Kritiky.cz > Speciály > Kletba Růžového pantera

Kletba Růžového pantera

Photo © United Artists
Photo © United Artists
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Prokletí Růžového pan­tera je kome­di­ál­ní film z roku 1983, kte­rý je pokra­čo­vá­ním série fil­mů o Růžovém pan­te­ro­vi, kte­rou na počát­ku 60. let 20. sto­le­tí vytvo­řil Blake Edwards. Film byl jed­ním ze dvou, kte­ré vznik­ly sou­běž­ně po smr­ti hvězdy série Petera Sellerse. Zatímco před­cho­zí film Stopa Růžového pan­tera vyu­ží­val nepo­u­ži­té zábě­ry Sellerse jako inspek­to­ra Clouseaua a v hlav­ní roli se obje­vi­la Joanna Lumley jako novi­nář­ka Marie Jouveatová, Prokletí se poku­si­lo obno­vit sérii s novou hlav­ní posta­vou Teda Wasse v roli neschop­né­ho ame­ric­ké­ho detek­ti­va Cliftona Sleigha, kte­rý má za úkol najít zmi­ze­lé­ho inspek­to­ra Clouseaua.

Ve fil­mu se na kon­ci obje­vu­je Roger Moore - jako sám Clouseau. Byl to posled­ní fil­mo­vý výstup Davida Nivena, kte­rý zemřel dva týd­ny před jeho uve­de­ním. Herbert Lom se ve fil­mu obje­vil již pošes­té v roli vrch­ní­ho inspek­to­ra Charlese Dreyfuse. Naposledy si tuto roli zopa­ko­val ve fil­mu Syn Růžového pan­tera (1993). Capucine se v roli Simone obje­vi­la také potře­tí a napo­sle­dy. Ve fil­mu se také pošes­té obje­vi­li Clouseauův slu­ha Cato (Burt Kwouk) a ser­žant François Chevalier (André Maranne). Cato, Dreyfus a François debu­to­va­li ve fil­mu Výstřel v tem­no­tách (1964).

Film byl kasov­ním pro­pa­dá­kem a zís­kal jed­no­znač­ně nega­tiv­ní recen­ze.

Děj

V Lugaši je ukra­den pověst­ný dia­mant Růžového pan­tera. Záhadná žena, kte­rá chce zís­kat bez­cen­ný dra­ho­kam, má tête-à-tête s mužem ohled­ně ceny. Náhle do míst­nos­ti vtrh­ne Clouseau (kte­rý v před­cho­zím fil­mu nevy­svět­li­tel­ně zmi­zel při letu leta­dlem). Žena zastře­lí muže a pak namí­ří zbraň na Clouseaua. Jeho osud je záha­dou. Mezitím je jeho býva­lý nad­ří­ze­ný, vrch­ní inspek­tor Charles Dreyfus (Herbert Lom), donu­cen dohlí­žet na ope­ra­ci Paragon a vyu­žít fik­tiv­ní počí­tač Interpolu Huxley 600 Aldous, aby našel nej­lep­ší­ho detek­ti­va na svě­tě, kte­rý by zlo­čin vyře­šil.

Celý svět si neu­vě­do­mu­je, že Clouseau byl ve sku­teč­nos­ti neschop­ný hlu­pák, jehož pří­pa­dy byly vyře­še­ny spí­še díky štěs­tí než sku­teč­né detek­tiv­ní geni­a­li­tě, a že jeho neschop­nost náchyl­ná k neho­dám při­ved­la Dreyfuse k sérii ner­vo­vých zhrou­ce­ní. Dreyfus v tou­ze, aby už nikdy nespat­řil své­ho neme­sis a nesly­šel o něm, sabo­tu­je počí­tač, aby vybral nej­hor­ší­ho detek­ti­va na svě­tě. Tím se uká­že být ser­žant Clifton Sleigh (Ted Wass), neschop­ný důstoj­ník newy­or­ské­ho poli­cej­ní­ho oddě­le­ní.

Sleigh, kte­rý pochá­zí z dlou­hé linie poli­cis­tů, vidí v pří­pa­du pří­le­ži­tost, jak doká­zat svou cenu. Dreyfus a jeho dlou­ho­le­tý asi­s­tent, ser­žant François Durval (André Maranne), brzy zjis­tí, že sabo­táž zafun­go­va­la až pří­liš dob­ře: Sleigh je sice o něco inte­li­gent­něj­ší a schop­něj­ší, ale stej­ně neši­kov­ný jako Clouseau. Když se Sleigh popr­vé setká s Dreyfusem v jeho kan­ce­lá­ři, zakop­ne Sleigh o vlast­ní nohy a sra­zí Dreyfuse do jeho kan­ce­lář­ské židle na koleč­kách, kte­rá se vyva­lí na bal­kon - a Dreyfus spad­ne o tři pat­ra níže do ryb­ní­ka, kde si zlo­mí levou nohu. Sleigh navští­ví Dreyfuse v nemoc­ni­ci, aby se mu omlu­vil, ale nešťast­nou náho­dou Dreyfusovi ješ­tě víc ublí­ží, pro­to­že pře­pad­ne přes nemoc­nič­ní zaří­ze­ní, kte­ré drží Dreyfusovu nohu.

Více na Kritiky.cz
Vinnetou - Poslední výstřel - Vinnetouova smrt Po několika dnech bylo natáčení v Trogiru u konce a na programu stály nejdůležitější záb...
Soutež s filmem Hunger Games - 3. díl - výherce Tak výherce soutěže je znám....
Titulky k Blindspot S04E09 - Check Your Ed Pamatujete, jak se proti sobě na konci osmého dílu rozběhli Weller a Jane? No věřte, že si za...
56th Zlin Film Festival Interview - Luca Coker, Frederik Meldal Norgaard - Villads from Valby ...
Hospodské řeči ...

Když se ser­žant Sleigh vydá­vá na ces­tu za pří­pa­dem, setká­vá se s mno­ha lid­mi, kte­ří by byli radě­ji, kdy­by se Clouseau nevrá­til: pat­ří mezi ně inspek­to­rův býva­lý slu­ha Cato (Burt Kwouk), kte­rý Sleigha napad­ne, když se vlou­pe do Clouseauova muzea, kte­ré nyní Cato pro­vo­zu­je; Dreyfus, kte­rý se Sleigha mno­ho­krát poku­sí zabít, stej­ně jako se poku­sil zabít Clouseaua; a Bruno Langlois (Robert Loggia), mafi­án­ský boss z před­cho­zí­ho fil­mu. Langlois naří­dí něko­lik poku­sů o vraž­du Sleigha, ale detek­ti­vo­va nemotor­ná pova­ha mu umož­ní pře­žít. Nakonec se Langlois spo­lu se svý­mi nohsle­dy (včet­ně pana Chonga z Pomsty Růžového pan­tera) se Sleighem utká v závě­reč­ném stře­tu v tem­né ulič­ce ve špa­něl­ské Valencii během kar­ne­va­lu. Juleta Shayne (Leslie Ash), zaměst­nan­ky­ně záhad­né hra­běn­ky Chandry, při­jde Sleighovi na pomoc a poda­ří se jí Langloise a jeho ban­di­ty pora­zit v pou­lič­ním boji. Juleta se poté poku­sí svést Sleigha, kte­rý trvá na odcho­du na schůzku s míst­ní poli­cií, když odmít­ne, taj­ně ho omá­mí šam­paň­ským. Maskovaný zabi­ják však vystře­lí do okna uspá­va­cí šip­ku a omrá­čí Juletu. Vtom dovnitř vtrh­ne poli­cie, kte­rá byla Dreyfusem (špat­ně) infor­mo­vá­na, že Sleigh je pod­vod­ník, a zatkne ho. Jeden z poli­cis­tů však vypi­je omam­né šam­paň­ské a omdlí, což mu umož­ní utéct a setkat se se sirem Charlesem Lyttonem (David Niven), kte­rý je nyní žena­tý s Clouseauovou býva­lou ženou Simone (Capucine) a dopro­vá­zí ho jeho syno­vec George (Robert Wagner). Sir Charles byl pro­slu­lý zlo­děj šper­ků zná­mý jako „Fantom“, ačko­li o tom byl pře­svěd­čen pou­ze Clouseau. Fantom kra­dl šper­ky a zane­chá­val po sobě bílou ruka­vi­ci s mono­gra­mem.

Nakonec Sáňkovy sto­py vedou do láz­ní, kte­ré vede hra­běn­ka Chandra (Joanna Lumley). Tam se setká­vá se slav­nou brit­skou fil­mo­vou hvězdou Rogerem Moorem, kte­rý mlu­ví s poně­kud zvlášt­ním fran­couz­ským pří­zvu­kem a padá na všech­ny stra­ny. Když hra­běn­ka Chandra uvi­dí foto­gra­fii inspek­to­ra, řek­ne Sleighovi, že ji Clouseau navští­vil před něko­li­ka měsí­ci, ale tvr­dil, že se jme­nu­je Gino Rossi (zlo­děj, kte­rý ukra­dl dia­mant v minu­lém fil­mu a byl viděn, jak ho hra­běn­ce Chandře šer­mu­je na začát­ku toho­to fil­mu, když na scé­nu při­šel sku­teč­ný inspek­tor). Vzpomíná si, že hle­dal dob­ré­ho plas­tic­ké­ho chi­rur­ga a ona mu jed­no­ho dopo­ru­či­la.

Více na Kritiky.cz
Tropics - Nocturnal Souls (2018) https://www.youtube.com/watch?v=q2MCbccuH7s Je krásná letní noc, krátce před půlnocí, a vy...
96 hodin: Zúčtování | Tak3n [40%] Málokdy jsem velice agresivní vůči samotným tvůrcům. Samozřejmě, jsou tu exoti jako Uwe ...
Tajný život mazlíčků – Plánování Manhattanu Když začal produkční tým debatu o umístění příběhu do New York City, představil si reži...
V minulém roce měl PlayStation vydat jednu a Xbox tři hry, které dosud nebyly oznámený. Z dokumentů předložených u soudního líče... V minulém roce měl PlayStation vydat jednu a Xbox tři hry, které dosud nebyly oznámený. Z doku...
Kdo zabil Saru? (2021) (seriál) Who cares who killed Sara!Tímhle mě Netflix vůbec nepotěšil. Ve spojení Mexiko/Thriller/Myster...

Sleigh chyb­ně vyvo­zu­je, že Clouseau ukra­dl dia­mant Růžového pan­tera, pod­stou­pil plas­tic­kou ope­ra­ci a změ­nil si jmé­no na Gino Rossi. Tělo sku­teč­né­ho zlo­dě­je šper­ků bylo nale­ze­no vypla­ve­né na bře­hu poté, co byl zastře­len. Předpokládá se, že Clouseau byl zabit kvů­li dia­man­tu. Dreyfus v tou­ze zba­vit se Sleigha ozná­mí, že Sleigh záha­du vyře­šil, a pří­pad ofi­ci­ál­ně uza­vře, i když je jas­né, že Dreyfus nevě­ří, že se tak sta­lo. V závě­reč­né iro­nii, když Dreyfus zapá­lí foto­gra­fii Gina Rossiho - šťast­ný, že se Clouseaua zba­vil jed­nou pro­vždy -, omy­lem zapá­lí jeho kan­ce­lář. Sáňka vběh­ne dovnitř a pokou­ší se oheň uha­sit hadi­cí, jen­že omy­lem Dreyfuse zasáh­ne vodou, jejíž síla ho vymrští na bal­kon a Dreyfus opět spad­ne o tři pat­ra do ryb­ní­ka pod ním.

Hvězda fil­mu Roger Moore byl ve sku­teč­nos­ti Clouseau po vel­mi roz­sáh­lé plas­tic­ké ope­ra­ci. Clouseau se stal milen­cem a part­ne­rem hra­běn­ky Chandry ve zlo­či­nu. Když Clouseau s Chandrou ote­vřou její skry­tý tre­zor ve zdi, aby obdi­vo­va­li Růžového pan­tera, zjis­tí, že byli okra­de­ni a zůsta­la po nich bílá ruka­vi­ce s mono­gra­mem. „Svinský fan­tom!“ zamumlá Clouseau, pro­to­že až pří­liš dob­ře ví, kdo je za krá­dež zod­po­věd­ný. V závě­reč­né scé­ně sir Charles, Simone a George odplou­va­jí na palubě své jach­ty se šper­kem Růžového pan­tera, kte­rý Simone ukradla.

V předti­tul­ko­vé scé­ně je zob­ra­zen ani­mo­va­ný Růžový pan­ter, kte­rý ukra­dl šperk Růžového pan­tera. Když si uvě­do­mí, že je těž­ký, vyklouz­ne ze zábě­ru a upus­tí dia­mant mimo záběr, čímž ho roz­tříští. Krátce poté běží titul­ky.

Produkce

Film byl natá­čen sou­čas­ně s pro­po­jo­va­cí­mi zábě­ry pro film Stopa Růžového pan­tera. Prokletí Růžového pan­tera byl původ­ní pra­cov­ní název fil­mu, kte­rý se stal Pomstou Růžového pan­tera, nato­če­né­ho o pět let dří­ve. Ve fil­mu Stopa růžo­vé­ho pan­tera hrá­la Joanna Lumleyová tele­viz­ní inves­ti­ga­tiv­ní repor­tér­ku. Zde se obje­vi­la v roli aris­to­kra­tic­ké maji­tel­ky láz­ní hra­běn­ky Chandry. Dudley Moore, kte­rý byl před­tím po Sellersově smr­ti krát­ce zva­žo­ván pro roli Clouseaua v Románu s růžo­vým pan­te­rem, byl původ­ní vol­bou Blakea Edwardse pro roli detek­ti­va Cliftona Sleigha, ale Moore ji odmí­tl, pro­to­že se po úspě­chu Arthura nechtěl vázat na seri­ál. Edwards navr­hl do role Rowana Atkinsona, ale MGM tuto vol­bu odmít­lo, pro­to­že Atkinson byl v té době mimo Británii málo zná­mý. O roli jed­nal také John Ritter, než při­padla Tedu Wassovi.

Více na Kritiky.cz
Tradinář - rodinný a tvořivý rok plný oslav a rituálů Do rukou se mě dostala velice inspirativní kniha pro všechny, co mají rádi přírodu, vaření,...
Memento Lenny se vydává vypátrat vraha své ženy. Na tom by nebylo nic originálního, kdyby ovšem netr...
Titulky k Mary Kills People S03E03 - No Happy Endings Here Mary zjišťuje, že Francis zabila pacientku, za kterou společně byly. Des se připravuje na to, ...
Titulky k The Magicians S05E05 - Apocalypse? Now?! Apokalypsa se blíží a všichni budou muset tahat za jeden provaz... Titulky pro vás přeložil ...
Simpsonovi: S30E07: Werking Mom České titulky pro 7. epizodu 30. sezóny...

Ted Wass dostal od Edwardse smlou­vu na šest fil­mů o Panterovi (včet­ně toho­to). V plá­nu bylo vyřa­dit posta­vy Dreyfuse, Cata, Francoise a pro­fe­so­ra Augusta Ballse. Edwards řekl dení­ku LA Times, že se série bude geo­gra­fic­ky měnit. Poručík newy­or­ské poli­cie Palmyra by pokra­čo­val jako posta­va šéfa Sleighova typu Dreyfuse a Charlie (hips­ter­ský čer­noš­ský poli­cis­ta) by byl rolí podob­nou Francoisovi. Seriál by se prav­dě­po­dob­ně více podo­bal fil­mům Policejní aka­de­mie než kla­sic­kým fil­mům o Růžovém pan­te­ro­vi. MGM chtě­lo pokra­čo­vat v lev­něj­ší ver­zi série. Edwards chtěl, aby série pokra­čo­va­la jako kome­di­ál­ní odpo­věď na Jamese Bonda. Edwards by nere­ží­ro­val poz­děj­ší Wassovy fil­my (dal­ší měl reží­ro­vat Terry Marcel) a scé­ná­ře by psa­li Edwardsův syn Geoffrey Edwards a Sam Bernard. Edwardsův kopro­du­cent Tony Adams plá­no­val pro­du­ko­vat jeden film o Panterovi kaž­dé tři roky, aby mohl finan­co­vat men­ší pro­jek­ty v závis­los­ti na tom, jak si film pove­de. Po kri­tic­kém a finanč­ním neú­spě­chu toho­to fil­mu byly všech­ny tyto plá­ny oka­mži­tě opuš­tě­ny.

David Niven, Capucine a Robert Wagner byli hvězda­mi původ­ní­ho fil­mu Růžový pan­ter. Tento film byl Nivenovým posled­ním fil­mem a kvů­li jeho cha­tr­né­mu zdra­ví byl jeho hlas během post­pro­duk­ce dabo­ván impre­si­o­nis­tou Richem Littlem. Scény Rogera Moora byly nato­če­ny během pře­stáv­ky v natá­če­ní fil­mu Octopussy. Byl uve­den jako „Turk Thrust II“, což je poklo­na her­ci Bryanu Forbesovi, kte­rý byl uve­den jako „Turk Thrust“ ve fil­mu Clouseau z roku 1964, Výstřel do tmy. To, že se Clouseau obrá­til ke zlo­či­nec­ké­mu živo­tu a žil spo­leč­ně se zlo­či­nec­kou hra­běn­kou, byl prvek pře­vza­tý z nezfil­mo­va­né­ho scé­ná­ře Petera Sellerse Romance o Růžovém pan­te­ro­vi, kde ve dru­hém ze dvou návrhů scé­ná­ře Clouseau opouš­tí poli­cii a při­po­ju­je se ke své nové ženě, arcizlo­čin­ci „Žabákovi“, a žije zlo­či­nec­kým živo­tem.

Joanna Lumley ve své auto­bi­o­gra­fii hovo­ří o tom, že scé­na s Moorem a Wassem v její cha­tě byla nato­če­na na jeden záběr bez zkou­šek. Důvodem byla vál­ka MGM s Edwardsem o roz­po­čet a har­mo­no­gram natá­če­ní a scé­na muse­la být nato­če­na jako posled­ní, pro­to­že Moore v té době sou­běž­ně natá­čel Octopussy. „Se Sellersem jsme obvykle důklad­ně nacvi­čo­va­li scé­ny (i když musím při­znat, že ne tolik jako u Pomsty) a natá­če­li je mno­ho­krát,“ což doka­zu­jí alter­na­tiv­ní zábě­ry, jak je vidět ve fil­mu Strikes Again/Trail atd. „To jsme tady nemě­li. Prokletí tím nesmír­ně trpě­lo - zejmé­na u klí­čo­vých závě­reč­ných scén.“

Více na Kritiky.cz
187 - recenze DVD Do kin právě přichází historický opus Tristan a Isolda od režiséra Kevina Reynoldse. Ten ale...
#DP131: DC Love is a Battlefield  Autorem článku je Daniel PaličkaScénář: RůzníKresba: Různí Ach ano, Valentýn dělá...
Nick Cave: 20 000 dní na Zemi | 20,000 Days on Earth [85%] Nestává se příliš často, že by se na stránkách mého blogu obejvovaly dokumenty. Jednak ...
Xénia už to bez přítele nedává | Survivor CZ&SK ...
BRIAN COX BRIAN COX  je mnoha cenami oceněný divadelní, filmový i televizní herec. Objevil se v desítk...

Přítomna je nová úpra­va „The Pink Panther Theme“ (podob­ná zněl­ce z Pomsty Růžového pan­tera) s těž­ký­mi syn­te­zá­to­ry, aby se téma při­způ­so­bi­lo hudeb­ním tren­dům 80. let. Kreslené úvod­ní a závě­reč­né titul­ky k fil­mu byly ani­mo­vá­ny a vyro­be­ny spo­leč­nos­tí Marvel Productions a napsal a reží­ro­val je Art Leonardi. Původní slo­gan na pla­ká­tech zněl: „Byl bom­bar­do­ván, odpá­len a zapo­jen do padá­ku...“. Je tohle způ­sob, jak při­ví­tat nej­lep­ší­ho detek­ti­va na svě­tě?“.

Recepce

Kurz Růžového pan­tera se dočkal jed­no­znač­ně nega­tiv­ních kri­tic­kých ohla­sů a byl kasov­ní bom­bou - vše­o­bec­ně pano­va­la sho­da, že pokus o pokra­čo­vá­ní série Růžový pan­ter bez Sellerse byl chy­bou, i když někte­ří kri­ti­ci a fanouš­ci pova­žo­va­li za pozi­tiv­ní aspekt fil­mu Mooreovu epi­zod­ní roli, kte­rá je humor­ným odklo­nem od jeho obvyk­lé role uhla­ze­né­ho a kul­ti­vo­va­né­ho hrdi­ny, dopl­ně­nou pády, odse­ká­va­ný­mi slo­vy a kbe­lí­kem ledu ve vět­ši­ně scén, kte­ré uká­za­ly dosud nezná­mý talent pro fyzic­kou a slov­ní komi­ku.

Jak ten­to film, tak film Stopa pře­kro­či­ly roz­po­čet o 1 mili­on dola­rů. Problém byl v tom, že fil­my se zača­ly natá­čet v úno­ru a v říj­nu 1982 byly narych­lo post­pro­du­ko­vá­ny. Trail byl kasov­ním zkla­má­ním. V důsled­ku toho spo­leč­nost Metro-Goldwyn-Mayer neu­ved­la Prokletí do kin na jaře 1983, jak bylo plá­no­vá­no, ale odsu­nu­la ho až na srpen a film prak­tic­ky nepro­pa­go­va­la v novi­nách ani v tele­vi­zi. Tím byla poru­še­na Edwardsova smlou­va s MGM; v září 1983 zaža­lo­val stu­dio o 180 mili­o­nů dola­rů za „úmy­sl­nou sabo­táž fil­mu“. MGM žalo­va­lo Edwardse za údaj­né pod­vod­né pře­kro­če­ní výda­jů. Krátce poté Edwards zaža­lo­val MGM za uráž­ku na cti. Žaloby dohro­ma­dy čini­ly více než 1 mili­ar­du dola­rů. Po dlou­hých soud­ních taha­ni­cích se Edwards a MGM v roce 1988 mimosoud­ně vyrov­na­li.

Wassova opce na něko­lik pokra­čo­vá­ní neby­la nikdy vyu­ži­ta, ačko­li Edwards v době vyrov­ná­ní začal plá­no­vat film Syn Růžového pan­tera - MGM však o něj nemě­lo zájem. V roce 1989 pokra­čo­va­lo v natá­če­ní tele­viz­ní­ho fil­mu Nový Růžový pan­ter. Gary Nelson reží­ro­val Charlieho Schlattera v roli sym­pa­tic­ké­ho tele­viz­ní­ho repor­té­ra, kte­rý vyšet­řu­je žhá­ře a při řeše­ní zlo­či­nů se spo­jí s kres­le­ným Panterem (kte­rý mlu­ví). Tato napo­do­be­ni­na krá­lí­ka Rogera se nikdy nevy­sí­la­la. Nakonec byl po dlou­hém úsi­lí v roce 1993 uve­den film Edwardsův syn s Robertem Benignim v roli Clouseauova neman­žel­ské­ho syna. Stejně jako ten­to film a Stopa si však v poklad­nách kin neve­dl dob­ře, což zna­me­na­lo defi­ni­tiv­ní konec Edwardsova angaž­má v této sérii.

Více na Kritiky.cz
Piraňa 3D - Prehistorické potvůrky ožívají v geniálním 3D podání Nový film od režiséra Alexandra Aja slibuje mnohé jak po dějové složce, tak po té filmařsk...
Divadlo Sklep_ Böhmen und Mähren ...
Daniel Nekonečný Daniel Nekonečný (vlastním jménem Daniel Konečný; 29. června 1966 Boskovice – 26. b...
Noční můra v Elm Street Noční můra v Elm Street je americký nadpřirozený slasher z roku 1984, který napsal a režíro...
Strážci - Watchmen Recenze na film Watchmen: Abych pravdu řekl, myslím, že jsem to na první poslech / zhlédnutí ...

Na agre­gá­to­ru recen­zí Rotten Tomatoes má film na zákla­dě 14 recen­zí hod­no­ce­ní 29 s prů­měr­nou znám­kou 4,00/10.

Na ser­ve­ru Rotten Tomatoes má film prů­měr­nou znám­ku 4,00/10. Na ser­ve­ru Rotten Tomatoes má film na zákla­dě 14 recen­zí hod­no­ce­ní 29 s prů­měr­nou znám­kou 4,00/10. Na ser­ve­ru Metacritic má film na zákla­dě 8 kri­ti­ků váže­ný prů­měr hod­no­ce­ní 31 bodů ze 100, což zna­me­ná „obec­ně nepří­z­ni­vé hod­no­ce­ní“.

MGM vypro­du­ko­va­la komerč­ně úspěš­ný revi­val Růžový pan­ter (2006) se Stevem Martinem v roli Clouseaua, i když ten­to film je spí­še restar­tem série než jejím pokra­čo­vá­ním či rema­kem. Martin si opět zahrál Clouseaua ve fil­mu Růžový pan­ter 2, i když ten­to film nebyl tak úspěš­ný jako prv­ní.

O více než dva­cet let poz­dě­ji Wass reží­ro­val spo­lu­hrá­če Roberta Wagnera v epi­zo­dách seri­á­lu Dva a půl chla­pa.


Photo © United Artists

Licence Creative Commons - Článek na Kritiky.cz, jehož auto­rem je Jiří Borový, pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licen­ci 4.0 Mezinárodní .

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Stopa Růžového pantera6. září 2021 Stopa Růžového pantera Stopa růžového pantera je komediální film režiséra Blakea Edwardse z roku 1982 s Peterem Sellersem v hlavní roli. Jedná se o sedmý film ze série Růžový panter, první film série po […] Posted in Speciály
  • Růžový panter znovu zasahuje23. srpna 2021 Růžový panter znovu zasahuje Růžový panter znovu zasahuje je komediální film z roku 1976. Jedná se o pátý film ze série Růžový panter a třetí, který ve svém názvu obsahuje slovní spojení Růžový panter, ačkoli diamant […] Posted in Speciály
  • Jak vznikal nevzniklý snímek Románek Růžového pantera?14. února 2023 Jak vznikal nevzniklý snímek Románek Růžového pantera? Mnozí z vás jistě znají původní sérii osmi filmů o Inspektorovi Clouseauovi, onom břídilovi, který neustále hledá bájný diamant nesoucí název Růžový panter. Věděli jste ale, že poslední […] Posted in Zajímavosti
  • Pomsta Růžového pantera29. srpna 2021 Pomsta Růžového pantera Pomsta Růžového pantera je britský komediální film z roku 1978. Jedná se o šestý film ze série komedií o Růžovém panterovi. Byl uveden v roce 1978 a je posledním představením "inspektora […] Posted in Speciály
  • Návrat Růžového pantera15. srpna 2021 Návrat Růžového pantera Návrat Růžového pantera je komediální film z roku 1975 a čtvrtý film ze série Růžový panter. Ve filmu se objevuje Peter Sellers, který se vrací do role inspektora Clouseaua poprvé od filmu […] Posted in Speciály
  • Syn Růžového Pantera21. dubna 2022 Syn Růžového Pantera Syn Růžového pantera je komediální film z roku 1993. Jedná se o pokračování filmové série Růžový panter. V režii Blakea Edwardse v něm hraje Roberto Benigni jako nemanželský syn inspektora […] Posted in Speciály
  • Komisař Clouseau na stopě9. srpna 2021 Komisař Clouseau na stopě Komisař Clouseau na stopě aneb Výstřel v temnotě (A Shot in the Dark) je britsko-americká barevná komedie z roku 1964, kterou v Panavisionu natočil Blake Edwards. Jedná se o druhý díl […] Posted in Speciály
  • Flash Gordon9. února 2023 Flash Gordon Flash Gordon je superhrdinský space opera fillm z roku 1980, který režíroval Mike Hodges podle stejnojmenného komiksu Alexe Raymonda z nakladatelství King Features. Ve filmu hrají Sam J. […] Posted in Speciály
  • Růžový panter8. srpna 2021 Růžový panter Růžový panter je americká komedie z roku 1963, kterou režíroval Blake Edwards a distribuovala společnost United Artists. Scénář napsali Maurice Richlin a Blake Edwards. Jedná se o první […] Posted in Speciály
  • Moonraker - James Bond tentokrát ve vesmíru.1. ledna 2021 Moonraker - James Bond tentokrát ve vesmíru. Raketoplán Moonraker unesou při letecké přepravě přímo ze vzduchu. James Bond (Roger Moore) se při pátrání dostává do Draxova průmyslového závodu. Tady zjišťuje, že Hugo Drax (Michael […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,65770 s | počet dotazů: 326 | paměť: 70847 KB. | 04.12.2023 - 21:01:45