Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Godzilla vs. Kong - Godzilla a Kong se setkávají ve velkolepé bitvě věků a osud světa tak visí na vlásku.

Godzilla vs. Kong - Godzilla a Kong se setkávají ve velkolepé bitvě věků a osud světa tak visí na vlásku.

Kong
Kong
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Godzilla postup­ně ničí pla­ne­tu a Kong je jedi­ný, kdo Godzillu může zasta­vit. Je ale Godzilla tou sku­teč­nou hroz­bou? A co přes­ně leží hlu­bo­ko v jádru Země?

Godzilla a Kong se spo­lu již jed­nou por­va­li, od roku 1962 ale utek­la vel­mi dlou­há doba a k opě­tov­né kon­fron­ta­ci nedo­šlo i díky kom­pli­ka­ci s fil­mo­vý­mi prá­vy. Jakmile ale v roce 2014 díky spo­lu­prá­ci stu­dií Warner Bros. a New Line Cinema svět­lo svě­ta spat­ři­la nová Godzilla a stu­dio New Line Cinema sou­běž­ně vlast­ni­lo prá­va na King Konga, defi­ni­tiv­ně vzni­kl poten­ci­ál setká­ní těch­to dvou mon­ster po téměř 50 letech. V roce 2014 tak defi­ni­tiv­ně odstar­to­val MonsterVerse, při­čemž po fil­mech Godzilla, Kong: Ostrov lebek a Godzilla II Král mon­ster je vyvr­cho­le­ním prá­vě sní­mek Godzilla vs. Kong, kte­ré­ho se cho­pil Adam Wingard. Důležitá otáz­ka se poté nabí­zí - sto­jí tahle kon­fron­ta­ce dvou iko­nic­kých fil­mo­vých mon­ster za to?

Godzilla vs. Kong je pocti­vý bloc­kbuste­ro­vý řemes­lo, kte­ré­mu Adam Wingard dodá­vá to nej­dů­le­ži­těj­ší - epic­ké, pře­hled­né a kre­a­tiv­ní bit­ky, krás­ný vizu­ál a pře­de­vším pocit, že daný poten­ci­ál vydřel na dřeň. Bitky mezi mon­st­ry mají pře­hled­nou cho­re­o­gra­fii, Wingard měl oči­vid­ní cit na to, jak jis­tý moment nato­čit jis­tým způ­so­bem a sku­teč­ně to celé srší zají­ma­vý­mi nápa­dy, kte­ré jsou násled­ně sluš­ně vyu­ži­té. A pře­de­vším máte sku­teč­ně pocit, že jde o život a že při té kon­fron­ta­ci mohou Godzilla nebo Kong vydech­nout napo­sle­dy. A tak to má být.

Výtečné vizu­ál­ní efek­ty, epic­ká hud­ba Junkieho XL, kte­rá napros­to skvě­le dopro­vá­zí film, geni­ál­ní zvuk a pře­de­vším ide­ál­ně vyvá­že­né tem­po. Godzilla vs. Kong netr­vá přes 2 hodi­ny a ve fil­mu se pořád něco děje. Může za to nej­spíš i fakt, že spous­tu scén skon­či­lo na pod­la­ze střiž­ny (ve fil­mu se nako­nec neob­je­ví Jessica Henwick, Adam Wingard ale už pro jis­to­tu ozná­mil, že žád­ný režij­ní sestřih nehro­zí), ve výsled­ném fil­mu se ale sku­teč­ně pořád něco děje, roz­ši­řu­je se myto­lo­gie a fan­do­vé Kaiju fil­mů budou nej­spí­še vylo­že­ně nad­še­ní. A těm „ nor­mál­ním“ divá­kům bude sta­čit to, že to aspoň vypa­dá pěk­ně, kre­a­tiv­ně a v rukách to má oči­vid­ně někdo, kdo zná míru a záro­veň doká­že ser­ví­ro­vat vel­ko­le­pé akč­ní sek­ven­ce.

Lidské posta­vy a jejich pří­běhy jsou ten­to­krá­te bohu­žel o pozná­ní méně zají­ma­vé než v pří­pa­dě před­cho­zích MonsterVerse fil­mů. Obě Godzilly obsa­ho­va­li zají­ma­vé rodin­né vzta­hy, kdy jed­na sáze­la na kom­pli­ko­va­ný vztah otce a syna a ta dru­há se zase toči­la kolem rodi­ny, kte­rá byla zasa­že­na hlu­bo­kou ztrá­tou. I Kong: Ostrov lebek se čás­teč­ně o psy­cho­lo­gi­za­ci postav sna­žil a cel­kem se mu to daři­lo. Lidské cha­rak­te­ry ale v Godzilla vs. Kong ale kdo­ví­jak zají­ma­vé nejsou a při­tom není pro­blém v tom, že by ty posta­vy hrá­li špat­ní her­ci, pro­to­že Demián Bichir, Brian Tyree Henry nebo Rebecca Hall ale­spoň svým herec­kým pro­je­vem dáva­jí těm daným posta­vám něco navíc. Ale s plo­chos­tí těch postav to nic neu­dě­lá. Takový hlav­ní hrdi­na Nathan Lind v podá­ní Alexandra Skarsgårda je ide­ál­ním pří­kla­dem.

Nejzajímavější lid­skou posta­vou je ve finá­le hol­čič­ka Jia v podá­ní Kaylee Hottle. Jia má s Kongem spe­ci­ál­ní spo­je­ní a dá se sku­teč­ně uvě­řit tomu, že mezi nimi exis­tu­je spe­ci­ál­ní pou­to, při­čemž scé­ny jí a Konga jsou těmi nejdo­jem­něj­ší­mi v celém fil­mu. Postava Madison v podá­ní Millie Bobby Brown má zase výho­du, že se již obje­vi­la v Královi mon­ster a divák už tak k ní něja­ký vztah mít může. Jakým způ­so­bem se ale její posta­va po udá­los­tech Krále mon­ster vra­cí do děje je tak tro­chu úsměv­né a její lin­ka, kte­rá pro jis­to­tu obsa­hu­je ješ­tě spo­jen­ce Joshe v podá­ní (fajn) Juliana Dennisona a pře­de­vším posta­vě kon­spi­rač­ní­ho teo­re­ti­ka Bernieho v podá­ní Briana Tyree Henryho má spous­tu mušek.

Dá se snad­no argu­men­to­vat tím, že na film jako Godzilla vs. Kong se člo­věk nekou­ká kvů­li paměti­hod­ným herec­kým výko­nům a bri­lant­ní­mu scé­ná­ři, háček je ovšem v tom, že tam ty posta­vy pros­tě jsou a jaká­ko­liv prá­ce s nimi vlast­ně nikam neve­de. Ve finá­le je tak úpl­ně jed­no, že je někdo něčí syn a někdo je něčí otec, pro­to­že to nemá kdo­ví­jak zásad­ní dohru. Lidských postav je moc a kro­mě výše zmí­ně­ných si člo­věk pros­tě na žád­nou z nich nevzpo­me­ne. Ale pak se zase vrhá­me do dis­ku­ze ohled­ně toho, zda je to zrov­na u toho­hle fil­mu tak stě­žej­ní pro­blém.

Godzilla vs. Kong se navíc bere o pozná­ní méně váž­ně než před­cho­zí fil­my, při­čemž poku­sy o humor se vět­ši­nou tak tro­chu míjí účin­kem. Předchozí sním­ky z MonsterVerse se při­tom váž­ně bra­li o pozná­ní více a fun­go­va­lo to. To ale není vylo­že­ná výt­ka, pro­to­že do vylo­že­ně vtip­né podí­va­né má Godzilla vs. Kong pořád dale­ko a pořád je dosta­teč­ně drs­ná. A scé­nář dvo­ji­ce Eric Pearson/Max Borenstein je mož­ná před­ví­da­tel­ný, s Godzillou a Kongem si při­tom ale nadá­le hra­jí zají­ma­vým způ­so­bem. A když někte­ré scé­ny neka­zí tak tro­chu nevkus­ná hudeb­ní dra­ma­tur­gie, celou dobu se na to sku­teč­ně krás­ně dívá. Při sle­do­vá­ní fil­mu totiž divák nemá pocit, že si her­ci při­šli pou­ze pro šek a pře­de­vším se jeho hlav­ní hvězdy před­vá­dí ve vrchol­né for­mě a doka­zu­jí, že jsou iko­nic­ké napros­tým prá­vem. Bitky jsou solid­ní, vizu­ál je pěk­ný a celé to snad­no moh­lo skon­čit jako napros­tý prů­švih, kde nebu­de fun­go­vat abso­lut­ně nic. A k tomu má Godzilla vs. Kong dale­ko.

Godzilla vs. Kong je tak ve finá­le solid­ní kon­fron­ta­ce dvou iko­nic­kých mon­ster, kte­rá v oblas­ti vel­ko­le­pé podí­va­né spl­ňu­je všech­ny pod­mín­ky. Představa vidět tuhle sty­lo­vou zále­ži­tost na vel­kém plát­ně (či rov­nou v IMAXU) je vel­mi pří­jem­ná a já osob­ně si na to po ote­vře­ní kin oka­mži­tě zajdu. Tyhle dvě iko­nic­ká mon­stra se totiž před­vá­dí ve vel­mi solid­ním svět­le, kte­ré uka­zu­je, že MonsterVerse má v nad­chá­ze­jí­cích letech ješ­tě urči­tě něja­ký poten­ci­ál.......

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Photo © Warner Bros.


Podívejte se na hodnocení Godzilla vs. Kong na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  MonsterVerse


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,15231 s | počet dotazů: 272 | paměť: 72185 KB. | 24.04.2024 - 10:35:02