Kritiky.cz >

Euro Truck Simulator 2 - Německo přepracování: Winsen Felbinder Factory

Jak mož­ná víte, část naše­ho mapo­vé­ho týmu se věno­va­la pře­pra­co­vá­ní Německa, aby odpo­ví­da­lo našim sou­čas­ným mapo­vým stan­dar­dům. Dnes se s vámi rádi podě­lí­me o zají­ma­vý pro­jekt, na kte­rém jsme úzce spo­lu­pra­co­va­li... Read more »

Euro Truck Simulator 2 - Švýcarsko přepracování - alpské silnice

Velmi si váží­me pozi­tiv­ní zpět­né vaz­by, kte­rou jste nám poskyt­li po posled­ním pří­spěv­ku na blo­gu věno­va­ném pro­jek­tu Switzerland Rework. Napadlo nás, že bychom vás moh­li ješ­tě více navna­dit tím, že... Read more »

Euro Truck Simulator 2 - Západní Balkán - silniční síť

Myslím, že se všich­ni shod­ne­me na tom, že sil­ni­ce jsou pro řidi­če doce­la důle­ži­té, ať už jede­te kam­ko­li (pokud se nejed­ná o návrat do budouc­nos­ti). V našem při­pra­vo­va­ném DLC Západní Balkán... Read more »

Euro Truck Simulator 2: vydána aktualizace 1.47

S potě­še­ním ozna­mu­je­me, že byla vydá­na aktu­a­li­za­ce 1.47 pro hru Euro Truck Simulator 2, kte­rá je nyní k dis­po­zi­ci ve služ­bě Steam. Tato aktu­a­li­za­ce obsa­hu­je opra­vy chyb, změ­ny a nový obsah,... Read more »

Euro Truck Simulator 2: 1.47 Open Beta

Dnes vám s rados­tí ozna­mu­je­me, že je k dis­po­zi­ci ote­vře­ná beta­ver­ze 1.47 pro Euro Truck Simulator 2, kte­rou si může­te vyzkou­šet. Pokud máte v plá­nu se této ote­vře­né beta­ver­ze zúčast­nit, pro­sí­me vás,... Read more »

Euro Truck Simulator 2: 1.46 Open Beta

Zajímavou novin­kou, kte­rá se v aktu­a­li­za­ci 1.46 obje­ví jak v Euro Truck Simulatoru 2, tak v American Truck Simulatoru, je Prohlížeč firem. Tento nový her­ní pro­hlí­žeč umož­ňu­je hrá­čům vyhle­dá­vat kon­krét­ní typy spo­leč­nos­tí,... Read more »

Euro Truck Simulator 2: 1.46 Update: Iberia - Nový obsah

Po kaž­dém vydá­ní aktu­a­li­za­ce se logic­ky zají­má­te o to, jaký obsah bude násle­do­vat, pro­to­že vždy exis­tu­je pro­stor pro zlep­še­ní zážit­ku z jízdy v našich hrách při­dá­ním men­ších a kom­plex­něj­ších funk­cí. Dnes s potě­še­ním začí­ná­me... Read more »

Euro Truck Simulator 2 - Představení expanze na západní Balkán

Někteří z vás si v posled­ních dnech prav­dě­po­dob­ně klad­li otáz­ku, jaké budou dal­ší kro­ky na ces­tě hrou Euro Truck Simulator 2. To vše se však dnes mění, pro­to­že s potě­še­ním ofi­ci­ál­ně ozna­mu­je­me... Read more »

Euro Truck Simulator 2 - Renault Trucks T Tuning Pack DLC

Zdá se, že hum­buk kolem dneš­ní­ho ozná­me­ní byl tak hla­si­tý, že by ho prav­dě­po­dob­ně sly­še­li i ast­ro­nau­ti ve vesmí­ru. A i když bychom rádi řek­li, že pro ten­to nový obsah je nebe... Read more »

Euro Truck Simulator 2: 1.44 Open Beta

Dnes se s vámi může­me podě­lit o to, že je k dis­po­zi­ci ote­vře­ná beta­ver­ze 1.44 pro Euro Truck Simulator 2, kte­rou si může­te vyzkou­šet. Mějte pro­sím na pamě­ti, že tato větev je... Read more »

Autoři Euro Truck Simulator 2 ukazují předělané rakouské město Salzburg

Rakouský Salcburk je měs­to zná­mé pře­de­vším jako krás­ná kuli­sa osca­ro­vé­ho muzi­ká­lu „The Sound of Music“ a jako rodiš­tě jed­no­ho z nej­vět­ších hudeb­ních skla­da­te­lů his­to­rie, Mozarta. Jako měs­to opře­de­né tra­di­cí a obklo­pe­né pří­ro­dou... Read more »

Euro Truck Simulator 2 - Ukrainian Paint Jobs Pack

Dnes bychom vám rádi ozná­mi­li vydá­ní Ukrajinského balíč­ku. Jedná se o DLC obsa­hu­jí­cí něko­lik nátě­rů s ukra­jin­skou téma­ti­kou, z nichž 100 % pří­jmů z pro­de­je bude věno­vá­no Člověku v tís­ni cha­ri­ta­tiv­ní orga­ni­za­ci zabý­va­jí­cí se pří­mou... Read more »

Tvůrce ETS 2 ukazuje nová města v Rakousku - Linz + Innsbruck

Existuje něco, co by moh­lo být ješ­tě lep­ší než před­sta­ve­ní změn jed­no­ho měs­ta v při­pra­vo­va­né pře­dě­láv­ce Rakouska pro Euro Truck Simulator 2? Přesně tak, před­sta­vit mís­to toho dvě mís­ta v jed­nom... Read more »

Podpora her Euro Truck Simulator 2 a American Truck Simulator herního zařízení Steam Deck

Do vydá­ní Steam Decku od spo­leč­nos­ti Valve zbý­vá pou­hý den, což zna­me­ná, že je ide­ál­ní čas, abychom vás infor­mo­va­li o pod­po­ře her Euro Truck Simulator 2 a American Truck Simulator v tom­to... Read more »

ETS 2 & ATS - 1.44 - Průzkum neoznačených cest

Zatímco u náklad­ní dopra­vy by mělo jít pře­de­vším o sna­hu dosáh­nout vyni­ka­jí­cích výko­nů a řád­ně odvést prá­ci, veli­kost map našich her má ten­den­ci vyvo­lá­vat tou­hu pro­zkou­mat kaž­dý kout kaž­dé dostup­né oblas­ti. A v nad­chá­ze­jí­cí... Read more »

Euro Truck Simulator 2 přepracovává Vídeň

V srd­ci Evropy leží Vídeň, hlav­ní měs­to Rakouska a his­to­ric­ké císař­ské měs­to. S téměř 2 mili­o­ny oby­va­tel je domo­vem pří­sluš­ní­ků mno­ha náro­dů a kul­tur. Ať už Vídeň navští­ví­te z turis­tic­kých nebo obchod­ních důvo­dů,... Read more »

Euro Truck Simulator 2: Iberia - Nejlepší balík pro ETS2 za 9 let.

Když sko­ro před 9. lety (ofi­ci­ál­ně 18. říj. 2012) vyšla hra o evrop­ském ces­to­vá­ní v kami­ó­nech, tak jsme neo­če­ká­va­li, že tato hra vydr­ží tak dlou­ho a v tak dob­ré kva­li­tě. Tvůrci stá­le při­ná­ší nové balíč­ky... Read more »
Stránka načtena za 2,96638 s | počet dotazů: 230 | paměť: 48356 KB. | 25.04.2024 - 12:41:49