Kritiky.cz > Speciály > Hitman: Agent 47 - ŽENA, KTERÁ HLEDÁ ODPOVĚDI A TAJEMNÝ MUŽ

Hitman: Agent 47 - ŽENA, KTERÁ HLEDÁ ODPOVĚDI A TAJEMNÝ MUŽ

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Katia v podá­ní Hannah Ware se nachá­zí v samém srd­ci Hitmana: Agenta 47. Když potká­me Katiu, je ztra­ce­ná a sna­ží se najít něko­ho, koho si sotva pama­tu­je, ale kdo může být klí­čem k neu­vě­ři­tel­né­mu tajem­ství její­ho dět­ství a rodi­ny. Hannah Ware říká: “Katia vede kočov­ný život a nemá zájem žít spo­le­čen­sky. Vyhýbá se vše­mu, co by odvá­dě­lo její pozor­nost od vytče­né­ho cíle. Takže vlast­ně nikam, ani k niko­mu neza­pa­dá.”

Katiina ces­ta a hle­dá­ní odpo­vě­dí jsou pro­vá­ze­ny vytr­va­lým odhod­lá­ním, kte­ré Hannah uví­ta­la. “Nikam neza­pa­dá, ale záro­veň doká­že být divo­ká a sta­teč­ná,” říká hereč­ka. “Rozumím její­mu odhod­lá­ní.”

Jak se pří­běh odví­jí, Katia obje­ví neče­ka­né a fas­ci­nu­jí­cí spo­je­ní s 47, což posí­lí akč­nost pří­bě­hu a poskyt­ne dal­ší pří­le­ži­tost pro pozná­ní této posta­vy.

Uvědomí si, že si jsou bliž­ší, než si doká­za­la před­sta­vit. 47 se stá­vá jejím uči­te­lem, učí ji mno­ho z jeho cha­rak­te­ris­tic­kých bojo­vých pohy­bů, i když to zna­me­ná uvést ji v nebez­pe­čí. “Je to pro ni vel­ký ritu­ál,” říká Hannah Ware. “47 Katiu učí a v mno­ha ohle­dech ji osvo­bo­zu­je. Testuje ji a tím odha­lu­je její sku­teč­nou pova­hu. To je pro ni v koneč­ném důsled­ku osvo­bo­zu­jí­cí.”

Katia je slo­ži­tá posta­va, kte­rá nás udr­žu­je v nezna­los­ti její­ho cha­rak­te­ru. Rupert Friend o Hannah Ware říká, že při­vá­dí svou posta­vu k živo­tu neob­vyk­lým způ­so­bem. “Hannah dává této posta­vě nád­her­nou nai­vi­tu,” pozna­me­ná­vá. “Hodně se toho o sobě dozví. To vyža­do­va­lo hereč­ku, kte­rá by se nebá­la při­jmout nai­vi­tu a poslé­ze akcep­to­vat ohro­mu­jí­cí trans­for­ma­ci.”

Zachary Quinto se při­dá: “Nejen, že je Hannah nesmír­ně krás­ná, ona také doká­že zpro­střed­ko­vat pod­tón zra­ni­tel­nos­ti, kte­rá této posta­vě vel­mi dob­ře slou­ží.”

V pří­bě­hu plném tajem­ství Quintova posta­va, John Smith, snad skrý­vá tajem­ství nej­vět­ší. Zpočátku se zdá, že tou­ží Katie pomo­ci v jejím hle­dá­ní odpo­vě­dí. Při jejich prv­ním setká­ní se náh­le obje­ví ve sta­ni­ci met­ra Alexanderplatz v Berlíně, aby ji zachrá­nil před zjev­ným útoč­ní­kem. Bach říká: ‘Smith se z niče­ho nic obje­ví a řek­ne Katie: Jsem tu, abych Tě chrá­nil - a vím, koho hle­dáš.’”

Quinto se oprav­du vžil do tajem­né pova­hy posta­vy. “V prv­ním jed­ná­ní fil­mu netu­ší­te, odkud Smith pochá­zí. Ten zadr­ží Katiu v klí­čo­vém oka­mži­ku na její ces­tě a pak je tu jaká­si “tri­an­gu­la­ce” mezi Smithem, Katiou a 47. Smith nikdy není tím, co se zdá, dokud neod­ha­lí své pra­vé moti­vy.”

“Smith je fas­ci­nu­jí­cí, mno­ho­vrst­vá posta­va,” dodá­vá Askarieh. “V prv­ní polo­vi­ně fil­mu, je to náš hrdi­na, chrá­ní Katiu. Ale brzy se dozví­dá­me, že ji Smith vyu­ží­vá pro jiné, zákeř­né úče­ly.”

Kromě toho Smith cho­vá vůči 47 hlu­bo­kou zášť a nako­nec se sta­ne jed­ním z neji­ko­nič­těj­ších a nej­hrů­zostraš­něj­ších nepřá­tel Hitmana. “Jeho agen­da pro­ti 47 je vel­mi osob­ní,” říká Askarieh. “Smith se cítí v porov­ná­ní s 47 méně­cen­ný, což je zdroj jejich svá­ru.”

Ať už je nepřá­tel­ství mezi obě­ma posta­va­mi jaké­ko­liv, Friend obdi­vu­je, co Quinto se svou posta­vou doká­zal. “Zach dělá se Smithem něco vel­mi zají­ma­vé­ho a odváž­né­ho. Když se s ním popr­vé setká­me, je to tako­vý typic­ký Američan s hra­na­tou bra­dou a důvě­ry­hod­ný člo­věk,” podo­tý­ká Friend.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hitman: Agent 47


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,24517 s | počet dotazů: 242 | paměť: 72305 KB. | 21.05.2024 - 12:49:07