Kritiky.cz > Recenze knih > 101 VÝTVARNÝCH PROJEKTŮ S AMOSEM: RECYKLACE

101 VÝTVARNÝCH PROJEKTŮ S AMOSEM: RECYKLACE

amos
amos
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Všechny tvo­ři­vé duše urči­tě zna­jí vel­mi oblí­be­ný čes­ký časo­pis věnu­jí­cí se tvo­ře­ní tj. AMOS, kte­rý po dobu 15 let vychá­zí pra­vi­del­ně čtvrt­let­ně.

Tato vel­mi nápa­di­tá a kre­a­tiv­ní kni­ha obsa­hu­je 101 výtvar­ných, nej­lep­ších a nej­za­jí­ma­věj­ších nápa­dů zamě­ře­ných na recyk­la­ci mate­ri­á­lu a nepo­třeb­ných věcí, kte­ré najde­te v kaž­dé domác­nos­ti.

V kni­ze najde­te:

20 recyklo­va­ných nápa­dů na Dekorace, jež jsou ozna­če­ny žlu­tou bar­vou, strán­ky jsou zbar­ve­ny do žlu­ta

20 recyklo­va­ných nápa­dů na Hračky v bar­vě zele­né

20 recyklo­va­ných nápa­dů na mód­ní doplň­ky v bar­vě mod­ré

20 recyklo­va­ných nápa­dů na prak­tic­ké pomoc­ní­ky v bar­vě růžo­vé

20 recyklo­va­ných nápa­dů na sto­lo­vá­ní v bar­vě fia­lo­vé

a jako pře­kva­pe­ní t u je jeden zají­ma­vý pro­jekt navíc.

amos1

Knížka je pře­hled­ně uspo­řá­dá­na do kapi­tol, a pod­le toho v jaké oblas­ti se jed­not­li­vé výrob­ky budou tvo­řit, jsou všech­ny kapi­to­ly odli­še­ny barev­ným náde­chem. Potom tedy sta­čí jen na hřbe­tu kni­hy nalis­to­vat poža­do­va­nou bar­vu dané oblas­ti, a hned jste tam, kde potře­bu­je­te zrov­na něco vyro­bit např. v zele­né něja­kou ori­gi­nál­ní a pěk­nou hrač­ku.

Na výro­bu jed­not­li­vých věcí se vyu­ží­va­jí zdán­li­vě nepo­třeb­né mate­ri­á­ly či odpa­do­vý mate­ri­ál, díky kte­rým vzni­ká něco nové­ho, krás­né­ho a uži­teč­né­ho, co může i nadá­le slou­žit a něko­mu dělat obrov­skou radost.

Navíc děti nau­čí pře­mýš­let i o tom, že ne všech­no se musí nut­ně vyho­dit a kou­pit za to sta­ré nut­ně něco nové, ale lze pou­žít již sta­ré a nevy­u­ži­té k výro­bě něče­ho nové­ho.

„Snaha pro­du­ko­vat méně odpa­du a v tom lep­ším pří­pa­dě ho ješ­tě umět kre­a­tiv­ně pře­mě­nit na něco nadá­le uži­teč­né­ho a pěk­né­ho, má smys­lu­pl­ný trend, kte­rý není od věci násle­do­vat.“

„Využijí se zdán­li­vě nepo­třeb­né věci nebo mate­ri­ál, kte­rý by jinak zapl­nil popel­ni­ci, a vznik­ne z toho něco nové­ho, uži­teč­né­ho, deko­ra­tiv­ní­ho, co může nadá­le věr­ně slou­žit.“

„Společné a aktiv­ní trá­ve­ní vol­né­ho času dětí a rodi­čů nemluvě. Co je víc, než být spo­lu, a při­tom něco pěk­né­ho vytvo­řit!“

amos2

Na začát­ku kni­hy jsou malí i vel­cí čte­ná­ři sezná­me­ni se znač­ka­mi pou­ži­tých recyklo­va­ných mate­ri­á­lů jako je papír, kov, plast, tex­til, kůže, sklo, kera­mi­ka či pří­rod­ni­na. Graficky jsou zná­zor­ně­ny pod jed­not­li­vou znač­ku suro­vin, kte­ré budou potře­ba v násle­du­jí­cích návo­dech.

Po tom­to výčtu jdou dle obsa­hu už samot­né návo­dy na výro­bu krás­ných a jedi­neč­ných věcí, dár­ků a výrob­ků. Návody jsou pře­hled­né, barev­né, jed­no­du­ché a sro­zu­mi­tel­né, vždy roze­psá­ny na celou dvou­stra­nu kni­hy.

Levá stra­na zahr­nu­je název výrob­ku, to co se bude vyrá­bět a tvo­řit. Pod názvem jsou vyjme­no­vá­ny všech­ny mate­ri­á­ly, potře­by a potřeb­né pomůc­ky; na boku zvý­raz­něn pro­střed­nic­tvím gra­fic­kých zna­ček pou­ži­tý recyklo­va­ný mate­ri­ál.

Nesmí samo­zřej­mě chy­bět podrob­ný foto-návod se struč­ným a sro­zu­mi­tel­ným popi­sem, pod­le něhož zvlád­nout tvo­řit a pra­co­vat i samot­né děti bez pomo­ci dospě­lé­ho.

Na prá­vě stra­ně je část, zby­tek foto-návodu, a sko­ro přes celou pra­vou strán­ku foto­gra­fie výsled­né­ho výtvo­ru.

amos3

Kniha je leh­ká, men­ší­ho for­má­tu s měk­ký­mi des­ka­mi, tak­že si ji prak­tic­ky může­te vzít kam­ko­liv bude­te potře­bo­vat. Nápady na výrob­ky jsou kre­a­tiv­ní a nadchnou nejen malé, ale i vel­ké kre­a­tiv­ce. Navíc výrob­ky lze pou­žít jako drob­né dár­ky, deko­ra­ce či jen tak pro radost, a navna­dí na spo­leč­né tvo­ře­ní.

101 VÝTVARNÝCH PROJEKTŮ S AMOSEM: RECYKLACE

kolek­tiv časo­pi­su AMOS

Vydalo nakla­da­tel­ství CPress v Brně ve spo­leč­nos­ti Albatros MEdia a.s. v roce 2019

Vydání prv­ní

223 stran

ISBN 978-80-264-2498-7


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,27423 s | počet dotazů: 273 | paměť: 72327 KB. | 23.05.2024 - 14:50:27