Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Recept na štěstí: kulinářská komedie plná chutí a vůní

Recept na štěstí: kulinářská komedie plná chutí a vůní

Photo © Ganza Film
Photo © Ganza Film
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Jste-li váš­ni­vý­mi milov­ní­ky jíd­la a kuli­na­ře­ní, mož­ná vás zaujme nový film ukra­jin­ské­ho reži­sé­ra Oleksandra Berezaňa s názvem Recept na štěs­tí, kte­rý se tvá­ří být roman­tic­kou kome­dií. Tento sní­mek zís­kal hlav­ní cenu na fran­couz­ském fes­ti­va­lu fil­mů o gastro­no­mii Silence ça Touille Movie & Food Festival Locronan (2023) a ve Varšavě zaha­jo­val Festival ukra­jin­ské­ho fil­mu. Stopáž fil­mu je 117 minut a je mlá­de­ži pří­stup­ný, tak­že je vhod­ný i pro mlad­ší divá­ky a roman­tic­ké divač­ky. Snímek při­chá­zí do čes­kých kin dne 02. květ­na 2024.

Oleksandr Berezaň natá­čel svou kome­dii v létě roku 2021 v ukra­jin­ských měs­tech Lvově a Kyjevě, tedy před vypuk­nu­tím vál­ky na Ukrajině. Hlavní role ztvár­ni­li Iryna Kudashova, Pavlo Li, Tetiana Malkova, Tomasz Sobczak, Irma Vitovska a dal­ší. Dále s nimi si ve fil­mu sami sebe zahrá­li Alex Yakutov, kte­rý se pro­sla­vil jako nelí­tost­ný šéf­ku­chař v ukra­jin­ské ver­zi kuchař­ské rea­li­ty show Hell’s Kitchen, či zpě­vač­ka Jamala, vítěz­ka sou­tě­že Eurovision Song Contest 2016, a zná­má ukra­jin­ská model­ka a influ­en­cer­ka – krás­ná bru­ne­ta Victoria Maremukha, jež má jen na instagra­mu přes půl mili­o­nu sle­du­jí­cích a kte­rá ve fil­mu hra­je sama sebe. Herec, kte­rý si zahrál roli kucha­ře Phila, bohu­žel padl ve vál­ce.

Hlavní myš­len­kou, kte­rou tvůr­ce Oleksandr Berezaň do sním­ku vne­sl, je obro­da ukra­jin­ských hod­not a zejmé­na ušla­pa­né národ­ní hrdos­ti na domá­cí ukra­jin­skou kuchy­ni, kte­rá je tak nějak dle Oleksandra opo­mí­je­na až zatra­co­vá­na, a její mís­to si ve vel­kém uzur­pu­je kuchy­ně fran­couz­ská či brit­ská. Podle reži­sé­ra a scé­náris­ty Oleksandra je to ale ško­da, pro­to­že i v ukra­jin­ské národ­ní kuchy­ni exis­tu­jí již po sta­le­tí domně­lé skvos­ty, kte­ré sto­jí za to oprášit a vzkří­sit z pope­la. Tyto myš­len­ky Oleksandr ilu­stru­je na pří­bě­hu mla­dič­ké pla­vo­vla­sé hol­ky Varii (Iryna Kudashova), kte­rá vypa­dá ješ­tě jako dítě, ale přes­to se úpl­ně sama pouš­tí do vel­ké­ho svě­ta. Oleksandr vykres­lu­je neleh­kou a stras­tipl­nou ces­tu milouč­ké a sym­pa­tic­ké Varii za hle­dá­ním vysně­né­ho mís­ta šéf­ku­chař­ky v někte­ré ze svě­to­vě slav­ných kuchy­ní, kterak náh­le neče­ka­ně obje­ví v pod­ná­jem­ním bytě kni­hu zapo­me­nu­té legen­dy ukra­jin­ské kuchy­ně Olgy Frankové (Irma Vitovska), kte­rá jí navždy změ­ní život, neboť spo­leč­ně s kni­hou se jí vždy zhmo­t­ňu­je samot­ná Olga a radí jí, jak má vařit a co má dělat. Snímek je tedy inspi­ro­ván sku­teč­ným pří­bě­hem Olgy Frankové, význam­né ukra­jin­ské šéf­ku­chař­ky a akti­vist­ky, kte­rá se v éře Sovětského sva­zu nesmě­la věno­vat své milo­va­né prá­ci. V roce 1928 jí vyšla uni­kát­ní kuchař­ská kni­ha, prv­ní sbír­ka ukra­jin­ských, maďar­ských, pol­ských, židov­ských a rakous­kých recep­tů, kte­rá ve své době před­sta­vo­va­la pře­vrat­ný, zce­la nový pohled na jíd­lo a zdra­vý život­ní styl.

Samotný sní­mek začí­ná pohle­dem na bis­tro u ces­ty, kde mla­dá Varia pra­cu­je a vaří pro utr­má­ce­né pocest­né roz­lič­né lahůd­ky, kte­ré ale oni pro své buran­ství abso­lut­ně nemo­hou oce­nit – a tak je pro­puš­tě­na. Uražená, zkla­ma­ná a nešťast­ná Varia si posta­ví hla­vu a odchá­zí z rod­né­ho domu i měs­ta do Lvova hle­dat si své nové zaměst­ná­ní s vidi­nou úspě­chu. Nejprve si nachá­zí skrov­né uby­to­vá­ní v nájem­ním bytě, kte­rý se téměř roz­pa­dá, voda se nesmí pouš­tět, nefun­gu­jí vypí­na­če svě­tel a pokud chce roz­sví­tit, musí pří­mo našrou­bo­vat žárov­ku. Za abso­lut­ně neu­tě­še­né byd­le­ní si paní domá­cí žádá sumu peněz, ale co naplat, Varia nemá moc na vybra­nou. Okolí bytu je rov­něž dosti oprýska­né a neu­tě­še­né. Díky tomu, že Varia vyto­pí své­ho sou­se­da Tarase, sezna­mu­je se s mla­dým chlap­cem, kte­rý se začne o Variu více zají­mat a poslé­ze i uchá­zet. Díky tram­po­tám a pro­blé­mům v zaměst­ná­ní, kte­ré Varia při­ja­la v míst­ní nóbl restau­ra­ci, nemá ale na své­ho Tarase čas, a pro­to se roz­ho­dl ji opus­tit. To si ale na posled­ní chví­li roz­mys­lel, a radě­ji se roz­ho­dl začít s Variou pod­ni­kat. A tak se nako­nec divák dočká hap­py endu, kdy si Varia koneč­ně ote­ví­rá svůj vlast­ní pod­nik a pří­běh šťast­ně kon­čí.

Námět fil­mu se mi jeví jako jed­no­du­chouč­ký, kdy divák nemů­že oče­ká­vat nic slo­ži­té­ho, nároč­né­ho nebo sofis­ti­ko­va­né­ho. Snímek je sice lehce roman­tic­ký – díky let­mo nastí­ně­né záplet­ce Varii a Tarase, ale pri­már­ně jako love sto­ry bych jej neo­zna­či­la. Mě osob­ně kome­di­ál­ní moc nepři­šel, spí­še jsem byla nepří­jem­ně zasko­če­na dez­o­lát­ním sta­vem měs­ta Lvova. Snímek sice hýří pes­t­rý­mi barva­mi, je vese­lý, milý, ale nároč­něj­ší­ho divá­ka by začal sní­mek po čase asi už nudit. Proto sním­ku dávám rov­ných 40%.


RECEPT NA ŠTĚSTÍ


Podívejte se na hodnocení Recept na štěstí na Kinoboxu.

  • Původní název: Смак свободи
  • Žánr: Komedie / Romantický
  • Země: Ukrajina
  • Rok: 2023
  • Stopáž: 117 min
  • Režie: Oleksandr Berezaň
  • Kamera: Yevgeny Usanov
  • Hrají: Iryna Kudašova, Tetiana Malkova, Tomasz Sobczak, Kosťantyn Temljak, Irma Vitovska

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52981 s | počet dotazů: 248 | paměť: 71536 KB. | 21.06.2024 - 19:01:18