Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Rogue One: A Star Wars Story

Rogue One: A Star Wars Story

d184cd8abc 103754882 o2
d184cd8abc 103754882 o2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Když Disney kou­pi­lo Lucasfilm, bylo nám při­slí­be­no, že kaž­dé váno­ce zpří­jem­ní návště­va pře­da­le­ké gala­xie. Tento trend loni odstar­to­va­la rekord­ní Síla se pro­bou­zí, jež fun­go­va­la jako regu­lér­ní pokra­čo­vá­ní, a letos ji násle­do­val prv­ní film ze série Anthology s pří­znač­ným názvem Rogue One.
Rogue One vyprá­ví epic­ký pří­běh sku­pi­ny povstal­ců, kte­ří se sna­ží zís­kat plá­ny nej­ne­bez­peč­něj­ší zbra­ně Impéria, samot­né Hvězdy Smrti. Samozřejmě je jeho konec zřej­mý, neboť jak všich­ni víme z úvod­ních titul­ků (kte­ré u Rogue One chy­bí) k Nové nadě­ji, Aliance nako­nec plá­ny zís­ká. Celou sto­páž fil­mu (133 minut) tedy sle­du­je­me sku­pin­ku netra­dič­ních hrdi­nů boju­jí­cích pro­ti dik­tá­tu Impéria. Hlavní pro­ta­go­nist­kou je Jyn Erso (Felicity Jones), kte­rou zdat­ně dopl­ňu­jí Cassian Andor (Diego Luna) a pře­pro­gra­mo­va­ný dro­id K-2SO (Alan Tudyk). Protivníkem této ústřed­ní tro­ji­ce je Orson Krennic (Ben Mendelsohn), kte­rý se zod­po­ví­dá čer­né­mu stí­nu jmé­nem Darth Vader (James Earl Jones). Ve fil­mu je rov­něž spous­tu cameo rolí, pro­to se divák může těšit na sta­ré zná­mé posta­vy z obrov­ské­ho uni­ver­za, mj. na Mon Mothmu (Genevieve O’Reilly) či Baila Organu (Jimmy Smits).
Mon Mothma se před­sta­vi­la už ve tře­tím celo­ve­čer­ním fil­mu.
Rogue One pro­spěl nový styl zpra­co­vá­ní. Film je mís­ty nesmír­ně suro­vý (nebo syro­vý?) a roz­hod­ně neu­ka­zu­je povstal­ce jako sto­pro­cent­ně klad­né posta­vy, kte­ré boju­jí pro­ti moc­né dik­ta­tu­ře. Rebelové v Rogue jsou tero­ris­ti, kte­ří nevá­ha­jí zabí­jet i nevin­né civi­lis­ty a jdou si tvr­dě za svým cílem. Akční scé­ny jsou tudíž nesmír­ně rea­lis­tic­ké a během té závě­reč­né jsem si nejed­nou vzpo­mněl na vyni­ka­jí­cí váleč­ný film Speciální jed­not­ka.
Dále musím pochvá­lit výbor­ně vybra­né natá­če­cí loka­li­ty. Jordánské, island­ské i male­div­ské exte­ri­é­ry v kom­bi­na­ci s CGI efek­ty jsou úžas­né a oprav­du vypa­da­jí jako eko­sys­témy jiných svě­tů. Je vidět, že mla­dý reži­sér Gareth Edwards vsa­dil stej­ně jako JJ Abrams u sed­mé epi­zo­dy na sku­teč­né loka­ce a nena­to­čil celý sní­mek v ate­li­é­rech.
Velkým plu­sem Rogue One je, že fun­gu­je jako samo­stat­ný film. Byť se v něm vysky­tu­je spous­ta nará­žek na jiné epi­zo­dy, vyprá­ví svůj vlat­ní pří­běh. Když tedy film uvi­dí člo­věk, kte­rý nezná před­cho­zí epi­zo­dy, roz­hod­ně nebu­de mít zka­že­ný záži­tek, neboť se v pří­bě­hu zvlád­ne zori­en­to­vat.
Výtkou budiž snad jen počá­teč­ní cha­o­tic­ké ská­ká­ní z pla­ne­ty na pla­ne­tu, kte­ré půso­bí neu­spo­řá­da­ně a kvů­li popis­kům sou­stav, kte­ré se obje­vi­ly popr­vé v celé sérii Star Wars, tro­chu při­po­mí­ná Star Trek. Tento jev se mi vůbec neza­mlou­val, pro­to dou­fám, že jej v budou­cích fil­mech neu­vi­dí­me.
Rogue One je vyni­ka­jí­cí spin-off. I přes těž­kou úlo­hu se film doká­zal pro­sa­dit a mys­lím, že si najde fanouš­ky i mezi lid­mi, kte­ří pře­da­le­ké gala­xii moc nehol­du­jí.
Hodnocení: 90%
Foto: Disney, Lucasfilm
P.S. Hudba Michaela Giacchina je obstoj­ná.

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Filmové recen­ze


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Indián - 212. května 2023 Indián - 2 Posted in Videa
  • Soutež o DVD Ratatouille21. dubna 2015 Soutež o DVD Ratatouille Vyhlašujeme novou facebookovou soutěž. Tentokrát o DVD. Toto DVD získá autor nejlepšího textu v bublinách. Trvání soutěže: 21.4.2015 -15.5.2015. Soutěž naleznete také na […] Posted in Soutěže
  • Sahara - recenze29. června 2005 Sahara - recenze Jeden pohled na plakát k filmu Sahara a je Vám jasné, kterému filmu se tvůrci chtěli přiblížit. Fanouškovi série Indiana Jones, jenž už de facto přestal doufat v další pokračování […] Posted in Filmové recenze
  • Příběhy o zvířátkách s poučením13. května 2017 Příběhy o zvířátkách s poučením U většiny dětí jsou příběhy o zvířátkách, ať už domácích nebo lesních, sázkou na jistotu. Když jsou navíc dlouhé tak akorát, hodí se jako pohádka před usnutím, nebo na ukrácení dlouhé […] Posted in Recenze knih
  • Matka1. února 2006 Matka Ve variaci na (ne)klasický (ne)manželský trojúhelník se nejnověji objevuje matka-důchodkyně s dcerou a muž, který se mezi nimi nemůže rozhodnout. A hlavní mužskou roli v tom hraje známý […] Posted in Filmové recenze
  • Babovřesky - Zdeněk Troška patří mezi sedm filmařských divů světa.13. září 2019 Babovřesky - Zdeněk Troška patří mezi sedm filmařských divů světa. Těžko bych teď vyjmenoval zbývajících šest, ale že tam patří zrovna tento pseudo-filmař, vím zcela jistě. Nikdo totiž nedokáže dlouhodobě točit naprostý filmový odpad a zároveň jej spojit […] Posted in Retro filmové recenze
  • Pán času - The Doctor Falls2. července 2017 Pán času - The Doctor Falls Předposlední a poslední díl byly lepší než celá tato série. Jedno z nejlepších finále, které nám zatím seriál nabídl, dojemné, vážné, i humorné. Skutečně jsem byl v poslední čtvrthodince […] Posted in Krátké recenze
  • FIFA 16 – Hodnocení hráčů 20-115. října 2015 FIFA 16 – Hodnocení hráčů 20-11 Zbývá nám poslední dvacítka hráčů, ale v tomto článku jich uvidíte pouze 10. 20. Philipp Lahm Hodnocení: 87 Již dlouhé roky je tento hráč věrný Bayernu Mnichov, proto mu hodnocení […] Posted in Novinky ze světa her
  • Trailer na Tax CollectorTHE TAX COLLECTOR Official Trailer...1. července 2020 Trailer na Tax CollectorTHE TAX COLLECTOR Official Trailer... Trailer na Tax CollectorTHE TAX COLLECTOR Official Trailer (2020) Shia LaBeouf, Action Movie HD © 2020 - RLJEyoutube.comTHE TAX COLLECTOR Official Trailer (2020) Shia LaBeouf, Action Movie […] Posted in Krátké aktuality
  • Oskar Hes20. října 2016 Oskar Hes Student Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka (obor muzikál) již jako dítě účinkoval v muzikálech Golem, Polská krev nebo Carmen. Několikrát se objevil i na televizních obrazovkách – […] Posted in Profily osob
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,70199 s | počet dotazů: 252 | paměť: 71516 KB. | 24.06.2024 - 03:07:38