Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Železná lady – apolitická biografie konzervativní premiérky (60 %)

Železná lady – apolitická biografie konzervativní premiérky (60 %)

Photo © The Weinstein Company
Photo © The Weinstein Company
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Oscarem oce­ně­ná Maryl Streepová za vydat­né pomo­ci rov­něž osca­ro­vých mas­ké­rů exce­lu­je v dal­ší život­ní roli, ten­to­krát brit­ské kon­zer­va­tiv­ní pre­mi­ér­ky Margaret Thatcherové, kte­rá se jako prv­ní žena v his­to­rii dosta­la do čela vlá­dy Jejího Veličenstva a pro­ra­zi­la tak bari­é­ry před­sud­ků, že dámy nema­jí v poli­ti­ce šan­ci.

Životopis brit­ské minis­ter­ské před­sed­ky­ně je hoze­nou ruka­vi­cí do fil­mo­vé­ho rin­gu. Stále žijí­cí 86-ti letá poli­tič­ka se pode­psa­la na jed­nom z nej­vý­znam­něj­ších obdo­bí vlá­dy Spojeného krá­lov­ství v prů­bě­hu 80. roků minu­lé­ho sto­le­tí. Nicméně její poli­tic­ká kari­é­ra byla a je dodnes hod­no­ce­na jako znač­ně roz­po­ru­pl­ná. V roz­me­zí něko­li­ka let půso­be­ní její­ho kabi­ne­tu totiž Velkou Británii vál­co­va­ly stáv­ky pro­pouš­tě­ných hor­ní­ků. Její tvr­dě pro­sa­zo­va­ný postoj tzv. eko­no­mic­ké­ho libe­ra­lis­mu tvr­dě nará­žel na nespo­ko­je­nost pře­de­vším soci­ál­ně slab­ších vrs­tev oby­va­tel­stva, kte­ré i přes poli­ti­ku níz­kých daní ztrá­ce­lo ovšem prá­ci v důsled­ku útlu­mu řady neren­ta­bil­ních prů­mys­lo­vých odvět­ví. Snahy ome­zit vliv odbo­rů a nespo­ko­je­nost s daně­mi z hla­vy se jí nako­nec svým způ­so­bem vymsti­ly a ved­ly ke ztrá­tě loa­ja­li­ty někte­rých čle­nů její kon­zer­va­tiv­ní stra­ny a násled­né zámin­ce k pře­vra­tu, kte­rý ji ve stra­nic­kém puči vypro­vo­dil z Downing Street 10.

Scenáristka Abi Morgan, kte­rá mimo­cho­dem napsa­la i lib­re­to k fil­mu Stud, ucho­pi­la bio­gra­fic­kou lát­ku jako umě­lec­kou výpo­věď o senil­ní sta­řen­ce, kte­rá se ze sou­čas­nos­ti ohlí­ží za mil­ní­ky své­ho poli­tic­ké­ho i osob­ní­ho živo­ta. Její Thatcherová trpí halu­ci­nač­ní­mi před­sta­va­mi a vede roz­ho­vo­ry se svým už něko­lik let mrt­vým man­že­lem Dennisem, kte­rý se jí neu­stá­le zje­vu­je. Retrospektivy její poli­tic­ké kari­é­ry tak tvo­ří pou­hou sla­bou polo­vi­nu fil­mu. Bohužel postrá­da­jí to pod­stat­né, ini­ci­ač­ní momen­ty, kte­ré for­mo­va­ly Margaretiny názo­ry a myš­le­ní. Právě absen­ce moti­va­cí, jež by tuto posta­vu cha­rak­te­ri­zo­va­ly, jsou nej­vět­ším nedo­stat­kem fil­mu, kte­rý tak doplá­cí na nedo­bu­do­va­ný cha­rak­ter ústřed­ní figu­ry. Načrtnuté výje­vy demon­stru­jí­cí ide­o­lo­gic­ké koře­ny její kon­zer­va­tiv­ní poli­ti­ky, nebo pře­ko­ná­ní ryze muž­ské­ho posta­ve­ní v poli­ti­ce, jsou zkrat­ko­vi­té až téměř zavá­dě­jí­cím způ­so­bem. Vyprávění vám tudíž nedo­pl­ní základ­ní his­to­ric­ké sou­vis­los­ti, na to se jed­ná až o pří­liš osob­ní por­trét. Politicky dosti zre­du­ko­va­ný pří­běh, kte­rý postrá­dá šťav­na­těj­ší vál­ku ide­jí i cíle­něj­ší ukáz­ku Thatcherovské zarpu­ti­los­ti v pro­sa­zo­vá­ní a háje­ní svých posto­jů, tak ztrá­cí pro své hrdi­ny půdu pod noha­ma a my se jako divá­ci musí­me smí­řit s tím, že to pod­stat­né, co utvá­ře­lo osob­nost před­ní brit­ské poli­tič­ky, si bude­me muset stej­ně dostu­do­vat po návra­tu z kina až doma z kní­žek.
Je pro­to zřej­mě pocho­pi­tel­né, že tako­vý­to povrch­ní koktejl se reži­sér­ka Phyllida Lloyd poku­si­la zachrá­nit ale­spoň prvotříd­ním obsa­ze­ním, kte­ré by vdech­lo zejmé­na posta­vě Margaret, ale i jejím blíz­kým, onu potřeb­nou důvě­ry­hod­nost. Volba Maryl Streepové, se kte­rou už spo­lu­pra­co­va­la na svém před­cho­zím muzi­ká­lu Mama Mia!, byla tak pro sní­mek prav­dě­po­dob­ně tou nej­šťast­něj­ší vol­bou, kte­rá jej nako­nec vytáh­la z prů­měr­nos­ti.
Železná lady se svým man­že­lem po vítěz­ství ve stra­nic­kých vol­bách v roce 1979

Více na Kritiky.cz
Kronika rodu Spiderwicků Už to tady párkrát bylo – dětská fantasy na motivy světového ...
Dobře placená procházka Dobře placená procházka je záznamem obnoveného divadelního před...
Interaktivní indie horor Twelve Minutes láká na voice acting... Interaktivní indie horor Twelve Minutes láká na voice acting v podání hollywoodských hvězd ja...
Všechno, všude, najednou (2022) Pro někoho film roku, pro někoho nesnesitelná sračka a pro mě někde mezi. Rozhodně se jedná ...
Šestou hrou zdarma od Epic Games je Metro 2033. Zítra bude... Šestou hrou zdarma od Epic Games je Metro 2033. Zítra bude následovat Tropico 5, na Štědrý den...

Streepová si vel­mi přes­ně osvo­ji­la nejen brit­skou dik­ci Thatcherové, včet­ně gest, ale vel­mi tref­ně doká­za­la postih­nout hlav­ně její osob­nost­ní dile­ma, kdy muse­la čas­to volit mezi rodi­nou a služ­bou vlas­ti, a koneč­ně uhrá­la nad­mí­ru pře­svěd­či­vě i její zhor­šu­jí­cí se dušev­ní schop­nos­ti, jež ji na sklon­ku živo­ta brá­ní roz­li­šo­vat sku­teč­nou rea­li­tu od jejích pokři­ve­ných před­stav. Zdatnou opo­rou jí při­tom byl rov­něž herec­ký výkon její­ho kole­gy Jima Broadbenta, kte­rý Margaretina muže Dennise obda­řil pra­vou ang­lic­kou dis­tingo­va­nou iro­nič­nos­tí. O zby­tek se posta­ra­la vyni­ka­jí­cí prá­ce mas­ké­rů, díky nimž nemá­te nejmen­ší pro­blém uvě­řit, že na plát­ně vidí­te oprav­do­vou Thatcherovou.
V čele vlád­ní­ho kabi­ne­tu byla vždy Thatcherová roz­hod­nou vůd­ky­ní, ško­da že ve fil­mu si tako­vých­to scén divák pří­liš neu­ži­je
Skutečná Margaret Thatcherová pro­slu­la výbor­nou pamě­tí, momen­tál­ně ale boju­je s demen­cí

Škoda jen, že to nej­dů­le­ži­těj­ší, totiž její poli­tic­ký pro­gram, zůstá­vá pou­ze zjed­no­du­še­ným výčtem něko­li­ka fla­shbac­ko­vých his­to­rek, z nichž ješ­tě ta, demon­stru­jí­cí tvr­dý postup ve vál­ce o Falklandy, je nej­zda­ři­lej­ší a má kon­krét­ní výpo­věd­ní pře­sah, kte­rý nám při­bli­žu­je Thatcherovou koneč­ně také jako zastán­ky­ni urči­tých morál­ních hod­not. Železná lady se potá­cí k vlast­ní ško­dě v roz­měl­ňo­vá­ní poro­zu­mě­ní, kte­ré­ho bychom se vůči Margaret měli sna­žit dosáh­nout. Přitom až trestu­hod­ně pro­mr­há­vá poten­ci­ál někte­rých retrospek­tiv, napří­klad scé­na­mi dospí­va­jí­cí zapá­le­né dív­ky, kte­rá se zača­la veřej­ně anga­žo­vat. Proč, to se už ale z plát­na dosta­teč­ně uspo­ko­ji­vě nedo­zví­me, stej­ně jako tře­ba dal­ší zjed­no­du­še­ně pojed­na­ný pří­pad její­ho neú­stup­né­ho boje pro­ti IRA v otáz­kách Severního Irska.

Film je tudíž mís­ty vskut­ku bez­rad­ným poku­sem o bio­gra­fii, kte­ré chy­bí klí­čo­vé indi­cie k tomu, aby nám kon­tro­verz­ní poli­tič­ku vůbec při­blí­žil a zba­vil náno­su pou­hé papa­raz­zi­ov­ské rádo­by sen­zač­nos­ti. Osobní dra­ma tak pře­vál­co­va­lo tragé­dii poli­tic­ké vizi­o­nář­ky, kte­rou jis­tě nemu­sí­me ado­ro­vat, ale bylo by uži­teč­né se sezná­mit s jejím kon­zer­va­tiv­ním myš­le­ním, kte­ré ovliv­ňo­va­lo i evrop­skou zahra­nič­ní poli­ti­ku mini­mál­ně dvě dese­ti­le­tí a napo­moh­lo v nema­lé míře para­dox­ně také k eman­ci­pa­ci žen ve veřej­ném sek­to­ru při řeše­ní i stát­ních zále­ži­tos­tí, kte­ré do té doby byly ve Velké Británii výsa­dou mužů.

Více na Kritiky.cz
Doba ledová 4: Země v pohybu – klasika opět ožívá! Díky humorné veverce, která nikdy nemůže dostat svůj milovaný ořech, všichni moc dobře zna...
Titulky k Big Shot S01E08 - Everything to Me Doma má Marvyn s Emmou po party tichou domácnost. Holky čeká poslední zápas, aby se dostaly do...
Ano, šéfe! končí, Pohlreich na Primě ale nikoli Gastronomická show Ano, šéfe!, která se za dobu svého vysílání stala skutečně kultovní, s...
MICHAL VIEWEGH rozhovor k filmu Andělé všedního dne ...
#84 - C’est arrive pres de chez vous (1992) Tohle není film, který je právě dvakrát hororový, ale jedná se o jedno z prvních a hodně dr...

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Železná lady – apolitická biografie konzervativní premiérky (60%)2. března 2012 Železná lady – apolitická biografie konzervativní premiérky (60%) Oscarem oceněná Maryl Streepová za vydatné pomoci rovněž oscarových maskérů exceluje v další životní roli, tentokrát britské konzervativní premiérky Margaret Thatcherové, která se jako […] Posted in Filmové recenze
  • Pán času – Doctor Who – šílený, mimo jakékoli hranice, provázaný, nedbale elegantní a se stovkou odstínů modré27. listopadu 2023 Pán času – Doctor Who – šílený, mimo jakékoli hranice, provázaný, nedbale elegantní a se stovkou odstínů modré Doctor Who: „By the way….I am the Doctor.“ Rose Tyler: „Doctor….? Doctor Who?“ Někdy roku 1963 začal v britské produkci seriál s velkým S. Podle všech statistik jde o nejdéle běžící […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - draci - Vermithor4. listopadu 2022 Rod Draka - draci - Vermithor Vermithor, zvaný Bronzový zuřivec, byl dračí samec, na kterém kdysi jezdil král Jaehaerys I. Targaryen. Vzhled a charakter Vermithor byl bronzový drak s "velkými opálenými křídly". […] Posted in Profily postav
  • Rod Draka - draci - Caraxes2. listopadu 2022 Rod Draka - draci - Caraxes Caraxes je drak, na kterém jezdí princ Daemon Targaryen. Je veteránem mnoha bitev a pro své rudé šupiny je známý jako Krvavý Wyrm. Biografie Caraxes je tažen Daemonem Targaryenem. Má […] Posted in Profily postav
  • Rod Draka - draci - Vhagar2. listopadu 2022 Rod Draka - draci - Vhagar Vhagar, známá jako Královna všech draků, je drak, na kterém během dobyvačné války jezdila Visenya Targaryen. Ačkoli byla v této době nejmenší z trojice, kterou tvořili Balerion a Meraxes, […] Posted in Profily postav
  • Game of Thrones (Hra o trůny) 20113. srpna 2022 Game of Thrones (Hra o trůny) 2011 Současné televizní stanice jsou plné seriálů, jejichž náplň je různorodá. Zahrnuje situační komedie, sci-fi příběhy, krimi, či soap opery. Fantasy seriálů je však jako šafránu a pokud už […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka1. listopadu 2022 Rod Draka Skvělý návrat do světa Game of Thrones!! House of Dragon je povedenou náhradou za náš milovaný seriál, který sice až moc spěchá a oblíbených postav tu zatím nemáme tolik, věřím, že s […] Posted in TV Recenze
  • MCU: Multiverse sága - Co nás čeká a nemine? (2. část)30. srpna 2022 MCU: Multiverse sága - Co nás čeká a nemine? (2. část) Čtete druhou část článku věnující se chystaným marvelovským seriálům z Multiverse ságy. Pokud si chcete přečíst první část, ve které se dozvíte, na jaké filmy se můžete těšit, přečtete si […] Posted in Zajímavosti
  • Miláček29. dubna 2022 Miláček Miláček je dramatický film z roku 2012, který režírovali Declan Donnellan a Nick Ormerod a ve kterém si zahráli Robert Pattinson, Uma Thurman, Kristin Scott Thomas, Christina Ricci a Colm […] Posted in Speciály
  • Hodiny2. února 2022 Hodiny Hodiny jsou velmi zvláštní příběh, který nemusí oslovit zrovna každého diváka. Rozhodně nečekejte žádnou dějově nabitou podívanou. Valná většina toho, co se v Hodinách stane, se odehraje v […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,13912 s | počet dotazů: 305 | paměť: 69860 KB. | 02.12.2023 - 00:35:36