně pama­to­val prv­ní vůni, kte­rou po pro­bu­ze­ní ucí­til a byl si ji schop­ný a ochot­ný zazna­me­nat do dení­ku. Následují dvě strán­ky úloh k zaba­ve­ní se a ukrá­ce­ní dlou­hé chví­le. Například man­da­ly, strom vzpo­mí­nek, pozo­ro­vá­ní mra­ků na oblo­ze, sou­pis toho, co s sebou do kuf­ru na prázd­ni­ny, plá­nek, jak si pře­stě­ho­vat pokoj, recept, jak uva­řit lží­ci s posel­stvím nebo jak si udě­lat neotře­lou sel­fie fot­ku. Čtvrtá strán­ka je opět věno­vá­na reka­pi­tu­la­ci dne za pomo­ci drob­ných postře­hů a vzpo­mí­nek.

Velmi chvá­lím pro­ve­de­ní dení­ku, kte­ré ho odli­šu­je od jiných pub­li­ka­cí toho­to typu. Je sku­teč­ně znát, že autor­ka vychá­ze­la při jeho tvor­bě z osob­ní zku­še­nos­ti, ví, co dneš­ní děv­ča­ta baví a jak se baví. Skvělé je, že deník lze vyu­žít při prázd­ni­nách letoš­ních, napřesrok i za dal­ší roky, pro­to­že dny si děv­ča­ta sami dopl­ňu­jí, nejde o pev­ně sta­no­ve­ný kalen­dář, napří­klad na letoš­ní prázd­ni­ny.


  • Autor:Silke Schmidtová
  • Žánr:dět­ská díl­na
  • Nakladatelstvi:Fragment
  • Datum vydá­ní: 04.05.2017
  • Doporučeno od:8 let
  • EAN:8594155758135
  • Počet stran:176 stran + 0 stran pří­lo­ha
  • Formát:136x190 - bro­žo­va­ná lepe­ná
  • Hodnocení: 100 %

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,18306 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71858 KB. | 22.07.2024 - 13:09:57