Kritiky.cz > Speciály > Hitman: Agent 47 - VÁŠ ČAS SE NAPLNIL

Hitman: Agent 47 - VÁŠ ČAS SE NAPLNIL

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ve sním­ku Hitman: Agent 47 se potká­vá iko­nic­ký anti-hrdina se sil­nou a pře­kva­pi­vou žen­skou hrdin­kou a zdán­li­vě neza­sta­vi­tel­ným anta­go­nis­tou v napí­na­vém pří­bě­hu, kte­rý se ode­hrá­vá v něko­li­ka svě­ta­dí­lech. Vliv titul­ní posta­vy a její důle­ži­tost pro davy fanouš­ků, kte­ří sle­do­va­li její počí­ná­ní pro­střed­nic­tvím mno­ha médií, nezů­sta­la bez povšim­nu­tí pro­du­cen­ta Adriana Askarieha. Právě on při­šel s myš­len­kou zfil­mo­vat video­hru Agent 47 a Hitman jako prv­ní. “Zůstali jsme věr­ni této posta­vě a její­mu svě­tu, kte­rý jsme ve stej­nou chví­li vel­mi reál­ným způ­so­bem roz­ší­ři­li,” vysvět­lu­je. “Využíváme drs­né­ho sty­lu, kte­rý při­vá­dí 47 do ‘oprav­do­vé­ho svě­ta’”.

“Tento film je kom­plet­ním restar­tem,” dodá­vá pro­du­cent Alex Young. “Chtěli jsme vytvo­řit nový začá­tek a zbru­su nový pohled na tuto kul­tov­ní posta­vu.”

Takový je fil­mo­vý Agent 47. V tom­to fil­mu dis­po­nu­je neo­če­ká­va­ný­mi cha­rak­te­ro­vý­mi nuan­ce­mi, kte­ré jdou za hra­ni­ce jeho pro­fe­se elit­ní­ho nájem­né­ho vra­ha. I nadá­le však zůstá­vá nezá­vis­lý a pohy­bu­je se ve stí­nu. K dis­po­zi­ci má neu­vě­ři­tel­né nástro­je a zbra­ně. Ale defi­nu­jí­cí kva­li­tou 47 nejsou jeho bojo­vé schop­nos­ti, ale jeho lid­skost.

Film se zabý­vá otáz­kou: “Je mož­né zba­vit se emo­cí, jako je lás­ka a strach, kte­ré z nás děla­jí lidi?” ptá se reži­sér Aleksander Bach.

Rupert Friend dodá­vá, že tyto vlast­nos­ti jsou důvo­dem, proč shle­dá­vá 47 tak fas­ci­nu­jí­cím. “Vždycky mě zají­má to, co není na posta­vě na prv­ní pohled zjev­né,” pozna­me­ná­vá. “Takže pokud hra­je­te zabi­já­ka jako je 47, jaká je jeho lid­ská strán­ka? Chtěli jsme se zamě­řit na muže, kte­rý by mohl být nave­nek doko­na­lý stroj na zabí­je­ní a pak zkou­mat jeho ostat­ní pova­ho­vé rysy. To mě zau­ja­lo.”

“Jistě, na povrchu se 47 zdá být nezni­či­tel­ný a napros­tý stroj na zabí­je­ní,” pokra­ču­je Friend. “Ale ve sku­teč­nos­ti je to jedi­nec, kte­rý má city. Ale doká­že to vel­mi, vel­mi dob­ře skrý­vat.”

Friend má dob­ré zku­še­nos­ti s vyjá­d­ře­ním neče­ka­né cha­rak­te­ro­vé hloub­ky postav, o kte­rých si mys­lí­me, že je dob­ře zná­me. Ztvárnil roli agen­ta CIA Petera Quinna v oblí­be­ném seri­á­lu sta­ni­ce Showtime Ve jmé­nu vlas­ti a vde­chl jí fas­ci­nu­jí­cí zra­ni­tel­nost.

“Rupert má oči, kte­ré mohou být doce­la chlad­né, ale záro­veň se v nich něco skrý­vá,” říká Bach.

“Rupert je skvě­lý Agent 47,” dodá­vá Alex Young. “Opravdu při­vá­dí k živo­tu jeho inte­li­gen­ci, nápa­di­tost a schop­nost vyrov­nat se s neu­vě­ři­tel­ný­mi hroz­ba­mi, jak to doká­že jedi­ně 47.”

Producent Charles Gordon při­rov­ná­vá Friendův herec­ký výkon k výko­nům her­ců v akč­ním fil­mu, kte­rý pro­du­ko­val o mno­ho let dří­ve. “Ve Smrtonosné pas­ti to byl výkon Bruce Willise a osob­ní pří­běh jeho posta­vy Johna McClanea, kte­rý hlav­ní­mu hrdi­no­vi dodal hloub­ku,” vysvět­lu­je.  “V Agentovi 47 jsme vždy vidě­li něco víc než jen chlad­no­krev­né­ho vra­ha. Chtěli jsme otevřít a zlid­štit jeho pří­běh. Zásluhou Ruperta, stej­ně jako Hannah Wareové a Zachary Quinta se tomu tak sta­lo.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,75822 s | počet dotazů: 244 | paměť: 72306 KB. | 21.05.2024 - 11:21:17