Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Pád Třetí říše - před 75 lety skončila Druhá světová válka

Pád Třetí říše - před 75 lety skončila Druhá světová válka

pad
pad
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Historický film popi­su­jí­cí posled­ní dny v Hitlerově bun­k­ru před kapi­tu­la­cí Německa až do jeho sebe­vraž­dy a sebe­vražd mno­ha dal­ších osob z jeho nej­bliž­ší­ho oko­lí.

V úvo­du fil­mu se na krát­ko podí­vá­me tro­chu zpět, do doby, kdy si Hitler vybí­rá svou sekre­tář­ku. Tou se po vel­mi krát­kém roz­ho­vo­ru s ucha­zeč­ka­mi sta­ne sleč­na Traudl (Alexandra Maria Lara) a to přes­to že je vel­mi roz­tr­ži­tá a v psa­ní na stro­ji udě­lá spous­tu chyb. O při­je­tí roz­hod­li pře­de­vším počá­teč­ní sym­pa­tie. Hitler je zde, ale­spoň v úvo­du, vykres­len jako cel­kem hod­ný děde­ček, což je fil­mu tro­chu vytý­ká­no, ale nikde není řeče­no, že se ke své­mu nej­bliž­ší­mu oko­lí tak­to necho­val. Když se ucha­zeč­ky pta­jí, jest­li mají Vůdce pozdra­vit nebo zasa­lu­to­vat, dosta­ne se jim odpo­vě­di „Vůdce nehle­dá důstoj­ní­ka, ale asi­s­tent­ku. Chovejte se napros­to při­ro­ze­ně.“.

Bruno Ganz, před­sta­vi­tel Hitlera, odve­dl výbor­nou prá­ci. V prv­ní polo­vi­ně fil­mu sice nedo­stal pří­liš mno­ho pro­sto­ru, ale pak si to vyna­hra­dil. Nutno podotknout, že ve fil­mu není Hitler pří­mo hlav­ní posta­va. Vlastně tu není žád­ná vyslo­ve­ně hlav­ní posta­va, se kte­rou by se mohl divák nějak sžít a z její­ho pohle­du film vní­mat. Po krát­kém úvo­du se pře­ne­se­me do 29. dub­na 1945 a téměř celý děj se ode­hrá­vá vHitlerově bun­k­ru v Berlíně, tak­že jde vlast­ně o dra­ma, kte­ré by se, díky mini­mál­ní­mu pou­ži­tí exte­rie­ro­vých scén, dalo klid­ně zpra­co­vat jako diva­del­ní hra.

S Hitlerem jsou v bun­k­ru jeho nej­věr­něj­ší přá­te­lé a důstoj­ní­ci, kte­ří se ho stá­le vel­mi ctí, ale postup­ně pře­stá­va­jí věřit ve vítěz­ství a vše­mož­ně ho sna­ží pře­svěd­čit, aby Berlín opus­til. Generálové mimo bun­kr se postup­ně pře­stá­va­jí řídit jeho roz­ka­zy, rus­ká armá­da je již v Berlíně a když posled­ní nadě­je na pří­chod pomo­ci uhas­ne, Vůdce se roz­hod­ne udě­lat něko­lik posled­ních opat­ře­ní: sepsat posled­ní vůli, ože­nit se s Evou Braunovou (Juliane Köhler) a spo­lu s ní spáchat sebe­vraž­du.

Pád Třetí říše má vel­mi auten­tic­kou atmo­sfé­ru dopl­ně­nou něko­li­ka sil­ný­mi scé­na­mi (popra­vy důstoj­ní­ků, otrá­ve­ní Goebbelsových dětí vlast­ní mat­kou a vůbec množ­ství sebe­vražd ke kon­ci fil­mu). Na roz­díl od jiných his­to­ric­kých fil­mů posled­ní doby se Pád Třetí říše vel­mi drží sku­teč­nos­ti. Jediné, co by se mu snad dalo vytknout, je dél­ka. Poměrně krát­ký scé­nář je nata­žen na neu­vě­ři­tel­ných 150 minut, tak­že film tro­chu una­vu­je. Naštěstí jen ze začát­ku - ke kon­ci film opět dostá­vá spád.


Foto: Constantin Film


Podívejte se na hodnocení Pád Třetí říše na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
4 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Chybný název článku

Název člán­ku je chyb­ný, vál­ka skon­či­la v Evropě, niko­li však zce­la. K tomu došlo až po kapi­tu­la­ci Japonska.

Adam

Si nějak moc chytrej.Nejsi náho­dou posranej??Autor má na mys­ly vál­ku v Evrope ty mudr­lan­te.

Michal

No,za to,ty jsi „výkvět“ vší inteligence-myslytely !!!!!!!

eM

Výkon Bruna Ganze byl hoden oska­ra.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

4
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47432 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71878 KB. | 20.07.2024 - 21:03:24