Kritiky.cz > Herní aktuality > Euro Truck Simulator 2: 1.44 Open Beta

Euro Truck Simulator 2: 1.44 Open Beta

© SCS Software.
© SCS Software.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dnes se s vámi může­me podě­lit o to, že je k dis­po­zi­ci ote­vře­ná beta­ver­ze 1.44 pro Euro Truck Simulator 2, kte­rou si může­te vyzkou­šet. Mějte pro­sím na pamě­ti, že tato větev je sesta­ve­ním ve stá­diu roz­pra­co­va­nos­ti. Pokud máte v plá­nu se této ote­vře­né beta­ver­ze zúčast­nit, může­te při­spět nahlá­še­ním pří­pad­ných chyb, na kte­ré nara­zí­te, v pří­sluš­né sek­ci (sek­cích) naše­ho ofi­ci­ál­ní­ho fóra. Vaše zpět­ná vaz­ba a hlá­še­ní jsou pro náš tým nesmír­ně cen­né a pře­dem vám děku­je­me, že nám věnu­je­te čas a pomů­že­te nám.

Takže, bez dal­ších řečí se pojď­me podí­vat, co nám ote­vře­ná beta ver­ze 1.44 při­ne­se.

Přepracování Rakouska

Jsme nad­še­ni, že v rám­ci této bez­plat­né aktu­a­li­za­ce může­me všem maji­te­lům hry Euro Truck Simulator 2 při­nést vel­mi oče­ká­va­né pře­pra­co­vá­ní Rakouska. Náš tým pře­pra­co­va­te­lů pil­ně pra­co­val na aktu­a­li­za­ci této nád­her­né země a dnes se těší­me, že si tuto krás­nou zemi bude­te moci pro­hléd­nout sami.

Celá země Rakousko byla pře­pra­co­vá­na tak, aby odpo­ví­da­la sku­teč­nos­ti, pro­to­že dří­ve to byla jed­na ze star­ších původ­ních oblas­tí hry Euro Truck Simulator 2, když vyšla v roce 2012. Všechna měs­ta, okol­ní oblas­ti a sil­nič­ní síť se dočka­ly kom­plet­ní­ho pře­pra­co­vá­ní, včet­ně slav­ných Alp!

Jsme si jis­ti, že řidi­či budou při jízdě kami­o­nem po těch­to kli­ka­tých sil­ni­cích, kte­ré vedou údo­lím, čelit nema­lé výzvě.

Revize log firem

Jak si mož­ná někte­ří z našich oka­tých hrá­čů všimli z někte­rých našich před­cho­zích blo­gpo­stů a videí na soci­ál­ních sítích; Některá loga našich her­ních firem, kte­rá se obje­vu­jí v zákla­du hry Euro Truck Simulator 2, byla pře­pra­co­vá­na!

Tato nová moder­ní loga zůstá­va­jí stá­le věr­ná svým barev­ným sché­ma­tům, ale při­ná­še­jí moder­ní a svě­ží poje­tí těch­to firem ze sta­ré ško­ly. Udržet si moder­ní a aktu­ál­ní vzhled je pro fir­my, dokon­ce i pro ty naše vir­tu­ál­ní, důle­ži­té!

Doufáme, že se vám bude líbit, když si v aktu­a­li­za­ci 1.44 všim­ne­te těch­to nových log na návě­sech firem a prů­mys­lo­vých odvět­vích napříč Euro Truck Simulator 2!

Funkce vra­ce­ní modi­fi­ka­cí

Od zave­de­ní pod­po­ry modi­fi­ka­cí tře­tích stran v reži­mu kon­vo­jů náš tým pra­cu­je na vylep­še­ní pod­po­ry modi­fi­ka­cí. V této aktu­a­li­za­ci se s vámi rádi podě­lí­me o novou funk­ci, kte­rá, jak dou­fá­me, ješ­tě více zlep­ší hra­tel­nost hrá­čů při hra­ní s modi­fi­ka­ce­mi.

Tuto novin­ku bychom rádi nazva­li funk­ce „Vrácení modi­fi­ka­cí“. Zjednodušeně řeče­no, poté, co si hráč stáh­ne modi­fi­ka­ci tře­tí stra­ny a pou­ži­je ji na svém voze, může ji v budouc­nu chtít odstra­nit (nebo se dokon­ce může stát nekom­pa­ti­bil­ní). Tato nová funk­ce načte a roz­po­zná data z modi­fi­ka­ce, i když byla odstra­ně­na, a vrá­tí hrá­či roz­díl za her­ní měnu. Tím se odstra­ní pro­blém, kdy hrá­či po pou­ži­tí modi­fi­ka­ce při­jdou o pení­ze.

Funguje to tak, že roz­po­zná, že chy­bí něja­ká důle­ži­tá sou­část (napří­klad pod­vo­zek, motor atd.) a nahra­dí ji výcho­zí sou­čás­tí. Hráči se zob­ra­zí vyska­ko­va­cí okno s infor­ma­cí, že někte­ré díly jsou nahra­ze­ny, a budou mít mož­nost tuto náhra­du při­jmout nebo odmít­nout. Pokud se roz­hod­ne­te refun­da­ci odmít­nout a mís­to toho modi­fi­ka­ci zno­vu akti­vo­vat, kami­on se nyní vrá­tí do své původ­ní krá­sy, i když jste mezi­tím hru ulo­ži­li.

Ať už tedy jede­te s kama­rá­dy v rela­ci kon­vo­je s modi­fi­ka­ce­mi, nebo chce­te urči­tou modi­fi­ka­ci po pou­ži­tí odstra­nit, tato nová funk­ce se posta­rá o to, abys­te nepři­šli zkrát­ka!

V sezna­mu se obje­vu­jí nové iko­ny. Celkem jsme při­da­li 4 nové iko­ny, kte­ré před­sta­vu­jí, o jaký typ pří­slu­šen­ství se jed­ná. Když na ně naje­de­te myší, zob­ra­zí se, zda jsou kla­si­fi­ko­vá­ny jako:

 • Tovární díl - séri­o­vý díl pro­dá­va­ný výrob­cem (včet­ně inte­ri­é­rů)
 • Licencovaný díl - coko­li, co je ofi­ci­ál­ně licen­co­vá­no a není vyrá­bě­no továr­nou náklad­ních auto­mo­bi­lů
 • Díl pro doda­teč­ný trh - jaké­ko­li dal­ší pří­slu­šen­ství, kte­ré nesou­vi­sí se znač­kou.
 • Neznámý díl - Díl, kte­rý není uzná­va­ný, nebo v někte­rých pří­pa­dech úpra­va tře­tí stra­ny

To by mělo řidi­čům pomo­ci při při­způ­so­be­ní, pokud chtě­jí zůstat v rám­ci mož­nos­tí při­způ­so­be­ní od výrob­ce, nebo si svůj vůz dále vyla­dit pomo­cí dílů z after­mar­ke­tu. Doufáme, že se vám tato malá, ale uži­teč­ná funk­ce bude líbit!

Přesný sys­tém naje­tých kilo­me­t­rů 

V Euro Truck Simulatoru 2 jsou nyní pří­tom­ny znač­ky naje­tých kilo­me­t­rů, kte­ré dodá­va­jí dal­ší vrst­vu rea­lis­mu. Ukazují „her­ní“ vzdá­le­nost do zob­ra­ze­né­ho měs­ta nebo paměti­hod­nos­ti. V pří­pa­dě měst se obvykle jed­ná o cen­t­rál­ní mís­to v cen­t­rál­ní obchod­ní čtvr­ti (hlav­ní kři­žo­vat­ka, rad­ni­ce, poš­ta atd.).

Ty jsou obzvláš­tě prak­tic­ké pro hrá­če, kte­ří vypnou GPS a mají rádi výzvu v podo­bě sle­do­vá­ní doprav­ních zna­ček pro svůj cíl. Také vám napo­ví, kdy bys­te měli zasta­vit na pali­vo a/nebo na pře­stáv­ku na odpo­či­nek apod.

Doufáme, že se vám ten­to nový pří­růs­tek na sil­ni­cích ETS2 bude líbit, jsme si jis­ti, že pro mno­hé z vás bude na vašich cestách uži­teč­ný a pou­ta­vý!

Prozkoumávání neo­zna­če­ných sil­nic

S aktu­a­li­za­cí 1.44 při­ná­ší­me do ETS2 a ATS novou funk­ci; jakmi­le vje­de­te na neo­zna­če­nou sil­ni­ci, bude­te na to upo­zor­ně­ni zprá­vou v porad­ci tra­sy a pro­zkou­ma­ná sil­ni­ce se na mapě zob­ra­zí jako oran­žo­vá pře­ru­šo­va­ná čára, při­čemž nepro­zkou­ma­ná část před vámi bude zob­ra­ze­na šedě.

Na jed­né stra­ně vám to zajis­tí, že bude­te oka­mži­tě vědět, že jste našli něco zají­ma­vé­ho, a na dru­hé stra­ně, pokud se někdy roz­hod­ne­te skry­tou zónu zno­vu navští­vit, bude­te vědět, kam jít.

Mapoví prů­zkum­ní­ci, nepa­ni­kař­te! Tyto neo­zna­če­né ces­ty nepři­spí­va­jí k pro­cen­tu­ál­ní­mu podí­lu obje­vi­te­lů na mapě, ale pokud na ně nara­zí­te, pří­jem­ně dopl­ní vaši GPS. Více infor­ma­cí o této nové funk­ci zde. 

Vylepšení zpět­né vaz­by síly

Tato aktu­a­li­za­ce také obsa­hu­je něko­lik nových vylep­še­ní zpět­né vaz­by síly při hra­ní ATS nebo ETS2. Tyto změ­ny byly pro­ve­de­ny tak, aby před­sta­vo­va­ly rea­lis­tič­těj­ší záži­tek z jízdy. Mezi tato vylep­še­ní pat­ří:

 • Nový efekt drce­ní pře­vo­dov­ky simu­lu­jí­cí vib­ra­ce vyne­cha­né­ho rych­lost­ní­ho stup­ně při pou­ži­tí manu­ál­ní­ho řaze­ní.
 • Nový efekt pro­klu­zu při nedo­tá­či­vém smy­ku simu­lu­jí­cí pro­kluz pne­u­ma­tik při nedo­tá­či­vém smy­ku vozi­dla
 • Revidované křiv­ky posi­lo­va­če říze­ní a pří­růs­tek tla­ku efek­tu samo­stře­dě­ní pro zlep­še­ní poci­tu z říze­ní.
 • Revidovaná síla vnitř­ní­ho tře­ní posky­tu­jí­cí lep­ší zpět­nou vazbu v závis­los­ti na rych­los­ti říze­ní.

Jelikož byly aktu­a­li­zo­vá­ny funk­ce samo­cen­t­ro­vá­ní a vnitř­ní­ho tře­ní,důraz­ně dopo­ru­ču­je­me zno­vu obno­vit výcho­zí nasta­ve­ní FFB.

Chytré sek­venč­ní řaze­ní

Chytré sek­venč­ní řaze­ní je nyní k dis­po­zi­ci řidi­čům náklad­ních vozi­del, pokud si jej pře­jí povo­lit pro­střed­nic­tvím mož­nos­tí. Co tedy dělá? Zjednodušeně řeče­no, při sek­venč­ním řaze­ní naho­ru nebo dolů auto­ma­tic­ky pře­řa­dí o více rych­lost­ních stup­ňů najed­nou na zákla­dě aktu­ál­ní­ho toči­vé­ho momen­tu nebo rych­los­ti.

Pro fun­go­vá­ní této funk­ce budou muset řidi­či stá­le spouš­tět pro­ces řaze­ní, ale po zpro­voz­ně­ní by měl vyža­do­vat méně vstu­pů od řidi­če.

Vnitřní hori­zon­tál­ní zámek kame­ry

Tato nová mož­nost umož­ňu­je řidi­čům náklad­ních vozi­del jedou­cím v pohle­du prv­ní oso­by (v kabi­ně) uzamknout pohled kame­ry na hori­zont, tak­že se pohy­bu­je nezá­vis­le­ji na polo­ze kabi­ny.

Po zave­de­ní této nové funk­ce najdou hrá­či v mož­nos­tech posuv­ník, kte­rý urču­je fak­tor uzamče­ní; při­čemž posuv­ník vle­vo vypí­ná uzamče­ní a vpra­vo před­sta­vu­je nej­sil­něj­ší mož­nost uzamče­ní.

Nastavitelná výš­ka odpru­že­ní

Občas, když řídí­te vel­kou soupra­vu, může být zve­dá­ní pří­vě­su tro­chu slo­ži­té. Nastavitelná výš­ka odpru­že­ní by měla řidi­čům pomo­ci odstra­nit pro­blém s při­po­jo­vá­nímk někdy pro­ble­ma­tic­kým pří­vě­sům nebo v obtíž­né oblas­ti vyzvedávání/odvozu.

Řidiči nyní mohou sní­žit odpru­že­ní své­ho náklad­ní­ho vozi­dla, aby zís­ka­li správ­nou výš­ku pro při­po­je­ní pří­vě­su, aniž by jej poško­di­li. Hráči budou moci najít vstu­py pro toto nové nasta­vi­tel­né odpru­že­ní v mož­nos­tech. Jeho vstu­py jsou před­ní nahoru/dolů a zad­ní nahoru/dolů.

Zařadili jsme také novou výzvu uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní, kte­rá se zob­ra­zí, když mají řidi­či po něko­li­ka poku­sech pro­blémy s při­po­je­ním pří­vě­su. Doufáme, že to v budouc­nu usnad­ní vyzve­dá­vá­ní dodá­vek jaké­ko­li veli­kos­ti!

Changelog

 

 

Mapa
  • Aktualizace ital­ských mýt­ných bran
  • Rakousko pře­pra­co­vá­ní
  • Rakousko pře­pra­co­vá­ní

Dálniční znám­ky s přes­ným sys­té­mem kilo­me­t­rů

 • Revize loga fir­my
 • Průzkum neo­zna­če­ných sil­nic
 • UI Čísla sil­nic na Korsice/Sardinii
 • v Baltském moři
 • Další vylep­še­ní mapy

 

 

Hratelnost

 

 

  • Funkce vrá­ce­ní peněz
  • Licencované vs. doda­teč­ně pro­dá­va­né uži­va­tel­ské roz­hra­ní v pro­hlí­že­čích
  • Upgrade zpět­né vaz­by

Nastavitelná výš­ka odpru­že­ní

 • Vnitřní hori­zon­tál­ní zámek kame­ry
 • Chytré sek­venč­ní řaze­ní

 

 

Vozidla
 • Nová vari­an­ta 2022 Interiér pro Renault T
 • Vnější inte­ri­é­ra a Modely pře­pra­co­va­né pro Renault T

 

 

Takže si užij­te všech­ny novin­ky, ale neza­po­meň­te: Jedná se pou­ze o ote­vře­nou beta ver­zi, niko­liv o sta­bil­ní veřej­nou ver­zi - tak­že se může­te setkat s chy­ba­mi, nesta­bi­li­tou nebo pády. Je zce­la v pořád­ku, pokud chce­te počkat na finál­ní ver­zi. Pokud však máte zájem nám pomo­ci, abychom se k němu dosta­li rych­le­ji, oce­ní­me veš­ke­rou vaši zpět­nou vazbu na našem fóru a hlá­še­ní chyb v této sek­ci.

 

 

Prosíme, podí­vej­te se na naši modi­fi­kač­ní wiki, kde najde­te podrob­nos­ti týka­jí­cí se modů pro hru.

 

 

Pokud se chce­te zúčast­nit ote­vře­né beta­ver­ze, najde­te tuto ver­zi ve vět­vi public_beta na Steamu. Přístup k ní zís­ká­te násle­du­jí­cím způ­so­bem: Klient služ­by Steam → KNIHOVNA → klik­ně­te pra­vým tla­čít­kem myši na Euro Truck Simulator 2 → Vlastnosti → kar­ta Betas → public_beta → 1.44. Heslo není vyža­do­vá­no. Někdy je tře­ba restar­to­vat kli­en­ta služ­by Steam, aby se tam zob­ra­zil správ­ný název vět­ve.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,78702 s | počet dotazů: 283 | paměť: 71867 KB. | 23.06.2024 - 04:40:45