Kritiky.cz > Recenze knih > Rudolf Lukeš, Michal Černík: Pes a jeho kamarádi, Želva a její kamarádi, Lev a jeho kamarádi, Tygr a jeho kamarádi - 90 %

Rudolf Lukeš, Michal Černík: Pes a jeho kamarádi, Želva a její kamarádi, Lev a jeho kamarádi, Tygr a jeho kamarádi - 90 %

Lep01 2
Lep01 2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Obrázkové kníž­ky ilu­strá­to­ra Rudolfa Lukeše dob­ře zna­la gene­ra­ce dneš­ních šede­sát­ní­ků. Bohužel, nena­chá­ze­ly je pod stro­meč­kem čes­ké děti, popu­lár­ní byly hlav­ně ve Velké Británii, Německu, Francii, Itálii, Španělsku či v Asii. Lukešovu prá­ci měla v obli­bě i brit­ská krá­lov­na Alžběta.

U nás se na Lukeše, jehož osud pozna­me­nal rok 1948, zapo­mně­lo. Přestože lepo­re­la, před­sta­vu­jí­cí dětem domá­cí i exo­tic­ká zví­řa­ta, vznik­la před desít­ka­mi let, tepr­ve letos je Albatros vydal v češ­ti­ně, dopl­ně­ná o ver­še Michala Černíka. Z knih Pes a jeho kama­rá­di, Tygr a jeho kama­rá­di, Lev a jeho kama­rá­di a Želva a její kama­rá­di se záro­veň budou těšit děti ve Francii, Španělsku, Británii, v Číně a na Slovensku, na pod­zim se chys­tá vydá­ní také v ruš­ti­ně a švéd­šti­ně.

Rudolf Lukeš byl původ­ně fil­mo­vým archi­tek­tem, zaměst­na­ným po dru­hé svě­to­vé vál­ce ve Filmovém stu­diu Barrandov nej­pr­ve jako asi­s­tent, poz­dě­ji jako samo­stat­ný fil­mo­vý archi­tekt. Po úno­ru 1948 o prá­ci při­šel a pra­co­val pak jako písmo­ma­líř v Národním tech­nic­kém muzeu v Praze. Zemřel v roce 1976, v tři­a­pa­de­sá­ti letech.

Třiasedmdesátiletého spi­so­va­te­le, bás­ní­ka a auto­ra knih pro děti Michala Černíka netře­ba těm, kte­ří se zají­ma­jí o sou­čas­nou čes­kou lite­ra­tu­ru pro děti, pří­liš před­sta­vo­vat.  Český rok Josefa Lady, České Vánoce Josefa Lady, Krtkův týden nebo Za zví­řát­ky do pohád­ky jsou titu­ly, kte­ré chy­bí v málo­kte­ré dět­ské kni­hov­nič­ce.

Čtyři pro­sto­ro­vé obráz­ko­vé kni­hy nejsou kla­sic­ký­mi roz­klá­da­cí­mi lepo­re­ly. Jde o pub­li­ka­ce drob­né­ho čtver­co­vé­ho for­má­tu, kdy čás­ti vnitř­ních obráz­ků jsou plas­tic­ké, po ote­vře­ní kni­hy vyční­va­jí do pro­sto­ru. Tím pro­bou­ze­jí dět­ský zájem, pod­ně­cu­jí fan­ta­zii a dáva­jí dal­ší pro­stor pro před­sta­vi­vost.

Knížka Pes a jeho kama­rá­di sezná­mí děti s živo­tem psím, sovím, pavím a oslím. Michal Černík dopl­nil ilu­stra­ce hra­vý­mi ver­ši, v nichž přes­ně vysti­hl, co je pro dané zví­ře cha­rak­te­ris­tic­ké: „Děti, je to k neví­ře, pávi mají vějí­ře! Celé z barev­né­ho peří, na výsta­vy, do sou­tě­ží. Jsou moc pyš­ní na svou krá­su. Co by byli bez oca­su!“  Ačkoli je obráz­ko­vá kni­ha urče­ná pro děti od tří let (prá­vě kvů­li plas­tic­kým papí­ro­vým čás­tem ilu­stra­cí, kte­ré by moh­lo malé dítě utrh­nout a vdech­nout), pod dohle­dem rodi­če je schop­no jed­no­du­chým, melo­dic­kým ver­šům poro­zu­mět i roč­ní dítě: „Běží pej­sek k obě­du, čumá­ček má vep­ře­du. Líbí se mu ště­ká­ní, ocás­kem se ohá­ní. Ocásek si nosí vza­du, nemá ho jen pro pará­du.“ Právě na ver­ších o pej­sko­vi je patr­né, že jejich autor o tex­tu pře­mýš­lel a sna­žil se logic­ky roz­ví­jet dět­ské vní­má­ní (čumá­ček vep­ře­du, ocá­sek vza­du).

V dal­ší ze série obráz­ko­vých kní­žek, nazva­né Želva a její kama­rá­di, se děti setká­va­jí se zví­řa­ty exo­tic­ký­mi. Konkrétně jde o žel­vu, pštro­sa, kro­ko­dý­la a mro­že. Právě posled­ní zví­ře se nad­řa­ze­né mno­ži­ně exo­tic­kých tep­lo­mil­ných zví­řat vymy­ká už svým pří­dom­kem led­ní). To může být pro tří­le­té dítě, již dob­ře chá­pa­jí­cí sou­vis­los­ti, poně­kud matou­cí. Kladně lze hod­no­tit sna­hu auto­ra ver­šů vtáh­nout děti do děje, jak je patr­né u bás­nič­ky, věno­va­né kro­ko­dý­lům: „Každý prchá ze všech sil, z řeky leze kro­ko­dýl. Zuby cení jako pila, to ej chlou­ba kro­ko­dý­la. Sežere nás, nebo ne? Kdo otáz­ku uhod­ne?

Dvě dal­ší kníž­ky ze série jsou si podob­né titul­ní stra­nou – obě zob­ra­zu­jí šel­my. K tyg­ro­vým kama­rá­dům byla při­řa­ze­na zeb­ra, dále noso­ro­žec a vel­bloud. Lev „má za kama­rá­dy“ bizo­na, hada a klo­ka­na. I tady může rodi­čům dělat pro­blém, jak vysvět­lit zví­da­vé­mu dít­ku, že v pří­ro­dě se na tygří a zeb­ří kama­rád­ství „vůbec nehra­je“.
Za poně­kud krko­lom­né lze poklá­dat vyús­tě­ní ver­šo­va­né­ho pří­bě­hu o hado­vi: „Na stro­mě je krás­ný pro­vaz. Pozor, ale není pro nás! Když se vzbu­dí, je z něj had, tak ho rad­ši nech­me spát.  A pod stro­mem syčí hádek. Prales bývá bez pohá­dek,“ ačko­li lze pocho­pit, že ne vždy je jed­no­du­ché k ilu­stra­cím najít rýmy tak, aby je pocho­pi­li i nejmen­ší čte­ná­ři. Tedy vlast­ně „nečte­ná­ři“.

Právě „nečte­ná­řům“, tedy dětem kolem tří let věku, je série knih Rudolfa Lukeše a Michala Černíka urče­ná. Svůj účel spl­ní, děti zaujme, zaba­ví, jem­ně při­u­čí. Vzhledem k tomu, že dítě ver­še samo nepře­čte, je před­po­kla­dem, že bude vyža­do­vat pomoc dospě­lé­ho. Pro babič­ky a dědeč­ky může být pro­blém s čte­ním tex­tu Nikoli snad kvů­li veli­kos­ti pís­men, nýbrž kvů­li ten­ké­mu řezu písma. Naštěstí byly ver­še vždy umís­tě­ny na svět­lé poza­dí, což znač­ně usnad­ňu­je jejich čte­ní.

Pozitivně hod­no­tím for­mát kní­žek, pev­nou, zdá se odol­nou vazbu, a níz­kou hmot­nost – tak ako­rát do drob­né dět­ské ruč­ky.

lep02


Tygr a jeho kamarádi

 • Autor:Michal Černík, Rudolf Lukeš
 • Žánr:leporelo
 • Nakladatelstvi:ALBATROS
 • Datum vydá­ní: 29.08.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.

Pes a jeho kamarádi

 • Autor:Michal Černík, Rudolf Lukeš
 • Žánr:leporelo
 • Nakladatelstvi:ALBATROS
 • Datum vydá­ní: 29.08.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.

Želva a její kamarádi

 • Autor:Michal Černík, Rudolf Lukeš
 • Žánr:leporelo
 • Nakladatelstvi:ALBATROS
 • Datum vydá­ní: 29.08.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.

Lev a jeho kamarádi

 • Autor:Michal Černík, Rudolf Lukeš
 • Žánr:leporelo
 • Nakladatelstvi:ALBATROS
 • Datum vydá­ní: 29.08.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • n200812151229 519. prosince 2008 Gothica Společnost Dark Castle Entertainmen byla založena několika hollywoodskými producenty, mezi nimiž najdeme taková jména jako Joel Silver a Robert Zemeckis. Plán byl vcelku jednoduchý. Měly […] Posted in Filmové recenze
 • Muž, který už nezavolal – sedm nádherných, dokonalých dní3. ledna 2019 Muž, který už nezavolal – sedm nádherných, dokonalých dní Hledáte příjemné čtení s humorem a zajímavou zápletkou? Máte rádi tajemství a romány plné něhy a lásky? Román Muž, který nezavolal od autorky Rosie Walsh, vás rozhodně nenechá […] Posted in Recenze knih
 • Diabolique (1996)31. prosince 2012 Diabolique (1996) Ne vždy vám vyjde úplně všechno. Guy, Mia a Nicole. Trojúhelník, který je propojený více, než se vám kdy může zdát. Guy je ředitelem chlapecké školy, která patří jeho ženě Mii. Celkem […] Posted in Horory
 • Rodina na baterk (2021)1. května 2021 Rodina na baterk (2021) I loved every freakin' second of it...Film roku! Animák dekády! Nejlepší film z Netflixu! a Instantní klasika, KULT a Masterpiece!Po skončení mě málem odvezli na chirurgii spravit si […] Posted in Krátké recenze
 • Don´t Be Afraid of the Dark (2010)9. září 2012 Don´t Be Afraid of the Dark (2010) Zlí šotci mají nejraději dětské zoubky, aneb další del Torův výstřel do ztracena… Malá Sally se musí nedobrovolně přestěhovat ke svému otci, který momentálně renovuje […] Posted in Horory
 • Indián4. října 2022 Indián Každý člověk má osud napsaný ve hvězdách a nejinak je to i s hlavním hrdinou ve filmu Indián. Je to úspěšný podnikatel Ondřej Jonáš, jehož firma se skvěle rozvíjí a vše se mu daří. […] Posted in Filmové recenze
 • Predátor: Evoluce - PREDÁTOR18. září 2018 Predátor: Evoluce - PREDÁTOR             PREDÁTOR je hereckým debutem Briana Prince, 207 cm vysokého parkurového umělce. Jakmile oblékl kostým Predátora, shlížel na své nepřátele ze skoro 215 cm.             „Dopředu […] Posted in Speciály
 • Pátý elefant2. května 2020 Pátý elefant Terry Pratchett - Pátý elefantDalší fantastický příběh ze Zeměplochy nám opět přivádí na scénu známé postavičky Ankh - Morporské městské hlídky, konkrétně velitele Elánia, strážnici […] Posted in Recenze knih
 • Daleko od hlučícího davu - TROJICE NÁPADNÍKŮ3. července 2015 Daleko od hlučícího davu - TROJICE NÁPADNÍKŮ Ačkoli si Bathsheba Everdeenová cení své nezávislosti více než téměř čehokoliv, její život zkomplikují tři velmi odhodlaní nápadníci, kteří se ucházejí o její ruku. První návrh přichází od […] Posted in Speciály
 • Kung Fu Panda 3 - Skvěná animace a zábava s logickými skulinkami30. října 2023 Kung Fu Panda 3 - Skvěná animace a zábava s logickými skulinkami Asi to bude znít hloupě po vší té kritice, kterou ode mě schytal druhý díl, ale trojka se mi vážně líbila. Částečně za to asi můžou osobní důvody, prostě ten film zrovna padl na úrodnou […] Posted in Retro filmové recenze

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,94366 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72273 KB. | 18.05.2024 - 05:03:19