Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Retro Recenze: Žhavé výstřely

Retro Recenze: Žhavé výstřely

Zh
Zh
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na začát­ku se veli­tel vojen­ské letec­ké základ­ny Block (Kevin Dunn) vydá do pré­rie, aby při­měl k návra­tu nej­lep­ší­ho pilo­ta námoř­ní­ho letec­tva, Seana Harleye (Charlie Sheen), řeče­né­ho Machr, kte­rý ode­šel od letec­tva kvů­li fobii způ­so­be­né selhá­ním jeho otce před dva­ce­ti lety. Mladík žije mezi indi­á­ny pod jmé­nem Měkká Tlapička a odmí­tá se vrá­tit. Na radu moud­ré­ho indi­án­ské­ho star­ce však své roz­hod­nu­tí změ­ní. Na základ­ně se sezná­mí nejen s kole­gy - šil...havým pilo­tem Jimem Pfaffenbachem (Jon Cryer) zva­ným Propadák, obě­ta­vým Petem Thompsonem řeče­ným Smolař (William O´Leary) a Kentem Gregorym (Cary Elwes), kte­rý obvi­ní jeho otce ze smr­ti své­ho otce - ale také se sym­pa­tic­kou psy­chi­atrič­kou Ramadou Thompsonovou (Valeria Golino).....

Žánr paro­die dostá­vá v 21. sto­le­tí solid­ně špat­né zástup­ce, nej­ví­ce v posled­ních letech ten­to podžánr zná­sil­nil pře­de­vším Marlon Wayans s pří­šer­nou dvo­ji­cí fil­mů Pár nenor­mál­ních akti­vit nebo Padesát odstí­nů čer­né. I kvů­li tomu nesto­jí moc za to v sou­čas­né fil­mo­vé tvor­bě hle­dat po sluš­ném zástup­ci (malá rada: nena­jde­te ho!) a rad­ši se vrá­tit do dob kdy měli paro­die ješ­tě něja­kou úro­veň, byli oprav­du vtip­né a bylo na nich vidět, že si s nimi dal ale­spoň mini­mál­ní prá­ci. A když se mlu­ví­me zrov­na o podžán­ru paro­die tak se dá auto­ma­tic­ky zmí­nit židov­skou fil­mo­vou tro­ji­ci David Zucker, Jerry Zucker a Jim Abrahams. Toto trio spo­leč­ně sto­jí za sním­ky The Kentucky Fried Movie, Připoutejte se, pro­sím! a Přísně taj­né! Následně se ale tro­ji­ce roze­šla a zatím­co co brat­ři Zuckerové šli postup­ně pra­co­vat na tri­lo­gii Bláznivá stře­la (I když nut­no dodat, že i zde Abrahams se scé­ná­řem pomá­hal), Abrahams dal život jiné legen­dár­ní parodii- Žhavým výstře­lům!

Zdrojový film, kte­rý je v Žhavých výstře­lech „ obě­tí´´ paro­die je jasný- Top Gun! Režisér Abrahams a scé­náris­ta Pat Proft poté Top Gun paro­du­jí oprav­du důkladně- stej­ně jako Maverick z Top Gunu má Harley trau­ma co se týče minu­los­ti jeho otce, nechy­bí tu rival, lás­ka ani trau­ma. Žhavé výstře­ly ale roz­hod­ně nejsou jen kopií 50:50 oba­le­nou jen o paro­dic­ké epi­zod­ky. Krom Top Gunu se navíc neo­de­jdou bez něče­ho mezi zesměš­ně­ním a poctou Tanec s vlky, Rocky či Jih pro­ti seve­ru. A záro­veň pla­tí, že fan­du Top Gunu nut­ně nemu­sí Žhavé výstře­ly roz­zu­řit, což je také ve finá­le pří­znak té nej­lep­ší mož­né paro­die, pro­to­že je hod­ně snad­né, aby Žhavé výstře­ly sed­li něko­mu kdo má z prů­lo­mo­vé role Toma Cruise z roku 1986 vylo­že­nou prdel ale pokud Žhavé výstře­ly sed­nou i fan­dům Maverickových leto­hrá­tek je to pros­tě úspěch po všech strán­kách.

Žhavé výstře­ly jsou pros­tě a jed­no­du­še zábav­nou paro­dií, kte­rá má za sebou polo­že­no něko­lik vylo­že­ně vtip­ných pasá­ží, kte­ré snad­no roze­me­lou brá­ni­ci a ve finá­le je divá­ko­vi pros­tě líto, že tako­vé­to paro­die už dnes nevzni­ka­jí. Ne, všech­ny vti­py Žhavých výstře­lů nejsou auto­ma­tic­ky geni­ál­ní a tře­ba u mně roz­hod­ně nepla­tí, že bych měl záchva­ty smí­chy z kaž­dé­ho libo­vol­né­ho gagu. To je ale kouz­lo téhle paro­die, pro­to­že jakmi­le se vám jeden gag nelí­bí, může v poho­dě nastou­pit klid­ně dal­ší vár­ka těch oprav­du vtip­ných.

Více na Kritiky.cz
PETR STACH Petr Stach (nar. 1974). V letech 1996-2001 studoval herectví na katedře alternativního a loutkov...
#DP103: Marvel’s Stormbreakers přichází - O co přesně jde? Autorem článku je Daniel Palička.Hned na úvod se musím pozastavit nad jednou věcí. Tentokrát...
The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Radu Jude ...
Ewan McGregor a jeho dcera Clara se zúčastní Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 2023 Skotský herec a veterán Hvězdných válek Ewan McGregor bude jedním z hostů letošního Meziná...
Ulice strachu – 2. část: 1978 (2021) Očekával jsem sice více a pár výtek mám, ale pořád se jedná o silný žánrový nadprůměr...

Stěžovat si u Žhavých výstře­lů jakož­to paro­die na vylo­že­ně pře­hna­né věci je pros­tě nesmy­sl, od paro­dií totiž hle­dá­me snad vše, jen ne záko­ny logi­ky, fyzi­ky či něče­ho jiné­ho. Jakmile si tohle divák na samot­ném začát­ku uvě­do­mí čeká ho pros­tě 80 minut zába­vy. A to doslo­va, pro­to­že tenhle film nepře­sta­ne být vtip­ný ani během svých závě­reč­ných titul­ků kdy vám dokon­ce naser­ví­ru­je něko­lik recep­tů. A to je pros­tě film za všech­ny pra­chy!

Abrahams měl naštěs­tí štěs­tí u castingu- Charlie Sheen tou dobou osvěd­če­ný už Četou nebo Wall Street se tu přes­ně tre­fil do kome­di­ál­ní polo­hy a zapsal se díky roli Toppera Harleye do his­to­rie kome­di­ál­ních pro­ta­go­nis­tů. Lloyd Bridges jako šíle­ný admi­rál Benson je poté jas­ně nej­vtip­něj­ší posta­vou fil­mu, jehož gagy u kte­rých bude­te váhat jest­li ho tak­to pozna­me­na­la vál­ka nebo je pros­tě debil jsou pros­tě boží. Cary Elwes tu jako Hot Shots ver­ze Icemana Kent Gregory v rám­ci mož­nos­tí taky zazá­ří co to jde a potě­ší, že mezi ním a Harleyem sku­teč­ně fun­gu­je jakési napě­tí. Ramanda v podá­ní Valerie Golino má sice podiv­ný pří­zvuk, na ten jde ale snad­no si zvyk­nout a její hříš­ná (!!!!) noc s Harleyem se může uchá­zet o pres­tiž­ní pozi­ci v kate­go­rii nej­váš­ni­věj­ších fil­mo­vých scén všech dob. William O´Leary a Jon Cryer se tu taky sluš­ně mih­nou a cel­kem sluš­ně tu fun­gu­je i Kevin Dunn, jehož cha­rak­ter je ale mož­ná bohu­žel až pří­liš čer­no­bí­lý a ve finá­le dost mož­ná i cha­rak­ter­ně nevě­ro­hod­ný. Na tohle si ale může­me stě­žo­vat všu­de jin­de, jen ne u paro­dií.

Žhavým výstře­lům tak jde ve finá­le odpus­tit všech­no. Záběry pou­ži­té odji­nud, občas­nou až pře­pá­le­nost gagů a někdy i něja­ké ty cha­rak­ter­ní kiksy. Ale je to pořád jeden z těch nej­lep­ších mož­ných zástup­ců sub­žán­ru paro­die a prá­vě u paro­dií se musí tak tro­chu při­mhu­řo­vat oko. Pravděpodobně kvů­li tomu nikdy nepů­jdu u Žhavého výstře­lu nebo jeho mimo­cho­dem taky super pokra­čo­vá­ní (to si pro změ­nu dělá prču z Ramba a je ve finá­le dost mož­ná i o ždi­bec zábav­něj­ší) na plný počet v hod­no­ce­ní, vždy ten film ale budu cenit a vždy budu rád když se u něj budu moc poba­vit. A pro­jek­ce v sále mě pře­svěd­či­la o tom proč je tak super, že kina napo­řád fun­gu­jí a snad ješ­tě dale­ko fun­go­vat budou. Ostatní lidé v sále vám totiž mohou vadit vším mož­ným, ten spo­leč­ný záži­tek sdí­le­ný hla­si­tým spo­leč­ným smí­chem či hla­si­tým potles­kem vám ale pros­tě nikdo nena­hra­dí. Ani libo­vol­ná sebe­lep­ší stre­a­mo­va­cí služ­ba.....

Více na Kritiky.cz
Horor The Medium má příběhový trailer, který představuje... Horor The Medium má příběhový trailer, který představuje hlavní postavy...
The Pyramid (2014) Člověk který už nakoukal několik základních filmů, které se holedbají kolonkou "horor", m...
#2147: Cowboys & Aliens Určitě znáte nepříliš zdařilý snímek Kovbojové a vetřelci (2011). Nicméně věděli jste...
Mafia: Definitivní edice u nás vyjde 25. 9 v 1:00 ráno Mafia: Definitivní edice u nás vyjde 25. 9 v 1:00 ráno...
Crytek v 8K technickém videu prezentuje Crysis Remastered Crytek v 8K technickém videu prezentuje Crysis Remastered...

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=EsKhoJQgoEw

Verdikt: 4 z 5


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51426 s | počet dotazů: 301 | paměť: 70114 KB. | 30.11.2023 - 15:29:36