Kritiky.cz > Recenze knih > Brontík - Kamarád z pravěku

Brontík - Kamarád z pravěku

Kamarad
Kamarad
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Knížka Thomase Breziny s půvab­ný­mi ilu­stra­ce­mi Pabla Tambruscia vyšla v loň­ském roce ve vídeň­ském nakla­da­tel­ství GaG Verlagsgessellschaft mbH. V letoš­ním roce se malí čte­ná­ři dočka­li její­ho pře­kla­du. V úno­ru vychá­zí v nakla­da­tel­ství Fragment.

Týna a její dvoj­če – bra­tr Tomík – si chtě­li zaly­žo­vat. Proto s nimi strý­ček Norbert vyra­zil na lyže. V ledu najdou zamrz­lé zví­ře, vypa­da­jí­cí jako dino­sau­rus. Ti sice před desít­ka­mi mili­o­nů let vyhy­nu­li, jeden ale pře­ce pře­žil. Je to mlá­dě a jme­nu­je se Brontík. Děti si ho vez­mou domů a zaží­va­jí s ním růz­né tram­po­ty – rados­ti i sta­ros­ti. Například se musí posta­rat o jeho stra­vu, zabez­pe­čit, aby neu­tí­kal, sehnat počí­tač, díky němuž si budou moci pře­lo­žit, co jim Brontík říká. Ale také se vyrov­nat se zájmem médií, kte­rá zača­la šířit sen­zač­ní zprá­vu o tom, že ve měs­tě se obje­vil dino­sau­rus. To je ve zkrat­ce pří­běh kni­hy Thomase Breziny Kamarád z pra­vě­ku. Jak skon­čí? Nechte se pře­kva­pit.

Děj kníž­ky je roz­čle­ně­ný na deva­te­náct na sebe nava­zu­jí­cích kapi­tol, čle­ně­ných pod­le jed­not­li­vých zážit­ků dětí a strýč­ka s dino­sau­rem. Jde o jed­no­du­ché, ale nápa­di­té pří­běhy, kte­ré budou bavit děti od šes­ti let. Jejich před­sta­vi­vost nabu­dí hez­ky pro­ve­de­né ilu­stra­ce, vhod­ně dopl­ňu­jí­cí text.

Námět kníž­ky spo­ju­je pra­věk (dino­sau­rus) s novou dobou (zájem médií, život rodi­ny) a to neotře­lým způ­so­bem. Přesto má kníž­ka hla­vu a patu, děj je dob­ře pro­myš­le­ný a záplet­ky jed­not­li­vých pří­bě­hů napí­na­vé. Napínavost zvy­šu­je ješ­tě hoj­né uži­tí pří­mé řeči v tex­tu:

„Stůjte!“ vykři­kl strý­ček Norbert. Bylo však už poz­dě.
„Rychle do údo­lí,“ vola­la Týna. „Honem do auta a domů, abychom tam byli dří­ve než Létavec.“
Brontík se na Létavcově hřbe­tu už něco nalé­tal. Líbilo se mu, jak se oko­lo nich pro­há­ní vítr.
Tobík sho­ra viděl sil­ni­ci, kte­rá se krou­ti­la dolů do údo­lí a dále ved­la k dál­ni­ci. Té se musí držet.
Z hloub­ky pod nimi sly­šel Týnino volá­ní. Mávala obě­ma ruka­ma. Něco se muse­lo stát! Jenže co?

Celá kníž­ka (nejen) ilu­stra­ce je pří­hod­ně barev­ně vyve­de­ná a díky tomu si ji vaše děti zami­lu­jí. Je vhod­ná také pro začí­na­jí­cí čte­ná­ře, a to díky uži­tí poměr­ně vel­ké­ho písma.


  • Hodnocení: 100 %
  • Autor:Thomas Brezina
  • Žánr:pří­běhy o zví­řa­tech, dob­ro­druž­ství
  • Nakladatelstvi:Fragment
  • Datum vydá­ní: 13.02.2017

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,84898 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72026 KB. | 13.04.2024 - 07:36:20