Kritiky.cz > Recenze knih > Doktorka Micka. Mlsné kotě

Doktorka Micka. Mlsné kotě

mlsnékote
mlsnékote
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pro všech­ny děti, kte­ré si oblí­bi­ly správ­nou dvoj­ku v podá­ní dok­tor­ky Micky a asi­s­ten­ta Buráka v prv­ním díle „Nešikovné ště­ně“, by si zce­la urči­tě nemě­ly nechat ujít i jejich dal­ší skvě­lé dob­ro­druž­ství pod názvem „Mlsné kotě“.

Byl to den jako jiný a dok­tor­ka Micka ordi­no­va­la ve své ordi­na­ci a zrov­na dnes se zamě­ři­la na kon­t­ro­lu úsměvů u zví­řá­tek. A co to zna­me­na­lo? V ten­to „Den záři­vých úsměvů“ se kon­t­ro­lo­va­ly všech­ny zoub­ky, zda jsou v napros­tém pořád­ku. Pacientů bylo hod­ně, a pro­to na Burákovi bylo, aby bed­li­vě stře­žil a  zod­po­věd­ně zapi­so­val všech­ny úda­je o paci­en­tech do „Chlupaté kni­hy prv­ní pomo­ci“.

Při čte­ní řádek se děti sezná­mí, jak to cho­dí ve zví­ře­cí říši u tako­vé­ho zuba­ře, a že se vlast­ně ty kon­t­ro­ly v zása­dě neli­ší od kon­t­rol a návštěv naše­ho zuba­ře. Samozřejmě i dok­tor­ka Micka kla­de důraz na správ­né čiš­tě­ní zoub­ků, a všem, jak zví­řát­kům, tak i dětem při­po­mí­ná, jak se o ně správ­ně sta­rat, pro­to­že:

„Zuby ti nevy­pa­da­jí, když si je budeš čis­tit peč­li­vě.“

Po ordi­nač­ních hodi­nách se naši hrdi­no­vé, Micka spo­lu s Burákem, chys­ta­jí do Bodlákova na slav­nost, a to peče­ní dor­tí­ků. Oba se na tuto vel­ko­le­pou udá­lost straš­ně moc těší, neboť mají zased­nout v poro­tě v sou­tě­ži v peče­ní dor­tí­ků. Už jen ta myš­len­ka, že budou moci ochut­nat všech­ny dor­tí­ky, byla pro ně více méně láka­vá.

Když po pra­cov­ní době poma­lu uklí­ze­li a chys­ta­li si své lékař­ské nástro­je do kvě­ti­no­vé­ho kufří­ku, to kdy­by se náho­dou něco na slav­nos­ti při­ho­di­lo, zazvo­nil tele­fon. Kdopak asi potře­bu­je jejich pomoc ten­to­krát? … Byla to Sněženka, kte­rá se zra­ni­la při peče­ní dor­tí­ků.

„Nepropadej pani­ce, dok­tor­ka Micka jez­dí rych­le, ale vždyc­ky bez­peč­ně.“

A copak se to vlast­ně sta­lo Sněžence? Podaří se to dok­tor­ce Micce dle daných pří­zna­ků paci­ent­ky odha­lit ane­bo nao­pak bude muset Burák zapo­jit svo­je detek­tiv­ní zna­los­ti a doved­nos­ti? Pomůžou jí od akut­ní boles­ti a vše napra­vit tak, aby Sněženka moh­la své dor­tí­ky nako­nec dozdo­bit a úspěš­ně se zúčast­nit sou­tě­že? A k jakým dal­ším neho­dám se schy­lu­je a mož­ná i dojde ješ­tě před samot­nou sou­tě­ží v kuchy­ni? Jste zvě­da­ví?

Tak se nech­te  vést pří­bě­hem až do oka­mži­ku, kdy všich­ni sou­tě­ží­cí hrdě pone­sou své dor­tí­ky před poro­tu, aby svá hoto­vá díla před­sta­vo­va­li a vyčka­li na to, jak budou dor­tí­ky poro­tě chut­nat. A kdo  tuto sou­těž nako­nec vyhra­je, a kdo se posta­rá o všech­ny ty nape­če­né dor­tí­ky? Kdo je sní? Nechte se pře­kva­pit...

A jaké pona­u­če­ní z toho vše­ho v závě­ru kni­hy pro děti vyplý­vá? To, že by se děti nemě­ly pře­jí­dat vel­ké­ho množ­ství slad­ké­ho, aby je pak stej­ně jako zví­řát­ka v Bodlákově nebo­le­la bříš­ka....

mlsnekote2

Knihu „Mlsné kotě“ autor­ka Jane Clarkeová věnu­je svo­jí koč­ce Minervě, jež s lás­kou oslo­vu­je Minnie. Knížka je vhod­ná pře­váž­ně pro začí­na­jí­cí čte­ná­ře, neboť kapi­to­ly jsou krát­ké, psa­né vel­ký­mi pís­me­ny a pro­lo­že­ny vel­kou spous­tou obráz­ků.

Ilustrace jsou vel­mi milé, vyza­řu­jí­cí něhu a lás­ku. Postavičky zví­řá­tek jsou totiž reál­né foto­gra­fie, kte­ré jsou dále dokres­le­ny tak, aby pod­trh­ly aktu­ál­ní děj kníž­ky. Občas se zdá, že kníž­ka pro­střed­nic­tvím těch­to obráz­ků zví­řá­tek si žije svým vlast­ním pří­bě­hem, neboť ilu­stra­ce vypa­da­jí vel­mi věro­hod­ně, a jako­by ta zví­řát­ka jen čeka­la na to, kdy vysko­čí z kníž­ky k vám pří­mo do náru­če.

Příběh je vel­mi jed­no­du­chý, a pozor­né­mu čte­ná­ři neu­jde něko­lik krát­kých pona­u­če­ních jako napří­klad to, že je dob­ré si navzá­jem pomá­hat; že není důle­ži­té vyhrát, ale zúčast­nit se. To, jak pro­bí­há pro­hlíd­ka u zuba­ře, a že není tře­ba se čeho bát. A pokud si bude­te zuby čis­tit peč­li­vě, tak vám jen tak nevy­pa­da­jí... a hlav­ně to, že když se bude­te cpát slad­kým, tak vás urči­tě z toho roz­bo­lí nejen bříško, ale i zuby....

A v závě­ru kníž­ky může­te pro­střed­nic­tvím dvou­stra­ny malin­ko nahléd­nout do dok­tor­či­na  kvě­ti­no­vé­ho, lékař­ské­ho kufří­ku.

mlsnekote3

Doktroka Micka. Mlsné kotě.

Napsala: Jane Clarkeová

Přeložila: Zuzana Švábová

Vydalo nakla­da­tel­ství Fragment v roce 2019

Vydání prv­ní

Rok vydá­ní 2019

Pro čte­ná­ře od 7 let

Počet stran: 90

ISBN 978-80-253-4203-9


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Moto a já aneb na rok kočičí mámou25. července 2022 Moto a já aneb na rok kočičí mámou Po knize "Moto a já aneb na rok kočičí mámou" od autorky Suzi Eszterhasové, jsem sáhla hlavně kvůli neodolatelné obálce, ze které na mě něžně pokukovalo rozkošné mládě servala. Hned jsem […] Posted in Recenze knih
  • ŠPIÓNKA MIA: Případ doktora Pichulky28. září 2023 ŠPIÓNKA MIA: Případ doktora Pichulky S dcerou milujeme společné čtení příběhů, kdy hlavními hrdiny jsou zvířátka. Ovšem ze všeho nejvíce máme rádi vyprávění o pejscích, kteří se vrhají vstříc napínavým dobrodružstvím. Není […] Posted in Recenze knih
  • Harry Potter a Ohnivý pohár17. února 2022 Harry Potter a Ohnivý pohár Harry Potter a Ohnivý pohár od autorky J.K. Rowlingové, jež vydalo nakladatelství Albatros, nemusím nijak dlouze představovat. Tato kniha je prostě jedna "velká legenda", ostatně jako i […] Posted in Recenze knih
  • My Little Pony: Sbírka pohádek2. února 2022 My Little Pony: Sbírka pohádek Také vaše děti milují příběhy létajících a všudypřítomných roztomilých hrdinů v podobě "My Little Pony"? Tak to by vám zcela určitě neměla v knihovničce chybět tato úžasná kniha pod […] Posted in Recenze knih
  • ŠKOLA JEDNOROŽCŮ - Kouzelný tým15. srpna 2021 ŠKOLA JEDNOROŽCŮ - Kouzelný tým Máte-li doma malou slečnu, která nedá dopustit na příběhy "kouzelných jednorožců", pak kniha "Škola jednorožců - kouzelný tým" je to pravé čtení pro ně. Příběh knihy začíná na konci […] Posted in Recenze knih
  • O Rozárce Čarodějné a zlobivém Pepíkovi12. srpna 2021 O Rozárce Čarodějné a zlobivém Pepíkovi Malí čtenáři zajisté uvítají kouzelný pohádkový příběh o malé čarodějnici jménem Rozárka, a to v knize Petry Martiškové "O Rozárce Čarodějné a zlobivém Pepíkovi". Kniha vypráví o malé […] Posted in Recenze knih
  • PŘESTÁVKOVNÍK. Super hry a zábava nejen na přestávky5. února 2021 PŘESTÁVKOVNÍK. Super hry a zábava nejen na přestávky Publikace "PŘESTÁVKOVNÍK" velmi poutavou formou zabaví děti nejen na "nudných" přestávkách ve škole, ale i mimo ně. Navíc díky menšímu formátu pracovního sešitu si jej mohou vzít prakticky […] Posted in Recenze knih, Recenze
  • KOSTI. Dostaňte se zvířatům pod kůži.20. ledna 2020 KOSTI. Dostaňte se zvířatům pod kůži. Obrázková encyklopedie "Kosti" je fascinující naučná kniha nejen pro děti, ale i pro dospělé, kteří by se rádi zblízka podívali na jednotlivé kosti a kostičky nejznámějších tvorů živočišné […] Posted in Recenze knih
  • Roztomilá Gerda vás provede příběhem moře a nezkrotné odvahy12. ledna 2020 Roztomilá Gerda vás provede příběhem moře a nezkrotné odvahy Opět se můžeme těšit na další nové dobrodružství, v řadě již druhé, o roztomilé malé velrybě jménem Gerda, která spolu se svým nedávno nalezeným bratrem Larsem vyplouvá na moře, aby našla […] Posted in Recenze knih
  • Pravda o hovínku23. srpna 2019 Pravda o hovínku Nic tak nepřitahuje pozornost malých i velkých dětí, jako je téma týkajících se právě „hovínek“. A s pomocí tohoto fascinujícího, ale i velmi zábavného průvodce s originálním názvem […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,02533 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71796 KB. | 29.02.2024 - 07:21:15