Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Herec Jan Cina představuje KPZ – Krabičku pekelné záchrany

Herec Jan Cina představuje KPZ – Krabičku pekelné záchrany

word image
word image
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nová čes­ká pohád­ka Čertí brko, kte­rou natá­čí reži­sér Marek Najbrt, vstou­pí do kin letos v lis­to­pa­du. Hlavní roli mla­dé­ho čer­ta, zlep­šo­va­te­le a vyná­lez­ce Bonifáce, hra­je Jan Cina. Podívejte se na ukáz­ku z natá­če­ní scé­ny, kte­rá se ode­hrá­vá v krmel­ci upro­střed lesa.

Čertovské rekvi­zi­ty pro čer­ta Bonifáce

„Točíme krás­nou scé­nu, kte­rá se ode­hrá­vá v krmel­ci. Moje posta­va Bonifáce tam před­sta­ví pro­pri­e­ty, kte­ré dostal v pekle, aby se mu ve svě­tě daři­lo a všech­no tam zvlád­nul. Je to tako­vá „kápé­zetka“ – kra­bič­ka pekel­né záchra­ny a obsa­hu­je kou­zel­né věci, kte­ré umí to, co pozemš­ťa­ni nezvlá­da­jí,“ říká herec Jan Cina, a v ukáz­ce před­sta­ví všech­ny tři zázrač­né před­mě­ty.

Krabička čer­tí záchra­ny má čer­tu Bonifácovi pomo­ci při plně­ní zod­po­věd­né­ho úko­lu, kte­rým ho pově­řil Lucifer – doru­čit nové čer­tí brko do měs­teč­ka Pytlov. Jednoho dne se totiž sta­ne, že čer­tí brko, kte­ré dopo­sud spra­ved­li­vě zapi­so­va­lo lid­ské hří­chy všem oby­va­te­lům Pytlova, pře­sta­ne fun­go­vat.

Bonifác se vydá­vá na ces­tu a hned jeho prv­ní zku­še­nos­tí je, že mu zdej­ší šejdíř kou­zel­né brko ukrad­ne. Tím se zpus­tí řetěz udá­los­tí, kdy Pytlov ovlád­nou míst­ní vychyt­ral­ci, leno­ši a pod­vod­ní­ci, jimž se nako­nec poda­ří uvěz­nit i samot­né­ho vlád­ce pekel. Je na Bonifácovi, aby v sobě našel ty nej­lep­ší vlast­nos­ti a osvo­bo­dil Pytlov, Lucifera i zís­kal srd­ce krás­né Markétky.

Pohádka Čertí brko vzni­ká v tvůr­čí spo­lu­prá­ci auto­rů vel­mi úspěš­né sit­ko­mo­vé série a fil­mu o lob­bis­to­vi Tondovi Blaníkovi, Kancelář Blaník.

Svou výtvar­nou kon­cep­cí a čas­to iro­nic­kým humo­rem a sati­ric­kou nad­sáz­kou chce Čertí brko navá­zat na nej­lep­ší tra­di­ce čes­ké fil­mo­vé pohád­ky, a při­tom vyprá­vět ori­gi­nál­ním způ­so­bem.

Film se opí­rá o skvě­lé herec­ké obsa­ze­ní. V roli Lucifera se před­sta­vu­je (po více než tři­ce­ti letech od legen­dár­ní úlo­hy ve fil­mu S čer­ty nejsou žer­ty) Ondřej Vetchý, v roli mla­dé­ho čer­ta Bonifáce uvi­dí divá­ci vítě­ze divác­ky úspěš­né tele­viz­ní sou­tě­že Tvoje tvář má zná­mý hlas Jana Cinu, posta­vu Markétky hra­je Judit Bárdos.

V dal­ších rolích uvi­dí­me tře­ba Jana Budaře, Marka Daniela, Janu Plodkovou, Tomáše Jeřábka nebo Václava Koptu.

Producentem fil­mu jsou Ondřej Beránek a Martin Hůlovec ze spo­leč­nos­ti Punk Film, čes­ký­mi kopro­du­cen­ty Čertího brka jsou Česká tele­vi­ze, Michal Bauer a Barrandov Studios.

Za slo­ven­skou stra­nu kopro­du­ku­je spo­leč­nost Trigon Production Patrika Pašše v kopro­duk­ci s RTVS a Magic Lab. V obou zemích výro­bu pod­po­ři­ly stát­ní fon­dy kine­ma­to­gra­fie. Projekt rov­něž zís­kal pod­po­ru Eurimages. Premiéra pohád­ky je plá­no­vá­na na lis­to­pad roku 2018, do kin uve­de spo­leč­nost Falcon.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,26000 s | počet dotazů: 269 | paměť: 71690 KB. | 14.07.2024 - 06:21:38