Kritiky.cz > Herní aktuality > Euro Truck Simulator 2 - Západní Balkán - silniční síť

Euro Truck Simulator 2 - Západní Balkán - silniční síť

Foto:© SCS Software.
Foto:© SCS Software.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Myslím, že se všich­ni shod­ne­me na tom, že sil­ni­ce jsou pro řidi­če doce­la důle­ži­té, ať už jede­te kam­ko­li (pokud se nejed­ná o návrat do budouc­nos­ti). V našem při­pra­vo­va­ném DLC Západní Balkán pro Euro Truck Simulator 2 jsme věno­va­li zvlášt­ní pozor­nost sil­nič­ní síti v 8 zemích, kte­ré jsou sou­čás­tí toho­to roz­ší­ře­ní.

Hráči se mohou těšit na celou řadu růz­ných sil­nič­ních sítí včet­ně nových moder­ních dál­nic, z nichž někte­ré byly nedáv­no ote­vře­ny nebo se jejich pro­voz plá­nu­je v blíz­ké budouc­nos­ti. Tyto dál­ni­ce jsou zpra­vi­dla nej­rych­lej­ší ces­tou k cíli a na někte­rých mís­tech nabí­ze­jí řidi­čům jedi­neč­né výhle­dy. Jeden tako­vý pří­klad najde­te na pobře­ží Krocie, kde dál­ni­ce (a okol­ní kři­žo­vat­ky) smě­le pro­chá­zí pří­mo stře­dem hor­na­té oblas­ti.

Mimo dál­nic exis­tu­je také síť men­ších sil­nic, kte­ré obslu­hu­jí men­ší obce, měs­ta a ves­ni­ce po celém západ­ním Balkáně. Ty saha­jí od sil­nic na úrov­ni moře až po hory; a jsou o něco čle­ni­těj­ší než nové dál­ni­ce.

Zařadili jsme také něko­lik sil­nic, kte­ré vedou pří­mo přes někte­rá vět­ší měs­ta, na roz­díl od jízdy kolem cen­t­ra, kde jsou vět­ší kami­o­ny obvykle zaká­zá­ny. Buďte však opa­tr­ní, někte­ré sil­ni­ce kolem měs­ta nemu­sí být vhod­né pro vět­ší vozi­dla. Hráči se také mohou těšit na podrob­né doprav­ní zna­če­ní, pokud dává­te před­nost navi­ga­ci posta­ru, a to ve všech zemích!

Bude také spous­ta mos­tů, kru­ho­vých objez­dů, tune­lů a želez­nič­ních pře­jez­dů, kte­ré před­sta­ví­me, jakmi­le budou tro­chu více vyla­dě­né. Do té doby dou­fá­me, že vás tyto roz­pra­co­va­né sním­ky nadchnou pro jízdu kami­o­nem v nových úze­mích. Pokud se vám líbí, co vidí­te, neza­po­meň­te si při­dat DLC West Balkans do své­ho sezna­mu přá­ní ve služ­bě Steam; Do příš­tě vám pře­je­me šťast­nou jízdu s kami­o­ny!

Fotky: © SCS Software.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,40003 s | počet dotazů: 290 | paměť: 71917 KB. | 14.07.2024 - 06:44:05