Kritiky.cz > Speciály > Flash Gordon

Flash Gordon

Photo © Universal Pictures
Photo © Universal Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 1,00 z 5)
Loading...

Flash Gordon je super­hr­din­ský spa­ce ope­ra fillm z roku 1980, kte­rý reží­ro­val Mike Hodges pod­le stej­no­jmen­né­ho komik­su Alexe Raymonda z nakla­da­tel­ství King Features. Ve fil­mu hra­jí Sam J. Jones, Melody Andersonová, Ornella Mutiová, Max von Sydow a Topol, ve ved­lej­ších rolích Timothy Dalton, Mariangela Melato, Brian Blessed a Peter Wyngarde. Film sle­du­je hvězd­né­ho zadá­ka Flashe Gordona (Jones) a jeho spo­jen­ce Dalea Ardena (Anderson) a Hanse Zarkova (Topol), kte­ří sjed­no­cu­jí vál­čí­cí frak­ce pla­ne­ty Mongo pro­ti útla­ku Minga Nemilosrdného (von Sydow), kte­rý má v úmys­lu zni­čit Zemi.

Producent Dino De Laurentiis, kte­rý již dří­ve dohlí­žel na dvě dal­ší komik­so­vé adap­ta­ce, Danger: (oba 1968), měl zájem nato­čit film o Flashi Gordonovi již od 60. let. Poté, co byla odmít­nu­ta nabíd­ka George Lucase na režii (což ved­lo ke vzni­ku Hvězdných válek) a ver­ze, kte­rou měl reží­ro­vat Federico Fellini, se nedo­sta­la do výro­by, najal De Laurentiis v roce 1977 reži­sé­ra Nicolase Roega a sce­náris­tu fil­mu Enter the Dragon Michaela Allina, aby ved­li vývoj fil­mu, ale nahra­dil je Hodgesem a Lorenzem Semplem Jr., kte­rý napsal scé­nář k De Laurentiisovu rema­ku King Konga, kvů­li jeho nespo­ko­je­nos­ti s Roegovou vizí fil­mu.

Flash Gordon se natá­čel pře­váž­ně v Británii, mimo jiné na něko­li­ka zvu­ko­vých scé­nách ve stu­di­ích Elstree a Shepperton, a pou­ží­vá cam­po­vý styl podob­ný tele­viz­ní­mu seri­á­lu Batman z 60. let (kte­rý Semple vyvi­nul). Kvůli spo­rům s De Laurentiisem Jones opus­til film ješ­tě před kon­cem hlav­ní­ho natá­če­ní, což ved­lo k tomu, že vět­ši­nu jeho dia­lo­gů dabo­val herec Peter Marinker; okol­nos­ti Jonesova odcho­du z pro­jek­tu a jeho kari­é­ra po uve­de­ní fil­mu do kin slou­ží jako hlav­ní téma­ta doku­men­tu Life After Flash. Film je pozo­ru­hod­ný hudeb­ním dopro­vo­dem rocko­vé sku­pi­ny Queen s orchest­rál­ní­mi část­mi Howarda Blakea.

Ačkoli byl Flash Gordon kasov­ně úspěš­ný ve Velké Británii a Itálii, na ostat­ních trzích se mu neda­ři­lo. Přijetí kri­ti­ky během prv­ní­ho uve­de­ní fil­mu i po něm bylo obec­ně pří­z­ni­vé a film si od té doby zís­kal znač­nou kul­tov­ní obli­bu.

Děj

Aby si císař Ming Nemilosrdný z pla­ne­ty Mongo ule­vil od nudy, pro­hlá­sí, že si bude hrát a ničit Zemi tím, že bude na dál­ku vyvo­lá­vat pří­rod­ní kata­stro­fy. Na Zemi nastou­pí fot­ba­lo­vá hvězda New York Jets Gregory „Flash“ Gordon do malé­ho leta­dla, kde se setká s ces­tov­ním agen­tem Dalem Ardenem. Uprostřed letu je kok­pit zasa­žen mete­o­ri­tem a pilo­ti jsou ztra­ce­ni. Flash pře­vez­me říze­ní a poda­ří se mu nou­zo­vě při­stát ve skle­ní­ku, kte­rý vlast­ní dok­tor Hans Zarkov. Zarkov se domní­vá, že kata­stro­fy jsou způ­so­be­ny mimo­zem­ským zdro­jem, kte­rý tla­čí Měsíc k Zemi, a taj­ně sestro­jil vesmír­nou loď, kte­rou hod­lá pou­žít k vyšet­řo­vá­ní. Zarkovův asi­s­tent odmí­tá odle­tět, a tak Zarkov vylá­ká Flashe a Dalea na palu­bu. Raketa odstar­tu­je a odne­se je na Mongu, kde jsou zaja­ti Mingovými vojá­ky.

Trojice je před­ve­de­na před Minga, kte­rý naří­dí, aby byl Dale při­pra­ven pro jeho potě­še­ní. Flash se sna­ží vzdo­ro­vat, ale je pře­mo­žen. Ming naří­dí pře­pro­gra­mo­vat Zarkova a Flashe popra­vit. Mingova krás­ná dce­ra, prin­cez­na Aura, sve­de Mingova chi­rur­ga, aby zachrá­nil Flashe, do kte­ré­ho se na prv­ní pohled zami­lo­va­la. Při útě­ku Flash vidí, jak Zarkovovi vymý­vá mozek Klytus, šéf taj­né poli­cie s kovo­vou tvá­ří. Aura a Flash prcha­jí do Arborie, krá­lov­ství prin­ce Barina. Cestou Aura nau­čí Flashe pou­ží­vat tele­pa­tic­ký komu­ni­ká­tor, aby se spo­jil s Dalem. Ten jí dá vědět, že je naži­vu, zatím­co ho Aura začne líbat. Dale je zavře­na v Mingově lož­ni­ci, ale povzbu­ze­na Flashem se jí poda­ří utéct. Klytus pošle Zarkova, aby Dalea zadr­žel, a ten jemu i Klytusovi řek­ne, že Flash žije. Zarkov poté pro­zra­dí, že odo­lal vymý­vá­ní moz­ku, a s Dalem uprch­ne z Mingo City. Rychle je zajmou jes­třá­bi prin­ce Vultana a odve­zou je do Nebeského měs­ta.

Aura a Flash dora­zí do Arborie. Aura žádá prin­ce, aby Flashe ochrá­nil. Nedůvěřivý Barin, zami­lo­va­ný do Aury, sou­hla­sí, že Flashe neza­bi­je, ale pak ho donu­tí pro­vést smr­tí­cí ritu­ál. Barin a Flash stří­da­vě str­ka­jí ruce do duté­ho paře­zu, v němž je obrov­ská dře­vě­ná bes­tie podob­ná škor­pi­ó­no­vi. Když musí Flash udě­lat jed­no kolo navíc, před­stí­rá, že ho bod­lo, aby odve­dl pozor­nost, a unik­ne. Barin ho násle­du­je, ale oba jsou zaja­ti jes­třá­bí­mi muži.

Klytus infor­mu­je Minga, že Gordon je naži­vu, a je pově­řen, aby našel viní­ka. Aura se vra­cí a je zaja­ta a muče­na Klytusem a gene­rá­lem Kalou. Donutí ji k při­zná­ní a Ming naří­dí, aby byla vyká­zá­na na ledo­vý měsíc Frigii, jakmi­le se usku­teč­ní jeho svat­ba s Dalem. Mezitím jsou Flash a Barin odve­ze­ni do Nebeského měs­ta, kde se Flash a Dale na krát­kou dobu zno­vu set­ka­jí. Flash je nucen bojo­vat s Barinem v sou­bo­ji na život a na smrt, ale Flash mís­to toho zachrá­ní Barinovi život, což způ­so­bí, že se k němu Barin při­dá. Přichází Klytus a Flash s Barinem ho zabi­jí. Vultan ví, že to při­ne­se odpla­tu, a pro­to naří­dí jes­třá­bům, aby se eva­ku­o­va­li, při­čemž Barin, Flash, Dale a Zarkov zůsta­nou na mís­tě. Přilétá Mingova loď a on naři­zu­je, aby Barina, Zarkova a Dalea vza­li na palu­bu. Na Minga Flash udě­lá dojem a nabíd­ne mu za věr­nost vlá­du nad Zemí. Flash odmít­ne a Ming vydá roz­kaz zni­čit Vultanovo krá­lov­ství i s Flashem. Flash najde rake­to­vý cyk­lus a unik­ne před zni­če­ním Sky City.

Flash kon­tak­tu­je Vultana, kte­rý se skrý­vá na Arborii, a spo­leč­ně naplá­nu­jí útok na Mingo City. Flash před­stí­rá, že na Mingo City zaú­to­čí sám na svém rake­to­vém cyk­lu. Generál Kala vyšle váleč­nou rake­tu Ajax, aby Flashe zabil, ale jes­třá­bi ho pře­pad­nou a rake­ty se zmoc­ní. Princezna Aura mezi­tím pře­mů­že stráž a osvo­bo­dí Barina a Zarkova z poprav­čí komo­ry. Flash a jes­třá­bí muži zaú­to­čí na Mingo City v Ajaxu a Kala akti­vu­je obra­nu, zatím­co začí­ná svat­ba Minga a Dalea. Bleskové pole Mingo City lze pro­ra­zit pou­ze tak, že do něj Ajax vle­tí sebe­vra­žed­nou rych­los­tí. Flash se dob­ro­vol­ně nabíd­ne, že zůsta­ne u říze­ní, aby zajis­til úspěch a umož­nil jes­třá­bům napad­nout měs­to.

Barin a Zarkov vstou­pí do řídi­cí míst­nos­ti a kon­fron­tu­jí se s Kalou, kte­rá odmí­tá spo­lu­pra­co­vat. Pokusí se Zarkova zabít, ale Barin ji postře­lí a zabi­je. Barin řek­ne Zarkovovi, aby držel pev­nost, zatím­co on se vydá do sek­to­ru Alfa 9 deak­ti­vo­vat bles­ko­vé pole. Zarkov se sna­ží, ale není scho­pen deak­ti­vo­vat štít z Kaliny řídí­cí míst­nos­ti.

Barin se pro­bo­ju­je přes Mingovy strá­že, dosta­ne se do sek­to­ru Alfa 9 a deak­ti­vu­je bles­ko­vé pole dří­ve, než ho zasáh­ne Ajax. Blesk vle­tí rake­to­vou lodí do měst­ské sva­teb­ní síně a příď lodi pro­bod­ne Minga. Ten se těž­ce zra­ně­ný odtáh­ne z nosu rake­ty a Flash mu nabíd­ne, že ušet­ří jeho život, pokud zasta­ví útok na Zemi. Ming odmít­ne a poku­sí se na Flashe pou­žít svůj prs­ten síly, ale jeho síla ochab­ne a nic se nesta­ne. Pak namí­ří prs­ten na sebe a zdán­li­vě se vypa­ří jeho zbý­va­jí­cí silou, vte­ři­nu před­tím, než počí­ta­dlo ke zni­če­ní Země dosáh­ne nuly. Následuje obrov­ská osla­va vítěz­ství.

Barin a Aura se stá­va­jí nový­mi vůd­ci mís­to Minga. Barin jme­nu­je Vultana gene­rá­lem jejich armád. Flash, Dale a Zarkov dis­ku­tu­jí o návra­tu na Zemi. Zarkov říká, že neví, jak se dosta­nou zpět, ale že se o to poku­sí. Barin jim všem řek­ne, že mohou zůstat, ale Dale řek­ne, že je newy­or­ská hol­ka a kolem Mongu je teď pří­liš vel­ký klid.

Závěrečný záběr uka­zu­je Mingův prs­ten, kte­rý zve­dá ruka nevi­di­tel­né oso­by. Při závě­reč­ných titul­cích se ozý­vá Mingův zlý smích. Po titul­cích se na obra­zov­ce obje­ví text „The End“ a poté je při­po­jen otaz­ník (?).

Produkce

Vývoj

Od šede­sá­tých let pro­du­cent De Laurentiis, kte­rý pro­du­ko­val film Nebezpečí: Diabolik a Barbarella, se začal zají­mat o nato­če­ní fil­mu na moti­vy Flashe Gordona. Původně chtěl De Laurentiis, aby sní­mek reží­ro­val ital­ský reži­sér Federico Fellini; přes­to­že Fellini zís­kal od De Laurentiise opč­ní prá­va na Flashe Gordona, film nikdy nena­to­čil. George Lucas se v 70. letech pokou­šel nato­čit film o Flashi Gordonovi; pro­to­že se mu nepo­da­ři­lo zís­kat prá­va od De Laurentiise, roz­ho­dl se Lucas mís­to toho vytvo­řit Hvězdné vál­ky. De Laurentiis pak najal Nicolase Roega, aby film nato­čil. Roeg, obdi­vo­va­tel původ­ních komik­sů Alexe Raymonda, strá­vil rok před­pro­dukč­ní­mi pra­ce­mi. De Laurentiis však nebyl spo­ko­jen s Roegovým zpra­co­vá­ním Flashe Gordona a Roeg pro­jekt opus­til. De Laurentiis také zva­žo­val, že k režii fil­mu Flash Gordon najme Sergia Leoneho; ten však odmí­tl, pro­to­že pod­le něj scé­nář nebyl věr­ný původ­ním Raymondovým komik­sům. De Laurentiis poté najal k režii Mikea Hodgese. Bohaté kuli­sy a kos­týmy navr­hl Danilo Donati.

Scénář napsal Lorenzo Semple, Jr. Později vzpo­mí­nal:

Dino chtěl, aby byl Flash Gordon humor­ný. Tehdy jsem si mys­lel, že je to mož­ná ces­ta, ale zpět­ně si uvě­do­mu­ji, že to byla straš­ná chy­ba. Pořád jsme si se scé­ná­řem pohrá­va­li a sna­ži­li se roz­hod­nout, jest­li má být vtip­ný, nebo rea­lis­tic­ký. To byla kata­stro­fál­ní věc, když šlo o tolik peněz... Nikdy jsem si nemys­lel, že posta­va Flashe ve scé­ná­ři je nějak zvlášť dob­rá. Ale nebyl žád­ný tlak na to, abychom ji vylep­ši­li. Dino měl vizi komik­so­vé posta­vy zpra­co­va­né komik­so­vým sty­lem. To bylo hloupé, pro­to­že Flash Gordon nikdy neměl být vtip­ný. Celý film se vymkl kon­t­ro­le.

Filmování

Podle roz­ho­vo­ru v časo­pi­se Maxim z roku 2012 měl Sam J. Jones s De Laurentiisem jakési nesho­dy a ode­šel ješ­tě před post­pro­duk­cí, což mělo za násle­dek, že pod­stat­nou část jeho dia­lo­gů dabo­val pro­fe­si­o­nál­ní hla­so­vý a dra­ma­tic­ký herec Peter Marinker; jehož iden­ti­ta byla dlou­ho pova­žo­vá­na za nezná­mou, a to i pro Jonese. Bylo navr­že­no pokra­čo­vá­ní, ale Jonesův odchod fak­tic­ky ukon­čil jaké­ko­li vyhlíd­ky na jeho nato­če­ní. Scéna na letiš­ti na začát­ku fil­mu, ačko­li se ode­hrá­vá v USA, byla nato­če­na na letiš­ti Broadford ve skot­ském Skye.

Soundtrack

Soundtrack k fil­mu slo­ži­la a nazpí­va­la rocko­vá sku­pi­na Queen. Flash Gordon byl jed­ním z prv­ních vyso­ko­roz­počto­vých celo­ve­čer­ních fil­mů, v němž byla pou­ži­ta hud­ba slo­že­ná a pro­ve­de­ná pře­váž­ně rocko­vou sku­pi­nou (dří­věj­ším pří­kla­dem je Tommy od The Who, 1975). Další orchest­rál­ní sklad­by slo­žil Howard Blake. Blakeovy sklad­by z fil­mu byly vydá­ny na CD spo­lu s jeho hud­bou k fil­mu Amityville 3-D.

Vydání

Film byl původ­ně uve­den v Severní Americe pro­střed­nic­tvím stu­dia Universal. Universal si pone­chal prá­va na domá­cí kina a domá­cí video, zatím­co mezi­ná­rod­ní prá­va pro­chá­ze­la růz­ný­mi dis­tri­bu­to­ry a nako­nec zůsta­la u StudioCanal. Distributor fil­mu ve Velké Británii, spo­leč­nost Thorn EMI, však kon­t­ro­lo­val ame­ric­ká tele­viz­ní prá­va. Ačkoli StudioCanal v sou­čas­né době tato prá­va drží díky vlast­nic­tví fil­mo­té­ky EMI, poskyt­lo je MGM v licen­ci pro ame­ric­kou syn­di­ka­ci.

Recepce

Box office

Flash Gordon měl pre­mi­é­ru na 825 plát­nech ve Spojených stá­tech a Kanadě a během pre­mi­é­ro­vé­ho víken­du vydě­lal 3 934 030 dola­rů, čímž se umís­til na prv­ním mís­tě ame­ric­ké­ho žeb­říč­ku. Následující víkend se fil­mu daři­lo méně, jeho trž­by kles­ly o 50 %. O tře­tím víken­du jeho prů­měr­né trž­by kles­ly o dal­ších 20 ut vydě­lal 2 394 000 dola­rů z 1 400 pro­mí­ta­cích sálů. O čtvr­tém víken­du byl film sta­ho­ván z hlav­ních trhů a za prv­ních 24 dní vydě­lal 14,3 mili­o­nu dola­rů. Ve Spojených stá­tech a Kanadě vydě­lal 27 107 960 dola­rů. Ve Velké Británii měl film vel­mi dob­ré výsled­ky a vydě­lal téměř 14 mili­o­nů liber. Kromě toho si film vedl dob­ře i v Itálii, a to díky dvě­ma ital­ským her­cům, kte­ří vystu­pu­jí v titul­cích.

Kritické přijetí

Film zís­kal cel­ko­vě pozi­tiv­ní recen­ze, kte­ré si drží 83 %. pří­z­ni­vé hod­no­ce­ní na agre­gá­to­ru fil­mo­vých recen­zí Rotten Tomatoes, a to na zákla­dě 52 recen­zí. Film se umís­til na 88. mís­tě v žeb­říč­ku Rotten Tomatoes Journey Through Sci-Fi List (100 nej­lé­pe hod­no­ce­ných sci-fi fil­mů).

Film našel uzná­ní u někte­rých fil­mo­vých kri­ti­ků, napří­klad u Pauline Kael z The New Yorker. Kaelová o Flashi Gordonovi řek­la, že má „něco z vědo­mé, pří­jem­né závra­tě rych­lých bon­do­vek...“. Režisér Mike Hodges se tre­fil do komik­so­vé cit­li­vos­ti a tem­pa“. Také Roger Ebert pochvá­lil Flash Gordona: „Flash Gordon je hrán pro smích, a to moud­ře...“. Tohle je spa­ce ope­ra, žánr, kte­rý vymys­le­li Edgar Rice Burroughs a Hugo Gernsback a dal­ší muži s neo­me­ze­nou fan­ta­zií zapřa­že­nou do roz­hod­ně ome­ze­ných schop­nos­tí. Je zábav­né vidět, jak se to dělá s ener­gií a lás­kou a bez pseu­do­vý­zna­mo­vé­ho apa­rá­tu Síly a tre­kov­ské Síly... Je to zába­va? Ano, tak nějak je.“

Leslie Halliwell napro­ti tomu v roce 1981 napsal, že film je „dal­ším pří­růst­kem do ros­tou­cí­ho počtu podob­ných věcí, kte­ré jsou pade­sát let po své pre­mi­é­ře s obrov­ský­mi nákla­dy zno­vu insce­no­vá­ny“. Richard Combs jej v Monthly Film Bulletin ozna­čil za „náklad­ně nepod­stat­né pozlát­ko na svých zdro­jích“. Godfrey Fitzsimmons z The Irish Times uve­dl, že „Flash Gordon je sláta­ni­na... humor není pří­liš vtip­ný a vět­ši­na „váž­ných“ prv­ků je k popuká­ní, což z fil­mu dělá neu­spo­ko­ji­vý film“. Von Sydow (Ming) byl za svůj výkon hod­ně chvá­len, ale Jones (Gordon) byl nomi­no­ván na Zlatou mali­nu za nej­hor­ší­ho her­ce. Ještě před uve­de­ním fil­mu do kin se uva­žo­va­lo o pokra­čo­vá­ní a pod­le Briana Blesseda v komen­tá­ři na DVD Region 2 k fil­mu Flash Gordon - Silver Anniversary Edition se mělo pokra­čo­vá­ní ode­hrá­vat na Marsu jako mož­ná aktu­a­li­za­ce vel­mi úspěš­ných seri­á­lů Universal Pictures Flash Gordon s Busterem Crabbem v hlav­ní roli.

Christopher John recen­zo­val Flash Gordona v časo­pi­se Ares č. 6 a pozna­me­nal, že „Flash Gordon mohl být dob­rý film, ale laci­né zábě­ry, nevy­rov­na­né herec­ké výko­ny a pří­liš zná­mý pří­běh zni­či­ly to, co moh­lo být novou kla­si­kou“.

Recenze fil­mu pro The Encyclopedia of Fantasy, John Grant uve­dl, že film byl „poně­kud těž­ko­pád­ný ve svých poku­sech o paro­dii“ a že pou­ží­val „stro­hou křikla­vost, aby kom­pen­zo­val otřes­né spfx“; došel k závě­ru, že Flash Gordon „je křikla­vé klišé, jehož kouz­lo by nemě­lo být pod­ce­ňo­vá­no“. John Clute ohod­no­til Flash Gordona smí­še­ně: „spe­ci­ál­ní efek­ty jsou skvě­lé“ a pochvá­lil akč­ní sek­ven­ce, ale vyjá­d­řil neli­bost nad humor­ným, sebe­i­ro­nic­kým tónem Flashe Gordona a dodal, že her­ci „všich­ni jen hra­jí a my to víme“. Peter Nicholls v Encyklopedii science ficti­on vyne­sl nad fil­mem Flash Gordon nega­tiv­ní ver­dikt: „Kromě feti­šis­tic­kých kos­tý­mů... není na této jazy­ko­vě ladě­né, lži­vé fan­ta­sy, kte­rá se sna­ží udě­lat z dře­vě­né­ho herec­tví komik­so­vou ctnost, mno­ho zají­ma­vé­ho“. Filmová ency­klo­pe­die Aurum rov­něž ohod­no­ti­la film nepří­z­ni­vě, když uved­la, že u fil­mu nelze poza­sta­vit nedů­vě­ru: „Hodges do fil­mu vklá­dá vědec­kost a doslov­nost, kte­rá půso­bí zce­la pro­ti smys­lu pro pul­po­vou poe­ti­ku, tak nezbyt­nou, máme-li Flashovi uvě­řit“. Rovněž Semplův scé­nář ozna­čil za „podob­ně nevý­raz­ný, nehle­dě na jeho občas­né vtip­nos­ti“. Keith Phipps v recen­zi Flashe Gordona pro webo­vou strán­ku The Dissolve uve­dl: „Flash Gordon je podob­ně jako Batman zábav­ný pro děti a jiný druh zába­vy pro dospě­lé, kte­ří si všim­nou jeho hloupostí...“. Ale je v něm také více než cítit pový­še­nost, jako by bylo směš­né vůbec pova­žo­vat Raymondovu vizi stře­tu hrdi­nů a padou­chů za něco jiné­ho než za kome­di­ál­ní potra­vu.“

Kultovní obliba

Flash Gordon se od té doby stal kul­tov­ní kla­si­kou mezi fanouš­ky sci-fi a fan­ta­sy. Oblíbil si ho reži­sér Edgar Wright, kte­rý film pou­žil jako jeden z vizu­ál­ních vli­vů pro film Scott Pilgrim vs. the World. Uznávaný komik­so­vý kres­líř Alex Ross film ozna­ču­je za svůj nej­ob­lí­be­něj­ší film všech dob. Namaloval obál­ku DVD vydá­ní fil­mu „Saviour of the Universe Edition“ z roku 2007 a zahrál si ve fea­tu­ret­tu, kde obšír­ně hovo­ří o své náklon­nos­ti k fil­mu. V kome­dii Setha MacFarlanea Ted z roku 2012 jsou posta­vy Teda (MacFarlane) a Johna (Mark Wahlberg) fanouš­ky fil­mu Flash Gordon a ve fil­mu je na něj něko­li­krát odka­zo­vá­no. Jones (hra­jí­cí sám sebe) se ve fil­mu obje­ví také během sek­ven­ce mani­a­kál­ní­ho večír­ku a v závě­ru fil­mu. Objevuje se také v pokra­čo­vá­ní fil­mu Ted 2. Hororový pun­ko­vý hudeb­ník Wednesday 13 na zákla­dě fil­mu slo­žil píseň „Hail Ming“ na svém albu The Dixie Dead (2013).

Blessedův výkon v roli prin­ce Vultana zapsal diva­del­ní­ho a fil­mo­vé­ho herec­ké­ho vete­rá­na do kolek­tiv­ní­ho pově­do­mí Velké Británie pro vyslo­ve­ní jedi­né věty - „Gordon žije?“. - kte­rá i po 40 letech zůstá­vá nej­čas­tě­ji opa­ko­va­ným, opa­ko­va­ně pou­ží­va­ným a recyklo­va­ným citá­tem jak z fil­mu, tak z Blessedovy kari­é­ry.

Komiks spo­leč­nos­ti Dynamite Entertainment Flash Gordon: V komik­su Zeitgeist bylo pou­ži­to něko­lik prv­ků z fil­mu z roku 1980, včet­ně zno­vu­ob­je­ve­ní padou­cha Klytuse (kte­rý se v původ­ních komik­sech nevy­sky­tu­je). V této adap­ta­ci Klytus opět slou­ží jako Mingův hlav­ní poskok. Komiks Dynamite Flash Gordon z roku 2014 také obsa­ho­val něko­lik nará­žek na film, včet­ně toho, že Vultan pro­ne­sl hláš­ku „Gordon žije?!“.

V roce 2018 měl na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Chattanooze svě­to­vou pre­mi­é­ru celo­ve­čer­ní doku­men­tár­ní film Life After Flash, kte­rý reží­ro­va­la Lisa Downsová a pro­du­ko­va­la Ashley Pughová, a poté měl evrop­skou pre­mi­é­ru na 72. mezi­ná­rod­ním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Edinburghu. Život po Flashovi je nejen osla­vou kla­si­ky z roku 1980, kte­rá obsa­hu­je roz­ho­vo­ry s her­ci, štá­bem a fanouš­ky včet­ně Melody Andersonové, Briana Blessed, Petera Wyngarda, Marka Millara, Roberta Rodrigueze, Stana Lee a Briana Maye, ale také zkou­má násled­ky toho, když se hvězda Sam J. Jones posta­vil pro­ti jed­no­mu z nej­moc­něj­ších pro­du­cen­tů v Hollywoodu: Dino De Laurentiis. Film byl celo­svě­to­vě vydán v roce 2019.

V jiných médiích

K vydá­ní fil­mu vyšla v nakla­da­tel­ství Western Publishing komik­so­vá adap­ta­ce, kte­rou napsal Bruce Jones a ilu­stro­val kla­sik Flashe Gordona Al Williamson (sám nebyl fanouš­kem fil­mu kvů­li jeho cel­ko­vé komor­nos­ti, čet­ným změ­nám ve scé­ná­ři a z toho vyplý­va­jí­cím úpra­vám jeho kre­seb). Byl seri­a­li­zo­ván ve třech čís­lech komik­su Flash Gordon (#31-33) a vydán v jedi­ném vel­ko­for­má­to­vém vydá­ní v měk­ké a pev­né vaz­bě.

V roce 1980 vyšla nove­li­za­ce fil­mu od Arthura Byrona Covera.

K pro­pa­ga­ci fil­mu vyro­bi­la a počát­kem roku 1981 vyda­la spo­leč­nost Bally Manufacturing pinballo­vý auto­mat Flash Gordon.

Videoherní adap­ta­ce pro Atari 2600 byla vyvi­nu­ta spo­leč­nos­tí Sirius Software a vydá­na spo­leč­nos­tí 20th Century Fox Games v roce 1983.

V lis­to­pa­du 2020 vyda­lo nakla­da­tel­ství Titan Books kni­hu o natá­če­ní fil­mu s názvem Flash Gordon: The Official Story of the Film od Johna Walshe.

Domácí média

Film vyšel v roce 1981 na VHS, Betamaxu a MCA DiscoVision a v roce 1998 byl zno­vu vydán jak na Laserdiscu, tak na Region 1 DVD pro­střed­nic­tvím spo­leč­nos­ti Universal. V Regionu 2 vyšel v roce 2001 (Japonsko) a zno­vu v roce 2005 (Velká Británie/Evropa), při­čemž vydá­ní z roku 2005 obsa­ho­va­lo komen­tář Briana Blessed, kte­rý za svůj humor a nad­še­ní zís­kal oce­ně­ní „Komentář roku“ od časo­pi­su Hotdog. V lis­to­pa­du 2007 vyda­la spo­leč­nost Universal Pictures v Severní Americe DVD „Saviour of the Universe Edition“, kte­ré bylo vydá­no u pří­le­ži­tos­ti uve­de­ní nové­ho tele­viz­ní­ho seri­á­lu sta­ni­ce The Sci Fi Channel. Tato spe­ci­ál­ní edi­ce neob­sa­hu­je roz­ho­vo­ry s her­ci a čle­ny štá­bu jako vydá­ní pro Region 2.

V říj­nu 2007 měl na kabelovém/satelitním kaná­lu MGM HD pre­mi­é­ru pře­vod fil­mu ve vyso­kém roz­li­še­ní.

V lis­to­pa­du 2007 Sam J. Jones a Melody Andersonová spo­leč­ně vytvo­ři­li novou komen­tá­řo­vou sto­pu pro DVD vydá­ní fil­mu od StudioCanal. Flash Gordon vyšel na Blu-ray 15. červ­na 2010.

V roce 2012 vyda­la spo­leč­nost Universal film Flash Gordon v sadě čtyř DVD spo­leč­ně s fil­my Battlestar Galactica: Sága hvězd­né­ho svě­ta, Poslední hvězd­ná pěcho­ta a Duna.

Ted vs. Hvězdná pěcho­ta. Flash Gordon: The Ultimate Collection vyšla v květ­nu 2016 na Blu-ray plus Digital HD a obsa­ho­va­la ten­to film a nehod­no­ce­né ver­ze fil­mů Ted a Ted 2.

StudioCanal vyda­lo film zno­vu na Blu-ray a 4K Blu-ray 3. srp­na 2020, a to z nové 4K restau­ra­ce původ­ní­ho kame­ro­vé­ho nega­ti­vu, kte­rou schvá­lil reži­sér Mike Hodges.

Flash Gordon: The Ultimate Collection vyšla v květ­nu 2016 na Blu-ray plus Digital HD.


Zdroj: Anglická Wikipedie


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,84504 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72595 KB. | 24.05.2024 - 03:42:36