Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Hodiny

Hodiny

Hodiny
Hodiny
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hodiny jsou vel­mi zvlášt­ní pří­běh, kte­rý nemu­sí oslo­vit zrov­na kaž­dé­ho divá­ka. Rozhodně neče­kej­te žád­nou dějo­vě nabi­tou podí­va­nou. Valná vět­ši­na toho, co se v Hodinách sta­ne, se ode­hra­je v jedi­ném dni.

Děj fil­mu se para­lel­ně ode­hrá­vá ve třech časo­vých rovi­nách. Hlavní hrdin­kou je vždy jed­na žena, kte­rá řeší urči­tý život­ní pro­blém. Na prv­ní pohled se zda­jí být tyto pro­blémy dost odliš­né, pro­to­že kaž­dá žena se nachá­zí v jiné situ­a­ci, ale jed­no mají spo­leč­né. Jejich nosi­tel­kám pěk­ně kom­pli­ku­jí život a nutí je pře­mýš­let, zda ten jejich život vůbec má smy­sl.

I přes pro­lí­ná­ní tří dějů mi film při­pa­dal doce­la pře­hled­ný. V kaž­dé para­le­le se člo­věk setká­vá s nešťast­nou ženou, s úva­ha­mi o sebe­vraž­dě nebo dokon­ce s doko­na­nou sebe­vraž­dou a s urči­tým názna­kem homose­xu­a­li­ty. Jak už jsem řek­la, není to film pro kaž­dé­ho. Je mož­né, že víc zaujme ženy, že pro něj budou mít víc poro­zu­mě­ní. Ale tře­ba ani nezá­le­ží na tom, jest­li jste kluk nebo hol­ka. Chcete-li ten­to film vidět, dopo­ru­ču­ji si vybrat obdo­bí, kdy máte sami duma­vou nála­du. Určitě pak z něj bude­te mít lep­ší pocit. A pokud náho­dou do kina při­jde­te roz­ju­cha­ní, tak tenhle film vás urči­tě (?) usa­dí a dumat donu­tí.

Pokud bych měla vyzdvih­nout něja­kou zají­ma­vou scé­nu, tak bych vybra­la tře­ba hned jed­nu z úvod­ních. Virginia Woolfová (Nicole Kidman) sto­jí v poto­ce a za chví­li už tam nesto­jí, ale jen se vzná­ší v prou­du vody, z nohy jí padá bota… Tak tady mě doce­la zamra­zi­lo.


Photo © 2002 Paramount Pictures


Podívejte se na hodnocení Hodiny na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,68850 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72293 KB. | 28.05.2024 - 08:35:03