Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Hunger Games: Síla vzdoru 2. část (The Hunger Games: Mockingjay - Part 2) - 50 %

Hunger Games: Síla vzdoru 2. část (The Hunger Games: Mockingjay - Part 2) - 50 %

Hunger003
Hunger003
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Film je závě­reč­nou čás­tí série o Katniss Everdeenové, kte­rá se sna­ží zachrá­nit oby­va­te­le Panemu a zajis­tit jim budouc­nost. V úvod­ním díle se Katniss vyda­la mís­to své sest­ry bojo­vat do aré­ny na život a na smrt. V dal­ším díle se sta­la sym­bo­lem vzdo­ru pro­ti zvů­li vlád­nou­cí­ho Kapitolu a opět boju­je na Hunger Games. Ve tře­tím díle se Katniss dostá­vá pod tlak, aby pora­zi­la Sídlo a pre­zi­den­ta Snowa. Tento boj ale není jed­no­du­chý, a pro­to se nato­čil i sní­mek Hunger Games: Síla Vzdoru 2. část, kde je koneč­ně zlo potres­tá­no.

Hunger001Všechny fil­my Hunger Games mají kniž­ní před­lo­hy, a to tri­lo­gii knih Hunger Games od Suzanne Collins. Ta se podí­le­la i na scé­ná­ři prv­ní­ho dílu Aréna smr­ti. Ke sním­ku Síla Vzdoru 2.část napsa­li scé­nář Danny Strong (Komorník) a Peter Craig (Město), ale poda­ři­lo se jim napsat jenom prů­měr­ný scé­nář.

Režisérem fil­mu je Francis Lawrence, kte­rý reží­ro­val již před­cho­zí dvě čás­ti série. Je vidět, že se sna­žil nato­čit akč­ní film. Akčních scén obsa­hu­je film málo, stří­da­jí se s nud­ný­mi scé­na­mi, kde se hrdi­no­vé sna­ží nor­mál­ně bavit a mlu­vit o budouc­nos­ti, záchra­ně lid­stva, apod. Navíc hlav­ní hrdin­ka Katniss kro­mě bojo­vých scén pře­mýš­lí nad svým milost­ným živo­tem.

Roli Katniss hra­je od prv­ní­ho dílu série Jennifer Lawrence. Její ztvár­ně­ní posta­vy je dob­ré, ale její herec­ký pro­jev vel­mi prů­měr­ný. Jejími part­ne­ry jsou Josh Hutcherson a Liam Hemsworth v rolích Peeta a Galeho. Oba dva hra­jí mla­dé bojov­ní­ky, ale jejich hra­ní není pří­liš pře­svěd­či­vé, ani akč­ní. Hlavní zápor­nou posta­vu, pre­zi­den­ta Snowa, si zahrál Donald Sutherland, kte­rý i ve svých osm­de­sá­ti letech dává své posta­vě to nej­lep­ší. Jeho pre­zi­dent je skvě­le zápor­ný, ale dává naje­vo i své emo­ce a je hod­ně čitel­ný. Další posta­vou Alma Coin v podá­ní Julianne Moore. Přesvědčivě zahrá­la poli­tič­ku, kte­rá nevá­há jít za svým cílem, i když musí vyu­žít růz­né pro­střed­ky. Příjemným zpes­t­ře­ním, hlav­ně vizu­ál­ním, pak byla koči­čí žena, u kte­ré se mla­dí hrdi­no­vé scho­va­li během své mise.

Hunger002Film zakon­ču­je úspěš­nou fil­mo­vou sérii, ale pro mě to byl prů­měr­ný film. Je určen hlav­ně pro nác­ti­le­té divá­ky, kte­ří se mohou s hlav­ní­mi hrdi­ny zto­tož­nit a pro­ží­vat jejich boj pro­ti zlu. Po prv­ních scé­nách jsem navíc měla pocit, že se dívám na film, kte­rý byl inspi­ro­ván původ­ní sérií Hvězdných válek s Harissonem Fordem v hlav­ní roli. Jeho posta­va, ale na roz­díl od Katniss, měla vývoj a také byl na prv­ní pohled sym­pa­tič­těj­ší a emo­tiv­něj­ší.

Snímek je dlou­hý 135 minut, ale už po něko­li­ka minu­tách jsem vědě­la, jak film i hlav­ní hrdi­no­vé skon­čí. I když to byl akč­ní film, chy­běl mi tam humor a nad­sáz­ka, kte­ré by moh­ly sním­ku pro­spět a poba­vit. Také se mi nelí­bil závěr fil­mu, kte­rý byl sice jas­ný od počát­ku, ale postrá­dal veš­ke­rou logi­ku. Film se bude líbit nác­ti­le­tým divá­kům, kte­ří zna­jí před­cho­zí díly a obdi­vu­jí mla­dé hrdi­ny.


Photos © Lionsgate


Podívejte se na hodnocení Hunger Games: Síla vzdoru 2. část na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,50216 s | počet dotazů: 250 | paměť: 72424 KB. | 24.04.2024 - 02:20:55