Kritiky.cz > Herní aktuality > Euro Truck Simulator 2: 1.46 Open Beta

Euro Truck Simulator 2: 1.46 Open Beta

Foto © SCS Software.
Foto © SCS Software.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Zajímavou novin­kou, kte­rá se v aktu­a­li­za­ci 1.46 obje­ví jak v Euro Truck Simulatoru 2, tak v American Truck Simulatoru, je Prohlížeč firem. Tento nový her­ní pro­hlí­žeč umož­ňu­je hrá­čům vyhle­dá­vat kon­krét­ní typy spo­leč­nos­tí, náklad a/nebo typy návě­sů. To zna­me­ná, že pokud vás čeká někte­rý z pří­kla­dů uve­de­ných v před­cho­zí větě, může­te si snad­no ově­řit, zda něco tako­vé­ho ve hře vůbec exis­tu­je!

Pokud vás tedy zají­má, jaký náklad může­te teo­re­tic­ky pře­pra­vit napří­klad mezi Londýnem a Madridem nebo dokon­ce z Calais do Duisburgu, firem­ní pro­hlí­žeč toho dosáh­ne!

Těšíme se, až si tuto novou funk­ci vyzkou­ší­te během ote­vře­né beta­ver­ze a zís­ká­te zpět­nou vazbu k Firemnímu pro­hlí­že­či. Jakoukoli zpět­nou vazbu nebo při­po­mín­ky k této funk­ci (nebo k jiným, kte­ré během beta ver­ze vyzkou­ší­te) uví­tá­me na našem fóru. Šťastnou ces­tu!

Vlastní cis­ter­ny - Chemické návěsy

Dnes se s vámi rádi podě­lí­me o dal­ší pří­růs­tek do naší kolek­ce vlast­ních cis­te­ren, kte­rý bude k dis­po­zi­ci ve ver­zi 1.46, Chemické návěsy!

Tyto cis­ter­ny jsou urče­ny k pře­pra­vě růz­ných che­mic­kých látek včet­ně kyse­lých, toxic­kých nebo žíra­vých kapal­ných pro­duk­tů. Mezi tyto dru­hy nákla­du pat­ří kyse­li­na chlo­ro­vo­dí­ko­vá, kyse­li­na síro­vá, pes­t­i­ci­dy, chlo­rid rtu­ť­na­tý a dal­ší; pro­to se dopo­ru­ču­je opa­tr­ná jíz­da.

Cisterna ETS2 obsa­hu­je 2 typy pod­voz­ků (dvou­ná­pra­vo­vý, tří­ná­pra­vo­vý, s jed­ním řetě­zem) a 2 typy karo­se­rie (chro­mo­va­ná nebo lako­va­ná) spo­lu s podob­nou šká­lou úprav a pří­slu­šen­ství, kte­ré zahr­nu­jí:

  Typ pod­voz­ku
 • Lakování (základ­ní a DLC)
 • Značky
 • Zadní náraz­ní­ky
 • Muflapy
 • a dal­ší pří­slu­šen­ství, jako jsou hadi­ce, nádr­že na vodu, hasi­cí pří­stro­je atd)

Vlastní úvo­dy měst - Iberie

Nedávno jsme v ETS2 a ATS před­sta­vi­li novou expe­ri­men­tál­ní funk­ci - vlast­ní úvo­dy měst. Díky pozi­tiv­ní zpět­né vaz­bě, kte­rou jsme zazna­me­na­li od komu­ni­ty, jsme rádi, že vám může­me ozná­mit, že v nad­chá­ze­jí­cí aktu­a­li­za­ci 1.46 tuto funk­ci dále roz­ší­ří­me!

Tyto spe­ci­ál­ní cut­scé­ny se obje­ví, když si hráč při vytvá­ře­ní nové­ho pro­fi­lu vybe­re star­tov­ní měs­to, a jak mož­ná víte, v sou­čas­né době jsou v Euro Truck Simulatoru 2 k dis­po­zi­ci pou­ze pro měs­ta Rakouska a Hannoveru. V aktu­a­li­za­ci 1.46 však tuto funk­ci při­dá­me i do DLC Iberie!

Tak co mys­lí­te? Měli bychom na před­sta­vo­vá­ní vlast­ních měst pra­co­vat i nadá­le? Pokud ano, dej­te nám vědět!

Aktualizace mapy Iberie

Možná jste si při pro­jíž­dě­ní DLC Iberie všimli, že poblíž Madridu je dob­ře navr­že­ná nedo­sa­ži­tel­ná oblast. Rozhodli jsme se, že si udě­lá­me čas a dokon­čí­me tuto osa­du, kte­rá je inspi­ro­va­ná měs­tem Arganda del Rey a bude v ní pre­fab­ri­kát spo­leč­nos­ti Construcciones Elcano, nové ser­vis­ní depo těž­kých stro­jů, kte­ré se popr­vé obje­vi­lo v pro­jek­tu pře­pra­co­vá­ní Rakouska.

Zatímco dří­ve jste moh­li tuto zónu pou­ze objet po neda­le­ké dál­ni­ci, s při­dá­ním osa­dy vám ote­vře­me i nej­bliž­ší výjezd z dál­ni­ce, abys­te se moh­li řád­ně vydat na prů­zkum toho­to čer­stvé­ho kous­ku obsa­hu.

Doufáme, že si ten­to nový díl DLC Iberia rádi pro­hléd­ne­te! Více infor­ma­cí o této aktu­a­li­za­ci si může­te pře­číst v jed­nom z našich před­cho­zích blo­gpo­stů věno­va­ných této pro­ble­ma­ti­ce.

Iberské regi­o­nál­ní znač­ky

Dopravní znač­ky jsou nezbyt­nou sou­čás­tí udr­žo­vá­ní bez­peč­nos­ti řidi­čů i chod­ců, kte­ří pou­ží­va­jí sil­ni­ce, a posky­tu­jí jim cen­né infor­ma­ce; napří­klad o tom, kde se nachá­zí­te! V naší aktu­a­li­za­ci 1.46 dosta­ne DLC Iberie nové doprav­ní regi­o­nál­ní zna­če­ní.

Náš mapo­vý tým usi­lov­ně pra­cu­je na imple­men­ta­ci těch­to zná­mých zele­ných a čer­ve­ných regi­o­nál­ních zna­ček po celém polo­ostro­vě, kte­ré pomá­ha­jí řidi­čům ve správ­ném smě­ru; a ujiš­ťu­jí je (a jejich GPS), že jedou správ­ně.

Ať už tedy míří­te do Madridu nebo do Valencie, teď už se oprav­du nemů­že­te vymlou­vat, že jste zablou­di­li. Doufáme, že se vám nové zna­če­ní bude na vašich cestách po této jedi­neč­né čás­ti Evropy líbit. Rádi se podí­vá­me i na vaše sním­ky a videa! Nezapomeňte se o ně s námi podě­lit na našich kaná­lech soci­ál­ních médií.

Točivý moment hna­cí­ho hří­de­le

Vždy se sna­ží­me, aby byl záži­tek z jízdy kami­o­nem v rám­ci našich her co nej­re­a­lis­tič­těj­ší, a prá­vě pro­to do svě­ta ETS2 při­chá­zí ten­to nový dopl­něk, kte­rý lze zapnout v nasta­ve­ní. Tato funk­ce simu­lu­je pro­tá­če­ní pod­voz­ku při akce­le­ra­ci, což má za násle­dek mír­né zve­dá­ní levé­ho před­ní­ho kola. Doufáme, že se vám ten­to nový a rea­lis­tic­ký dopl­něk v této aktu­a­li­za­ci bude líbit!

Changelog

Mapa

 • Nová pro­zkou­ma­tel­ná iber­ská osa­da a spo­leč­nost
 • Iberské regi­o­nál­ní zna­če­ní

Vehicles

 • Vlastní cis­ter­ny - návěsy s che­mi­ká­li­e­mi
 • DAF 2021 dostal vlast­ní imple­men­ta­ci info­ta­in­men­tu
 • Infotainment/GPS obra­zov­ky na všech náklad­ních vozi­dlech mají vypnu­tý stav oddě­le­ný od zoo­mu mapy
 • Mobilní tele­fo­ny a navi­gač­ní zaří­ze­ní dosta­ly vlast­ní imple­men­ta­ci

Hra

 • Prohlížeč firem
 • Vlastní úvo­dy do měst
 • Točivý moment hna­cí­ho hří­de­le

Fotky © SCS Software.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41659 s | počet dotazů: 279 | paměť: 72349 KB. | 22.04.2024 - 14:25:13