Kritiky.cz > Recenze knih > Pravda o hovínku

Pravda o hovínku

hovínkp
hovínkp
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nic tak nepři­ta­hu­je pozor­nost malých i vel­kých dětí, jako je téma týka­jí­cích se prá­vě „hoví­nek“. A s pomo­cí toho­to fas­ci­nu­jí­cí­ho, ale i vel­mi zábav­né­ho prů­vod­ce s ori­gi­nál­ním názvem „Pravda o hovín­ku“, se děti dozví spous­tu zají­ma­vých infor­ma­cí pře­de­vším ze svě­ta zví­řat. A věř­te, že nezů­sta­ne jen u „smradla­vých“ hro­má­dek! Pod drob­no­hle­dem se ocit­nou i jejich neza­mě­ni­tel­né sto­py, ale i peří, srst, typic­ká obyd­lí a mno­ho dal­ší­ho.

S kni­hou „Pravda o hovín­ku“ se děti doslo­va pro­mě­ní ve zruč­né sto­pa­ře zví­ře­cí říše, sta­nou se z nich malí „pří­rod­ní detek­ti­vo­vé“, kte­rým při toul­kách pří­ro­dou nic neu­nik­ne, ani sebe­men­ší malič­kost. V nepo­sled­ní řadě si uži­jí i spous­tu zába­vy a neza­po­me­nu­tel­ných dob­ro­druž­stvích.

„V prav­dě o hovín­ku“ je ukry­to spous­tu uži­teč­ných infor­ma­cí a tajem­ství nejen o zví­řa­tech, ale i o tom, jak hle­dat a pozná­vat sto­py a dal­ší důle­ži­tá vodít­ka nut­ná pro dal­ší pomy­sl­nou detek­tiv­ní čin­nost. 

Děti se dří­ve nebo poz­dě­ji sta­nou šam­pi­o­ny své­ho obo­ru. Naučí se v pří­ro­dě tiše pohy­bo­vat a našla­po­vat tak, aby nezni­či­ly pří­pad­né nale­ze­né sto­py a moh­ly tak i něja­ké to zví­řát­ko sku­teč­ně vysto­po­vat... samo­zřej­mě někte­ré z těch méně nebez­peč­ných, aby nedo­šlo k něja­ké újmě na zdra­ví.

hovínko1

V úvo­du kni­hy jsou děti zábav­nou for­mou sezná­me­ni s tím, jaká pra­vi­dla by měly při sto­po­vá­ní dodr­žo­vat, a co všech­no by se jim moh­lo hodit na dob­ro­druž­né výpra­vě, a co nao­pak pro jis­to­tu pone­chat doma např. řvou­cí­ho sou­ro­zen­ce, žeb­řík apod. 

Kapitola „Hovínka jsou pri­ma“ při­blí­ží dle názor­ných obráz­ků jed­not­li­vá hovín­ka, a záro­veň pro­zra­dí, jaké kte­ré­mu živé­mu tvo­ru to či ono pod­le tva­ru a veli­kos­ti asi tak pat­ří.

„Čím vět­ší zví­ře, tím více tru­su.“

A víte, proč ptá­ci nečů­ra­jí? A jak to vlast­ně mají? A ti zvě­da­věj­ší mož­ná koneč­ně při­jdou i na řeše­ní otáz­ky: „Kadí v lese med­vě­di?“

A prá­vě na med­vě­dím hovín­ku se dětem ote­vřou obzo­ry, neboť prá­vě na něm pocho­pí, co všech­no lze z tak oby­čej­né věci, jako je smradla­vé a neváb­né hovín­ko vyčíst, a to např.: co med­věd jedl, kde si sehnal potra­vu, kde žije, jest­li je zdra­vý ane­bo nao­pak. Případně se můžou v oko­lí poroz­hléd­nout a tře­ba i nalézt jiné sto­py a vodít­ka v podo­bě med­vě­dích otis­ků, stop po drá­pech v kůře stro­mů, poni­če­ná nebo úpl­ně zni­če­ná mra­ve­niš­tě, aj.

hovínko3

Stopování je zába­va. Na to děti při­jdou v oka­mži­ku, kdy sami najdou něja­kou tu sto­pu zví­ře­te ve sně­hu, na praš­né ces­tě nebo v mokrém blá­tě. Bude to pro ně vzru­šu­jí­cí záži­tek. Ale tím to všech­no nekon­čí, můžou jed­not­li­vé sto­py dále stu­do­vat, zapi­so­vat do dení­ku, hádat, jaké­mu zví­ře­ti asi pat­ří a dozvě­dět se o nich i dale­ko více, pro­to­že zví­řa­ta exis­tu­jí ve všech tva­rech a veli­kos­tech, a tím pádem mají i nej­růz­něj­ší typy noh. 

S kni­hou spat­ří­te jed­not­li­vé nohy, kte­ré mají pol­štář­ky, ty kte­ré našla­pu­jí po špič­kách, zví­řa­ta s plo­chý­ma noha­ma, sudo­ko­pyt­ní­ky, licho­ko­pyt­ní­ky, ptá­ci, vod­ní ptá­ky a mno­ho jiné­ho.

A aby to měli malí sto­pa­ři o něco jed­no­duš­ší, jsou v kni­ze uve­de­ny a názor­ně zakres­le­ny sto­py všech zví­řat, s kte­rý­mi by se na toul­kách v lese moh­ly setkat, nara­zit na ně tj. malí i vel­cí sav­ci, sav­ci s kopy­ty, ptá­ci, až už ská­ka­ví ane­bo cho­dí­cí a jiné dal­ší sto­py.

V dal­ších z kapi­tol jsou sto­pa­ři dob­ře pro­ško­le­ni s tím „Kdo kde žije.“ Stejně jako lidé, tak i zví­řa­ta žijí na nej­růz­něj­ších mís­tech, ať už to jsou řeky, stro­my nebo nory. A prá­vě zde se zamě­ří­me na někte­ré z tako­vých obyd­lích. Bohužel ne všich­ni živo­či­cho­vé mají svůj vlast­ní domov, někte­ří jej ani nema­jí a neu­stá­le se stě­hu­jí, jiní nao­pak žijí v blíz­kos­ti lidí, ane­bo pří­mo s nimi. Nechybí ani pří­kla­dy jed­not­li­vých obyd­lí, od nor a děr až po malé díry. 

Někteří men­ší živo­či­cho­vé, hmyz, ale hlav­ně ptá­ci si sta­ví pře­váž­ně hníz­da. Jestlipak víte, jaký účet má tako­vé hnízdo pro mlá­ďa­ta? že je napří­klad chrá­ní před drav­ci a nepříz­ní poča­sí? Aby se detek­ti­vo­vé zori­en­to­va­ly v roze­zná­va­ní hníst, jsou jed­not­li­vé dru­hy názor­ně nakres­le­ny a popsá­ny jejich vlast­nos­ti, i to kde je lze nalez­nout a jaké­mu maji­te­li kon­krét­ně pat­ří.

Na svých toul­kách pří­ro­dou může­te najít i vajíč­ka, pír­ka, peří, kůži nebo chlu­py, ale i nechut­né zbyt­ky jíd­la v podo­bě chuchval­ců a vývrž­ků. I pod­le toho vše­ho lze iden­ti­fi­ko­vat jed­not­li­vé dru­hy zví­řat. 

hovínko2

Knihu „Pravda o hovín­ku“ si děti doslo­va zami­lu­jí, a ať se to dle názvu nezdá, se nau­čí i spous­tu uži­teč­ných infor­ma­cí. Tuhle kni­hu si roz­hod­ně s sebou neza­po­meň­te vzít do pří­ro­dy, pro­to­že jen tak si vy a vaše děti uži­je­te spous­tu zába­vy, legra­ce, bádá­ní a hlav­ně neza­po­me­nu­tel­ných, spo­leč­ných dob­ro­druž­ství.

Kniha je sice vel­ké­ho for­má­tu, ale vel­mi lehouč­ká a ten­ká, tak­že s vámi může ces­to­vat oprav­du kam­ko­liv. Navíc ilu­stra­ce od Claire Almon vám pokaž­dé vykouz­lí úsměv na tvá­ři, neboť obráz­ky na malé­ho čte­ná­ře půso­bí nejen vlíd­ně, přá­tel­sky, ale hlav­ně zábav­ně. No uznej­te, kdo by se nesmál při pohle­du na zví­řát­ka, kte­rá vyko­ná­va­jí svo­ji potře­bu a mají při­tom zdě­še­ný výraz ve tvá­ři, jako by byli při­sti­že­ny při činu....

„Ty to děláš, zví­řa­ta to děla­jí, všich­ni to děla­jí.“

 

Za recenz­ní výtisk děku­ji Knihám Dobrovský. Vydáno v edi­ci DROBEK

PRAVDA O HOVÍNKU

Autor: Andy Seed

Ilustrace: Claire Almon

Překlad: Nela Holková

Vydal DOBROVSKÝ s.r.o. v edi­ci Drobek

Rok vydá­ní: 2019

Počet stran: 64

ISBN 978-80-7585-683-8


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • ŠPIÓNKA MIA: Případ doktora Pichulky28. září 2023 ŠPIÓNKA MIA: Případ doktora Pichulky S dcerou milujeme společné čtení příběhů, kdy hlavními hrdiny jsou zvířátka. Ovšem ze všeho nejvíce máme rádi vyprávění o pejscích, kteří se vrhají vstříc napínavým dobrodružstvím. Není […] Posted in Recenze knih
  • Moto a já aneb na rok kočičí mámou25. července 2022 Moto a já aneb na rok kočičí mámou Po knize "Moto a já aneb na rok kočičí mámou" od autorky Suzi Eszterhasové, jsem sáhla hlavně kvůli neodolatelné obálce, ze které na mě něžně pokukovalo rozkošné mládě servala. Hned jsem […] Posted in Recenze knih
  • KOSTI. Dostaňte se zvířatům pod kůži.20. ledna 2020 KOSTI. Dostaňte se zvířatům pod kůži. Obrázková encyklopedie "Kosti" je fascinující naučná kniha nejen pro děti, ale i pro dospělé, kteří by se rádi zblízka podívali na jednotlivé kosti a kostičky nejznámějších tvorů živočišné […] Posted in Recenze knih
  • Doktorka Micka. Mlsné kotě10. srpna 2019 Doktorka Micka. Mlsné kotě Pro všechny děti, které si oblíbily správnou dvojku v podání doktorky Micky a asistenta Buráka v prvním díle "Nešikovné štěně", by si zcela určitě neměly nechat ujít i jejich další skvělé […] Posted in Recenze knih
  • Bylinkové pohádky23. července 2019 Bylinkové pohádky Knihu "Bylinkové pohádky" uvítají všichni rodiče a děti, jež mají na své zahrádce bylinky a využívají je ve svém každodenním životě, a rádi se o nich něco i dozvědí. Bylinkové pohádky […] Posted in Recenze knih
  • Jitřenka od Zuzany Štelbaské6. února 2019 Jitřenka od Zuzany Štelbaské V knize "Jitřenka" objevíte krásné a dojemné příběhy napsané s velkou láskou a něhou o jedné drobné dívence v gumových holínkách, která dostala jméno podle první ranní a poslední noční […] Posted in Recenze knih
  • NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE: KÁMOŠI HAFÍCI13. ledna 2019 NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE: KÁMOŠI HAFÍCI V knize "Kámoši hafíci" se můžete těšit na vyprávění o jednotlivých dobrodružstvích dvou neohrožených psích parťáků, jež milují výzvy a třemhlav se vrhají do nových a leckdy nebezpečných […] Posted in Recenze knih
  • Manolito a Blbeček pobaví nejen malé ale i velké30. srpna 2018 Manolito a Blbeček pobaví nejen malé ale i velké Tak u téhle knížky jsem se náramně pobavila, a abych řekla pravdu, tak jsem se občas přistihla i u toho, že mně i smíchy tekly slzy po tváři. Ještě nikdy jsem se u žádné knihy nepobavila a […] Posted in Recenze knih
  • Dívka, která chtěla zachránit knížky16. srpna 2018 Dívka, která chtěla zachránit knížky Na tuhle knihu jsem se velmi těšila, nejen kvůli "mně blízkému" tématu, ale hlavně kvůli krásně poutavé obálce a v neposlední řadě i té velké záplavě krásných a kouzelných ilustrací, […] Posted in Recenze knih
  • Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli11. června 2018 Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli Tato "Kniha plná experimentů" od Anastazie Zanoncelli, jež vydalo nakladatelství Edika, obohatí znalosti nejen malých vědátorů, ale hlavně ulehčí život jejich rodičům při hledání odpovědí […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,88366 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72146 KB. | 18.04.2024 - 06:45:51