Kritiky.cz > Herní aktuality > Autoři Euro Truck Simulator 2 ukazují předělané rakouské město Salzburg

Autoři Euro Truck Simulator 2 ukazují předělané rakouské město Salzburg

Salt
Salt
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Rakouský Salcburk je měs­to zná­mé pře­de­vším jako krás­ná kuli­sa osca­ro­vé­ho muzi­ká­lu „The Sound of Music“ a jako rodiš­tě jed­no­ho z nej­vět­ších hudeb­ních skla­da­te­lů his­to­rie, Mozarta. Jako měs­to opře­de­né tra­di­cí a obklo­pe­né pří­ro­dou je moder­ním kul­tur­ním cen­t­rem v srd­ci Evropy.

Přestože toto měs­to na úpa­tí Alp nabí­zí spous­tu hudeb­ní his­to­rie, návštěv­ní­ci zjis­tí, že je zde co obje­vo­vat; a totéž pla­tí i pro řidi­če ve hře Euro Truck Simulator 2. V rám­ci pře­pra­co­vá­ní Rakouska, kte­ré pro­vá­dí náš tým, se s vámi rádi podě­lí­me o řadu sním­ků obra­zov­ky a podrob­nos­tí, pokud jde o pře­pra­co­vá­ní toho­to his­to­ric­ké­ho měs­ta a o to, jaké změ­ny může­te oče­ká­vat v budou­cí aktu­a­li­za­ci.

Průdorys Salzburgu a okol­ní sil­nič­ní sítě se v porov­ná­ní s aktu­ál­ní ver­zí v ETS2 doce­la změ­nil. Přestože toto měs­to bylo pro náš tým jed­ním z nároč­něj­ších pře­pra­co­vá­ní, zejmé­na kvů­li ome­ze­ním měřít­ka, poda­ři­lo se do této oblas­ti vnést mno­ho nových detai­lů. Od zce­la nové prů­mys­lo­vé oblas­ti s továr­nou na výro­bu nápo­jů až po dál­nič­ní kři­žo­vat­ku Knoten Salzburg; kte­rá je důle­ži­tým doplň­kem Salzburgu!

 


Foto: © SCS Software.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,75507 s | počet dotazů: 290 | paměť: 72064 KB. | 20.07.2024 - 20:47:36