Kritiky.cz > Recenze knih > Helena Haraštová, Jakub Cenkl: Nebojím se tmy - 100 %

Helena Haraštová, Jakub Cenkl: Nebojím se tmy - 100 %

Nebojim03
Nebojim03
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Prošel si tím asi kaž­dý. Po pohád­ce rodič zhas­nul lam­pič­ku a byla tma. V tu ránu oži­la šat­ní skříň, pod poste­lí číha­lo stra­ši­dlo, záclo­na se pro­mě­ni­la v ducha, stí­ny zača­ly tan­čit… Většina z nás ze stra­chu vyrost­la, jak ale pomo­ci malým strašpyt­lům, aby večer pod peři­nou drko­ta­ly zuby maxi­mál­ně zimou, niko­li stra­chem? Mohla by pomo­ci kníž­ka, kte­rá vznik­la spo­lu­pra­cí Heleny Haraštové s ilu­strá­to­rem Jakubem Cenklem. Nazvaná je pros­tě: Nebojím se tmy.

To se leh­ko řek­ne, ale hůř udě­lá. Toho si zřej­mě autor­ka kníž­ky Helena Haraštová byla dob­ře vědo­má. Vymyslela pří­běh, kdy se upro­střed noci (pokaž­dé na jed­not­li­vé dvoj­stra­ně) chla­pe­ček Tomík neče­ka­ně pro­bu­dí. A to, co vidí ve tmě kolem sebe, ho pořád­ně vystra­ší. Vždy na pra­vé stra­ně totiž číhá stra­ši­dlo. Má roz­liš­né podo­by. Někdy má tvar věšá­ku na šaty, jin­dy psa nebo dokon­ce mamin­ky a tatín­ka. Když dítě zatáh­ne za část strán­ky, stra­ši­dlo zmi­zí, namís­to něj se na svět­le (žlu­té poza­dí) zob­ra­zí věc, kte­rou si Tomík se stra­ši­dlem sple­tl. Autorka tak uka­zu­je, jak šaleb­ně mohou půso­bit věci běž­né den­ní potře­by ve tmě.

nebojim01

Unikátní posuv­ný mecha­nis­mus tvo­ří kníž­ku zají­ma­vou – obráz­ky se mění a děti si „v bez­pe­čí“ nená­sil­nou for­mou uvě­do­mí, že to, co je ve tmě děsí, jsou jenom před­sta­vy.

Text, dopro­vá­ze­jí­cí ilu­stra­ce, je jed­no­du­chý, napří­klad: „U babič­ky na pod­la­ze sedí tem­ný stín. Je to stra­ši­dlo?“ nebo „Na kra­ji hlu­bo­ké­ho lesa Tomík sly­ší dupá­ní. Je to stra­ši­dlo?“ V pří­pa­dě tem­né­ho stí­nu jde o psa Huga, původ­ci dupá­ní jsou sova, ježek a zajíc… Podobných situ­a­cí jsou v kníž­ce ješ­tě čty­ři.

Kniha je urče­ná pro děti od 36 měsí­ců. Vzhledem k posuv­né­mu mecha­nis­mu hro­zí totiž odlo­me­ní a vdech­nu­tí někte­rých čás­tí posuv­ných ilu­stra­cí.  Užitečná bude až do věku, do kte­ré­ho bude v dět­ském poko­ji sví­tit večer lam­pič­ka.

nebojim02


  • Autor:Helena Haraštová
  • Žánr:obrázková kni­ha, inter­ak­tiv­ní kni­hy, dal­ší dět­ské kni­hy
  • Nakladatelstvi:ALBATROS
  • Datum vydá­ní: 25.07.2016
  • Doporučeno od:3 let
  • EAN:9788000042152
  • Počet stran:12 stran + 0 stran pří­lo­ha
  • Formát:190x190

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62642 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71728 KB. | 28.02.2024 - 18:25:15