Kritiky.cz > Recenze knih > O Rozárce Čarodějné a zlobivém Pepíkovi

O Rozárce Čarodějné a zlobivém Pepíkovi

orcazp
orcazp
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Malí čte­ná­ři zajis­té uví­ta­jí kou­zel­ný pohád­ko­vý pří­běh o malé čaro­děj­ni­ci jmé­nem Rozárka, a to v kni­ze Petry Martiškové „O Rozárce Čarodějné a zlo­bi­vém Pepíkovi“.

Kniha vyprá­ví o malé čaro­děj­ni­ci, kte­rá se spo­lu s rodi­či pře­stě­ho­va­la z lesa plné­ho kou­zel­ných kama­rá­dů do ruš­né­ho měs­ta. Zde totiž tatí­nek dostal mís­to škol­ní­ka na ško­le, kam by měla i od září do dru­hé tří­dy nastou­pit Rozárka.

Té so ale do ško­ly vůbec nechtě­lo, neboť se tam měla nau­čit číst, psát a počí­tat, a ona by nej­ra­dě­ji běha­la po lese s kama­rá­dy, kouz­li­la a uči­la se vyrá­bět nej­růz­něj­ší tajem­né lek­tva­ry.

Bohužel Rozárčiny nej­čer­něj­ší oba­vy z nástu­pu do nové ško­ly, mezi nezná­mé tvá­ře dětí, kte­ré vůbec nezna­la, se potvr­di­ly. Nikdo se s ní moc nechtěl bavit, a navíc jeden zlo­bi­vý Pepík se jí neu­stá­le posmí­val a dělal naschvá­ly.

To jak se s nástu­pem do ško­ly Rozárka nako­nec vyrov­ná, a zda se jí poda­ří zís­kat i nové kama­rá­dy, aniž by je muse­la oča­ro­vat, si už budou muset děti pře­číst sami. A kdo ví, tře­ba i ten nej­vět­ší zlo­bi­vec Pepík dosta­ne šan­ci se i tro­chu polep­šit.....

Kniha je napsá­na vel­kým pís­mem, obsa­hu­jí­cí vel­mi kra­tič­ké kapi­to­ly a spous­tu milých obráz­ků pro lep­ší před­sta­vi­vost. Díky své roz­to­mi­los­ti si vás kou­zel­ná posta­vič­ka malé Rozárky s dvě­ma culí­ky a vel­ký­ma kuka­dýl­ka­ma doslo­va omo­tá kolem prs­tu.

Děj je vel­mi jed­no­du­chý, zábav­ný a o pře­kva­pe­ní není nou­ze. Navíc naše malá hrdin­ka se doko­na­le umí vypo­řá­dat se vše­mi pro­blémy a malič­kost­mi, kte­ré ji osud posta­vil do ces­ty. Učí děti, aby se nebá­ly ozvat, nene­cha­ly se šika­no­vat, a radě­ji se sna­ži­ly dotyč­né­ho pora­zit svým vlast­ním důvti­pem.

Zároveň se mi na kni­ze líbi­lo, jak se zhos­ti­lo téma­tu nava­zo­vá­ní „nové­ho“ přá­tel­ství mezi děv­ča­ty, to jak i v nej­těž­ších chví­lích doká­ží držet při sobě a navzá­jem se podr­žet, zastat jed­na dru­hé, i to, že svě­ře­ná tajem­ství zůstá­va­jí sku­teč­ně tajem­stvím.

Pohádkové vyprá­vě­ní, stej­ně tak jako moje dvě hol­ky, si děti oblí­bí hned na prv­ní strán­ce a po dočte­ní se budou těšit, že snad již brzy vyjde dal­ší vol­né pokra­čo­vá­ní s něja­ký­mi dal­ší­mi „lot­ro­vi­na­mi“ malé čaro­děj­ky....

  • O Rozárce Čarodějné a zlo­bi­vém Pepíkovi
  • Napsala: Petra Martišková
  • Ilustrace: Marie Nováčková
  • Vydalo nakla­da­tel­ství Grada Publishing, a.s., pod znač­kou bam­book
  • Vydání prv­ní, 2020
  • Počet stran: 64
  • ISBN 978-80-271-1380-4

Foto: Andrea Bátovská & Grada Publishing, a.s


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,65808 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71937 KB. | 20.07.2024 - 14:34:53