Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Absurdistán (2006): Dax Sheppard odhaluje kontroverze a nedostatečný marketing filmu

Absurdistán (2006): Dax Sheppard odhaluje kontroverze a nedostatečný marketing filmu

Photo © 2006 20th Century Fox
Photo © 2006 20th Century Fox
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dax Sheppard u pří­le­ži­tos­ti uve­de­ní své­ho fil­mu Absurdistán (2006): „Vtipné je, že ani v kinech, kde se film pro­mí­tal, ho na Moviefone neu­ved­li správ­ně. Vzpomínám si, že to byl vel­ký pro­blém. Na Fandango ho uved­li jako „Untitled Mike Judge Comedy“, tak­že ani lidé, kte­ří chtě­li jít na „Idiocracy“, ho nemoh­li najít. Velmi div­né. Teď, s odstu­pem času, na to kaš­lu. Ani teď s odstu­pem času ne. Už když se to dělo, tak si mys­lím, že to byl pro film per­fekt­ní způ­sob, jak se dostat ven. Protože kdy­by ten film vyšel na 3000 plá­ten a kdy­by Fox utra­til 40 mili­o­nů dola­rů za mar­ke­ting a všich­ni by na něj běže­li do kina, byli by hyper­kri­tič­tí k výpra­vě, způ­so­bu, jakým zpra­co­val budouc­nost, k počí­ta­čo­vým věcem na začát­ku. Ten film fun­gu­je skvě­le jako pod­prů­měr­ný. To samé se sta­lo s „Office Space“ (1999). Mike Judge je abso­lut­ní král ani­ma­ce, vydě­lal 100 mili­o­nů dola­rů, a přes­to je to smo­lař. Je to tako­vé zvlášt­ní, doko­na­lé - nevím, jak vydě­lat 100 mili­o­nů dola­rů a při­tom být out­si­de­rem, ale on na to při­šel.“

Otázka: „Vypadalo to, že to byla doce­la úspor­ná pro­duk­ce.“

DS: „Nebyla. Byl to film za 30 mili­o­nů dola­rů. Rád bych měl 30 mili­o­nů dola­rů. Co je pro mě oprav­du div­né, není to, že Fox ten film nevy­dal. To mi dává napros­tý smy­sl. Co nikdy nepo­cho­pím, je, proč ten film vůbec nato­či­li. To nedá­vá žád­ný smy­sl. Nevím, proč dali 30 mili­o­nů dola­rů na nato­če­ní toho fil­mu.“

Dan Mitchell v dení­ku The New York Times tvr­dil, že spo­leč­nost Fox se mož­ná vyhý­ba­la varov­né­mu pří­bě­hu o dys­ge­nech s níz­kou inte­li­gen­cí, pro­to­že nechtě­la ura­zit ani své divá­ky, ani poten­ci­ál­ní inze­ren­ty, kte­ří jsou ve fil­mu zob­ra­ze­ni nega­tiv­ně. Této teo­rii dodal vět­ší váhu Terry Crews, kte­rý ve fil­mu hra­je roli pre­zi­den­ta Camacha. V roz­ho­vo­ru pro časo­pis GQ z roku 2018 hovo­řil o tom, že inze­ren­ti neby­li spo­ko­je­ni s tím, jak byli vyob­ra­ze­ni, což ovliv­ni­lo sna­hu stu­dia film pro­pa­go­vat. Řekl: „Říkalo se, že pro­to­že jsme v naší kome­dii pou­ži­li sku­teč­né kor­po­ra­ce (mys­lím tím Starbucks, kte­rý si dával ruce naho­ru), tyto spo­leč­nos­ti nám daly své jmé­no v domně­ní, že je „napum­pu­je­me“, a my pak říká­me: „Vítejte v Costco, máme vás rádi“ [pro­ná­še­no mono­tón­ně]. Všechny tyhle sku­teč­né kor­po­ra­ce si říka­ly: „Počkejte, počkej­te...“. Spousta lidí se sna­ži­la vycou­vat, ale už bylo poz­dě. A tak se spo­leč­nost Fox, kte­rá film vlast­ni­la, roz­hod­la: „Uvedeme to v co nejmen­ším počtu kin, jak jen to bude legál­ně mož­né.“ A tak se film dostal do kin. Takže se film dostal do kin snad ve třech kinech během jed­no­ho víken­du a byl vycuc­nut, do víru dění.“ (AV Club/Wikipedia)

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Daxi Sheparde!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31448 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72413 KB. | 19.05.2024 - 06:29:44