Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Retro Recenze: Žhavé výstřely

Retro Recenze: Žhavé výstřely

Zh
Zh
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na začát­ku se veli­tel vojen­ské letec­ké základ­ny Block (Kevin Dunn) vydá do pré­rie, aby při­měl k návra­tu nej­lep­ší­ho pilo­ta námoř­ní­ho letec­tva, Seana Harleye (Charlie Sheen), řeče­né­ho Machr, kte­rý ode­šel od letec­tva kvů­li fobii způ­so­be­né selhá­ním jeho otce před dva­ce­ti lety. Mladík žije mezi indi­á­ny pod jmé­nem Měkká Tlapička a odmí­tá se vrá­tit. Na radu moud­ré­ho indi­án­ské­ho star­ce však své roz­hod­nu­tí změ­ní. Na základ­ně se sezná­mí nejen s kole­gy - šil...havým pilo­tem Jimem Pfaffenbachem (Jon Cryer) zva­ným Propadák, obě­ta­vým Petem Thompsonem řeče­ným Smolař (William O´Leary) a Kentem Gregorym (Cary Elwes), kte­rý obvi­ní jeho otce ze smr­ti své­ho otce - ale také se sym­pa­tic­kou psy­chi­atrič­kou Ramadou Thompsonovou (Valeria Golino).....

Žánr paro­die dostá­vá v 21. sto­le­tí solid­ně špat­né zástup­ce, nej­ví­ce v posled­ních letech ten­to podžánr zná­sil­nil pře­de­vším Marlon Wayans s pří­šer­nou dvo­ji­cí fil­mů Pár nenor­mál­ních akti­vit nebo Padesát odstí­nů čer­né. I kvů­li tomu nesto­jí moc za to v sou­čas­né fil­mo­vé tvor­bě hle­dat po sluš­ném zástup­ci (malá rada: nena­jde­te ho!) a rad­ši se vrá­tit do dob kdy měli paro­die ješ­tě něja­kou úro­veň, byli oprav­du vtip­né a bylo na nich vidět, že si s nimi dal ale­spoň mini­mál­ní prá­ci. A když se mlu­ví­me zrov­na o podžán­ru paro­die tak se dá auto­ma­tic­ky zmí­nit židov­skou fil­mo­vou tro­ji­ci David Zucker, Jerry Zucker a Jim Abrahams. Toto trio spo­leč­ně sto­jí za sním­ky The Kentucky Fried Movie, Připoutejte se, pro­sím! a Přísně taj­né! Následně se ale tro­ji­ce roze­šla a zatím­co co brat­ři Zuckerové šli postup­ně pra­co­vat na tri­lo­gii Bláznivá stře­la (I když nut­no dodat, že i zde Abrahams se scé­ná­řem pomá­hal), Abrahams dal život jiné legen­dár­ní parodii- Žhavým výstře­lům!

Zdrojový film, kte­rý je v Žhavých výstře­lech „ obě­tí´´ paro­die je jasný- Top Gun! Režisér Abrahams a scé­náris­ta Pat Proft poté Top Gun paro­du­jí oprav­du důkladně- stej­ně jako Maverick z Top Gunu má Harley trau­ma co se týče minu­los­ti jeho otce, nechy­bí tu rival, lás­ka ani trau­ma. Žhavé výstře­ly ale roz­hod­ně nejsou jen kopií 50:50 oba­le­nou jen o paro­dic­ké epi­zod­ky. Krom Top Gunu se navíc neo­de­jdou bez něče­ho mezi zesměš­ně­ním a poctou Tanec s vlky, Rocky či Jih pro­ti seve­ru. A záro­veň pla­tí, že fan­du Top Gunu nut­ně nemu­sí Žhavé výstře­ly roz­zu­řit, což je také ve finá­le pří­znak té nej­lep­ší mož­né paro­die, pro­to­že je hod­ně snad­né, aby Žhavé výstře­ly sed­li něko­mu kdo má z prů­lo­mo­vé role Toma Cruise z roku 1986 vylo­že­nou prdel ale pokud Žhavé výstře­ly sed­nou i fan­dům Maverickových leto­hrá­tek je to pros­tě úspěch po všech strán­kách.

Žhavé výstře­ly jsou pros­tě a jed­no­du­še zábav­nou paro­dií, kte­rá má za sebou polo­že­no něko­lik vylo­že­ně vtip­ných pasá­ží, kte­ré snad­no roze­me­lou brá­ni­ci a ve finá­le je divá­ko­vi pros­tě líto, že tako­vé­to paro­die už dnes nevzni­ka­jí. Ne, všech­ny vti­py Žhavých výstře­lů nejsou auto­ma­tic­ky geni­ál­ní a tře­ba u mně roz­hod­ně nepla­tí, že bych měl záchva­ty smí­chy z kaž­dé­ho libo­vol­né­ho gagu. To je ale kouz­lo téhle paro­die, pro­to­že jakmi­le se vám jeden gag nelí­bí, může v poho­dě nastou­pit klid­ně dal­ší vár­ka těch oprav­du vtip­ných.

Stěžovat si u Žhavých výstře­lů jakož­to paro­die na vylo­že­ně pře­hna­né věci je pros­tě nesmy­sl, od paro­dií totiž hle­dá­me snad vše, jen ne záko­ny logi­ky, fyzi­ky či něče­ho jiné­ho. Jakmile si tohle divák na samot­ném začát­ku uvě­do­mí čeká ho pros­tě 80 minut zába­vy. A to doslo­va, pro­to­že tenhle film nepře­sta­ne být vtip­ný ani během svých závě­reč­ných titul­ků kdy vám dokon­ce naser­ví­ru­je něko­lik recep­tů. A to je pros­tě film za všech­ny pra­chy!

Abrahams měl naštěs­tí štěs­tí u castingu- Charlie Sheen tou dobou osvěd­če­ný už Četou nebo Wall Street se tu přes­ně tre­fil do kome­di­ál­ní polo­hy a zapsal se díky roli Toppera Harleye do his­to­rie kome­di­ál­ních pro­ta­go­nis­tů. Lloyd Bridges jako šíle­ný admi­rál Benson je poté jas­ně nej­vtip­něj­ší posta­vou fil­mu, jehož gagy u kte­rých bude­te váhat jest­li ho tak­to pozna­me­na­la vál­ka nebo je pros­tě debil jsou pros­tě boží. Cary Elwes tu jako Hot Shots ver­ze Icemana Kent Gregory v rám­ci mož­nos­tí taky zazá­ří co to jde a potě­ší, že mezi ním a Harleyem sku­teč­ně fun­gu­je jakési napě­tí. Ramanda v podá­ní Valerie Golino má sice podiv­ný pří­zvuk, na ten jde ale snad­no si zvyk­nout a její hříš­ná (!!!!) noc s Harleyem se může uchá­zet o pres­tiž­ní pozi­ci v kate­go­rii nej­váš­ni­věj­ších fil­mo­vých scén všech dob. William O´Leary a Jon Cryer se tu taky sluš­ně mih­nou a cel­kem sluš­ně tu fun­gu­je i Kevin Dunn, jehož cha­rak­ter je ale mož­ná bohu­žel až pří­liš čer­no­bí­lý a ve finá­le dost mož­ná i cha­rak­ter­ně nevě­ro­hod­ný. Na tohle si ale může­me stě­žo­vat všu­de jin­de, jen ne u paro­dií.

Žhavým výstře­lům tak jde ve finá­le odpus­tit všech­no. Záběry pou­ži­té odji­nud, občas­nou až pře­pá­le­nost gagů a někdy i něja­ké ty cha­rak­ter­ní kiksy. Ale je to pořád jeden z těch nej­lep­ších mož­ných zástup­ců sub­žán­ru paro­die a prá­vě u paro­dií se musí tak tro­chu při­mhu­řo­vat oko. Pravděpodobně kvů­li tomu nikdy nepů­jdu u Žhavého výstře­lu nebo jeho mimo­cho­dem taky super pokra­čo­vá­ní (to si pro změ­nu dělá prču z Ramba a je ve finá­le dost mož­ná i o ždi­bec zábav­něj­ší) na plný počet v hod­no­ce­ní, vždy ten film ale budu cenit a vždy budu rád když se u něj budu moc poba­vit. A pro­jek­ce v sále mě pře­svěd­či­la o tom proč je tak super, že kina napo­řád fun­gu­jí a snad ješ­tě dale­ko fun­go­vat budou. Ostatní lidé v sále vám totiž mohou vadit vším mož­ným, ten spo­leč­ný záži­tek sdí­le­ný hla­si­tým spo­leč­ným smí­chem či hla­si­tým potles­kem vám ale pros­tě nikdo nena­hra­dí. Ani libo­vol­ná sebe­lep­ší stre­a­mo­va­cí služ­ba.....

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=EsKhoJQgoEw

Verdikt: 4 z 5


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,16569 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72229 KB. | 25.04.2024 - 06:10:19