Kritiky.cz > Recenze knih > Stopy evropských zvířat- určujeme a interpretujeme stopy a pobytové znaky

Stopy evropských zvířat- určujeme a interpretujeme stopy a pobytové znaky

bmid stopy evropskych zvirat 6535264067fcc
bmid stopy evropskych zvirat 6535264067fcc
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi pří­ro­du? Chcete se dozvě­dět řadu infor­ma­cí o tom, jak nej­lé­pe sto­po­vat zví­řa­ta? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka Nakladatelství KAZDA, kte­rá vás bude bavit od prv­ní stra­ny. 

Kniha Stopy evrop­ských zví­řat je do detai­lu pro­myš­le­ná ency­klo­pe­die zví­ře­cích stop. Jedná se o pří­ruč­ku pro začí­na­jí­cí i pokro­či­lé a je své­ho dru­hu nesmír­ně jedi­neč­ná pub­li­ka­ce. Má 1100 foto­gra­fií, 500 kre­seb a 816 stran. Opravdu neví­da­né dílo. Jedná se o nej­ob­sáh­lej­ší­ho prů­vod­ce po sto­pách a poby­to­vých zna­cích vol­ně žijí­cích zví­řat v Evropě. Kniha je roz­dě­le­na do čtyř čás­tí, kte­ré obsa­hu­jí základ­ní infor­ma­ce o bio­lo­gii evrop­ských zví­řat a podrob­né poznatky o jejich sto­pách a zna­cích. Kapitola „Učíme se sto­po­vat“ vám poskyt­ne rady, jak zvlád­nout prv­ní kro­ky při obje­vo­vá­ní roz­ma­ni­té­ho a vzru­šu­jí­cí­ho svě­ta zví­ře­cích stop.

Kniha je roz­dě­le­na na něko­lik kapi­tol. A to na úvod, sav­ce, ptá­ky, oboj­ži­vel­ní­ky a pla­ze, hmyz a dal­ší bez­ob­ratlí. Na začát­ku nalez­ne­te úvod­ní slo­vo, před­mlu­vu a podě­ko­vá­ní. Také jak kni­hu pou­ží­vat, jak se v ní ori­en­to­vat, dále pou­ži­té zkrat­ky a sym­bo­ly, kte­ré v kni­ze nalez­ne­te. Pak už při­chá­zí vlast­ní kapi­to­ly, jak číst sto­py zví­řat, jak je fotit, jak je určo­vat, dále mor­fo­lo­gii kon­če­tin, jak sto­py měřit a zazna­me­ná­vat. Nechybí zde ani boha­tá foto­ga­le­rie jed­not­li­vých stop zví­řat, mno­ho zají­ma­vos­tí a infor­ma­cí ze živo­ta dané­ho zví­ře­te, jak vypa­dá, čím se živí, kolik váží, jaké je jeho roz­ší­ře­ní i to, jak se vlast­ně pohy­bu­je, ale i jaký trus vlast­ně pro­du­ku­je a i tak ho lze bez­peč­ně odli­šit od ostat­ních zví­řat.

Stopování je skvě­lým zážit­kem i pro děti, kte­ré se díky výpra­vám po sto­pách zví­řat s nad­še­ním zapo­jí do sku­teč­ných vzta­hů se sku­teč­ný­mi zví­řa­ty ve sku­teč­ném svě­tě.

Stopovat může oprav­du kaž­dý. Tato báječ­ná pří­ruč­ka vám bude vel­kým pomoc­ní­kem. Naučíte se roze­zná­vat růz­né sto­py, pocho­pí­te sou­vis­los­ti, pro­bu­dí ve vás lás­ku k divo­či­ně.

„Podstatou sto­po­vá­ní je spo­je­ní s pří­ro­dou a kon­cen­t­ro­va­ná pozornost-přírodu totiž musí­me vní­mat vše­mi smys­ly.

Autorem kre­seb a gra­fik je Joscha Grolms. Na kon­ci kni­hy nalez­ne­te abe­ced­ní rejstřík, slov­ní­ček poj­mů, ale i doku­men­ta­ci stop a kar­to­gra­fii i člán­ky v časo­pi­sech i dal­ší inter­ne­to­vé zdro­je, kde může­te dále čer­pat zají­ma­vos­ti. Dále zde nalez­ne­te infor­ma­ce o auto­ro­vi kni­hy, pou­ži­té zkrat­ky a sym­bo­ly.

„Každý dotek zane­chá sto­pu.“

Tato ency­klo­pe­die je napros­to jedi­neč­ná své­ho dru­hu. Její čte­ní i pro­hlí­že­ní jsem si oprav­du uži­la. Hltala jsem strán­ku po strán­ce, k urči­tým věcem se vra­ce­la, čet­la i pro­hlí­že­la zno­vu a zno­vu Je pros­tě nád­her­ná. Na prv­ní pohled vás zaujme její gra­fic­ké zpra­co­vá­ní, obrov­ské množ­ství foto­gra­fií a nepře­ber­né množ­ství zají­ma­vos­tí a infor­ma­cí ze živo­ta zví­řat. Doporučím ji všem milov­ní­kům zví­řat, sto­po­vá­ní, dětem i dospě­lým. Kniha je roz­dě­le­na na vět­ší cel­ky a men­ší pod­ka­pi­to­ly. Dále je uve­den abe­ced­ní rejstřík, kte­rý vám usnad­ní lep­ší ori­en­to­vá­ní v kni­ze.

Několik slov o auto­ro­vi:

Joscha Grolms je mezi­ná­rod­ně uzná­va­ný sto­pař a jeden z mála spe­ci­a­lis­tů na sto­py a zna­ky zví­řat v Evropě. Spolu s dal­ší­mi odbor­ní­ky pra­cu­je na vytvo­ře­ní glo­bál­ní­ho stan­dar­du pro sle­do­vá­ní. Jako lek­tor a spo­lu­ře­di­tel Školy pozná­ní divo­či­ny nabí­zí semi­ná­ře, exkur­ze a roč­ní kurz sto­po­vá­ní. Příručka o sto­pách vol­ně žijí­cích živo­či­chů v Evropě, kte­rou vytvo­řil, před­sta­vu­je nový stan­dard, s nímž se budou srov­ná­vat všech­ny násle­du­jí­cí prá­ce. Obsahuje krás­né a přes­né ilu­stra­ce. Díky peč­li­vé­mu pozo­ro­vá­ní doká­zal autor odha­lit detai­ly, kte­ré vám pomo­hou roz­li­šit zna­ky i vel­mi podob­ných živo­čiš­ných dru­hů. Při prá­ci s pří­ruč­kou si tak ješ­tě více uvě­do­mí­te roz­ma­ni­tost stop a poby­to­vých zna­ků. Joscha Grolms v kni­ze Stopy evrop­ských zví­řat shro­máž­dil úda­je, kte­ré jsou potře­ba k popi­su a zná­zor­ně­ní roz­ma­ni­té­ho způ­so­bu pohy­bu zví­řat ve vol­né pří­ro­dě. Vytvořil i pro­myš­le­né klí­če, kte­ré čte­ná­ře dove­dou k pří­sluš­ným oddí­lům – jeho obsáh­lé dílo je tím ješ­tě pří­stup­něj­ší a uži­teč­něj­ší. Zařadil do kni­hy při­bliž­ně tisíc sním­ků stop divo­ké zvě­ře a dal­ších zna­ků, kte­ré čte­ná­řům vel­mi usnad­ní jejich roz­po­zná­vá­ní. Spousta odbor­ných zna­los­tí je v kni­ze pre­zen­to­vá­na sro­zu­mi­tel­ně a bez pří­liš­né­ho pou­ží­vá­ní tech­nic­ké­ho žar­go­nu.

Ukázka z kni­hy:

Stopy zví­řat se nachá­ze­jí všu­de, kde se zví­řa­ta vysky­tu­jí. Téměř kaž­dý turis­ta pozná otis­ky kopyt koní na pěši­ně. Každý, kdo ven­čí své­ho psa, už prav­dě­po­dob­ně viděl jeho sto­py na okra­ji lou­že.

Mnoho lidí má před­sta­vu o tom, jak vypa­da­jí sto­py jele­na nebo zají­ce, ale málo­kdo ví, co dal­ší­ho lze ješ­tě obje­vit§ Jak napří­klad vypa­dá typic­ká sto­pa mýva­la?

Jaké sto­py za sebou zane­chá­vá bobr? Jak je roz­li­ší­me od stop nutrie? A jak se do pís­ku pode­pí­še prcha­jí­cí ješ­těr­ka? Manipuloval s mrt­vým stro­mem jeze­vec nebo datel?

Bezpochyby je kaž­dé­mu na prv­ní pohled jas­né, zda v něja­kém domě byd­lí lidé, nebo ne.

Ale jak zjis­tí­me, zda v lese na našem pra­hu žije hlav­ně srn­čí, jele­ní nebo daň­čí zvěř?

Většina lidí si sto­po­vá­ní sav­ců spo­ju­je s otis­ky jejich kon­če­tin, i když jeho sou­čás­tí a důle­ži­tý­mi díl­ky cel­ko­vé­ho obra­zu jsou i poby­to­vé zna­ky jako exkre­men­ty, potrav­ní sto­py, znač­ky a nory.

Autor: Joscha Grolms

Přeložil: Martin Richter

Vydáno: 2023, Nakladatelství KAZDA, Brno

Počet stran: 815

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN 978-80-7670-122-9

Knihu může­te kou­pit zde

Nakladatelství KAZDA při­ná­ší čte­ná­řům výji­meč­né kni­hy o pří­ro­dě, udr­ži­tel­nos­ti, netra­dič­ním ces­to­vá­ní a umě­ní. Filozofií nakla­da­tel­ství je při­ná­šet kva­lit­ní čes­ké a zahra­nič­ní titu­ly, kte­ré zají­ma­vým obsa­hem čte­ná­ře vnitř­ně obo­ha­tí, pod­po­ří jejich vztah k pří­ro­dě a při­spě­jí k for­mo­vá­ní udr­ži­tel­něj­ší budouc­nos­ti. V nabíd­ce najde­te populárně-naučné kni­hy pro všech­ny gene­ra­ce – od lepo­rel přes pří­běhy inspi­ro­va­né pří­ro­dou, osu­dy zví­řat i lidí, ces­to­pi­sy, inspi­ro­ma­ty či atla­sy, až po nároč­něj­ší čte­ní od před­ních svě­to­vých bio­lo­gů, jaký­mi jsou brit­ský orni­to­log Tim Birkhead nebo myko­log Merlin Sheldrake. Nejoblíbenějším auto­rem nakla­da­tel­ství je zná­mý němec­ký les­ník a ochrán­ce pří­ro­dy Peter Wohlleben. Knihy, kte­ré mají smy­sl v Nakladatelství KAZDA vychá­zí od roku 2014.

Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57589 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72114 KB. | 25.04.2024 - 16:27:13