Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Pán času – Doctor Who – šílený, mimo jakékoli hranice, provázaný, nedbale elegantní a se stovkou odstínů modré

Pán času – Doctor Who – šílený, mimo jakékoli hranice, provázaný, nedbale elegantní a se stovkou odstínů modré

Photo © BBC Worldwide
Photo © BBC Worldwide
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Doctor Who: „By the way….I am the Doctor.“
Rose Tyler: „Doctor….? Doctor Who?“

Někdy roku 1963 začal v brit­ské pro­duk­ci seri­ál s vel­kým S. Podle všech sta­tis­tik jde o nejdéle běží­cí a prav­dě­po­dob­ně nej­le­gen­dár­něj­ší vědec­ko fan­tas­tic­ký seri­ál, jaký se kdy obje­vil na obra­zov­kách tele­vi­zí (a moni­to­rů).

A v roce 2005 se vrá­til….

Představte si, že se věnu­je­te svým běž­ným čin­nos­tem. Jdete tře­ba zrov­na z prá­ce a zjis­tí­te, že výtah sjel omy­lem do skle­pa. Což by nebyl pro­blém. Problém nastá­vá v momen­tě, kdy je všech­no zamče­né a svět­la nějak pode­zře­le ubý­vá. Najednou po vás jdou oživlé figurí­ny z výlo­hy obcho­du s oble­če­ním.

A když už to vypa­dá, že vám nikdo a nic nemů­že pomoct, někdo vás chyt­ne za ruku a jed­no­du­še pro­hlá­sí „Za mnou.“ Neptáte se na podrob­nos­ti, běží­te chod­ba­mi a tmou ulic s nezná­mým člo­vě­kem v mod­rém oble­ku. Máte spous­tu otá­zek, ale on je igno­ru­je a mezi­tím vyvá­dí spous­tu zvlášt­ních věcí a říká jiné věci, kte­ré abso­lut­ně nedá­va­jí smy­sl. Něco o TARDISu, něco o Valkách času a Dalecích. Krom toho pou­ží­vá něco, čemu říká sonic­ký šrou­bo­vák a co si doká­že asi pora­dit s jakou­ko­li tech­ni­kou, coko­li dete­ko­vat a zjiš­ťo­vat infor­ma­ce, kte­ré roz­hod­ně nejsou z vaší doby.

A když se ho zeptá­te, co je zač, odvě­tí jed­no­du­še. „Mimochodem, jsem Doktor.“ to pro­hlá­sí s úsmě­vem člo­vě­ka, kte­ré­ho zají­má všech­no ve vesmí­ru a mezi ces­to­vá­ním skr­ze vesmír a čas jen tak mimo­cho­dem zachra­ňu­je civi­li­za­ce a dohlí­ží na hlad­ký prů­běh někte­rých his­to­ric­kých udá­los­tí.

Jak ho popsat?

„Je jako oheň a led a hněv. Je jako noc a bou­ře v srd­ci Slunce. Je Dávný a Věčný. Hoří upro­střed času a vidí, jak Vesmír rotuje…a…je napros­to úžas­ný…

Nebo v ori­gi­ná­le, kde to roz­hod­ně zní líp:

„He is like fire and ice and rage. He is like the night and the storm in the heart of the sun. He is anci­ent and fore­ver. He burns in the cen­ter of time and he can see the turn of the universe…and…he is won­der­ful.“

Tim Latimer o Pánu času

A tenhle „člo­věk“ vás vez­me s sebou na cestu…respektive Cesty….

Potkáte Shakespeara, bude­te vyšet­řo­vat vraž­du po boku Agathy Christie a v roce 5 000 000 se bude­te z oběž­né dráhy dívat na zánik Země. Dostanete se do Pompeií v den jejich záni­ku. Potkáte čle­ny brit­ské krá­lov­ské rodi­ny a zjis­tí­te, jak to bylo s tou jejich chu­do­krev­nos­tí. A něko­li­krát zachrá­ni­te Zemi, když jste se původ­ně chtě­li sta­vit jen na svá­ču a pozdra­vit rodi­nu.

A kdy­ko­li si mys­lí­te, že už vás nic nemů­že pře­kva­pit, TARDIS (Time And Relative Dimension In Space), ta šíle­ně mod­rá loď ve tva­ru poli­cej­ní bud­ky, kte­rá je uvnitř vět­ší než zven­ku, vás vez­me na mís­ta, kte­rá vám zase vyra­zí dech. A až vám dech dojde, tak vám ho vyra­zí zno­va…

„Počkejte chví­li. Kdo vám dal vede­ní? A kdo vlast­ně sak­ra jste?“

„Jsem Doktor. Jsem Pán času. Jsem z pla­ne­ty Gallifrey v sou­hvězdí Kastaberus. Je mi 903 a jsem chlá­pek, kte­rý brzo zachrá­ní vaše živo­ty, stej­ně jako živo­ty šes­ti mili­ard lidí na pla­ne­tě pod náma. Máte s tím pro­blém?“

Základ: mimo­zemšťan ces­tu­jí­cí časem a pro­sto­rem zachra­ňu­je civi­liz­ce, rasy i celé pla­ne­ty a bokem chrá­ní pla­ne­tu Zemi

Navíc:

  • prav­dě­po­dob­ně nejdéle běží­cí sci­fi seri­ál
  • nápa­dy, záplet­ky, mecha­nismy
  • Doktorova rege­ne­ra­ce jako vel­mi chyt­ré řeše­ní dovo­lu­jí­cí účast více her­ců a „restar­ty“ série
  • přes vět­ší počet sérií stá­le neztrá­cí své kouz­lo
  • pro­vá­za­nost dílů, záple­tek
  • neza­po­me­nu­tel­né posta­vy

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Pán času


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63014 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71981 KB. | 14.07.2024 - 04:06:51