Kritiky.cz > Speciály > Tři mušketýři 2 (Čtyři mušketýři)

Tři mušketýři 2 (Čtyři mušketýři)

Photo © Twentieth Century Fox Film Corporation
Photo © Twentieth Century Fox Film Corporation
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Čtyři muš­ke­tý­ři (také zná­mý jako Čtyři muš­ke­tý­ři (Miladyina pomsta)) je brit­ský šer­míř­ský film z roku 1974, kte­rý je pokra­čo­vá­ním fil­mu Tři muš­ke­tý­ři z roku 1973 a zahr­nu­je dru­hou polo­vi­nu Dumasova romá­nu Tři muš­ke­tý­ři z roku 1844.

Patnáct let po dokon­če­ní Čtyř muš­ke­tý­rů se vět­ši­na her­ců a štá­bu zno­vu sešla, aby nato­či­la film Návrat muš­ke­tý­rů (1989), vol­ně zalo­že­ný na Dumasově romá­nu Dvacet let poté (1845).

Děj

Během anglo-francouzské vál­ky (1627-29), v níž byli potla­če­ni pro­tes­tant­ští povstal­ci z La Rochelle, pokra­ču­je kar­di­nál Richelieu v machi­na­cích, kte­ré zapo­čal ve Třech muš­ke­tý­rech, a naři­zu­je hra­bě­ti de Rochefort, aby une­sl Constance Bonancieux, šva­dle­nu fran­couz­ské krá­lov­ny Anny. Zlá Milady de Winter, kte­rá se chce pomstít mlad­ší­mu muš­ke­tý­ro­vi d’Artagnanovi, ho sve­de, aby ho zaměst­na­la. Brzy však odha­lí její pra­vou pova­hu a také to, že byla kdy­si pro­vdá­na za jeho kole­gu muš­ke­tý­ra Athose, kte­rý ji údaj­ně zabil poté, co zjis­til, že je cej­cho­va­ná zlo­čin­ky­ně.

Trojice muš­ke­tý­rů - Athos, Porthos a Aramis - zachrá­ní Constance z věze­ní v Rochefortově síd­le Saint Cloud a odve­de ji do bez­pe­čí v kláš­te­ře Armentieres. De Winter pošle d’Artagnanovi otrá­ve­né víno a vzkaz, kte­rý ho má okla­mat, že tro­ji­ce byla uvěz­ně­na za opil­ství. Cestou na kau­ci je d’Artagnan napa­den Rochefortem a jeho muži. Trojice se zapo­jí do boje a Rochefort uprch­ne. Jeden z jeho mužů je zajat a mučen, aby zís­kal infor­ma­ce, a pro­zra­dí, že Richelieu jede do hos­tin­ce Dovecote u La Rochelle, ale pak vypi­je otrá­ve­né víno a zemře, čímž odha­lí de Winterovu past. Trojice se pak vydá do hos­tin­ce, kde Richelieua špe­hu­je. Kardinál naří­dí de Winterovi, aby pohro­zil vévo­do­vi z Buckinghamu odha­le­ním jeho pomě­ru s krá­lov­nou, aby ho odra­dil od vyslá­ní pomoc­ných sil na pomoc povstal­cům; pokud vévo­da neu­po­slech­ne, má ho zabít. Na oplát­ku de Winter žádá o zaty­kač, aby moh­la zabít d’Artagnana a Constance. Richelieu ho neo­chot­ně pode­pí­še a for­mu­lu­je ho tak, aby nezů­stal žád­ný důkaz pro­ti němu: „Na můj roz­kaz a pro dob­ro stá­tu udě­lal doru­či­tel to, co se sta­lo.“

Po odha­le­ní de Wintera si od ní Athos vez­me zaty­kač a poz­dě­ji o spik­nu­tí řek­ne d’Artagnanovi. D’Artagnan pošle své­ho slu­hu Plancheta, aby vévo­du varo­val. V Anglii de Winter žádá Buckinghama, aby nepo­má­hal vzbou­řen­cům, ten však odmí­tá. De Winter se ho poku­sí zavraž­dit, ale je zaja­ta. Buckingham ji nechá svým slu­hou Johnem Feltonem zavřít do lon­dýn­ské­ho Toweru, ale ona Feltona sve­de a pře­svěd­čí ho, že Buckingham je jeho nepří­tel. Felton jí pomů­že utéct a vrá­tit se do Francie, pak Buckinghama zavraž­dí dřív, než ho Planchet stih­ne varo­vat. Brzy poté se La Rochelle vzdá.

Rochefort a de Winter mají stá­le v úmys­lu zabít d’Artagnana a Constance. S oddí­lem strá­ží obsa­dí kláš­ter v Armentieres a po pří­jez­du se utka­jí se vše­mi čtyř­mi muš­ke­tý­ry. Zatímco Rochefort a jeho muži drží muš­ke­tý­ry na uzdě, de Winter uškr­tí Constance. Athos de Wintera zajme, d’Artagnan se utká s Rochefortem a zřej­mě ho zabi­je výpa­dem do hru­di (i když v pokra­čo­vá­ní Návrat muš­ke­tý­rů se uká­že, že zra­ně­ní sku­teč­ně pře­žil). Čtveřice muš­ke­tý­rů odsou­dí de Wintera k tres­tu smr­ti stě­tím a najme kata, aby trest vyko­nal. Poté jsou zatče­ni kar­di­ná­lo­vý­mi strá­že­mi.

Richelieu obvi­ní d’Artagnana z vraž­dy za zabi­tí cen­né­ho stát­ní­ho slu­žeb­ní­ka, ale d’Artagnan mu uká­že pode­psa­ný roz­su­dek smr­ti, kte­rý vzhle­dem ke své nejed­no­znač­né for­mu­la­ci zřej­mě d’Artagnanovo jed­ná­ní oprav­ňu­je. Kardinál, pora­že­ný a doce­la ohro­me­ný d’Artagnanovým úspě­chem, mu nabíd­ne, aby se buď on, nebo jeden z jeho tří přá­tel stal důstoj­ní­kem. Athos, Porthos a Aramis ji odmít­nou a d’Artagnan je pový­šen na poru­čí­ka muš­ke­tý­rů.

Obsazení

-Michael York jako d’Artagnan

-Oliver Reed jako Athos

-Frank Finlay jako Porthos

-Richard Chamberlain jako Aramis

-Jean...Pierre Cassel jako Ludvík XIII

-Geraldine Chaplin jako Anna Rakouská

-Charlton Heston jako kar­di­nál Richelieu

-Faye Dunaway jako Milady de Winter

-Christopher Lee jako hra­bě de Rochefort

-Raquel Welch jako Constance Bonacieux

-Roy Kinnear jako Planchet

-Michael Gothard jako Felton

-Sybil Danning jako Eugenie

-Nicole Calfan jako Kitty

Produkce

Při natá­če­ní fil­mu Tři muš­ke­tý­ři, si pro­du­cen­ti uvě­do­mi­li, že pro­jekt je tak dlou­hý, že jej nebu­dou moci dokon­čit pod­le původ­ní­ho zámě­ru - jako výprav­ný epos s pře­stáv­kou - a při­tom stih­nout ohlá­še­né datum pre­mi­é­ry. Proto bylo roz­hod­nu­to roz­dě­lit pro­jekt na dva fil­my, a tak byly obě polo­vi­ny uve­de­ny do kin s odstu­pem asi šes­ti měsí­ců jako Tři muš­ke­tý­ři a Čtyři muš­ke­tý­ři. Většina her­ců byla roz­hoř­če­na, že jejich prá­ce na dlou­hém natá­če­ní byla vyu­ži­ta k nato­če­ní zce­la samo­stat­né­ho fil­mu, zatím­co oni byli pla­ce­ni pou­ze za prá­ci na jed­nom. Jménem těch, kte­ří se na fil­mu podí­le­li, byly podá­ny žalo­by, aby zís­ka­li pla­ty a výho­dy spo­je­né s dru­hým fil­mem, kte­rý nebyl v původ­ních smlou­vách uve­den. Všechny smlou­vy her­ců SAG nyní obsa­hu­jí tak­zva­nou „Salkindovu klau­zu­li“, kte­rá sta­no­ví, kolik fil­mů se natá­čí.


Zdroj: Anglická Wikipedie


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Tři mušketýři


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,34062 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71993 KB. | 14.07.2024 - 19:36:06