Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Chyť mě, jestli to dokážeš

Chyť mě, jestli to dokážeš

th CT 1031
th CT 1031
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak je tady dal­ší Spilberg, po Minority Report se do našich kin dostá­vá zatím posled­ní dílo Chyť mě, jest­li to doká­žeš, jež svá­dí dohro­ma­dy doce­la sluš­né Hollywoodské hvězdy. Jednou z nej­zá­ři­věj­ších je Tom Hanks, kte­rý se svo­jí posta­vou Agenta FBI žije, i když se jeho hra­ní dost podo­bá posta­vě v Road to Perdition, kde zase hrál lot­ra.


Tak je tady dal­ší Spielberg, po Minority Report se do našich kin dostá­vá zatím posled­ní dílo Chyť mě, jest­li to doká­žeš, jež svá­dí dohro­ma­dy doce­la sluš­né Hollywoodské hvězdy. Jednou z nej­zá­ři­věj­ších je Tom Hanks, kte­rý se svo­jí posta­vou Agenta FBI žije, i když se jeho hra­ní dost podo­bá posta­vě v Road to Perdition, kde zase hrál lot­ra.

Druhou slav­nou hvězdou je Leonardo di Caprio, kte­rý se po něko­li­ka letech hra­ní v ne moc slav­ných a dob­rých fil­mech zno­vu oci­tl na výslu­ní slá­vy, kte­rou zís­kal ve fil­mu Titanic. Dalšími hvězda­mi je Christopher Walken, či Martin Sheen.

Abych nezů­stal u vyjme­no­vá­vá­ní hvězd toho­to fil­mu, řek­nu vám, o čem ten film je, je o mla­dém 16. letém Franku Abagnale (Leonardo di Caprio) v letech 1963-1969, kte­rý na vzdor svým roz­vá­dě­jí­cím se rodi­čům, ute­če z domo­va, a začne se živit po svém, živit po způ­so­bu nezá­kon­ném, začne pašo­vat šeky a začne se vydá­vat za lidi, kte­ří jsou úspěš­ní, napří­klad za pilo­ta, jehož pře­vle­kem zís­ká důvě­ru lidí a zís­ká mož­nost lítat zdar­ma po celém svě­tě. Za dok­to­ra, kte­rý mu umož­ní se zami­lo­vat do nemoc­nič­ní sest­ry, kte­rá ho milu­je, jako dok­to­ra, jako osob­nost, kte­rá si ji všimla. Svojí neka­lou čin­nos­tí, padě­lá­ním šeků, pře­vlé­ka­jí­cí za jinou oso­bu udě­lá mili­o­no­vé dlu­hy, a tak se za ním vydá Carl Hanratty (Tom Hanks), agent FBI, kte­rý se za Frankem vydá, aby ho zatknul, a vydal do rukou spra­ve­dl­nos­ti, což se mu vůbec neda­ří, pro­to­že se nechá Frankem x-krát obe­jít, oba­la­mu­tit, aby se stal všem pro smích. Nakonec se mu to poda­ří až ve Francii, kde je Frank scho­vá a vytvá­ří faleš­né šeky.

Celý pří­běh není vyprá­věn chro­no­lo­gic­ky, je spí­še minu­los­tí na poza­dí děje o zatče­ní Franka, a je pokra­čo­ván tím, jak se Frank po něko­li­ka letech ve věze­ní sta­ne agen­tem FBI, kte­rý pomá­há při odha­lo­vá­ní faleš­ných šeků, a to se potom sta­ne jeho sku­teč­nou pra­cí pro FBI, dost pla­ce­nou, i pro ban­ky výhod­nou, pro­to­že mu pla­tí za to, aby neu­stá­le vymýš­lel za to, aby šeky byly čím více hůř fal­šo­va­te­lé.

K čemu bych při­rov­nal ten­to Spielbergův film?Snad k niče­mu, co on nato­čil, je to odde­cho­vé, je to poho­do­vé, je to pros­tě tako­vý film, pro hezkou nála­du, bez žád­ných dras­tic­kých scén, bez žád­ných scé­náris­tic­kých kliček,s dobo­vou hud­bou od dvor­ní­ho skla­da­te­le, s záměr­ně oddycho­vou kame­rou. Prostě oddycho­vý film, na kte­rý musí­te jít a moc ho dopo­ru­ču­ji, je vidět, že Spielberg je dob­rý reži­sér, kte­rý umí točit oddycho­vé kome­die s dob­rý­mi her­ci.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62239 s | počet dotazů: 251 | paměť: 71852 KB. | 18.07.2024 - 13:51:16