Kritiky.cz > Recenze knih > Bedekr: Rakousko

Bedekr: Rakousko

747558
747558
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po zhléd­nu­tí maga­zí­nu České tele­vi­ze jsem byla zvě­da­vá na jeho kniž­ní podo­bu. Televizní ver­ze neby­la špat­ná, jen mi tam někte­ré věci vadi­ly, pro­to mě zají­ma­lo, jak se popra­ly s kniž­ní for­mou.

Musím říct, že jsem byla mile pře­kva­pe­na. To, co sne­se tele­vi­ze a co mi vadi­lo, v kni­ze chy­bě­lo, což bylo super.

Bedekr je prů­vod­cem po Rakousko, kte­rý mapu­je v kaž­dé kapi­to­le jed­nu z turis­tic­ky atrak­tiv­ních oblas­tí a inspi­ru­je čte­ná­ře k návštěvě. Již na začát­ku je čte­nář upo­zor­něn, že Bedekr je kon­ci­po­vá­na pro aktiv­ní turis­ty, eko­no­mic­ky aktiv­ní lidi, kte­ří nema­jí pří­liš vol­né­ho času a chtě­jí z dané oblas­ti vidět a zažít to nej­za­jí­ma­věj­ší.

Kniha Vás pro­ve­de po tom nej­za­jí­ma­věj­ším ve Vídni, Salzburgu, Dolním Rakousku, Bregenzu, Eisenstadtu, Horním Rakousku, Klagenfurtu, Linzu, Grazu, Innsbrucku a Rakouských Alpách.

Nejprve se k dané oblas­ti dozví­te základ­ní infor­ma­ce jako počet oby­va­tel, na jakých webo­vých strán­kách najde­te bliž­ší infor­ma­ce, jací význam­ní oby­va­te­lé zde žili a v bodech i struč­nou his­to­rii mís­ta. Dozvíte se i tip, kdy dané mís­to navští­vit, jaké jsou prů­měr­né tep­lo­ty i jaký doprav­ní pro­stře­dek zvo­lit.

Pak již násle­du­jí tipy na mís­ta, kte­rá bys­te při návštěvě nemě­li opo­me­nout. K hlav­ním cílům jsou při­po­je­ny i dal­ší tipy, co navští­vit, pokud Vám zbu­de čas. Nejde již o tzv. top mís­ta, ale přes­to zají­ma­vá. Někdo tře­ba vyne­chá někte­ré top mís­to a dá před­nost tomu­to dopl­ňu­jí­cí­mu, neboť mu při­jde zají­ma­věj­ší. Přidány jsou i tipy Míši a Petra, mode­rá­to­rů tele­viz­ní­ho ces­to­pi­su, záro­veň se zdů­vod­ně­ním, proč by danou památ­ku, mís­to či atrak­ci návštěv­ní­kům dopo­ru­či­li.

Následují tipy na uby­to­vá­ní a poslé­ze tipy pro gur­má­ny, kam by urči­tě měli zaví­tat a jaké dob­ro­ty ochut­nat.

Úplným závě­rem se může­te setkat s upo­zor­ně­ním na urči­té sku­teč­nos­ti, např. že Salzburg je mís­to milo­va­né turis­ty, pro­to pokud se člo­věk chce vyhnout nej­vět­ším davům, měl by památ­ky navští­vit brzy dopo­led­ne či až po čtvr­té hodi­ně odpo­led­ní.

Sami mode­rá­to­ři při­dá­va­jí své dojmy, postře­hy či tipy, což dává Bedekru mno­hem osob­něj­ší rovi­nu než oby­čej­ný prů­vod­ce.

Na dru­hou stra­nu jde jen o struč­ný prů­řez Rakouskem, kdy je vybrá­no pou­ze pár oblas­tí, roz­hod­ně neo­če­ká­vej­te kom­plet­ní­ho prů­vod­ce. Bedekr poslou­ží hlav­ně těm, co nechtě­jí nikterak slo­ži­tě hle­dat infor­ma­ce, ale rádi se necha­jí inspi­ro­vat. Vše dopl­ňu­jí pěk­né foto­gra­fie, jež moti­vu­jí čte­ná­ře dané mís­to pro jeho krá­su, zají­ma­vost či nevšed­ní záži­tek navští­vit.

Z mého pohle­du je Bedekr pove­de­ným prů­vod­cem, kte­rý podá­vá čte­ná­ři tak ako­rát infor­ma­cí, ale záro­veň kom­plet­ně ze všech oblas­tí, kte­ré můžou člo­vě­ka zají­mat (uby­to­vá­ní, co navští­vit, jíd­lo, zážit­ky, dopra­va, poča­sí a dal­ší tipy).

Snad jedi­né, co mi chy­bí, je něja­ká map­ka se zakres­le­ný­mi body, kde se mís­ta v dané oblasti/ měs­tě nachá­zí, aby měl člo­věk lep­ší před­sta­vu. Majitelé chyt­rých tele­fo­nů s apli­ka­cí na čte­ní QR kódů si mohou mapu dané­ho mís­ta zob­ra­zit onli­ne. Ještě bych uví­ta­la odka­zy na infor­mač­ní cen­t­ra, kde návštěv­ník může obdr­žet dal­ší infor­mač­ní mate­ri­á­ly, pokud nechce spo­lé­hat jen na Bedekr.

Oceňuji i pří­jem­ný for­mát a malou váhu, tak­že kníž­ku sta­čí jen při­ba­lit sebou jako prů­vod­ce po zemi našich sou­se­dů. Super je i spous­ta foto­gra­fií, kte­ré člo­vě­ku dáva­jí vět­ší názor­nost dané­ho mís­ta a záro­veň ho tak i sná­ze namo­ti­vu­jí k návštěvě, než by zvlá­dl jen popis pamá­tek a zají­ma­vos­tí.

Snad až na něko­lik detai­lů hod­no­tím Bedekr jako pove­de­né­ho prů­vod­ce pro ces­ty po Rakousku.


Nakladatelství: Edice ČT, 2016.

Počet stran: 168

Žánr: zahra­nič­ní prů­vod­ce, ces­to­pis­ná mono­gra­fie

Knihu lze zakou­pit na webo­vých strán­kách Albatros Media


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Citrónové brambory se hodí ke všemu! Znáte recept?11. srpna 2010 Citrónové brambory se hodí ke všemu! Znáte recept? Citrónové brambory jsou úžasnou, nízkokalorickou bombou, kterou musíte vyzkoušet. Jedná se o rychlé a levné jídlo, které oceníte nejen na jaře. Pokud máte možnost použít vlastní brambory […] Posted in Domácí rady
  • Assassin's Creed29. prosince 2016 Assassin's Creed Videoherní filmy zatím nikdy nedokázaly dosáhnout stejného věhlasu jako jejich předloha. Po letošním Warcraftu, který sice komerčně neuspěl, ale rozhodně velkým propadákem nebyl, přichází […] Posted in Kritický Klub
  • Wolf (1994)20. ledna 2018 Wolf (1994) Vlčí kousnutí se pro mnohé stává prokletím, ale Jack Nicholson se jej pokusí využít ve svůj prospěch… Když je osudného večera redaktor prestižního nakladatelství Will […] Posted in Horory
  • Petra Špalková (rozhovor)30. května 2018 Petra Špalková (rozhovor) Když jste si přečetla scénář Petry Soukupové, měla jste nutkání něco na své postavě měnit? Dostala jste k tomu od režiséra prostor? Já jsem ještě před scénářem četla celou knihu Zmizet, u […] Posted in Rozhovory
  • Het Gouden Uur7. února 2024 Het Gouden Uur Neskutečnéj MASAKR!! Holanďané jakožto outsideři na filmové scéně tímhle seriálem naprosto šokují, drtí konkurenci a vyhrávají na plné čáře.  Amsterdam zachvátí organizované […] Posted in Krátké recenze
  • Proč uvažovat o CRM i v poměrně malé firmě10. března 2023 Proč uvažovat o CRM i v poměrně malé firmě Často si myslíme, že CRM (Customer Relationship Management) je určeno pouze pro velké korporace. Nicméně, i malé firmy mohou mít prospěch z implementace CRM systému. V tomto článku se […] Posted in Ze života
  • Kozí příběh se sýrem - 62%25. října 2012 Kozí příběh se sýrem - 62% Kozí sýr může být gurmánská lahůdka nebo také důvod, proč natočit dětský film. V pohádkovém království je na sýrech závislý král, který pro svůj mlsný jazýček hodlá ochutnat sýry ze všech […] Posted in Filmové recenze
  • Rychlejší než hned25. března 2022 Rychlejší než hned Posted in Komiks
  • Nečekaná přátelství Aneb jak si zvířata a rostliny pomáhají2. srpna 2017 Nečekaná přátelství Aneb jak si zvířata a rostliny pomáhají Zajímavé a v dětské literatuře málo zpracované téma zvolila pro svou pátou naučnou knihu pro děti Pavla Hanáčková – vypráví o symbiotických, mutualistických vztazích a kooperacích […] Posted in Recenze knih
  • Hogo fogo Homolka - druhý díl trilogie o pražské rodině Homolkových20. dubna 2023 Hogo fogo Homolka - druhý díl trilogie o pražské rodině Homolkových Hogo fogo Homolka je druhý díl trilogie o pražské rodině Homolkových, kterou natočil režisér Jaroslav Papoušek v roce 1970. Film sleduje osudy Homolkových, kteří si pořídí nové auto a […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41070 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71647 KB. | 14.06.2024 - 20:30:48