Kritiky.cz > Novinky ze světa her > Renault Trucks E-Tech T: První elektrické vozidlo v Euro Truck Simulator 2

Renault Trucks E-Tech T: První elektrické vozidlo v Euro Truck Simulator 2

Foto:© SCS Software
Foto:© SCS Software
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

S nad­še­ním ozna­mu­je­me, že Renault Trucks E-Tech T se stal prv­ním elek­tric­kým vozi­dlem, kte­ré se při­po­ji­lo k Euro Truck Simulator 2. Toto ino­va­tiv­ní náklad­ní vozi­dlo je nyní k dis­po­zi­ci pro hrá­če v sek­ci Quick Jobs ve hře! Naše pokra­ču­jí­cí part­ner­ství s Renault Trucks nám umož­ni­lo při­nést ten­to špič­ko­vý, plně elek­tric­ký nákla­ďák naší úžas­né komu­ni­tě.

V dub­nu jsme na našem blo­gu ozná­mi­li, že E-Tech T bude prv­ním EV v Euro Truck Simulatoru 2. Po tom­to ozná­me­ní nás Renault Trucks las­ka­vě pozval na slav­nost­ní odha­le­ní toho­to vozu, pře­zdí­va­né­ho „Good Truck“, s ino­va­tiv­ním lako­vá­ním LumiLor, v jejich síd­le v Lyonu. Po tom­to odha­le­ní Renault Trucks vyjel s tím­to vozi­dlem na road­show po Evropě. Bylo nám vel­kým potě­še­ním sdí­let tuto udá­lost s naší #BestCommunityEver pro­střed­nic­tvím živé­ho pře­no­su pří­mo z mís­ta koná­ní. V tom­to pře­no­su jsme také popr­vé před­sta­vi­li Renault Trucks E-Tech T v Euro Truck Simulator 2 a záznam může­te sle­do­vat níže!

Bližší pohled na Renault Trucks E-Tech T

Renault Trucks E-Tech T se vyzna­ču­je běž­nou kabi­nou Renault T se zce­la novým inte­ri­é­rem a pod­voz­kem 4x2. Hnací ústro­jí obsa­hu­je tři elek­tro­mo­to­ry namon­to­va­né podél pře­vo­dov­ky upro­střed pod­voz­ku, kte­ré spo­leč­ně posky­tu­jí výkon 490 kW. Vozidlo je vyba­ve­no novým plně digi­tál­ním palub­ním počí­ta­čem, kte­rý obsa­hu­je dvě obra­zov­ky. Do A-sloupků je navíc inte­gro­ván detek­tor mrt­vé­ho úhlu. U vari­an­ty s pra­vostran­ným říze­ním je také jiné uspo­řá­dá­ní inte­ri­é­ru. E-Tech T vyu­ží­vá také reku­per­ač­ní brz­dě­ní, kte­ré umož­ňu­je čás­teč­ně dobít bate­rii při brz­dě­ní a zís­kat až 80 % ener­gie zpět.

Výzvy elektrifikace v Euro Truck Simulatoru 2

Jak jsme již dří­ve uved­li, pře­chod na elek­tric­ká vozi­dla v naší vir­tu­ál­ní říši při­ná­ší jedi­neč­né výzvy. Zatímco náš tým neú­nav­ně pra­co­val na uve­de­ní E-Tech T do ETS2, naše her­ní infrastruk­tu­ra není plně při­pra­ve­na pod­po­ro­vat elek­tric­ká vozi­dla. Čerpací sta­ni­ce, původ­ně urče­né pro vozi­dla s tra­dič­ním pali­vem, se bez vel­kých úprav nemo­hou snad­no stát elek­tric­ký­mi nabí­je­cí­mi sta­ni­ce­mi.

Nyní se nachá­zí­me v expe­ri­men­tál­ní fázi, našich prv­ních kro­ků k elek­tri­fi­ka­ci ve hře. Proto bude E-Tech T spo­lu s něko­li­ka dal­ší­mi elek­tric­ký­mi vozi­dly plá­no­va­ný­mi do budouc­na před­sta­ven ve spe­ci­ál­ním reži­mu a bude pří­stup­ný pou­ze pro­střed­nic­tvím sek­ce Quick Jobs, při­čemž dél­ka dodáv­ky pro E-Tech T bude ome­ze­na na 300 km. Pokud vám na ces­tě dojde ener­gie, zaved­li jsme služ­bu nou­zo­vé­ho dobí­je­ní, kte­rá vám může pomo­ci za popla­tek. Tento obe­zřet­ný pří­stup zajiš­ťu­je hlad­ký záži­tek při postup­né inte­gra­ci elek­tric­kých vozi­del do naše­ho vir­tu­ál­ní­ho svě­ta.

Co čeká na hráče

Tato aktu­a­li­za­ce nere­se­tu­je eko­no­mi­ku ve hře, tak­že může něja­kou dobu trvat, než se ve vaší hře obje­ví rych­lá prá­ce s novým E-Tech T. Prosíme o trpě­li­vost a počkej­te, až uply­ne něja­ký čas ve hře, pokud hned neu­vi­dí­te rych­lou prá­ci s tím­to novým náklad­ním autem.

Představení E-Tech T je vel­kým mil­ní­kem, kte­rý ozna­ču­je začá­tek naší ces­ty k elek­tri­fi­ka­ci ve hře – his­to­ric­ký oka­mžik pro naši komu­ni­tu. Jsme více než hrdí na to, že nám Renault Trucks dal důvě­ru, abychom do naší hry při­nes­li krás­ný a tech­no­lo­gic­ky vyspě­lý E-Tech T jako úpl­ně prv­ní EV. Netrpělivě oče­ká­vá­me zpět­nou vazbu naší komu­ni­ty ohled­ně jeho ticha, zrych­le­ní, cho­vá­ní a ply­nu­los­ti a dou­fá­me, že se bude­te při jeho říze­ní v Euro Truck Simulator 2 bavit.

Nová soutěž o komunitní design

Nezapomeňte, že jsme se spo­ji­li s Renault Trucks pro dal­ší komu­nit­ní design, o kte­rý se stá­le může­te uchá­zet! V této nové sou­tě­ži je naše komu­ni­ta vyzvá­na, aby pomoh­la týmu Renault Trucks při navr­ho­vá­ní dru­hé­ho laku pro náklad­ní vozi­dlo E-Tech T. Tento design bude poz­dě­ji zno­vu vytvo­řen na jiném plně elek­tric­kém a sku­teč­ném vozi­dle E-Tech T a také v Euro Truck Simulator 2. Všichni fina­lis­té této sou­tě­že o design obdr­ží exklu­ziv­ní balí­ček se zbo­žím Renault Trucks a SCS Software spo­lu s vzru­šu­jí­cí­mi dár­ky od naše­ho váže­né­ho part­ne­ra, Thrustmaster!


Zdroj:© SCS Software


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,18290 s | počet dotazů: 270 | paměť: 73995 KB. | 18.07.2024 - 16:08:20