Kritiky.cz > Seriály > Zajímavosti > Na Prima COOL začíná v úterý nová (33.) sezóna seriálu Simpsonovi

Na Prima COOL začíná v úterý nová (33.) sezóna seriálu Simpsonovi

Sims3
Sims3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na Prima Cool bude mít pre­mi­é­ru 25. 1. 2022 prv­ní epi­zo­da 33. sezó­ny seri­á­lu Simpsonovi. V pra­vi­del­ném týden­ním inter­va­lu nás čeká 20 minut nej­no­věj­ších dílů pove­de­né rodi­ny Simpsonových. V prv­ních třech dílech nás čeká Marge jako zpě­vač­ka, Bart ve věze­ní a samo­zřej­mě XXXII. stra­ši­del­ný díl.


S33E01: The Star of the Backstage (Hvězda zákulisí)

Na vzpo­mín­ko­vé akci na Franklina Chase uvi­dí Marge VHS s muzi­ká­lem Y2K: The Millennium Bug, kte­ré­ho se účast­ni­la spo­lu s dal­ší­mi oby­va­te­li Springfieldu. Paní Chaseová dá Marge svou kni­hu pod­ně­tů ze střed­ní ško­ly, což ji při­mě­je k dal­ším vzpo­mín­kám a k nastu­do­vá­ní muzi­ká­lu, v němž je reži­sér­kou.

Lenny si však zlo­mí kyčel a na popud Lízy a Barta ho nahra­dí Homer. Lidé z roku 1992 se vra­ce­jí, aby zopa­ko­va­li před­sta­ve­ní, a sna­ží se zavo­lat Sashu Reeda, ale bez úspě­chu. Sasha se však obje­ví na jeviš­ti a zpí­vá o své minu­los­ti od doby, kdy ji vidě­li napo­sle­dy.

Brzy poté uspo­řá­dá setká­ní se štá­bem v domě u jeze­ra, ale pro­to­že Marge není jeho sou­čás­tí a je pou­ze mana­žer­kou, není pozvá­na. Druhý den Marge při­ne­se kous­ky ze vzpo­mí­nek na jejich minu­lost a začnou zpí­vat dal­ší píseň o minu­los­ti, avšak Marge díky všem zážit­kům, kte­ré zaži­ly, zjis­tí, že ona sama nikdy neby­la její sou­čás­tí.

Marge odchá­zí z diva­dla sama a s poci­tem odmít­nu­tí a se svý­mi pro­blémy se svě­ří mat­ce v jejím bytě a s pomo­cí počí­ta­če začne pát­rat po Sašovi a dru­hý den aktu­a­li­zu­je obsa­ze­ní o nové obje­vy.

Avšak mís­to toho, aby je při­mě­la Sašu nená­vi­dět, situ­a­ci ješ­tě zhor­ši­la a všich­ni ji nená­vi­dí, což ji ješ­tě více roz­čí­lí. Doma se naštve a celou noc nespí a Homer jí zazpí­vá pís­nič­ku, aby pocho­pi­la svou chy­bu.

Jde se Vočkovi omlu­vit a svo­lá­vá her­ce, aby se přesku­pi­li a muzi­kál se usku­teč­nil, a to k vel­ké­mu úspě­chu. Marge se cítí sklí­če­ná, že ji zase jed­nou vyne­cha­li, ale dva lidé ji pozvou na veče­ři do Ruthie’s Diner, pro­to­že obdi­vu­jí její prá­ci scé­no­gra­f­ky, zatím­co Homer pozve her­ce na večí­rek do domu.


S33E02: Bart’s in Jail (Bart je v base!)

Děda, sta­rý Žid a Jasper dosta­nou v minu­los­ti ve Springfieldské továr­ně na maso­vé kulič­ky prv­ní šek ze zaměst­ná­ní, pak jdou na skle­nič­ku k Macovi, všim­nou si daní ze soci­ál­ní­ho pojiš­tě­ní a stě­žu­jí si na ně, sáze­jí pení­ze na zví­ře­cí zápa­sy. Zpátky v pří­tom­nos­ti si začnou stě­žo­vat, že chtě­jí zpět své daně v důcho­du na sprin­g­field­ské poš­tě a pak je zís­ka­jí zpět.

Všichni sta­ří Springfielďané se vyda­jí na náku­py a pak se zno­vu sejdou, aby si zahrá­li cribbage, než se vrá­tí na sprin­g­field­ský důchod­cov­ský zámek. Tam děda spí, když mu zavo­lá Bart, že byl zatčen. Telefon mu vez­me poli­cis­ta a požá­dá ho, aby do 90 minut poslal pení­ze na kau­ci, jinak bude poslán do náprav­né­ho zaří­ze­ní pro mla­dist­vé v cen­t­ru měs­ta.

Děda jde do Best Western Union, aby pro­ve­dl pře­vod peněz, a zjis­tí, že mno­ho dal­ších sta­rých lidí dělá totéž pro své vnu­ky. Druhý den děda vidí Barta hrát fot­bal a je vděč­ný za jeho pro­puš­tě­ní, ale Bart potvr­dí, že vůbec nebyl uvěz­něn a že děda byl pod­ve­den.

Doma mu děda pro­zra­dí, že ho pod­ved­li o deset tisíc dola­rů, dědic­tví po Homerovi, z čehož má v noci noč­ní můry a mys­lí na to, jak moc by se jejich život zlep­šil, kdy­by měli tolik peněz. Na rodi­čov­ské schůz­ce v základ­ní ško­le, poté co Homer hla­si­tě odmí­tl při­spět na sbír­ku na tep­lo­měr, Skinner navrh­ne Marge, aby navští­vi­la schůzku S.C.A.M.S., Support & Care for Adults Manipulated by Scams, ve Springfieldském komu­nit­ním cen­t­ru.

Děda s Homerem se k setká­ní pro seni­o­ry a jejich rodi­ny při­po­jí, ale Homer se vysmě­je tomu, že se on a jeho děti necha­li pod­vést, a řek­ne, že on se nikdy nene­chá, ale zjis­tí, že se nechal pod­vést v pyra­mi­do­vé hře, a jde se dědo­vi na Hrad omlu­vit. Volající volá ješ­tě jed­nou a Líza pomo­cí soft­wa­ru určí jeho polo­hu na 1300 Business Loop C.

Jakmile dora­zí na mís­to, zjis­tí, že tam pra­cu­je mno­ho pod­vod­ní­ků, včet­ně Vočka, kte­rý byl jed­ním z lidí na schůz­ce. Policie je nezatkne, pro­to­že jsou to jen zaměst­nan­ci a dal­ší pod­vod­né agen­tu­ry se zved­nou, jakmi­le byl ten­to pří­pad sejmut. Naštvaná Marge kop­ne do koše a vysko­čí z něj dár­ko­vé kar­ty, tak­že je jdou pou­žít do ‚Zerzu.

Po sně­de­ní 500 dola­rů před­kr­mů rodi­na vidí, jak se obje­vu­je Loki a jeho for­mu­lá­ře, kte­ré odha­lu­jí, že za celým pod­vo­dem stál on. Po veče­ři Chalmers odmít­ne dát ženě 20 dola­rů na natan­ko­vá­ní auta, pro­to­že si mys­lí, že to byl dal­ší pod­vod, ale Marge se sna­ží zjis­tit, jest­li jí ješ­tě může věřit, a půj­čí jí pení­ze v důvě­ře, že jí je pošle zpět, jak slí­bi­la. O týden poz­dě­ji dosta­ne pení­ze zpět v domně­ní, že jsou od ní, ale byl to děda, kte­rý jim dával jis­to­tu, zatím­co Vočko je viděn, jak se opět věnu­je pod­vá­dě­ní lidí po tele­fo­nu.


S33E03: Treehouse of Horror XXXII

„Ve výroč­ním halloween­ském spe­ci­á­lu se obje­ví film Parazit reži­sé­ra Bong Joon-hoa, Bambiho pomsta a mno­ho dal­ší­ho.“

Barti

V paro­dii na film Bambi jsou Barti a jeho mat­ka pro­ná­sle­do­vá­ni lov­cem, panem Burnsem. Po útě­ku v jes­ky­ni Barti zjis­tí, že jeho mat­ka to nepře­ži­la. Když se vra­cí lesem, potká pana Burnse a ptá se, kde je jeho mat­ka, ale ta se obje­ví, ujis­tí ho, že ji otec zachrá­nil, pro­bod­ne pana Burnse s Lennym a začnou pana Burnse jíst.

Bong Joon Ho na téhle straně parazita

V paro­dii na jiho­ko­rej­ský film Parazit z roku 2019 žijí Simpsonovi v obskur­ním sklep­ním bytě plném vody a všu­de jsou kra­bi­ce od piz­zy, ale jejich život se změ­ní, když se Bart nechá najmout na pan­ství Rainera Wolfcastla jako vycho­va­tel.

O něko­lik dní poz­dě­ji Bart špat­ně učí Gretu Wolfcastlovou mate­ma­ti­ku, když vtom zapne tele­vi­zi a pus­tí si epi­zo­du The Itchy & Scratchy Show D’oh Piercer. Mezitím Wolfcastle pře­zkou­má­vá Kirka, když zjis­tí, že už není vhod­ný, a tak mu Bart navrh­ne, aby mís­to něj najal jeho rodi­nu, pro­to­že odjíž­dí na dovo­le­nou.

Když si rodi­na uží­vá živo­ta v domě boha­té­ho člo­vě­ka, Kirk se vrá­tí a žádá, aby ho pus­ti­li dovnitř, a když ho Marge pus­tí, běží do kuchy­ně a odha­lí skry­té dve­ře do skle­pa, kam ukryl svou rodi­nu. Začne boj mezi nimi a ostat­ní­mi para­zi­ty, kte­ří byli pří­tomni ve skle­pě, dal­ší­mi Springfielďany ve stej­né situ­a­ci a nako­nec je vět­ši­na lidí mrt­vá, zatím­co rodi­na Simpsonových je jedi­ná, kte­rá sto­jí a žije v domě.

Noční můra na Elm Tree

V paro­dii na film Noční můra v Elm Street začne Bart vyprá­vět pří­běhy Líze a Maggie a vydě­sí je v poko­ji jejich rodi­čů, kde prá­vě pro­ží­va­li váš­ni­vou chvil­ku. Homer, una­ve­ný stra­ši­del­ný­mi pří­běhy vyprá­vě­ný­mi Bartem, se tomu poku­sí uči­nit pří­trž a začne řezat strom v dom­ku, nicmé­ně se una­ví a začne pod stro­mem spát.

Do stro­mu ude­ří hrom, čímž strom oži­je a kop­ne Homera o strom, při­čemž se vydá na ces­tu do auto­ki­na, kde uvi­dí lidi, kte­ří sle­du­jí Groota ve fil­mu Strážci Galaxie a smě­jí se mu. Sbírá lidi a vyha­zu­je je pryč, než dora­zí na stro­mo­vou far­mu, kde zjis­tí, co se tam děje se stro­my, a při­mě­je je, aby oži­ly tím, že se jich dotkne. Stromy se začnou mstít, zabí­je­jí lidi ve měs­tě, vyu­ží­va­jí jejich sla­bi­ny, jako je pyl, a své vítěz­ství osla­vu­jí tan­cem kolem býva­lé sochy Jebediaha Springfielda.

Poetické intermezzo

Hlas před­čí­tá Maggie „The Telltale Bart“. V led­nu Bart nasy­pe Homerovi do vaf­lí žíža­ly. V úno­ru ulo­vil paní Krabappelovou na Tinderu. V břez­nu zni­čil škol­ní hřiš­tě. V dub­nu si na kopí­r­ce poří­dil akty své­ho zad­ku. V květ­nu ukra­dl Skinnerovi auto a pře­jel tyč, na kte­ré děti tan­co­va­ly. V červ­nu se popr­vé napil piva. V čer­ven­ci uří­zl hla­vy Lisiným panen­kám Malibu Stacy.

V srpnu se pokou­ší mučit žel­vu slun­cem, ale neda­ří se mu to. V září strá­vil celý měsíc po ško­le a psal na tabu­li „Nesnáším rýmo­va­né dvoj­ver­ší“. V říj­nu jedl halloween­ské bon­bo­ny, až byl zele­ný. V lis­to­pa­du na Den díkůvzdá­ní uříz­ne rodi­ně u veče­ře hla­vy. Než však vypra­věč stih­ne vyprá­vět, co dělal v pro­sin­ci, Maggie ho uškr­tí, než si vle­ze do poste­le a usne.

Mrtvý zvonek

V paro­dii na fil­mo­vou sérii Kruh pro­zra­dí děti ze Springfieldské základ­ní ško­ly Líze, že uspo­řá­da­ly večí­rek, aniž by ji pozva­ly, ale všich­ni, kdo tam sle­do­va­li video na TikToku, do týd­ne zemře­li. Nejdřív zemře Sherri a Terri, pak Milhouse. Bart se na video nedí­val, ale pozve Lízu, aby se na něj podí­va­la. Aby tomu Líza a Bart zabrá­ni­li, necha­jí se mís­to nich dívat na něko­ho, kdo se nebo­jí smr­ti, na dědu.

Poté jdou za Skinnerem, ale ten jim moc nepo­mů­že, až je Willie pozve, aby s ním šli do jeho cha­ty a vyprá­vě­li mu pří­běh o Mopey Mary, kte­rá po obdr­že­ní kra­bi­ce plné krá­li­čích bob­ků šla ke stud­ni na škol­ním dvo­ře a vrh­la se do ní. O sedm dní poz­dě­ji našel její tělo, ale stud­nu zakryl, aby ji nikdo nena­šel, a říká, že její duch stá­le číhá ve videu.

Líza sebe­re odva­hu a video si pus­tí a tele­fo­nic­ky vyzve tajem­né­ho vra­ha, aby se tam dosta­vil a hned ji zabil, tak­že přes tele­vi­zi při­jde Mary, dá jí valen­týn­ku a pozve ji mezi přá­te­le. Na škol­ním dvo­ře však, když začne hrát na saxo­fon, Mary sama spad­ne do stud­ny, aby ji už nikdy nesly­še­la, zatím­co se obje­ví Kang a Kodos, kte­ří se diví, proč se vždyc­ky obje­ví až na kon­ci.


  • Zdroj: Simpsonovi.Blog
  • Photo © 20th Century Fox Television / Matt Groening

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,85140 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72425 KB. | 18.05.2024 - 05:49:47