Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Nevídané výzvy při natáčení Cold Mountain: Z neplánovaného rozpočtu po diety a neobvyklá šatna Nicole Kidmanové

Nevídané výzvy při natáčení Cold Mountain: Z neplánovaného rozpočtu po diety a neobvyklá šatna Nicole Kidmanové

Photo © 2003 Miramax films
Photo © 2003 Miramax films
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Jediné pona­u­če­ní, kte­ré si lze odnést z kaž­dé občan­ské vál­ky, je, že je zby­teč­ná, mar­ná a ošk­li­vá a že na ní není nic okouz­lu­jí­cí­ho ani hrdin­ské­ho. Jsou v ní hrdi­no­vé, ale její pří­či­ny nikdy nejsou hrdin­ské.“

V roce 1997 kou­pi­la spo­leč­nost United Artists prá­va na film Cold Mountain, aby jej Anthony Minghella napsal a reží­ro­val a Sydney Pollack se stal pro­du­cen­tem. S roz­vo­jem scé­ná­ře se roz­sah fil­mu roz­ros­tl z dobo­vé­ho milost­né­ho pří­bě­hu s roz­poč­tem 40 mili­o­nů dola­rů v náklad­ný epos. Rozpočet se vyšpl­hal na téměř 120 mili­o­nů dola­rů, při­čemž Minghella měl pro­blém najít ame­ric­kou kra­ji­nu, kte­rá by se dala při­řa­dit k měs­tům 19. sto­le­tí. Tom Cruise, v té době žena­tý s Nicole Kidmanovou, chtěl hrát Inmana, ale stu­dio nechtě­lo zapla­tit jeho poža­da­vek 20 mili­o­nů dola­rů. Když Cruise odstou­pil, Kidmanová se oka­mži­tě při­hlá­si­la. Kidmanová v roce 2011 pro­zra­di­la, že se s Minghellou popr­vé setka­la v 90. letech, aby s ním pro­jed­na­la mož­nou roli ve fil­mu Anglický paci­ent (1996), ale nako­nec byla odmít­nu­ta.

Cold Mountain, kde se děj fil­mu ode­hrá­vá, je sice sku­teč­ná hora nachá­ze­jí­cí se v národ­ním lese Pisgah v okre­se Haywood v Severní Karolíně, ale film se natá­čel pře­váž­ně v Rumunsku a řada scén se natá­če­la ve Virginii, Jižní a Severní Karolíně. Film byl jed­ním z ros­tou­cí­ho počtu holly­wo­od­ských pro­duk­cí natá­če­ných ve východ­ní Evropě v důsled­ku niž­ších nákla­dů v tom­to regi­o­nu; a také pro­to, že v tom­to pří­pa­dě byla Transylvánie, kte­rá měla méně infrastruk­tu­ry, jako jsou elek­tric­ké kabe­ly a zpev­ně­né ces­ty, méně pozna­me­ná­na moder­ním živo­tem než Apalače.

Kidmanová byla požá­dá­na, aby pro film z roku 2003 co nej­ví­ce zhub­la. Držela die­tu s vej­ci natvr­do, což zna­me­na­lo, že si dala jed­no vej­ce k sní­da­ni a dvě až tři k veče­ři. Tento typ die­ty není z dlou­ho­do­bé­ho hle­dis­ka vhod­ný, pro­to­že je nevy­vá­že­ný, nezdra­vý a nepo­sky­tu­je člo­vě­ku dosta­tek kalo­rií. Nakonec zhub­la více, než si původ­ně přá­la. Naopak herec­ký kole­ga Jude Law musel kvů­li roli na natá­če­ní v Rumunsku při­b­rat dva­a­dva­cet kilo­gra­mů sva­lo­vé hmo­ty. Protože v oko­lí neby­lo žád­né běž­né fit­ness vyba­ve­ní, doká­zal to tak, že nosil na zádech své­ho osob­ní­ho tre­né­ra, tahal klá­dy a tla­čil válec na teni­so­vý kurt.

Kidmanová pou­ží­va­la jako šat­nu sta­rý pře­sta­vě­ný auto­bus, kte­rý kdy­si vlast­nil popra­ve­ný rumun­ský dik­tá­tor Nicolae Ceausescu. (IMDb/Wikipedia)

Všechno nej­lep­ší, Anthony Minghello!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Zdroj článku: Cinema Shorthand Society

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47384 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72202 KB. | 19.04.2024 - 01:04:15