Kritiky.cz > Recenze knih > Roztomilá Gerda vás provede příběhem moře a nezkrotné odvahy

Roztomilá Gerda vás provede příběhem moře a nezkrotné odvahy

gerda1
gerda1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Opět se může­me těšit na dal­ší nové dob­ro­druž­ství, v řadě již dru­hé, o roz­to­mi­lé malé velry­bě jmé­nem Gerda, kte­rá spo­lu se svým nedáv­no nale­ze­ným bra­t­rem Larsem vyplou­vá na moře, aby našla dáv­no ztra­ce­nou píseň svo­jí mamin­ky.

Sourozenci Lars a Gerda se v minu­lém dílu koneč­ně našli a nyní žijí spo­leč­ně s hou­fem ostat­ních velryb na seve­ru v Rajské záto­ce. Večer co večer si před spa­ním zpí­va­jí uko­lé­bav­ku, nebo jak ji sami nazý­va­jí „uspá­van­ku“, kte­rou je nau­či­la jejich mamin­ka.

Velryby jejich uspá­van­ku, když jí děti zpí­va­jí, pří­mo milu­jí. No, mož­ná až na jed­nu, a to na mra­čí­cí se sta­rou velry­bu Lisbet, ane­bo je všech­no úpl­ně jinak? A jeli­kož Gerda a Lars jsou ješ­tě tako­ví malí velry­bí děti, tak jim není cizí ani dět­ská bez­pro­střed­nost a rov­nou se na tuto sku­teč­nost Lisbet zepta­jí: „Proč nemáš tuhle píseň ráda?“

Odpověď na sebe nene­chá dlou­ho čekat a oni se od ní dozví­da­jí, že je to nao­pak píseň moc krás­ná, mož­ná nej­krás­něj­ší v celé záto­ce, dokon­ce v širém moři, ale bohu­žel není celá.... A je to prá­vě Libset, kte­rá jim radí, že kdy­by se vyda­li tam dale­ko na sever od záto­ky a sle­do­va­li polár­ní zář, že by tam našli.... ale už to radě­ji sama nedo­řek­la a radě­ji odplu­la dál se slo­vy: „.... ale komu by se chtě­lo poslou­chat sta­rou velry­bí bábu. Vůbec, na tako­vou ces­tu už dnes nemá nikdo dost kurá­že....“

gerda2

Měli by se snad oni dva vydat na nezná­mou ces­tu a zjis­tit, jak jejich píseň doo­prav­dy pokra­ču­je? Tak dlou­ho o tom malí hrdi­no­vé duma­jí, až nako­nec sebe­rou všech­nu svo­jí odva­hu a kuráž, a sku­teč­ně se spo­leč­ně vyda­jí na nebez­peč­nou ces­tu, aby při­šli této záha­dě o ztra­ce­ném kon­ci „uspá­van­ky“ na kloub.

A jak si řek­li, tak i udě­la­li a vyra­zi­li na ote­vře­né moře. Cesta je nau­či­la mno­hé­mu, i tomu, že oce­án má mno­ho podob. Někdy je klid­ný a pří­vě­ti­vý, jin­dy nao­pak dra­vý a roz­bou­ře­ný. Možná by konec pís­ně hle­da­li ješ­tě dnes, nebýt setká­ní s malým esky­mác­kým dítě­tem čeka­jí­cí­ho na ledov­ci na svo­jí barev­nu duhu.

Právě toto dítě v závě­ru kníž­ky vyslech­lo naše malé dob­ro­dru­hy a jejich kou­zel­nou píseň o puto­vá­ní, pře­ko­ná­vá­ní stra­chu a nezlom­né tou­ze a odva­ze, ale i odhod­lá­ní čelit všem pře­káž­kám. Však se také malý esky­mák na velry­by usmál se slo­vy:  „Ale vždyť vy jste své pokra­čo­vá­ní už našli. Vaše zážit­ky a odva­ha vám pomoh­ly slo­žit dal­ší slo­ky velry­bí­ho zpě­vu...“

Více na Kritiky.cz
TRÝZEŇ A TOUHA Je libo si přečíst tragikomický, psychologický román o hledání vlastní identity a své nezn...
Max von Sydow Max von Sydow, rodným jménem Carl Adolf von Sydow, (* 10. dubna 1929, Lund, Skåne, Švédsko -8. ...
TOP 2012 TOP 2012  Jak už bývá tradicí, i letos se v rámci krátkého článku ohlédnu za uply...
Tip pro matky manažerky. I rodina je „firma“! Na knihu primárně určenou pro manažery a vůdce lidských skupin se ráda podívám z jiného...
LIVE | Canada vs. France | 2022 #IIHFWorlds ...

Sourozencům nezby­lo, než se vrá­tit domů a všem velry­bám v záto­ce vyprá­vět o všem, co všech­no zaži­li, čemu muse­li čelit, čeho se tolik báli a lek­li, a v závě­ru neza­po­mně­li všem zazpí­vat i svo­jí uspá­van­ku včet­ně nové­ho pokra­čo­vá­ní, kte­ré na své ces­tě na širém moři nalez­li.....

A sta­rá Lisbet? Ta na obě malé velry­by moh­la být prá­vem pyš­ná....

gerda3

Kniha o moři a vel­ké odva­ze nemá vůbec očís­lo­va­né strán­ky, je roz­dě­le­na pou­ze do tři­nác­ti kra­tič­kých kapi­tol, aby moc malé čte­ná­ře vyprá­vě­ním nevy­čer­pa­lo. Naštěstí jsou dob­ro­druž­ství vel­mi zají­ma­vá a napí­na­vá, tak­že nebu­de pro­blém ten­to pří­běh pře­číst na jeden zatáh.

Jednotlivé strán­ky jsou plné vese­lých a roz­to­mi­lých, lás­ky­pl­ných obráz­ků, kde na vás kou­ka­jí velry­by s vel­ký­ma oči­ma, a kte­ré jen čeka­jí na to, aby moh­ly vysko­čit ze strá­nek pří­mo k vám a vtáh­nout vás do jed­not­li­vých dob­ro­druž­ství Gerdy a Larse. Pokud jim to dovo­lí­te, tak se v jed­nom oka­mži­ku obje­ví­te v moři pod hvězd­nou oblo­hou; nebo v nád­her­ném pod­moř­ském lese z cha­luh, korá­lů řas a dal­ších roz­to­div­nos­tí; či v hlu­bo­kém a tma­vém pří­ko­pě, kde vám jako lam­pič­ky posví­tí houf pes­t­ro­ba­rev­ných med­úz... Kromě všech těch­to neza­po­me­nu­tel­ných dob­ro­druž­ství se sezná­mí­te se spous­tou zají­ma­vých pod­moř­ských oby­va­tel, kte­ré mož­ná na prv­ní pohled budí respekt a strach, ale v jádru jsou to doce­la milé bytůst­ky.

Knížka pro nejmen­ší není jen pohád­ko­vým pří­bě­hem, ale i pří­bě­hem s posel­stvím, kte­ré si ti nejmen­ší čte­ná­ři odne­sou i do své­ho živo­ta, a učí je, že mít strach nebo se něče­ho lek­nout není žád­ná ostuda. Naopak strach k živo­tu pat­ří. A kdy­bychom nepo­zna­li strach, nemoh­li bychom jej pře­ko­nat a stát se sta­teč­ný­mi.

A v nepo­sled­ní řadě se to týká nových přá­tel­stvích, že vlast­ně vůbec nezá­le­ží na tom, jak kdo vypa­dá, ale jaký ve sku­teč­nos­ti je uvnitř, a jak se k nám cho­vá.

Gerda, neza­po­me­nu­tel­ný a záro­veň i kou­zel­ný, lás­ky­pl­ný pří­běh nejen o moři a odva­ze, ale hlav­ně i o pře­ko­ná­vá­ní sebe sama, zby­teč­né­ho stra­chu a nale­ze­ní své odva­hy a nebo­jác­nos­ti....

Více na Kritiky.cz
Square Enix na Final Fantasy XVI pracuje už čtyři roky.... Square Enix na Final Fantasy XVI pracuje už čtyři roky. Světlo světa by měl titul spatřit kon...
Ovidiova poslední láska - kniha Rusavi začíná vyprávět příběh o svém pánovi a druhovi Ovidiovi, přičemž se stala i jeho...
Hra o trůny - Domů (S06E02) - Max von Sydow je tříoká vrána Scénáristé si pohráli a vymysleli zase další zápletky a další zajímavé smrti....
V/H/S (2012) Kdo mě zná, tak pravděpodobně celkem dobře ví, že pro hororový subžánr zvaný "found foota...
Volver Un film de Pedro Almodóvar. Komu to nestačí k tomu, aby se zvedl a šel do kina?...

Tuto úžas­nou kníž­ku si může­te pro­hléd­nout, pro­lis­to­vat na Gerda. Příběh moře a odva­hy.

GERDA. PŘÍBĚH MOŘE A ODVAHY

Autor: Adrián Macho

Vydalo nakla­da­tel­ství CPress v Brně roku 2019 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

ISBN: 978-80-264-2833-6


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Hejkalka11. března 2022 Hejkalka Všechny malé holčičky, které milují les, příšerky a křehké víly, určitě uvítají novou pohádkovou knížku "Hejkalka" od Petry Martiškové, jež vydalo nakladatelství Grada Publishing, a.s. pod […] Posted in Recenze knih
  • ŠKOLA JEDNOROŽCŮ - Kouzelný tým15. srpna 2021 ŠKOLA JEDNOROŽCŮ - Kouzelný tým Máte-li doma malou slečnu, která nedá dopustit na příběhy "kouzelných jednorožců", pak kniha "Škola jednorožců - kouzelný tým" je to pravé čtení pro ně. Příběh knihy začíná na konci […] Posted in Recenze knih
  • O Rozárce Čarodějné a zlobivém Pepíkovi12. srpna 2021 O Rozárce Čarodějné a zlobivém Pepíkovi Malí čtenáři zajisté uvítají kouzelný pohádkový příběh o malé čarodějnici jménem Rozárka, a to v knize Petry Martiškové "O Rozárce Čarodějné a zlobivém Pepíkovi". Kniha vypráví o malé […] Posted in Recenze knih
  • My Little Pony: Sbírka pohádek2. února 2022 My Little Pony: Sbírka pohádek Také vaše děti milují příběhy létajících a všudypřítomných roztomilých hrdinů v podobě "My Little Pony"? Tak to by vám zcela určitě neměla v knihovničce chybět tato úžasná kniha pod […] Posted in Recenze knih
  • Harry Potter a Ohnivý pohár17. února 2022 Harry Potter a Ohnivý pohár Harry Potter a Ohnivý pohár od autorky J.K. Rowlingové, jež vydalo nakladatelství Albatros, nemusím nijak dlouze představovat. Tato kniha je prostě jedna "velká legenda", ostatně jako i […] Posted in Recenze knih
  • PŘESTÁVKOVNÍK. Super hry a zábava nejen na přestávky5. února 2021 PŘESTÁVKOVNÍK. Super hry a zábava nejen na přestávky Publikace "PŘESTÁVKOVNÍK" velmi poutavou formou zabaví děti nejen na "nudných" přestávkách ve škole, ale i mimo ně. Navíc díky menšímu formátu pracovního sešitu si jej mohou vzít prakticky […] Posted in Recenze knih, Recenze
  • Filípek od Zuzany Štelbaské21. ledna 2019 Filípek od Zuzany Štelbaské Filípek je stejný jako spousta jiných kluků, je zvědavý, rád se učí nové věci a velmi všímavý ke svému okolí. Je to malý rozpustilý klučina se střapatou hlavou a s vlasy barvy pšenice, […] Posted in Recenze knih
  • Dívka, která chtěla zachránit knížky16. srpna 2018 Dívka, která chtěla zachránit knížky Na tuhle knihu jsem se velmi těšila, nejen kvůli "mně blízkému" tématu, ale hlavně kvůli krásně poutavé obálce a v neposlední řadě i té velké záplavě krásných a kouzelných ilustrací, […] Posted in Recenze knih
  • LIGHTFALL: Poslední paprsek světla14. října 2023 LIGHTFALL: Poslední paprsek světla I nejmenší děti rádi čtou knihy, nebo se alespoň o to pokouší, ale u rozsáhlého textu moc dlouho nevydrží. Ideálním řešením pro tyto dětské čtenáře jsou komiksy, které díky poutavým […] Posted in Recenze knih, Recenze komiksů
  • ŠPIÓNKA MIA: Případ doktora Pichulky28. září 2023 ŠPIÓNKA MIA: Případ doktora Pichulky S dcerou milujeme společné čtení příběhů, kdy hlavními hrdiny jsou zvířátka. Ovšem ze všeho nejvíce máme rádi vyprávění o pejscích, kteří se vrhají vstříc napínavým dobrodružstvím. Není […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58874 s | počet dotazů: 301 | paměť: 69997 KB. | 01.12.2023 - 23:37:03