Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Kong: Ostrov lebek - Ostrov lebek je královstvím jen pro Konga!

Kong: Ostrov lebek - Ostrov lebek je královstvím jen pro Konga!

KOng
KOng
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Návštěva ost­ro­va, o kte­rém lid­stvo nemá dosud žád­né infor­ma­ce, to může lákat dob­ro­druž­né pova­hy i věd­ce. Ostrov lebek je prá­vě tako­vým mís­tem, kam se vydá­vá výpra­va věd­ců v čele s vlád­ním zmoc­něn­cem Randdou  a vojen­skou jed­not­kou pod vede­ním zku­še­né­ho důstoj­ní­ka Packarda. Skupinu dopl­ní ješ­tě býva­lý vojen­ský spe­ci­a­lis­ta Conrad a váleč­ná foto­re­por­tér­ka Weaver. A jak už to u tako­vých výprav do nezná­ma bývá, čeká je kaž­dou chví­li něja­ká nebez­peč­ná situ­a­ce, kte­rá si vyžá­dá něja­kou oběť. Ještě že se na ost­ro­vě set­ka­jí s ame­ric­kým vojá­kem Marlowem, kte­rý se dostal na ost­rov v době II. svě­to­vé vál­ky a o živo­tě v divo­či­ně toho hod­ně ví. Za zvě­da­vost se pla­tí a to se na ost­ro­vě čle­nům výpra­vy potvr­zu­je na kaž­dém kro­ku. Obrovský lido­op Konge není jedi­ným pře­kva­pe­ním a je jen otáz­ka, kolik lidí se z výpra­vy vrá­tí zdrá­vo opět do civi­li­za­ce.

Jako auto­ři scé­ná­ře fil­mu jsou uve­de­ni Dan Gilroy (Bourneův odkaz, Slídil) a Max Borenstein (Godzilla). Určitě se oba sna­ži­li, aby film při­ne­sl na gigan­tic­ké­ho lido­o­pa nový pohled, neotře­lý a sou­čas­ný. Dodali mon­st­ru minu­lost, tajem­nou sou­čas­nost a díky chá­pa­jí­cím lidem i budouc­nost. Lidé repre­zen­tu­jí v pří­bě­hu něko­lik posto­jů k pří­ro­dě i bliž­ní­mu. Randda chce za kaž­dou cenu obje­vit sen­za­ci, Packard by nej­ra­dě­ji všech­nu podiv­nou pakáž vystří­lel, Conrad a Weaver se zna­ží pře­žit a koru­nu tomu nasa­zu­jí domo­rod­ci, kte­ří sice nemlu­ví, ale v divo­či­ně pře­ží­va­jí ved­le obrov­ské­ho Konga i dra­vých Lebkounů. Členové výpra­vy se po stras­tipl­né ces­tě do civi­li­za­ce vrá­tí,  ale jejich návrat niko­ho neza­jí­má. Jen Marlow se dočká doma pat­řič­né­ho při­ví­tá­ní a vytou­že­né­ho kli­du před tele­vi­zí. Jestli se něco poda­ři­lo, pak je to vel­ké množ­ství scén, kde je hlav­ní posta­vou digi­tál­ní Kong a dal­ší pří­še­ry.

Režisér Jordan Vogt-Roberts nato­čil film, kte­rý mohl vyu­žít v rolích stě­žej­ních postav zná­mé her­ce a zku­še­né­ho kame­ra­ma­na Larryho Fonga. Ten se nej­spíš zaslou­žil o krás­né letec­ké zábě­ry pří­ro­dy. Natáčelo se v sever­ní čás­ti Vietnamu a také na ost­ro­vě Oahu (Havajské ost­ro­vy). Herci pak děla­li jen to, co jim dovo­lil scé­nář a pan reži­sér. Ale žád­ný herec­ký kon­cert se neko­nal a digi­tál­ní potvo­ry ovládly zábě­ry.

Tom Hiddleston, zná­mý jako Loki z fil­mu Thor, si zahrál neo­hro­že­né­ho kapi­tán Conrada.  Jako Loki byl výraz­ný díky zápor­ným vlast­nos­tem a jed­ná­ní, a nyní si snad­no pora­dil s rolí odváž­né­ho dob­ro­dru­ha, ze kte­ré­ho se vyklu­be klad­ný hrdi­na. Samuel L. Jackson hra­je pod­plu­kov­ní­ka Packarda jako dal­ší vari­an­tu zápor­né­ho hrdi­ny. Nekompromisní zlo kou­ká z jeho očí a není divu, že se to nelí­bí i Kongovi. John Goodman jako zmoc­ně­nec Randa rych­le dopla­tí na své zapá­le­ní pro vědec­ký výzkum a nepo­da­ří se mu posta­vu ani roze­hrát. To John C.Reilly si svou roli ame­ric­ké­ho vojá­ka Marlowa užil dosta­teč­ně a v celé sku­pi­ně se doká­zal  výraz­ně herec­ky pro­sa­dit. Ve fil­mu jsou i dvě žen­ské role. Válečnou foto­gra­f­ku Weaver hra­je Brie Larson, kte­rá dodá­vá posta­vě půvab i sebe­vě­do­mí. Je to tako­vá eman­ci­po­va­ná žen­ská hrdin­ka pro­ti před­cho­zím fil­mo­vým ver­zím King Konga. Herečka čín­ské národ­nos­ti Tian Jing hra­je bio­lož­ku San, ale kdy­by ve sku­pin­ně neby­la, asi by si toho nikdo nevši­ml. Vypadá to, jako by scé­náris­ta tuto žen­skou posta­vu dodal do pří­bě­hu doda­teč­ně. Další čle­no­vé výpra­vy jsou stej­ně zapo­me­nu­tel­ní  jako posta­vy poma­lo­va­ných domo­rod­ců. Nejlépe ze všech postav dopad­ne Kong, kte­rý zůstá­vá na ost­ro­vě jako osa­mo­ce­ný taju­pl­ný král pří­ro­dy. Má nej­hez­čí posta­vu i taju­pl­ný pohled očí.

Tvůrců se poda­ři­lo pone­chat Kongovi jeho taju­pl­nost a důstoj­nost. Celkově by se dal pří­běh o neú­spěš­né výpra­vě ješ­tě skous­nout, ale tech­nic­ké zpra­co­vá­ní a digi­tál­ní efek­ty jsou na bíd­né úrov­ni. Gigantická zví­řa­ta sice dokres­lu­jí pří­ro­du, ale jejich veli­kost se v růz­ných zábě­rech liší. Někdo asi neo­hlí­dal správ­né pomě­ry a je to vidět. Taky se mi nechce vypo­čí­tá­vat logic­ké chy­by, pro­to­že si mys­lím, že to nemá smy­sl.

Film nabí­zí nená­roč­nou zába­vu v prů­měr­ném pro­ve­de­ní. Veškerá cito­va­ná “moud­ra“ a nazna­če­né myš­len­ky se v digi­tál­ním fil­mo­vém svě­tě rych­le roz­ply­nou a zůsta­ne jen vzpo­mín­ka na Konga na Ostrově lebek.


55 %

Photo © Warner Bros.


Podívejte se na hodnocení Kong: Ostrov lebek na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53159 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72141 KB. | 25.02.2024 - 23:05:27