Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Diktátor - nejslavnější Chaplinův protiválečný film

Diktátor - nejslavnější Chaplinův protiválečný film

Diktator
Diktator
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Charlie Chaplin je důle­ži­tou oso­bou v rám­ci fil­mů a dodnes pat­ří mezi jed­ny z nej­slav­něj­ších před­sta­vi­te­lů. Dítě pou­lič­ních hudeb­ní­ků si své fil­my ve vět­ši­ně pří­pa­dů napsal, zre­ží­ro­val a účin­ko­val v hlav­ní roli. Z diva­del­ní­ho uměl­ce se poz­dě­ji vypra­co­val až do samot­né­ho Hollywoodu kde se s pomo­cí fil­mo­vé­ho pro­du­cen­ta a reži­sé­ra Macka Sennetta vydal na pouť stát se obrov­skou fil­mo­vou hvězdou. K tomu mu domohla též posta­va tulá­ka Charlieho, dost mo...žná nej­slav­něj­ší Chaplinův film je ale ten jmé­nem Diktátor. A ten se bez posta­vy tulá­ka Charlieho obe­šel. Právě díky zmín­ce kama­rá­da o tom, že vypa­dá jako Hitler při­mě­lo Chaplina nato­čit na Hitlera paro­dii.

The Great Dictator/Diktátor spat­řil svět­lo svě­ta v roce 1940. 2. Světová vál­ka tou dobou aktiv­ně pro­bí­ha­la a Chaplin si ve svém nej­no­věj­ším fil­mům neod­pus­til uta­ho­vá­ní si z Třetí říše. Skutečné his­to­ric­ké posta­vy Adolfa Hitlera a Benita Mussoliniho ve fil­mu nahra­dil Adenoidem Hynkelem a Benzino Napalonim. Německo a Itálii ve fil­mu nahra­dil Tomanií a Bakterií. Chaplin si zde uta­ho­val jak z vůd­ce Nacistů a vůd­ce Fašištů, tak také z fun­go­vá­ní spo­lu­prá­ce Německa a Itálie. Díky fak­tu, že šlo o prv­ní Chaplinův mlu­ve­ný zvu­ko­vý film si tak mohl Chaplin s touhle lát­kou vyhrát dost mož­ná více než by mu moh­la poskyt­nout „ pou­há´´ němá kla­sic­ká gro­tes­ko­vá ver­ze. O tom svěd­čí i fakt, že film trvá 124 minut a samot­ná dél­ka přes 2 hodi­ny je na Chaplina výrazná.

Platí zde, že si Chaplin napsal scé­nář, pro­du­ko­val, reží­ro­val a pře­de­vším ztvár­nil hlav­ní dvě role- Adenoida Hynkela a židov­ské­ho holi­če, kte­rý je zaple­ten do židov­ské­ho hnu­tí, kte­ré usi­lu­je o odstra­ně­ní Hynkela. Chaplin tak ve svém fil­mu zpra­co­vá­vá neje­nom z 1.řady pohled na vede­ní dik­tá­to­ra ale zao­bí­rá se i pohle­dem na to jak pod Hynkelovou vlá­dou rea­gu­je židov­ská tří­da. Hynkel totiž zrca­dlí Hitlera a na židy tudíž mají úpl­ně názor.

Chaplin ve své kla­si­ce oprav­du doká­že skvě­le poba­vit, záro­veň se mu ale pove­de občas dokon­ce před­vést, že mu nedě­la­jí pro­blém váž­něj­ší scé­ny. Chaplin svo­jí dvoj­ro­li zvlá­dá skvě­le, pře­de­vším jeho imi­to­vá­ní Adolfa Hitlera je pros­tě feno­me­nál­ní. Paroduje Hitlerovy emo­tiv­ní pro­je­vy, uta­hu­je si z jeho hloupé ide­o­lo­gie a doká­zal tak oprav­du ve své době lid, kte­rý pro­ží­val vál­ku poba­vit. Sám Chaplin za život­ní úspěch bral his­tor­ku o tom jak Hitler po zhléd­nu­tí Diktátora dostal záchvat vzte­ku a není se čemu divit, pro­to­že si Chaplin ve svém dost mož­ná sku­teč­ně nej­slav­něj­ším fil­mu oprav­du nebe­re s Hitlerem ser­vít­ky.

Diktátor doká­že divá­ka poba­vit a ve své době oprav­du musel spous­ta lidem ale­spoň na chví­li chmu­ry z pro­bí­ha­jí­cí­ho kon­flik­tu zvrá­tit. Chaplin násle­du­jí­cí léto sice opět na Oscarech ostrou­hal, sám ale řekl, že mu ke spo­ko­je­nos­ti sta­čil fakt, že dostal Hitlera do záchva­tu vzte­ků. A jis­tě ho navíc potě­šil fakt, že šlo v jeho kari­é­ře o film nej­vý­dě­leč­něj­ší.

K zají­ma­vos­ti o pří­bě­hu o fil­mu kde se scé­náris­ta, pro­du­cent, reži­sér a hlav­ní hvězda vysmí­vá naci­zmu a faši­zmu může ješ­tě sta­čit fakt, že on sám byl nař­čen z pod­po­ry komu­ni­zmu. Chaplin po nař­če­ní z komu­ni­zmu strá­vil dru­hou půl­ku živo­ta v exi­lu ve Švýcarsku v Evropě. Až v roce 1972 byl návrat povo­len a Chaplin se násled­ně dočkal té úcty nej­vět­ší možné- A tím nemys­lím Oscar za celo­ži­vot­ní dílo. Ten pra­vý poklad, kte­ré­ho se Chaplin mohl dočkat byl potlesk ve sto­je, kte­rý pub­li­ku trval 5 minut. Až o 5 let poz­dě­ji 25. 12. 1977 ode­šla ve věku 88 let jed­na z nej­vět­ších legend stří­br­né­ho plát­na, kte­rá je dodnes zná­má. Hvězda, kte­rá dala zrod posta­vě tulá­ka Charlieho a fil­my jako Cirkus nebo prá­vě Diktátor. Ve své době důle­ži­tý film, kte­rý dodnes uka­zu­je, že i v těž­kých časech se dá správ­ně uta­ho­vat a dohnat tak nepří­te­le nepří­mo k šílen­ství a k rudo­s­ti. Chaplin tím­to kro­kem dal teh­dy Hitlerovi vel­mi sil­ný úder, kte­rý mož­ná nedal vůd­ci Třetí říše zásad­ní ránu a neza­sta­vil ho, roz­hod­ně mu ale neza­ne­chal leh­ké spa­ní. A není se čemu divit, že prá­vě toto byla pro Chaplina ta nej­vět­ší život­ní odmě­na, kte­ré dle sebe mohl dosáh­nout.

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Foto: United Artists/Warner Bros./MK2 Diffusion


Podívejte se na hodnocení Diktátor na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,33891 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71974 KB. | 24.07.2024 - 20:57:46