Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Hellboy - recenze

Hellboy - recenze

Image15
Image15
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tuto sezó­nu při­šlo do našich čes­kých kin mno­ho comic­so­vých fil­mů, Spiderman, Daredevil, CatWoman a tře­ba i něja­ké dal­ší, ale jed­ním a nej­ví­ce oče­ká­va­ných byl Hellboy. Takový malý čer­tík, kte­rý má mís­to pra­vé ruky kámen a na hla­vě krás­ně upi­lo­va­né rohy. Čekání na ten­to film bylo pro Českou repub­li­ku jako utr­pe­ní, pro­to­že svě­to­vou, hlav­ně ame­ric­kou, pre­mi­é­ru měl ten­to film už v dub­nu, a do ČR se dostal na začát­ku záři. Nechápu tedy dis­tri­bu­to­ry, proč tomu tak je, ale mys­lím si, že ti, kte­ří moh­li si sehnat DVD v Americe, si ho už kou­pi­li. Nebo vyu­ži­li mož­nos­ti, že v něko­li­ka půj­čov­nách si mohou půj­čit DVD, sic v regi­o­nu 1 (US) bez čes­ké pod­po­ry.

Historie comic­su Hellboy je dost mla­dá. Teprve asi tak před dese­ti lety talen­to­va­ný kres­líř Mike Mignola nama­lo­val svo­je prv­ní strán­ky, a pro­to je cel­kem div, že opro­ti super­ma­no­vi, Batmanovi a dal­ším už kla­sic­kým dílům čekal ten­to comics na kva­lit­ní zfil­mo­vá­ní tak krát­kou dobu. Možná, že je to taky zapří­či­ně­no, že se už před dese­ti lety comics zalí­bil v té době ješ­tě nezná­mé­mu reži­sé­ro­vi Giullermo del Torovi, a ten po svých úspěš­ných fil­mech, jako je napří­klad dru­hý díl dal­ší­ho comic­so­vé­ho fil­mu Blade, kte­rý byl o dost lep­ší než díl prv­ní, se vrhl na dal­ší comics. A začal na fil­mu spo­lu­pra­co­vat s ori­gi­nál­ním auto­rem comic­su.

Podařilo se mu sehnat her­ce, se kte­rý­mi měl dob­ré zku­še­nos­ti v jeho před­cho­zích fil­mech. Vymodlil si i her­ce pod­le svých před­stav. A tak hlav­ní dvoj­kou her­ců je nej­slav­něj­ší čes­ký herec v ame­ric­kých fil­mech Karel Roden, a dru­hý z her­ců, kte­rý zas má obli­bu hra­ní v mas­kách, je Ron Perlman, kte­rý hrál napří­klad ve fil­mu Star Trek – Nemesis.

Jak asi mož­ná víte, Hellboy (Ron Perlman) je tako­vý vel­ký čert s upi­lo­va­ný­mi rohy, s pra­vou kamen­nou rukou, kte­rý sype hláš­ky jako na běží­cím pásu. Je pro­duk­tem nepo­ve­de­né­ho poku­su Rasputina (Karel Roden) za dru­hé svě­to­vé vál­ky, když se sna­žil napo­mo­ci Hitlerovi k zís­ká­ní ješ­tě vět­ší moci spo­je­ní s jinou dimen­zí, s bohy cha­o­su. Naštěstí pro svět se jeho pokus nezda­řil a Hellboye, kte­rý během při­šel jako malé dítě krát­ce ote­vře­nou bra­nou s jinou dimen­zí na zemi, zís­kal dok­tor Dr. Trevor Bruttenholm (John Hurt) a Rasputin zemřel.

Po mno­ha letech, na začát­ku nové­ho tisí­ci­le­tí už Hellboy je na stra­ně dob­ra a zachra­ňu­je svět před zlý­mi tem­ný­mi stvo­ře­ní­mi, a FBI se sna­ží Úřad pro Paranormální výzkum a obra­nu skrý­vat před oči­ma veřej­nos­ti. Což je ji stě­ží daří, pro­to­že HellBoy je čilý chla­pík, a rád se pro­chá­zí sám měs­tem a před oči­ma veřej­nos­ti. V Úřadu pro Paranormální výzkum a obra­nu ješ­tě pomá­há Hellboyovi nový agent John Myers, „piro­ki­ne­tič­ka“ Elizabeth Sherman (Selma Blair) a tajem­ný oboj­ži­vel­ník Abraham Sapien.

Rasputin je zno­vu oži­ven a pomo­cí svých pomoc­ní­ků krás­né němec­ké blon­dýn­ky Ilsy Haupstein (Biddy Hodson). a Karla Ruprecht Kroenena (Ladislav Beran) se mu poda­ří oži­vit tem­nou stvů­ru – Sammaela - niči­te­le -vlád­ce stí­nů - psa vzkří­še­ní, kte­rý se sice dá zabít, a je taky Hellboyem zabit, ale má jed­nu malou nevý­ho­du, po jeho smr­ti se začí­na­jí věci zhor­šo­vat. Ale sami uvi­dí­te. Nebylo by to fér, kdy­bych Vám celý ten pří­běh napsal. Jenom podotknu, že Rasputin se sna­ží, aby se HellBoy vrá­til na jeho stra­nu a tím zača­lo peklo na zemi.

Režisér Giullermo del Toro si vydu­pal na svých pro­du­cen­tech her­ce, kte­ré potře­bu­je, a tak se mu poda­ři­lo nato­čit film svě­ží, doce­la chytře nato­če­ný, plný humo­ru a hlá­šek. Je doce­la s údi­vem, kolik kva­lit­ní akce a tri­ků se mu poda­ři­lo do fil­mu dostat s ome­ze­ným roz­poč­tem, a jak se, v porov­ná­ní s jiný­mi fil­my pod­le comic­su, fil­mu daří. Sic na Spidermana nemá, ale jiné fil­my lehce znač­ně pře­vy­šu­je. Ron Perlman je v roli HellBoye vyni­ka­jí­cí, ve své mas­ce se doko­na­le vyží­vá, a je veli­ký úspěch mas­ké­rů, že mas­ka Hellboye má doko­na­le pro­pra­co­va­nou mimi­ku. Karel Roden je ve své roli také na svém mís­tě. A dal­ší her­ci hra­jí své posta­vy tak, aby zapad­li do comic­so­vých linií.

Na ten­to film může­te jít do kina s nej­vět­ším pano­ra­ma­tic­kým plát­nem v Praze


Podívejte se na hodnocení Hellboy na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,40490 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71851 KB. | 29.02.2024 - 23:24:48