Kritiky.cz > Knihovnička > Denise Jarvine: Tajný jazyk světla

Denise Jarvine: Tajný jazyk světla

IMG 20220520 095419
IMG 20220520 095419
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Celí v cha­o­su? Celí nešťast­ní? Jestli prá­vě to jste vy, pak by vám tyto kar­ty moh­ly vel­mi pomo­ci. Pak ale počí­tej­te s tím, že prv­ní fází je to zklid­ňo­vá­ní, tak­že kar­ty budou potře­bo­vat více času, aby z nich zača­ly vychá­zet infor­ma­ce, kte­ré už ta zklid­ně­ná duše pobe­re lépe. V cha­o­su jsou cha­o­sem i tyto kar­ty, ale pomo­hou roz­po­me­nout se na ty chví­le, kdy je nám lépe. Nebo kdy chce­me, aby nám bylo lépe.

IMG 20220520 095342
IMG 20220520 095342
IMG 20220520 095419
IMG 20220520 095419
IMG 20220520 095456
IMG 20220520 095456

A když jsme nala­dě­ni na Tajný jazyk svět­la? Pak jsou tyhle kar­tič­ky pará­dou!!!

Jemné….

Jejich zpra­co­vá­ní je vel­mi jem­né, ilu­stra­ce jsou v pas­te­lo­vých bar­vách, což z nich dělá napros­to luxus­ní zbo­ží a vel­mi pří­jem­ný pocit je i jen se na ně dívat. I tak půso­bí na naši intu­i­ci, říka­jí auto­ři. A kdo má rád toto nala­dě­ní, ten bude doslo­va ve svém živlu. Ale i infor­ma­ce na nich jsou jem­né, při­tom vel­mi kon­krét­ní… a dáva­jí nám mož­nost do hloub­ky pocho­pit nejen sebe, ale čas­to i dru­hé. Ty zásad­ní a základ­ní záko­ny, pod­le kte­rých nám fun­gu­je psy­chi­ka, jsou stá­le stej­né. Ale v jem­ných roz­dí­lech máme mož­nost roze­znat, co je pro nás tak typic­ké. Pro nás samot­né… to vás osob­ně oslo­ví už při čte­ní a zaži­je­te „aha efekt.“

Konkrétní….

Informace jsou vel­mi kon­krét­ní, tak­že klid­ně si jen tak ote­vře­te kní­žeč­ku. Právě teď… a to, co tam uvi­dí­te, bude na vaši situ­a­ci vel­mi kon­krét­ní…

Třeba: „Nalaď se na své tělo skr­ze medi­ta­ci a zeptej se, jak můžeš pro­hlou­bit svou vnitř­ní poho­du… Důvěřuj tvé duši v tom, že ti při­ná­ší aktu­ál­ní infor­ma­ce….

… Změň myš­len­ky a změ­ní se i bod při­taž­li­vos­ti. Je to schop­nost vůlí pře­na­sta­vit myš­len­ky a tedy se při­způ­so­bit své situ­a­ci.“

A dozní­va­jí….

Výklady dozní­va­jí. Je dob­ré si je  napsat. Nechat být. Zapomenout. A pak se k nim vrá­tit. Nebo s jed­nou infor­ma­cí pra­co­vat jako s cen­nos­tí, kte­rou máte opa­t­ro­vat. A udě­lat vše, co je ve vašich silách. A pak porov­ná­vat. Po čase, po týd­nech, měsí­cích a tře­ba i letech.

O auto­rech: Potřebujete jít za  novou tou­hou tvo­řit a žít a neví­te, kde leží? Denise Jarvie prá­vě pro tako­vé chví­le vytvo­ři­la tyto kar­ty a nala­di­la se na všech­ny bar­vy duchov­ních i prak­tic­kých posel­ství. Obrazy Daniela Holemana pro­hlu­bu­jí záži­tek, budí důvě­ru a rela­xač­ní pocit.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie, 2022, www.synergiepublishing.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,26136 s | počet dotazů: 269 | paměť: 71975 KB. | 16.04.2024 - 19:33:37