Kritiky.cz > Speciály > Hitman: Agent 47 - AKCE!

Hitman: Agent 47 - AKCE!

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Aby maxi­ma­li­zo­va­li efekt z kaska­dér­ských kous­ků a bitek, pro­du­cen­ti naja­li reži­sé­ry akč­ních scén Chada Stahelskiho a Davida M. Leitche, kaska­dér­ské­ho super­vi­so­ra Jonathana Eusebia a koor­di­ná­to­ra bojo­vých scén Jona Valera - všech­ny ze spo­leč­nos­ti 87eleven Action Design, jed­no­ho z před­ních kaska­dér­ských týmů ve fil­mo­vém odvět­ví. 87eleven Action Design dohlí­žel na kaska­dér­ské kous­ky a akci ve fil­mu Jurský svět a Hunger Games: Vražedná pomstaJohn Wick.

Mezi fanouš­ky této spo­leč­nos­ti pat­ří i Rupert Friend, kte­rý pozna­me­ná­vá: “87-11 nein­sce­nu­je jen naho­di­lé bojo­vé akce. Každá posta­va má v jejich cho­re­o­gra­fii oso­bi­tý styl.”

Eusebio, Valera a koor­di­ná­tor kaska­dé­rů Chris O’Hara udě­la­li z Johna Smithe rvá­če se sil­ným úde­rem. Je jako slon v por­ce­lá­nu, zatím­co 47 je dale­ko více tak­tic­ký bojov­ník.

Jejich finál­ní kon­fron­ta­ce dá pro­stor bojo­vé­mu sty­lu a sil­ným strán­kám kaž­dé­ho z nich. “Objeví se v ní pře­střel­ka v uza­vře­ném pro­sto­ru, jakou jste na fil­mo­vém plát­ně ješ­tě nevi­dě­li,” říká Valera. “Snažili jsme se udě­lat něco tako­vé­ho již něko­lik let. Je to boj muže pro­ti muži s kon­tras­tu­jí­cí­mi sty­ly. Smith je sil­něj­ší, ale 47 se ho sna­ží přelstít.”

“Smith pou­ží­vá čis­tě hru­bou sílu,” dodá­vá Eusebio. “Jeho tech­ni­ka je zalo­že­na na tra­dič­ním japon­ském kara­te, stej­ně jako někte­rých tech­ni­kách kic­kbo­xu, se sil­ný­mi, vel­ký­mi a širo­ký­mi úde­ry.

“47 je pra­vým opa­kem - jeho boj je víc line­ár­ní a v pohy­bech efek­tiv­něj­ší,” pokra­ču­je Eusebio. Takže jsme Ruperta tré­no­va­li ve sty­lech bojo­vých umě­ní s tzv. “prázd­ný­ma ruka­ma” jako je malaj­ský Silat a fili­pín­ské Kali.

Protichůdné bojo­vé sty­ly postav usnad­ni­ly jejich efekt. “Parádní sou­bo­je jsou výsled­kem kon­trast­ních sty­lů,” pozna­me­ná­vá Alex Young a uvá­dí legen­dár­ní sou­boj Muhammeda Aliho a Joe Fraziera jako pří­klad ze sku­teč­né­ho živo­ta.

Friend a Quinto se nemoh­li dočkat, až začnou s tré­no­vá­ním bojo­vé­ho umě­ní. Ale kvů­li roz­díl­né­mu har­mo­no­gra­mu muse­li tré­no­vat oddě­le­ně, než se moh­li pus­tit do masiv­ní bojo­vé scé­ny ve sta­ni­ci met­ra na ber­lín­ském Alexanderplatzu.

Jak O’Hara popi­su­je, Friend šel nad rámec reži­mu naří­ze­né­ho týmem bojo­vých koor­di­ná­to­rů: “Rupert při­šel a řekl: ‘Pojďme na ty kaska­dér­ské kous­ky, jak jen to půjde.’ Normálně je kaž­dý tré­nink dlou­hý asi dvě hodi­ny, pro­to­že nechce­me her­ce zce­la vyčer­pat a dát jim pří­liš mno­ho infor­ma­cí. Ale Rupert tam byl více než pět hodin a pro­je­vil sku­teč­ně blíz­ký vztah ke kaska­dér­ské prá­ci.”

Eusebio se při­dá­vá: “Když Rupert popad­ne zbraň, vypa­dá to, že ji nedr­ží v ruce popr­vé. A já nemlu­vím jen o stří­br­ném bubín­ko­vém revol­ve­ru, kte­rý je pro 47 tak cha­rak­te­ris­tic­ký. Chtěli jsme, aby mohl Rupert pou­žít coko­liv, co by mu při­šlo pod ruku - jako roz­bi­tá lahev, talíř, pero nebo lam­pa - a pro­mě­nit je ve smr­tí­cí zbraň.”

Ale Friend se ujis­til, že byl více než zběh­lý v tří­má­ní stří­br­né­ho kol­tu. “Strávil jsem týd­ny s fan­tas­tic­kým týmem odbor­ní­ků, kte­rý mě usi­lov­ně tré­no­val, až jsem se dostal do bodu, kdy jsem si mohl zavá­zat oči a zbraň roz­lo­žit a pak ji dát zase dohro­ma­dy.” (Hlavním fil­mo­vým porad­cem přes zbra­ně byl Lutz Zeidler a Mario Uy)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,06131 s | počet dotazů: 244 | paměť: 71602 KB. | 25.06.2024 - 17:14:15