Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Fotograf - Jan Saudek - kontroverzní, provokativní...

Fotograf - Jan Saudek - kontroverzní, provokativní...

Saudek
Saudek
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Fotograf Jan je obklo­pen žena­mi a není tak divu, že mu výraz­ně zasa­hu­jí do živo­ta. Modelky potře­bu­je, pro­to­že foto­gra­fo­vá­ním je Janova pro­fe­se a posed­lost. Kromě mode­lek však se o foto­gra­fa zají­ma­jí i ženy, kte­ré jsou s ním v pří­bu­zen­ském vzta­hu, spo­lu­pra­cu­jí s ním nebo se s nimi setká­vá pro obou­stran­né potě­še­ní. O mís­to v stá­va­jí­cím „haré­mu“ sto­jí i nená­pad­ná mla­dá dív­ka Líba, kte­rá se nejdří­ve nedo­ká­že do žád­né z uve­de­ných sku­pi­nek zařa­dit. Přichází sice nesmě­le do Janova bytu, ale brzy pozná­vá, jak to u Jana cho­dí a postup­ně si budu­je v mno­ha­čet­né­ho žen­ské­ho sesku­pe­ní své mís­to. Každá z  žen má něja­ký důvod, proč se s pře­lé­ta­vým a neprak­tic­kým foto­gra­fem stý­ká. Některé tou­ží být model­kou, jiné baví zába­va se zná­mým foto­gra­fe nebo sna­ha najít něko­ho, kdo bude rozu­mět jejich žen­ské duši.  Jan by rád všem ženám vyho­věl a sou­čas­ně pro­žil život bez pro­blé­mů a fotil. To ho sku­teč­ně baví. Řešení kon­flikt­ních situ­a­cí nechá­vá na jiných. Rázná a prak­tic­ká Líba rych­le pozná Janovy sla­bos­ti a sna­ží se mu postup­ně řešit pra­cov­ní i osob­ní vzta­hy. Její sna­ha je vede­na vel­kou lás­kou k Janovi nebo zájmem o jeho prá­ci a slá­vu?  Jisté je, že Jan se doce­la ochot­ně a rád o své doved­nos­ti, slá­vu a mož­ná i o něco víc, podě­lí. Ale nic netr­vá věč­ně, ani lás­ka k jed­né sleč­ně, byť by měla jmé­no Líba nebo Ráchel. Ostatně, o žen­ské jmé­no oprav­du v tom­to pří­bě­hu nejde.

Fot1Režisérka Irena Pavlásková (Zemský ráj to napo­hled, Čas slu­hů, Čas dlu­hů, Corpus Delicti) pra­co­va­la na scé­ná­ři s Janem Saudkem po dva roky. Pro fil­mo­vý pří­běh se necha­li inspi­ro­vat něko­li­ka lety Saudkova živo­ta, kdy se sezná­mil s ambi­ci­óz­ní dív­kou, a někte­ré situ­a­ce dosta­ly dra­ma­tic­ký spád.  Pavlásková už ve svých před­cho­zích fil­mech pro­ká­za­la, že se nebo­jí dra­ma­tic­kých a kon­tra­verz­ních témat. Také má ráda, když hrdi­na pří­bě­hu musí bojo­vat s nepříz­ní osu­du a nedo­stá­vá nic zadar­mo. Tentokrát si pro fil­mo­vé zpra­co­vá­ní vybra­la osob­nost zná­mé­ho foto­gra­fa, kte­rý žije a veřej­nos­ti je čás­teč­ně zná­má nejen jeho prá­ce, ale i část z jeho osob­ní­ho živo­ta.

Filmový pří­běh je kom­pi­la­cí sku­teč­ných zážit­ků a fik­ce. Do jaké míry se fil­mo­vý pří­běh podo­bá sku­teč­nos­ti, to je osob­ním tajem­stvím nejen Saudka, ale i dal­ších postav, kte­ré se mohou tře­ba v pří­bě­hu poznat. Ale to nemu­sí být pro auto­ry fil­mu pod­stat­né. Důležitější je, jak film půso­bí a čím zaujme divá­ky bez ohle­du na to, do jaké míry zachy­cu­je fil­mo­vý pří­běh sku­teč­nost.

I když hlav­ní hrdi­na je veřej­ně zná­má osob­nost, jejíž způ­sob živo­ta i názo­ry mno­ho lidí odsu­zu­je, obsa­hu­je film i obec­něj­ší rovi­nu a může tak oslo­vit i ty, kte­ří vul­ga­ri­tu a naho­tu zrov­na „nemu­sí“. Nejdříve se však musí divák dosta­teč­ně nasy­tit kaž­do­den­ním cha­o­sem foce­ní, setká­vá­ní a přá­tel­ských „hrá­tek“, kdy se ženy nijak nesty­dí a naho­ta je brá­na stej­ně jaFot2ko oblek.  Občas se obje­ví chví­le, kdy to zavá­ní pra­cí a tro­chu to při­po­mí­ná instruk­táž do minu­los­ti, jak vzni­ka­ly někte­ré ze zná­mých Saudkových fotek. Naivní ote­vře­nost hlav­ní­ho hrdi­ny i jeho leh­ký vzta­ho­vý cha­os k ženám, kte­ré má kolem sebe, pro­stu­pu­je mno­ha scé­na­mi. Je s podi­vem, že se do foto­gra­fo­va živo­ta vlou­di­la jen jed­na raci­o­nál­ní a cíle­vě­do­má Líba, kte­rá uměl­ce „vyu­či­la“ v tro­chu jiném obo­ru, než byl zvyk­lý. Ale budiž, je to film s prá­vem urči­té nad­sáz­ky a pře­há­ně­ní. Umělec musí být tedy „echt“ posed­lý umě­lec­kou tvor­bou, neprak­tic­ký a naiv­ní, aby vynik­la posta­va s pro­ti­klad­ný­mi vlast­nost­mi. Problém ale není v cha­rak­te­ru postav, ale v situ­a­cích, ve kte­rých je divák pozná­vá a jak se vyví­jí vzá­jem­né vzta­hy. Od počá­teč­ní­ho sezná­me­ní dochá­zí doce­la rych­le k nastě­ho­vá­ní Líby k Janovi. Pak se pra­cov­ní vztah utu­ží ješ­tě cito­vou vaz­bou a sexem. Až potud je to jas­né. Ale když doká­že cit­li­vý Jan poznat emo­ce u jiných žen, proč se mu neda­ří odhad­nout Líbu? Ona je, prav­da, žena emoč­ně zdr­žen­li­vá a tvá­ří se neu­r­či­tě. Ale kon­flikt, kte­rý mezi ní a Janem vznik­ne, se pře­dem nijak nerý­su­je.

Prostě mi ve fil­mu pár scén s foce­ním a při­po­mí­ná­ním dět­ství hlav­ní­ho hrdi­ny pře­bý­vá a nao­pak postrá­dám více scén, kte­ré by objas­ňo­va­ly vývoj cha­rak­te­ru posta­vy Jana, Líby i nej­bliž­ších přá­tel. Často jsou scé­ny nato­če­ny jako tea­trál­ní pře­hlíd­ka, schá­zí oby­čej­ná lid­ská rovi­na. Nic na tom nemě­ní ani scé­ny zachy­cu­jí­cí hrdi­nu při běhu v pří­ro­dě a doce­la hloupé mi při­šla scé­na, kdy Jan jde v deš­ti a uklouz­ne v blá­tě. Proč tako­vá zby­teč­ná scé­na? Přesto nemo­hu upřít auto­rům fil­mu vel­kou sna­hu zachy­tit zají­ma­vé oka­mži­ky tvor­by a život­ní názo­ry zají­ma­vé umě­lec­ké osob­nos­ti. Provokující a v pod­sta­tě cit­li­vá pova­ha se ve fil­mu nechá­vá pozná­vat jen z čás­ti. Co je však výraz­né, to je foto­gra­fův slov­ník, kte­rý udr­žu­je dobrou nála­du v kom­bi­na­ci s bon­mo­ty.

Fot3Film balan­cu­je na hra­ně dra­ma­tu a kome­die. Samotný pří­běh je doce­la smut­ný, ale je vyprá­věn s nad­hle­dem a s chví­le­mi drs­něj­ším humo­rem. Na vyzně­ní celé­ho fil­mu má vel­kou záslu­hu herec Karel Roden, kte­rý hra­je foto­gra­fa Jana s nebý­va­lou leh­kos­tí a vti­pem. Ať dělá, co dělá, ať říká, co říká, žád­né ges­to ani slo­vo není vul­gár­ní. Postava foto­gra­fa je jak pře­rost­lé dítě, kte­ré žije ve vlast­ním svě­tě. Do role Líby obsa­di­la reži­sér­ka Míšu Málkovou, kte­rá doká­za­la ve vyhro­ce­ných situ­a­cích vyjá­d­řit dosta­tek tem­pe­ra­men­tu a emo­cí.

Patřičnou zábav­nost a odleh­če­ní dodá­va­jí fil­mu model­ky, z nichž pou­ze jed­na je sku­teč­nou model­kou foto­gra­fa Jana Saudka. Co se týká dal­ších herec­kých výko­nů, pak se mi těž­ko hod­no­tí. Když je role napsa­ná stro­ze a scé­na nemá vývoj, pak není co hrát. Přesto mělo něko­lik here­ček mož­nost zahrát si krát­ké herec­ké „etu­dy“. Vilma Cibulková zaper­li­la v roli roz­dychtě­né dok­tor­ky Věry, Jitka Sedláčková v roli zhr­ze­né i milo­va­né mana­žer­ky Alice a Zuzana Vejvodová v roli cito­vě roz­há­ra­né Kláry.

Film zís­ká urči­tě své obdi­vo­va­te­le i kri­ti­ky. Divák, kte­rý se doká­že pře­nést přes scé­ny s ham­ba­tý­mi model­ka­mi a spros­tý­mi výra­zy, se může poba­vit i popře­mýš­let. A kdo nemá Jana Saudka rád, ten by mohl oce­nit ale­spoň her­ce Karla Rodena.


Podívejte se na hodnocení Fotograf na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Fotograf a jeho film6. ledna 2015 Fotograf a jeho film Dnes představili tvůrci novinářům film Fotograf a zájem byl velký. Jednak zapůsobila samotná osobnost známého fotografa Jana Saudka a také možnost nahlédnout trochu „pod pokličku“ jeho […] Posted in Filmové premiéry
  • Fotograf19. června 2019 Fotograf V příběhu se vracíme k některým osudovým křižovatkám turbulentního života hlavního hrdiny (Karel Roden), člověka, který je obdařen nejedním výjimečným talentem, živelností a vášní. Všechny […] Posted in Galerie
  • Fotograf - Úvodní slovo scenáristky a režisérky Ireny Pavláskové3. ledna 2015 Fotograf - Úvodní slovo scenáristky a režisérky Ireny Pavláskové „Jana jsem poznala jako člověka nesmírně citlivého, vnitřně bohatého a moudrého a trochu jiného, než jak se prezentuje před veřejností A ten jeho způsob, kterým vystupuje před lidmi, je […] Posted in Články
  • Fotograf - O PŘÍBĚHU3. ledna 2015 Fotograf - O PŘÍBĚHU V příběhu volně inspirovaném osudy světoznámého českého fotografa Jana Saudka se vracíme k některým dramatickým křižovatkám života umělce obdařeného nejedním výjimečným talentem, […] Posted in Články
  • Sladký život – Recenze – 30 %14. března 2024 Sladký život – Recenze – 30 % Českou romantickou komedii Sladký život natočil, napsal a produkoval Tomáš Hoffman, autor komedie Bezva ženská na krku. Na scénáři s ním spolupracoval Martin Horský, režisér a scenárista […] Posted in Filmové recenze
  • Hořící keř - Autentická minisérie o normalizaci v Československu18. ledna 2024 Hořící keř - Autentická minisérie o normalizaci v Československu Polská režisérka Agnieszka Hollandová má k Praze jistě vřelý vztah, přibližně v době o které pojednává minisérie Hořící keř studovala na pražské FAMU, což v člověku jistě určité zážitky […] Posted in TV Recenze
  • NE/PROMLČENO - Divoké devadesátky, mafiánské popravy a skutečné zločiny, které mění osud10. srpna 2022 NE/PROMLČENO - Divoké devadesátky, mafiánské popravy a skutečné zločiny, které mění osud I přes mravenčí práci policie a vyšetřovacích týmů se někdy stává, že vrah není ani po letech dopaden. Nebo naopak po desítkách let dojde k otevření případu a na základě nových metod nebo […] Posted in Recenze knih
  • Mazaný Filip14. června 2022 Mazaný Filip Václav Marhoul převlékl parodii na gangsterky Mazaný Filip z divadelního do filmového roucha. V podstatě se dá říct, že vzal z převážné části hru a jen ji trochu upravil. I na tom se ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • Promlčeno – Recenze – 60 %29. dubna 2022 Promlčeno – Recenze – 60 % Promlčeno je novým filmem režiséra a scenáristy Roberta Sedláčka (Rodina je základ státu, Jan Palach). Ten snímek podědil po režijním debutantovi Mirkovi Veselém, jenž coby autor námětu a […] Posted in Filmové recenze
  • Promlčeno - 60 %27. dubna 2022 Promlčeno - 60 % Radek (Karel Roden) se po téměř dvaceti letech nečekaně vrací do Čech, aby zde kontaktoval jistou Elišku (Denisa Barešová) a jednou provždy se vyrovnal se svou minulostí. V tom mu pomáhá […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39920 s | počet dotazů: 247 | paměť: 72117 KB. | 22.04.2024 - 08:42:39