Kritiky.cz > Seriály > Zajímavosti > Co všechno víme o nové řadě seriálu Futurama

Co všechno víme o nové řadě seriálu Futurama

Photo © 20th Century Fox Television
Photo © 20th Century Fox Television
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Futurama je popu­lár­ní ani­mo­va­ný seri­ál, kte­rý nás zave­de do roku 3000 a sle­du­je dob­ro­druž­ství Frye, Bendera, Leely a dal­ších postav z doru­čo­va­cí spo­leč­nos­ti Planet Express. Seriál vzni­kl v roce 1999 a má za sebou deset řad a čty­ři fil­my. Nyní se chys­tá na svůj vel­ký návrat s jede­nác­tou řadou, kte­rá bude mít pre­mi­é­ru 24. čer­ven­ce 2023 na stre­a­mo­va­cí služ­bě Hulu (v Česku na Disney+). Co o ní víme?

 1. Nová řada bude mít deset epi­zod, kte­ré budou vychá­zet kaž­dý pon­dě­lí. To je opro­ti původ­ním plá­nům polo­vič­ní počet, neboť se zpo­čát­ku uva­žo­va­lo o dva­ce­ti dílech. Důvodem sní­že­ní je prav­dě­po­dob­ně vyš­ší nároč­nost pro­duk­ce a kva­li­ty ani­ma­ce .
 2. Tvůrci seri­á­lu jsou stá­le David X. Cohen a Matt Groening, kte­ří jsou zná­mí také jako auto­ři Simpsonových. Tito dva spo­lu­pra­cu­jí už od roku 1989, kdy Groening vytvo­řil Simpsonovy pro tele­viz­ní show Tracey Ullman Show. Cohen se k nim při­po­jil v roce 1993 jako sce­náris­ta a pro­du­cent. V roce 1999 spo­leč­ně vytvo­ři­li Futuramu jako alter­na­ti­vu k Simpsonovým .
 3. Všichni původ­ní dabé­ři se vrá­tí k svým rolím, včet­ně Johna DiMaggia jako Bendera, kte­rý zpo­čát­ku odmí­tal novou smlou­vu. DiMaggio je jed­ním z nej­zná­měj­ších hla­so­vých her­ců v USA, kte­rý pro­půj­čil svůj hlas napří­klad Marcusovi Fenixovi z video­hry Gears of War nebo Jakeovi ze seri­á­lu Dobrodružství Finn a Jake. Jeho návrat je pro fanouš­ky Futuramy vel­kou úle­vou, neboť jeho hlas je neod­mys­li­tel­ně spo­jen s robo­rem Benderem .
 4. Nová řada bude pokra­čo­vat v pří­bě­hu hlav­ních postav, zejmé­na v roman­tic­kém vzta­hu mezi Fryem a Leelou. Fry je doru­čo­vák z roku 1999, kte­rý byl omy­lem zmra­zen a pro­bu­dil se v roce 3000. Leela je jed­no­o­ká mutant­ka a kapi­tán­ka lodi Planet Expressu. Jejich lás­ka pro­šla mno­ha zkouš­ka­mi a obra­ty, až vyvr­cho­li­la v posled­ní epi­zo­dě desá­té řady, kdy spo­leč­ně pro­ži­li celý život díky časo­vé smyč­ce .
 5. Nová řada si bude dělat legra­ci z aktu­ál­ních témat, jako jsou pan­de­mie, vak­cí­ny, can­cel cul­tu­re, bit­co­i­ny nebo stre­a­mo­va­cí služ­by. To je typic­ké pro Futuramu, kte­rá si čas­to zahrá­vá s růz­ný­mi aspek­ty budouc­nos­ti a paro­du­je sou­čas­nou spo­leč­nost. Seriál také obsa­hu­je mno­ho odka­zů na popu­lár­ní kul­tu­ru, vědu, his­to­rii nebo poli­ti­ku .
 6. Nová řada odha­lí tajem­ství obsa­hu Diblíkova záchůd­ku, zabrouz­dá do minu­los­ti zlé­ho Robo-Santy a dozví­me se, jak jsou na tom děti/pulci Kifa a Amy. Diblík je pro­fe­so­rův bra­tra­nec a maji­tel spo­leč­nos­ti MomCorp, kte­rá vyrá­bí vět­ši­nu robo­tů na Zemi. Jeho záchů­dek je uzamče­ný a nikdo neví, co se v něm skrý­vá. Robo-Santa je robo­tic­ký Santa Klaus, kte­rý kaž­dé Vánoce tero­ri­zu­je lid­stvo, pro­to­že má pří­liš vyso­ké stan­dar­dy na to, kdo je hod­ný a kdo ne. Kif je mimo­zem­ský asi­s­tent Zappa Brannigana, kte­rý má vztah s Amy, boha­tou a roz­maz­le­nou stu­dent­kou z Marsu. V osmé řadě se sta­li rodi­či pěti pul­ců .
 7. Nová řada při­ne­se zpět někte­ré oblí­be­né ved­lej­ší posta­vy, jako jsou Calculon, Zapp Brannigan nebo Maminka. Calculon je robo­tic­ký herec, kte­rý hra­je v tele­no­ve­le Všechny moje obvo­dy. Je vel­mi ego­cen­t­ric­ký a dra­ma­tic­ký. Zapp Brannigan je kapi­tán Hvězdné flo­ti­ly a sebe­vě­do­mý žen­ský suk­nič­kář. Je ale také vel­mi hloupý a neschop­ný. Maminka je šéf­ka spo­leč­nos­ti MomCorp a nej­bo­hat­ší a nej­moc­něj­ší žena na svě­tě. Předstírá, že je milá a sta­rost­li­vá mat­ka, ale ve sku­teč­nos­ti je zlá a mani­pu­la­tiv­ní .
 8. Nová řada bude dostup­ná na Disney+, ale zatím není jas­né, zda bude mít čes­ký dabing nebo titul­ky. Disney+ je stre­a­mo­va­cí služ­ba, kte­rá nabí­zí obsah od spo­leč­nos­tí Disney, Pixar, Marvel, Star Wars a National Geographic. V Česku fun­gu­je od 23. úno­ra 2021. Na Disney+ najde­te také obsah od služ­by Hulu, kte­rá je v USA kon­ku­ren­tem Netflixu nebo HBO Max. Hulu je pro­du­cen­tem nové řady Futuramy .
 9. Nová řada je dlou­ho oče­ká­va­ným návra­tem seri­á­lu, kte­rý byl něko­li­krát zru­šen a obno­ven na růz­ných tele­viz­ních sta­ni­cích. Futurama zača­la v roce 1999 na sta­ni­ci Fox, ale byla zru­še­na v roce 2003 kvů­li níz­ké sle­do­va­nos­ti a nesta­bil­ní­mu vysí­la­cí­mu času. V roce 2007 byly vyro­be­ny čty­ři fil­my, kte­ré byly roz­dě­le­ny na šest­náct epi­zod a vysí­lá­ny jako pátá a šes­tá řada na sta­ni­ci Comedy Central. V roce 2010 byla objed­ná­na sed­má řada, kte­rá měla být původ­ně posled­ní, ale byla roz­dě­le­na na dvě polo­vi­ny a vysí­lá­ny jako sed­má a osmá řada v letech 2012 a 2013 .
 10. Nová řada je pro fanouš­ky Futuramy vel­kou rados­tí, ale také oba­vou, zda bude zacho­vat kva­li­tu a humor před­cho­zích sérií. Futurama je pova­žo­vá­na za jeden z nej­lep­ších ani­mo­va­ných seri­á­lů pro dospě­lé, kte­rý kom­bi­nu­je inte­li­gent­ní sci-fi nápa­dy s absurd­ním a čer­ným humo­rem. Seriál zís­kal mno­ho oce­ně­ní a uzná­ní od kri­ti­ků i divá­ků. Fanoušci si cení jeho ori­gi­nál­ní­ho a kre­a­tiv­ní­ho pří­bě­hu, sym­pa­tic­kých a vtip­ných postav, boha­té­ho a detail­ní­ho svě­ta, skvě­lé­ho dabin­gu a hud­by. Nová řada tak musí spl­nit vyso­ká oče­ká­vá­ní a nezkla­mat fanouš­ky, kte­ří seri­ál milu­jí a sle­du­jí už dlou­há léta.

Zdroje:

 • nerdfix.cz
 • smartmania.cz
 • cc.cz
 • idnes.cz
 • futurama.simpsonovi.fun

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46682 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72221 KB. | 25.04.2024 - 06:27:22