Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Den Šakala 1973 – thriller mrazivý jako duše zabijáka - „Tak hodně štěstí, pane….pane Šakale.“

Den Šakala 1973 – thriller mrazivý jako duše zabijáka - „Tak hodně štěstí, pane….pane Šakale.“

sakal
sakal
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud je někdo aspoň tro­chu sečte­lý, asi je zby­teč­né před­sta­vo­vat brit­ské­ho spi­so­va­te­le Fredericka Forsytha. Aspoň v to dou­fám. Tento novi­nář a letec se stal syno­ny­mem špič­ko­vé úrov­ně poli­tic­kých thrille­rů, vyni­ka­jí­cí­ho jazy­ka a zna­los­ti his­to­ric­kých reá­lií. To posled­ní dove­de navíc zakom­po­no­vat do pří­bě­hu samot­né­ho tako­vým způ­so­bem, že popí­še všech­ny nuan­ce his­to­ric­ké epo­chy a situ­a­ce, aniž by naru­šil ply­nu­lost vyprá­vě­ní.

Den Šakala (u nás v pod­sta­tě chyb­ně pře­lo­že­ný jako Den pro Šakala, i když v ori­gi­ná­le je to The day of the Jackal) je pří­běh fik­tiv­ní­ho nájem­né­ho vra­ha, kte­ré­mu byla nabíd­nu­ta zakáz­ka na aten­tát na teh­dej­ší­ho fran­couz­ské­ho pre­zi­den­ta Charlese de Gaulla.

Existují dvě fil­mo­vé ver­ze. Jedna, z roku1973 s Eduardem Foxem v hlav­ní roli. Druhá, kte­rá se jme­nu­je pou­ze Šakal a zamě­řu­je se na zce­la jinou situ­a­ci (ovšem také jde o aten­tát), pou­ze mož­ná hra­je na podob­nost pře­zdí­vek a chtě­la tak pře­táh­nout pozor­nost. Zahrál si v ní Bruce Willis a pat­ří k tomu slab­ší­mu z jeho fil­mo­gra­fie.

Starší fil­mo­vá ver­ze sice zestruč­ňu­je v mno­ha ohle­dech kniž­ní před­lo­hu (jinak asi ani nelze), ale zacho­vá­vá si téměř doku­men­tár­ní styl. Díky tomu je divá­ko­vi dovo­le­no nahléd­nout do postu­pu jed­ná­ní na jed­né stra­ně chi­rur­gic­ky přes­né­ho a chlad­né­ho Šakala, stej­ně jako mra­ven­čí prá­ce poli­cie a taj­ných slu­žeb na stra­ně dru­hé.

Toto poje­tí je o to zají­ma­věj­ší, že zpra­co­vá­vá dobu bez inter­ne­tu či počí­ta­čů, tak­že jaký­ko­li zjiš­tě­ný a zjiš­ťo­va­ný údaj musel sku­teč­ně dohle­dá­vat fyzic­ky člo­věk.

Čtenář i divák od začát­ku vědí, že aten­tát nevy­jde (a jak ve fil­mu, tak v kni­ze je pou­žit stej­ný motiv proč). Nehledejte v tom­to fil­mu pře­hr­šel akce. Nehledejte bez­ú­čel­ný expli­cit­ní sex nebo jiné devi­zy, kte­rý­mi se sna­ží oslo­vit tuna dneš­ních vel­ko­fil­mů. Nehledejte vel­ko­hu­bost před­sta­vi­te­lů, kte­ří se drs­ně jen tvá­ří.

Ne, tenhle film se dá užít opa­ko­va­né kvů­li kaž­dé vte­ři­ně fil­mař­ské­ho mis­trov­ství.

Stejně jako Francovi Nerovi v původ­ní ver­zi Djanga sta­či­lo zved­nout své mod­ré oči a natáh­nout kolt, Šakalovi se sta­čí podí­vat do jeho mra­zi­vě mod­rých a víte, že tenhle člo­věk vás, pokud chce, umí popra­vit během vte­ři­ny, aniž mu upad­ne popel od ciga­re­ty.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Den Šakala1. července 2022 Den Šakala Chacal (Den šakala) je britsko-francouzský film z roku 1973, který natočil režisér Fred Zinnemann podle románu Fredericka Forsytha. Synopse V roce 1963, po neúspěšném útoku na […] Posted in Speciály
  • Jméno růže7. prosince 2021 Jméno růže Jméno růže je film režiséra Jeana-Jacquese Annauda z roku 1986. Scénář napsali Andrew Birkin, Gérard Brach, Howard Franklin a Alain Godard a je natočen podle stejnojmenného románu Umberta […] Posted in Speciály
  • Jméno růže - Unikátní zpracování románu Umberta Eca27. prosince 2020 Jméno růže - Unikátní zpracování románu Umberta Eca Jméno růže je dobrý film, leč kvalit literární předlohy nedosahuje. To je věta, kterou asi zaslechnete, když se někoho optáte na názor na výše zmiňovaný snímek. Nevím, předlohu jsem […] Posted in Retro filmové recenze
  • Můj přítel Vinnetou - Děj seriálu16. července 2019 Můj přítel Vinnetou - Děj seriálu (1. díl) Tlupa banditů vedená Sammy Cookem unese z vesnice Arapahů mladého indiánského míšence. Indiáni v čele s Vinnetouem a Starým medvědem pronásledují bandity a naleznou jejich úkryt. […] Posted in Spoilery
  • Můj přítel Vinnetou (1980) - Mein Freund Winnetou16. července 2019 Můj přítel Vinnetou (1980) - Mein Freund Winnetou Po natočení poslední mayovky Vinnetou a Old Shatterhand v Údolí smrti v roce 1968 se v tisku stále objevovaly zprávy, že by měl být natočen další snímek o Vinnetouovi. Producenti Horst […] Posted in Speciály
  • Pán času – Doctor Who – šílený, mimo jakékoli hranice, provázaný, nedbale elegantní a se stovkou odstínů modré27. listopadu 2023 Pán času – Doctor Who – šílený, mimo jakékoli hranice, provázaný, nedbale elegantní a se stovkou odstínů modré Doctor Who: „By the way….I am the Doctor.“ Rose Tyler: „Doctor….? Doctor Who?“ Někdy roku 1963 začal v britské produkci seriál s velkým S. Podle všech statistik jde o nejdéle běžící […] Posted in TV Recenze
  • Fanfán Tulipán3. ledna 2023 Fanfán Tulipán Fanfán Tulipán je francouzsko-italský film režiséra Christiana-Jaquea, který byl uveden do kin v roce 1952. Tento film o pláštích a dýkách s Gérardem Philipe v hlavní roli zaznamenal v […] Posted in Speciály
  • Tomb Raider - Recenze - 70 %26. srpna 2022 Tomb Raider - Recenze - 70 % Mladá naivní slečna Lara Croft (Alicia Vikander) se snaží postavit v 21 letech na vlastní nohy. Chce si zařídit život podle sebe a nespoléhat na rodinné dědictví, protože by to znamenalo […] Posted in Retro filmové recenze
  • Příliš vzdálený most15. srpna 2022 Příliš vzdálený most Příliš vzdálený most je válečný film z roku 1977, který popisuje operaci Market Garden, neúspěšnou spojeneckou operaci v nacisty okupovaném Nizozemsku během druhé světové války. Film […] Posted in Speciály
  • Agent Palmer: Případ Ipcress24. března 2022 Agent Palmer: Případ Ipcress Filmfanatic miluje špionážní filmy a zvláštní slabost má pro ty, které vznikaly v šedesátých a sedmdesátých letech. Okouzluje mě jejich jedinečná atmosféra i klasické studenoválečné […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45453 s | počet dotazů: 275 | paměť: 69646 KB. | 08.12.2023 - 10:17:31