Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Arvéd: tajemný, mysteriózní a magií opředený Jiří Smíchovský

Arvéd: tajemný, mysteriózní a magií opředený Jiří Smíchovský

Photo © CinemArt
Photo © CinemArt
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (3 hlasů, průměr: 4,33 z 5)
Loading...

Dnes večer jsem na ČT2 shléd­la tajem­ný, tem­ný, mys­te­ri­óz­ní a magií opře­de­ný film Arvéd, kte­rý pojed­ná­vá o roz­po­ru­pl­né sku­teč­né his­to­ric­ké posta­vě Jiřího Arvéda Smíchovského, kte­rý šel ces­tou okult­ních a her­me­tic­kých věd tak dale­ko, až se téměř (nebo mož­ná zce­la) zapro­dal ďáblu. Snímek je ověn­čen cena­mi za nej­lep­ší scé­nář, nej­lep­ší hud­bu, nej­lep­ší fil­mo­vý pla­kát a herec Michal Kern zís­kal za film čes­ké­ho lva pro rok 2023 za nej­lep­ší­ho her­ce v hlav­ní roli. Předlohou pro scé­nář byla kni­ha Jana Poláčka (neplést s Karlem Poláčkem) s názvem Malostranský ďábel. Scenáristou fil­mu byl spi­so­va­tel Jan Poláček spo­leč­ně s debu­tu­jí­cím reži­sé­rem sním­ku Vojtěchem Maškem, kte­rý svůj sní­mek dove­dl slav­ně až na čes­ké lvy. Snímek je nyní a až do 3.7.2024 ke zhléd­nu­tí vol­ně na iVysílání.

Při sle­do­vá­ní fil­mu mi běhal mráz po zádech a cíti­la jsem odpor, respekt a téměř až strach z posta­vy Jiřího Arvéda, kte­ré­ho geni­ál­ně ztvár­nil herec Michal Kern, se kte­rým jsme spo­lu­žá­ci ze stej­né ško­ly a rodá­ci ze stej­né morav­ské ves­nič­ky, tak­že jej znám od dět­ství. Arvéd byl vystu­do­va­ným dok­to­rem práv a filo­zo­fie, ale ve svém vol­ném čase se zabý­val okul­tis­mem, magií, her­me­tis­mem a dal­ší­mi taj­ný­mi věda­mi, četl mno­ho knih a mezi nimi také kaba­lu (kni­hu židov­ské mysti­ky) a alchy­mis­tic­ké spi­sy. S nástu­pem nacis­tic­ké­ho reži­mu Arvéd kola­bo­ro­val s nacis­tic­ký­mi oku­pan­ty, kte­ří o něj měli zájem pro jeho okult­ní prak­ti­ky. Arvéd se stal uda­va­čem a poz­dě­ji faleš­ně svěd­čil v mno­ha pro­ce­sech – tak­že se neza­sta­vil téměř před ničím, jed­ná se tedy o těž­ce zápor­nou posta­vu. Před pádem nacis­tic­ké­ho reži­mu se nechal zajmout nacis­ty, což jej ale neoch­rá­ni­lo před věze­ním, kde také zemřel.

Líbilo se mi, jak Michal Kern doká­zal zahrát Arvéda zce­la věro­hod­ně a auten­tic­ky. Všechno to šílen­ství, posed­lost a uhran­či­vost čiše­lo hlav­ní­mu hrdi­no­vi z jeho pichla­vých očí, kte­ré se pro­pa­da­ly někam do hlou­bi nit­ra a duše člo­vě­ka. Postava Arvéda půso­bí na mno­ha mís­tech jako polo­ší­le­ná, jeho smích je ďábel­sky mra­zi­vý a pohled pro­ni­ka­vý. Při vol­bě her­ců měl tedy evi­dent­ně Vojtěch Mašek šťast­nou ruku. Na něko­li­ka mís­tech uka­zu­je sní­mek úžas­nou paměť Arvéda, když ten citu­je satan­ské ver­še spi­so­va­te­le a bás­ní­ka S. K. Neumanna. Ve fil­mu je při­zná­na Arvédova homose­xu­ál­ní ori­en­ta­ce, kte­rá se v oné době neto­le­ro­va­la. Na kon­ci sním­ku již není zce­la jas­né, zda jde o rea­li­tu nebo pou­hý sen, když se děj začí­ná cyk­lit doko­la.

Atmosféra fil­mu je těž­ká, potem­ně­lá, tajem­ná a opře­de­ná zapo­vě­ze­ný­mi prak­ti­ka­mi, kte­ré pod­ně­cu­jí lač­ní­cí zvě­da­vost divá­ka, tak­že ten se nemu­sí nut­ně nudit. Ale něko­mu se může atmo­sfé­ra zdát tem­ná až depre­siv­ní. Několikrát vidí­me Michala Kerna v roli Arvéda, kterak s moc­ným hla­sem při magic­kých ritu­á­lech v taj­ném spol­ku zaklí­ná bohy a ďábly, což půso­bí mra­zi­vě. Hudba je vhod­ně zvo­le­na k pohnu­tým scé­nám, kdy nechá­vá divá­ka v napě­tí oče­ká­vá­ní vývo­je budou­cí­ho děje. Dobové kos­týmy jsou per­fekt­ně zho­to­ve­ny, což měla na sta­ros­ti Františka Králíková.

Snímek je více psy­cho­lo­gic­ký než his­to­ric­ký či poli­tic­ký, což nemu­sí být na ško­du. Pravdou je, že o živo­tě Arvéda se nedo­zví­dá­me skr­ze film až tak moc infor­ma­cí, ale jed­ná se spí­še o emoč­ní ladě­ní a brn­ká­ní na stru­ny ner­vů divá­ka. Možná sní­mek pobíd­ne něko­ho z divá­ků, aby si o his­to­ric­ké posta­vě Arvéda sám něco pře­če­tl. Každopádně se jed­ná o nety­pic­ké dílo, kte­ré může ve svých divá­cích zane­chá­vat roz­po­ru­pl­né dojmy, kdy jed­ni jej mohou obdi­vo­vat a jiní zase zavr­ho­vat.

 

Arvéd:

Žánr: Drama / Psychologický / Mysteriózní

Země: Česko / Slovensko

Rok: 2022

Stopáž: 120 min (Alternativní 115 min)

Režie: Vojtěch Mašek

Předloha: Jan Poláček (kni­ha)

Scénář: Jan Poláček, Vojtěch Mašek

Kamera: Dušan Husár

Hudba: Aid Kid, Jonatán Pastirčák

Hrají: Michal Kern, Emanuel Fellmer, Saša Rašilov nejml., Vojtěch Vodochodský, Martin Pechlát, Vojtěch Vondráček, Tomáš Kobr, Václav Rašilov, Róbert Jakab

Produkce: Tomáš Michálek, Kristýna Michálek Květová, Ivan Ostrochovský

Střih: Hedvika Hansalová

Zvuk: Jakub Jurásek

Scénografie: Nina Feriancová

Masky: Iveta Huptychová

Kostýmy: Františka Králíková


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,67322 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71956 KB. | 22.07.2024 - 21:34:40