Kritiky.cz > Recenze knih > Saláty ze Svatojánu

Saláty ze Svatojánu

svatoján
svatoján
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Také už vám dochá­zí inspi­ra­ce na to, co vařit? Ostatně, komu by se v létě chtě­lo stát a vařit před roz­pá­le­nou trou­bou, natož pak jíst těž­ká a hut­ná jíd­la? Není divu, že dává­me radě­ji před­nost nej­růz­něj­ším salá­tům.

Kniha „Saláty ze Svatojánku“ se jeví, že by vám moh­la doslo­va vytrh­nout trn z paty, neboť obsa­hu­je vel­ké množ­ství zdra­vých a chut­ných salá­tů, kte­ré lze při­pra­vo­vat a jíst doslo­va po celý rok. Všechny uve­de­né salá­ty jsou leh­ké, vyvá­že­né, a ať už je bude­te jíst jako samo­stat­né jíd­lo nebo jako pří­lo­hu k hlav­ní­mu, vždy vás doko­na­le zasy­tí.

Všechny recep­ty jsou roz­dě­le­ny do čtyř základ­ních sku­pin, a to dle roč­ních obdo­bí tj. na salá­ty, kte­ré lze při­pra­vo­vat na jaře, v létě, na pod­zim a v zimě.

Kapitola „Jaro“ je pod­bar­ve­na do zele­na. Obsahuje recep­ty, u nichž je hlav­ní suro­vi­nou např. ředkvič­ky, hláv­ko­vý salát, ruko­la, jar­ní divo­ké bylin­ky (řeřeš­ni­ce luč­ní, líst­ky pam­pe­liš­ky, orse­je, řeb­říč­ku, jitro­ce­le, šťo­ví­ku, popen­ce či kvít­ka sed­mi­k­rá­sek).

„Léto“ je pod­bar­ve­no čer­ve­nou bar­vou. Do jed­not­li­vých recep­tů je zahr­nu­ta prak­tic­ky všech­na zele­ni­na a bylin­ky, ovšem v nej­vět­ším zastou­pe­ní okur­kou a raj­če­tem.

„Podzim“ v bar­vě béžo­vé až hně­dé zau­jí­má suro­vi­ny jako je dýně, řepa, zelí, oře­chy a posled­ní let­ní zele­ni­na. Autorka do jídel­níč­ku zahr­nu­je vět­ší množ­ství luš­tě­nin a obi­lo­vin.

Modře pod­bar­ve­ná kapi­to­la pat­ří „Zimě“, tj. obdo­bí, kdy moc salá­tům nehol­du­je­me. Recepty jsou tedy zamě­ře­ny na salá­ty jakož­to pří­lo­hu k hlav­ní­mu jídlu z luš­tě­nin, obi­lo­vin, hub, zelí a koře­no­vé zele­ni­ny.

svatoján2

Každý recept je roz­lo­žen na celou dvou­stra­nu kni­hy. Na levé stra­ně jsou vždy při­lo­že­ny dvě foto­gra­fie. Horní obrá­zek zná­zor­ňu­je hlav­ní ingre­di­en­ci dané­ho recep­tu a dol­ní nao­pak výsled­né­ho, hoto­vé­ho jíd­la. Na pro­těj­ší, pra­vé stra­ně pak nalez­ne­te struč­ný popis recep­tu; žád­né dlou­hé cho­ze­ní kolem hor­ké kaše.

V barev­ném rámeč­ku dle dané­ho roč­ní­ho obdo­bí je uve­den název recep­tu a pod ním napsá­na struč­ná cha­rak­te­ris­ti­ka či postřeh např.:

1) Ředkvičky jsou pří­mo sym­bo­lem jar­ní zele­ni­ny, ale proč ty kupo­va­né vůbec nepá­lí?

2) Zelí je salá­to­vá stá­li­ce a pře­de­vším na pod­zim a v zimě bychom jím šet­řit nemě­li.

Více na Kritiky.cz
Anatomie pádu Jsem neskutečně rád, že jsem tenhle film na KVIFF stihnul. Perfektně vykonstruované a pe...
Zlatý podraz hraje s diváky férově Na včerejší tiskové konferenci představili tvůrci nový film „Zlatý podraz“, kde se  hla...
The Predator ...
BTS: Velký útěk Rhaenys a Meleys | Dračí dům (HBO) ...
Belphégor: Fantom Louvru - So 14. 5. 2005 - ČT1 21:45 Pokus Francouzů unudit nás k smrti…...

Ale i spous­tu jiné­ho.

Poté násle­du­je vel­mi krát­ký a jed­no­du­chý popis pří­pra­vy jíd­la. A tepr­ve ve spod­ní čás­ti strán­ky, vlast­ně úpl­ně nako­nec, nalez­ne­te výčet pou­ži­tých suro­vin. Abych řek­la prav­du, vět­ši­na ingre­di­en­cí byla pro mě vel­kou nezná­mou např. avo­ká­do­vý sirup, rost­lin­ný jogurt, čer­ve­ná ovoc­ná sůl, pistá­ci­o­vý olej, kuku­řič­ný sirup, oře­cho­vý olej a spous­tu jiné­ho.

svatoján1 1

Na kni­hu jsem se moc těši­la, ale jakmi­le jsem se víc a víc začet­la postup­ně do všech recep­tů a jejich suro­vin, moje prvot­ní nad­še­ní opadlo a byla jsem více méně z kni­hy dost zkla­ma­ná. Čekala jsem totiž kuchař­ku, kte­rou bych moh­la pou­žít ve svém kaž­do­den­ním běž­ném živo­tě na pří­pra­vu jed­no­du­chých, rych­lých a leh­kých salá­tů, jež doko­na­le zasy­tí celou rodi­nu.

Bohužel, ať se sna­žím jak se sna­žím, tato kni­ha bude asi zase jed­nou z těch, kte­rá u mě skon­čí na polič­ce, a bude se na ní jen prášit. I když recep­ty vypa­da­jí vel­mi skvě­le a láka­vě, tak pro jejich pří­pra­vu musí­te nej­pr­ve vykou­pit „Speciální pro­dej­nu“, abys­te měli vůbec k dis­po­zi­ci všech­ny uve­de­né „pro čes­kou kuchař­ku aty­pic­ké“ ingre­di­en­ce, tedy pokud se nechys­tá­te ve vel­kém expe­ri­men­to­vat a doslo­va vět­ši­nu suro­vi­ny nahra­dit „kla­sic­ký­mi, čes­ký­mi“ suro­vi­na­mi.... ale to bys­te se zas ochu­di­li o chu­ťo­vou vari­a­ci dle „Svatojánu“.

Kniha „Saláty ze Svatojánu“ je po gra­fic­ké strán­ce moc hez­ky zpra­co­va­ná s omy­va­tel­nou obál­kou a vel­mi kva­lit­ním papí­rem. Škoda, že u vět­ši­ny z nás díky „netra­dič­ním“ suro­vi­nám moc vyu­ži­tí nedo­jde, a vět­ši­nou zůsta­ne jen u pro­lis­to­vá­ní a zpět­né­mu zalo­že­ní do kni­hov­nič­ky.

Příště radě­ji sáh­nu po kni­ze s recep­ty na salá­ty z vylo­že­ně dostup­ných ingre­di­en­cí, neboť nemám čas „běhat po spe­ci­a­li­zo­va­ných pro­dej­nách“ a shá­nět suro­vi­ny, pro­to­že pro vytí­že­nou a pra­cu­jí­cí mat­ku dvou dětí je to totiž nad­lid­ský úkol. Bohužel nejsem BIO mat­ka, jinak bych si asi v téhle kni­ze pěk­ně rochňa­la a ujíž­dě­la na všech recep­tech.

Více na Kritiky.cz
Podfukáři | Now You See Me [75%] Magie nepatří zase k tak častým tématům v rámci filmové branže. Čas od času se nějak...
HOSTEM MFF KARLOVY VARY BUDE HARVEY KEITEL Hostem 50. ročníku MFF Karlovy Vary  bude herec, držitel Ceny za mimořádný umělecký příno...
DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA - JAKÝ OTEC, TAKOVÝ SYN Rob Minkoff  říká, že pan Peabody a Sherman jsou klasickým týmem „jako Laurel a Hardy, Batm...
Rychle a zběsile 7 (Fast & Furious 7) – Recenze – 70% Dom (Vin Diesel) a Brian (Paul Walker) zabili v Rychle a zběsile 6 zločince Owena Shawa a nyní ...
Star Trek VI: Neobjevená země Napínavá trekovská detektivka se zákulisními politickými souboji. Charaktery postav jsou ...

Saláty ze Svatojánu

Napsala: Eva Francová

Vydalo nakla­da­tel­ství Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

Praha 2019

Počet stran: 199

ISBN 978-80-267-1522-11


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,17427 s | počet dotazů: 304 | paměť: 70048 KB. | 03.12.2023 - 03:32:04