Kritiky.cz > Herní aktuality > Euro Truck Simulator 2: 1.47 Open Beta

Euro Truck Simulator 2: 1.47 Open Beta

Foto:© SCS Software
Foto:© SCS Software
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 4,00 z 5)
Loading...

Dnes vám s rados­tí ozna­mu­je­me, že je k dis­po­zi­ci ote­vře­ná beta­ver­ze 1.47 pro Euro Truck Simulator 2, kte­rou si může­te vyzkou­šet. Pokud máte v plá­nu se této ote­vře­né beta­ver­ze zúčast­nit, pro­sí­me vás, abys­te nám pomoh­li a pří­pad­né chy­by, na kte­ré nara­zí­te, nahlá­si­li v pří­sluš­né sek­ci (sek­cích) naše­ho ofi­ci­ál­ní­ho fóra.

Vaše zpět­ná vaz­ba a zprá­vy jsou pro náš tým nesmír­ně cen­né a pře­dem děku­je­me, že nám věnu­je­te svůj čas. Pojďme se tedy bez dal­ších okol­ků podí­vat, co nás čeká v ote­vře­né beta­ver­zi 1.47.

Německo pře­pra­co­va­né

V rám­ci pro­jek­tu Revisiting Germany náš tým nedáv­no zce­la od zákla­du pře­pra­co­val měs­ta Stuttgart, Frankfurt, Nurnberg a Erfurt. Zahrnuje památ­ky, sil­nič­ní síť, prů­my­sl a mno­ho dal­ší­ho!

Pro ty, kte­ří jsou v naší hře noví, pro­jekt Revisiting Germany se sklá­dá z malé­ho spe­ci­a­li­zo­va­né­ho mapo­vé­ho týmu, kte­rý usi­lov­ně pra­cu­je na aktu­a­li­za­ci jed­né z nej­star­ších mapo­vých čás­tí základ­ní hry, aby odpo­ví­da­la našim sou­čas­ným vývo­jo­vým stan­dar­dům.

Každé měs­to, na kte­rém jsme v rám­ci této aktu­a­li­za­ce pra­co­va­li, má svůj vlast­ní spe­ci­a­li­zo­va­ný blog, ke kte­ré­mu se dopo­ru­ču­je­me vrá­tit a pře­číst si ho. Každý z nich obsa­hu­je infor­ma­ce jedi­neč­né pro daný pro­jekt a infor­ma­ce o tom, jaké změ­ny může­te v těch­to oblas­tech oče­ká­vat.

Pravdu dou­fá­me, že se vám tato pře­pra­co­va­ná měs­ta v rám­ci bez­plat­né aktu­a­li­za­ce 1.47 líbí, a těší­me se, že vám v budouc­nu při­ne­se­me dal­ší novin­ky týka­jí­cí se naše­ho pro­jek­tu pře­pra­co­vá­ní.

Vlastní cis­ter­ny s ply­nem

Jste při­pra­ve­ni vozit ve hře Euro Truck Simulator 2 vlast­ní cis­ter­ny s ply­nem? Jak jsme psa­li v před­cho­zím pří­spěv­ku na blo­gu, v této aktu­a­li­za­ci jsou k dis­po­zi­ci Vlastní ply­no­vé cis­ter­ny! Tyto návěsy budou k dis­po­zi­ci v růz­ných dél­kách, s růz­ný­mi pod­voz­ky a mož­nost­mi při­způ­so­be­ní. Tyto cis­ter­ny jsou urče­ny k pře­pra­vě nebez­peč­ných a vyso­ce hoř­la­vých ply­nů, jako je ethan, pro­pan a LPG (zka­pal­ně­ný rop­ný plyn).

Mějte však pro­sím na pamě­ti, že od této chví­le je her­ní eko­no­mi­ka těch­to pří­vě­sů a také seznam dostup­ných nákla­dů pro ně stá­le ve sta­vu roz­pra­co­va­nos­ti a může se změ­nit.

Vlastní cis­ter­na na plyn pro Euro Truck Simulator 2 bude k dis­po­zi­ci v nej­běž­něj­ších kom­bi­na­cích návě­sů, kte­ré se vysky­tu­jí v Evropě. Těmi jsou jed­no­du­chý dvou­ná­pra­vo­vý pod­vo­zek o dél­ce 10 met­rů s nádr­ží na plyn o obje­mu 40 m³ a jed­no­du­chý tří­ná­pra­vo­vý pod­vo­zek o dél­ce 12 met­rů s nádr­ží na plyn o obje­mu 50 m³. Součástí pří­slu­šen­ství je (mimo jiné):

 • Boxy s barvou/chromem
 • Valné boxy s pří­dav­ný­mi skříň­ka­mi na nářa­dí, boč­ní­mi kry­ty atd
 • Hasicí pří­stro­je
 • Různé zad­ní blat­ní­ky a svět­la na zad­ní náraz­ník
 • Různé hadi­ce
 • Různé laky pří­vě­su
 • a mno­hem více!

Těšíme se na to, jak vám tyto nové Vlastní ply­no­vé cis­ter­ny dodá­me a jak si je při­způ­so­bí­te. Nezapomeňte se o svou prv­ní jízdu s nimi podě­lit na našich soci­ál­ních sítích.

Vlastní pří­věsy pro hos­po­dář­ská zví­řa­ta

Plynové cis­ter­ny nejsou jedi­ný­mi nový­mi pří­věsy ve měs­tě, před­sta­vu­je­me kupo­va­né pří­věsy pro hos­po­dář­ská zví­řa­ta!

Hráči, kte­ří zna­jí ten­to typ pří­vě­su v American Truck Simulatoru, už mož­ná mají tro­chu náskok, pokud jde o to, čím je ten­to pří­da­vek tak výji­meč­ný, ale abychom všech­ny uved­li do obra­zu, bude­te mít mož­nost pře­pra­vo­vat doby­tek ve svém vlast­ním pří­vě­su ETS2! Kromě toho, že bude­te mít k dis­po­zi­ci růz­né úpra­vy karo­se­rie a pod­voz­ku, zde je podrob­ný seznam vše­ho ostat­ní­ho, co si bude­te moci upra­vit:

 • Levá/pravá/přední/zadní část karo­se­rie
 • Značky
 • Boční ochran­né plechy/boxy
 • Zadní blat­ní­ky
 • Zadní náraz­ní­ky
 • Zadní blat­ní­ky
Nemůžeme se dočkat, až začne­te pro­zkou­má­vat sil­ni­ce hry Euro Truck Simulator 2 se zbru­su novým pří­vě­sem pro doby­tek. Více infor­ma­cí o těch­to jedi­neč­ných pří­vě­sech si může­te pře­číst na našem vlast­ním blo­gpo­stu na toto téma.

Adaptivní tem­po­mat & sys­tém nou­zo­vé­ho brz­dě­ní

Původně vyda­ná jako skry­tá expe­ri­men­tál­ní funk­ce již ve ver­zi 1.44, jsme rádi, že může­me ten­to vel­mi žáda­ný dopl­něk při­nést v aktu­a­li­za­ci 1.47. Adaptivní tem­po­mat auto­ma­tic­ky upra­vu­je vzdá­le­nost a rych­lost od vozi­dla jedou­cí­ho před vámi, pokud je v reži­mu tem­po­ma­tu. To se hodí zejmé­na při setká­ní s ruš­nou dál­ni­cí, kde se může stát, že se pro­voz čas­to zařa­dí do meze­ry před vámi, nebo v situ­a­cích, kdy se rych­lost pro­vo­zu neu­stá­le mění.

S sys­té­mem ACC je spo­jen sys­tém nou­zo­vé­ho brz­dě­ní, kte­rý akti­vu­je brz­dy, kdy­ko­li hro­zí koli­ze s vozi­dlem jedou­cím vpře­du, aby se zabrá­ni­lo ško­dám nebo se mini­ma­li­zo­va­ly. Tato tech­no­lo­gie v reál­ném svě­tě zachrá­ni­la nespo­čet živo­tů a nachá­zí se ve vět­ši­ně moder­ních náklad­ních vozi­del.

Na těch­to funk­cích se již něja­kou dobu pra­cu­je, ale stá­le se na nich pra­cu­je a my se těší­me, až uvi­dí­me, jak se osvěd­čí během ote­vře­né beta­ver­ze 1.47.

Náhodné sil­nič­ní nerov­nos­ti

Jsme nad­še­ni, že může­me do ver­ze 1.47 zavést náhod­né sil­nič­ní nerov­nos­ti! Tyto malé nerov­nos­ti jsou pro­cedu­rál­ně gene­ro­vá­ny, aby sil­ni­ce půso­bi­ly nedo­ko­na­lým dojmem. Ačkoli nemu­sí být pro řidi­če vidi­tel­né, bude­te moci tyto jem­né nerov­nos­ti cítit a v někte­rých pří­pa­dech i sly­šet, jak ovliv­ňu­jí vaše vozi­dlo během jízdy.

 

Vlastní úvo­dy měst - DLC Road to the Black Sea

V návaz­nos­ti na naši před­cho­zí aktu­a­li­za­ci, kte­rá před­sta­vi­la vlast­ní úvo­dy měst v DLC Iberia, jsme nyní tyto pro­stři­hy roz­ší­ři­li do DLC Road to the Black pro Euro Truck Simulator 2!

Tyto spe­ci­ál­ní cut­scé­ny se obje­ví, když si hráč při vytvá­ře­ní nové­ho pro­fi­lu vybe­re star­tov­ní měs­to. Doufáme, že nové hrá­če (nebo ty, kte­ří si zno­vu zaklá­da­jí nový pro­fil) tyto novin­ky potě­ší a před­sta­ví oblast, ve kte­ré jste se roz­hod­li začít!

 

Přepracování uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní Historie kari­é­ry

Tato aktu­a­li­za­ce zahr­nu­je také obno­ve­ní uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní Historie kari­é­ry! Pro ty, kte­ří tuto funk­ci nezna­jí, je pří­stup­ná přes hlav­ní nabíd­ku hry American Truck Simulator nebo Euro Truck Simulator 2. Zobrazuje graf vaše­ho postu­pu v zís­ká­vá­ní zku­še­nos­tí a někte­ré sta­tis­ti­ky.

Tento nový rede­sign bude nyní obsa­ho­vat mno­hem podrob­něj­ší pohled na vaše sta­tis­ti­ky a před­cho­zí dodáv­ky. Uživatelské roz­hra­ní nyní zob­ra­zu­je 4 sek­ce, kte­rý­mi jsou: Doručení, Průzkum, Zkušenosti řidi­čů a Pokuty. Každá z těch­to sek­cí zob­ra­zu­je růz­né sta­tis­ti­ky, kte­ré vám poskyt­nou podrob­něj­ší pře­hled o vaší dosa­vad­ní ces­tě řidi­če kami­o­nu, včet­ně cel­ko­vé­ho počtu doru­če­ní, hod­no­ce­ní vašich dosa­vad­ních doru­če­ní, kolik z vašich doru­če­ní bylo včas, prů­zku­mu mapy, navští­ve­ných spo­leč­nos­tí, úda­jů o kami­o­nech a obje­vech.

Zařadili jsme také sek­ci, kte­rá vám uká­že, jaké tres­ty jste obdr­že­li za posled­ní 2 týd­ny vaší kari­é­ry. Měli jsme pocit, že tako­vé drob­nos­ti, jako je nará­že­ní do doprav­ních zna­ček nebo usí­ná­ní za volan­tem, nemu­sí být ve vašem trva­lém zázna­mu.

Přepracovali jsme také váš deník doru­če­ní, ve kte­rém jsou pře­hled­ně uve­de­ny vaše před­cho­zí zakáz­ky, váš náklad, v jaký den jste doru­če­ní pro­ved­li, pří­jem, XP, strá­ve­ný čas atd. Chápeme, že tyto sta­tis­ti­ky jsou pro řidi­če důle­ži­té, aby se na ně moh­li zpět­ně podí­vat, zejmé­na pokud jste sou­čás­tí VTC, kde může­te potře­bo­vat zazna­me­ná­vat své před­cho­zí zakáz­ky pro čin­nost řidi­če.

Pravdu dou­fá­me, že se vám ten­to rede­sign líbí, a dou­fá­me, že ho bude­me moci v budouc­nu roz­ší­řit.

Deník aktu­a­li­za­cí ve hře

Do Euro Truck Simulatoru 2 i American Truck Simulatoru jsme nyní při­da­li novou funk­ci uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní, kte­rá uži­va­te­lům zob­ra­zí seznam změn hlav­ní aktu­a­li­za­ce nebo před­sta­ví před­sta­ve­né vydá­ní DLC.

Tato funk­ce se zob­ra­zí ve for­mě vyska­ko­va­cí­ho okna buď při spuš­tě­ní hry po aktu­a­li­za­ci, nebo během hry v hlav­ní nabíd­ce, pokud byla aktu­a­li­za­ce pro­ve­de­na během vaší ces­ty. Nejen to, ale může­te také zís­kat pří­stup k his­to­rii před­cho­zích změn, pro pří­pad, že vám jich něko­lik unik­lo, a najít všech­ny naše ofi­ci­ál­ní odka­zy na soci­ál­ní média.

Doufáme, že vám to pomů­že zůstat infor­mo­vá­ni o nej­no­věj­ších změ­nách a aktu­a­li­za­cích pro­ve­de­ných v našich titu­lech bez ohle­du na to, kde se prá­vě nachá­zí­te.

Teleport pro rese­to­vá­ní eko­no­mi­ky

Kdykoli během načí­tá­ní hry dojde k rese­to­vá­ní eko­no­mi­ky hrá­če, bylo pra­vi­dlem, že jste byli tele­por­to­vá­ni do gará­že své­ho veli­tel­ství. Dnes jsme rádi, že může­me pro­vést malou změ­nu, kte­rá vám umož­ní roz­hod­nout se, zda chce­te být tele­por­to­vá­ni do zvo­le­né­ho veli­tel­ství, nebo zdar­ma rych­le ces­to­vat do libo­vol­né ser­vis­ní sta­ni­ce dle vaše­ho výbě­ru.

Mapa

 • Několik měst v Německu pře­pra­co­vá­no
 • Náhodné výtlu­ky na sil­ni­cích

Vozidla

 • Vlastní cis­ter­ny na plyn
 • Vlastní pří­věsy na doby­tek
 • Adaptivní tem­po­mat & sys­tém nou­zo­vé­ho brz­dě­ní

Hra

 • Vlastní intro měs­ta pro DLC Cesta k Černému moři
 • Přidání fil­tru smě­ru zvu­ku
 • Vylepšení výko­nu (noc, špat­né poča­sí, hus­tý pro­voz)

UI

 • Přepracování uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní his­to­rie kari­é­ry
 • Deník aktu­a­li­za­cí ve hře
 • Teleport pro rese­to­vá­ní eko­no­mi­ky

Takže si užij­te všech­ny novin­ky, ale neza­po­meň­te: Jedná se pou­ze o ote­vře­nou beta­ver­zi, niko­li o sta­bil­ní veřej­nou ver­zi - může­te se tedy setkat s chy­ba­mi, nesta­bi­li­tou nebo pády. Je zce­la v pořád­ku, pokud chce­te počkat na finál­ní ver­zi. Pokud nám však chce­te pomo­ci, abychom se k němu dosta­li rych­le­ji, oce­ní­me veš­ke­rou vaši zpět­nou vazbu na našem fóru a hlá­še­ní chyb v této sek­ci.

Prosím, podí­vej­te se na naši modi­fi­kač­ní wiki, kde najde­te podrob­nos­ti týka­jí­cí se modů pro hru.

Pokud se chce­te zúčast­nit ote­vře­né beta­ver­ze, najde­te tuto ver­zi ve vět­vi public_beta na Steamu. Přístup k ní zís­ká­te násle­du­jí­cím způ­so­bem: 1.47: Klient služ­by Steam → KNIHOVNA → klik­ně­te pra­vým tla­čít­kem myši na Euro Truck Simulator 2 → Vlastnosti → zálož­ka Betas → public_beta → 1.47. Heslo není vyža­do­vá­no. Někdy je tře­ba restar­to­vat kli­en­ta služ­by Steam, aby se tam zob­ra­zil správ­ný název vět­ve.

Fotky:© SCS Software


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39094 s | počet dotazů: 286 | paměť: 72381 KB. | 25.04.2024 - 12:05:53