Kritiky.cz > Spoilery > Captain America: Občanská válka

Captain America: Občanská válka

CaptainAmerica00063
CaptainAmerica00063
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak pro vás máme dru­hé „spo­i­le­ry“. Tentokrát je to 3. díl Kapitána Ameriky.

V roce 1991 byl roz­mra­žen voják James „Bucky“ Barnes/Winter Soldier. Byl mu vymý­ván mozek, a jeden muž mu četl urči­tá slo­va z dení­ku s čer­ve­nou hvězdou. Je ode­slán ze Sibiřské základ­ny Hydry, aby zís­kal sérum super-vojáka z jedou­cí­ho auta. V dneš­ní době, při­bliž­ně rok po poráž­ce Ultrona v Sokovii, Steve Rogers/Kapitán Amerika, Natasha Romanoffová/Black Widow, Sam Wilson/Falcon, a Wanda Maximoffová/Scarlet Witch se sna­ží zasta­vit Brocka Rumlowova/CrossBones z krá­de­že bio­lo­gic­ké zbra­ně z labo­ra­to­ře v Lagosu, měs­tě ve Wakandě. Rumlow, v bitev­ním brně­ní, je pora­žen. Ještě se stih­ne odpá­lit při­pev­ně­ný­mi bom­ba­mi, ale Wanda jej uvěz­ní i s výbu­chem v teleki­ne­tic­ké bari­é­ře. Tuto bari­é­ru vyšle do vzdu­chu, kde vybouch­ne. Výbuch zni­čí blíz­kou budo­vu, ve kte­ré zemřou desít­ky lidí.

V síd­le Avengers, ame­ric­ký minis­tr zahra­ni­čí Thaddeus Ross infor­mu­je tým, že Organizace spo­je­ných náro­dů (OSN) sou­hla­sí se Sokovijskou smlou­vou, kte­rá způ­so­bí, že Avengers budou pod kon­t­ro­lou OSN, a budou vyslá­ni, pokud to OSN odsou­hla­sí. Tato smlou­va vznik­la jako důsle­dek destruk­ce a ztrát na živo­tech, kte­ří Avengers způ­so­bu­jí, jako je New York, Washington, Sokovia a Wakanda. Když čle­no­vé Avengers smlou­vu nepo­de­pí­šou, tým bude roz­puš­těn. Tým je kvů­li tomu roz­dě­len: Tony Stark pod­po­ru­je smlou­vu, pro­to­že se cítí zod­po­věd­ný za tvor­bu Ultrona a zni­če­ní Sokovie (ale hlav­ně po roz­ho­vo­ru s mat­kou, že její nevin­ný syn zemřel prá­vě v Sokovii kvů­li Avengers), zatím­co Steve Rogers pod­po­ru­je svo­bod­né jed­ná­ní Avengers.

Mezitím, býva­lý pra­cov­ník Hydry, Vasilij Karpov, je pře­pa­den Helmutem Zemem, kte­rý chce zís­kat infor­ma­ce o misi z roku 1991 sou­vi­se­jí­cí s Buckym. Vasilij odmí­tá vypo­ví­dat, pro­to ho Zemo zabí­jí, a nalé­zá taj­né spi­sy o misi 1991, včet­ně dení­ku s čer­ve­nou hvězdou.

Během deba­ty Tonyho a Steva, se Steve dozví­dá o úmr­tí Peggy Carterové. Na jejím pohřbu, po hrd­ném pro­slo­vu Sharon Carterové, se Stevův názor ke smlou­vě nemě­ní, ba nao­pak zesi­lu­je.

Na kon­fe­ren­ci ve Vídni, kde se má Natasha Romanoffová pode­psat, a kde se bude dis­ku­to­vat o smlou­vě, je spáchán aten­tát bom­bou, při němž Wakandský král T’Chaka umí­rá. Bezpečnostní záznam uka­zu­je, že aten­tát­ní­kem je prá­vě Bucky, kte­ré­ho T’Chakův syn, T’Challa, sli­bu­je zabít, a tím pomstít otco­vu smrt. Steve Rogers se dozví od Sharon Carterové, že Buckyho se vlá­da sna­ží zabít. Steve, spo­leč­ně se Samem Wilsonem, se taj­ně vyda­jí za Buckym. Nakonec jej Steve nalez­ne, a Bucky ho pozná. Po krát­kém boji s ozbro­je­ný­mi jed­not­ka­mi, se set­ka­jí s Black Pantherem, mužem v čer­ném oble­ku vystu­že­ném vibra­ni­em. Jsou zatče­ni, a uká­že se, že Black Panther je T’Challa.

Zatímco je Bucky v zatče­ní v Berlíně, Steve a Tony se doha­du­jí o pode­psá­ní smlou­vy. Helmut Zemo nechá­vá u míst­ní elek­trár­ny vybouch­nout EMP bom­bu, kte­rá vyřa­dí veš­ke­rou elek­tro­ni­ku. Zničí elek­trár­nu a odpo­jí Berlín od elektři­ny. V budo­vě se vypnou veš­ke­ré kame­ry, počí­ta­če a osvět­le­ní. Toho vyu­ži­je Zemo, a Buckymu řek­ne slo­va z dení­ku s hvězdou. Za ty roky Buckyho vymý­vá­ní moz­ku, tato slo­va auto­ma­tic­ky nakrát­ko vyma­žou Buckymu mozek zno­vu, čímž poslou­chá jaké­ko­liv roz­ka­zy. Bucky pro­pad­ne zuři­vos­ti, a po boji s čle­ny Avengers padá spo­leč­ně se Stevem do řeky. Po pří­cho­du k rozu­mu, Bucky vyje­ví Stevovi a Samovi Wilsonovi co se dělo na Sibiři. Z ukra­de­ných sér na vytvo­ře­ní super-vojáka, vytvo­ři­la Hydra v roce 1991 dal­ších pět Winter Soldierů, kte­ré má Zemo v plá­nu pro­pus­tit. Steve začne s rekru­to­vá­ním nových čle­nů.

Mezitím Clint Barton/Hawkeye osvo­bo­dí Wandu Maximoffovou, kte­rá je pod dohle­dem Visiona na základ­ně Avengers. Wanda zne­škod­ní Visiona a uprch­ne. Později Steve s ostat­ní­mi rekru­tu­je Scotta Langa/Ant-Man. Ten je v úža­su, a s rados­tí se při­po­ju­je ke Stevovi.

Taktéž Stark rekru­tu­je. Natashu Romanoffovou, T’Challu, Jamese Rhodese/War Machine a Visiona. Taktéž se dozví­dá o chlap­ci se zvlášt­ní­mi schop­nost­mi. Přijede k němu, a zjiš­ťu­je, že se jme­nu­je Peter Parker. Odhaluje jeho skry­tou identi­tu Spider-mana. Nechá mu vyro­bit lep­ší oblek, jeli­kož jeho před­cho­zí je poně­kud zašlý a komic­ký.

Se sesta­ve­ný­mi týmy, Tony Stark kon­fron­tu­je Stevu Rogersovi na již eva­ku­o­va­ném letiš­ti. Tony stá­le nabí­zí pode­psá­ní smlou­vy, ale Steve odmí­tá. Rozhostí se masiv­ní boj, při kte­rém je letiš­tě sil­ně niče­no. Během boje má v plá­nu Steve a Bucky vyu­žít neda­leký Quinjet, aby moh­li uprch­nout. Scott Lang vyu­ží­vá oble­ku, a nechá sám sebe vyrůst do něko­li­ka met­ro­vé­ho obra. Tím umož­ní Stevovi dosáh­nout Quinjetu. Scott, po dosa­že­ní cíle, se zase zmen­ší do nor­mál­ní veli­kos­ti. Steve a Bucky úspěš­ně odlé­ta­jí od letiš­tě na Sibiř, v pro­ná­sle­do­vá­ní Tonyho a Jamese Rhodese. Vision, kte­rý míří na Quinjet, se netre­fu­je, a zasa­hu­je Jamese Rhodese. Padá k zemi, a tím mu způ­so­bil zřej­mě doži­vot­ní ochr­nu­tí. Peter Parker je se zra­ně­ní­mi poslán zpět domů.

Stark obje­ví důkaz, že Bucky byl ovlád­nut Zemem, a zjis­tí, že zby­tek čle­nů Stevova týmu je uvrh­nut do věze­ní upro­střed oce­á­nu. Od Sama Wilsona zjis­tí, kde Steve a Bucky jsou. Následuje je na Sibiř, a je pro­ná­sle­do­ván T’Challou. Steve a Tony se smí­ří, a zjiš­ťu­jí, že zby­lí Winter Soldieři jsou stá­le v hiber­na­ci, ale s pro­stře­le­nou hla­vou. Zemo je zavraž­dil. Zemo jim vyje­ví, že chce zká­zu Avengers, jeli­kož jeho rodi­na zahy­nu­la v Sokovii. Taktéž uká­že záběr, že auto, kte­ré roku 1991 pře­vá­že­lo sérum super-vojáka, bylo Tonyho rodi­čů. Bucky je na mís­tě zavraž­dil. Tony se roz­zu­ří, a začně bojo­vat se Stevem a Buckym. Na kon­ci boje Bucky při­jde o svou robo­tic­kou kovo­vou ruku, ale Tonymu se poškod­ní hrud­ní reak­tor oble­ku. Tony Stevovi hoř­ce při­po­mí­ná, že jeho vibra­ni­o­vý štít je od Tonyho otce. Steve mu pro­to štít hází a odchá­zí s Buckym pryč. T’Challa si uvě­do­mí, že Bucky je v pod­sta­tě nevin­ný, a pře­sta­ne se na něj zlo­bit.

Tony začí­ná učit Rhodese s exo-oblekem na nohy, díky kte­ré­mu se doká­že zatím špat­ně pohy­bo­vat, nehled­ně na ochr­nu. Tony obdr­ží dopis od Steva, ve kte­rém mu je líto Tonyho rodi­čů a za Buckyho se omlou­vá. Taktéž v dopi­su sto­jí, že bude zase potře­ba Avengers jako cel­ku. Ukáže se scé­na, ve kte­rém se někdo při­bli­žu­je k Samovi Wilsonovi. Ten někdo je Steve Rogers.

Později je Steve a ostat­ní z jeho týmu v azy­lu ve Wakandě u T’Challi. Bucky se roz­hod­ne zno­vu zmra­zit, dokud se ta věc s ním nepře­že­ne. Steve varu­je T’Challu, že pokud OSN zjis­tí o tom, že Bucky je zde, vyhlá­sí Wakandě vál­ku. T’Challa to jen komen­tu­je slo­vy „Jen ať to zku­sí“, při pohle­du na obří sochu pan­tera upro­střed džun­gle. V poti­tul­ko­vé scé­ně se uká­že, že Peter Parker tes­tu­je nové zaří­ze­ní na tvor­bu sítí, kte­ré mu věno­val Tony Stark. Toto zaří­ze­ní vypouš­tí holo­gram s logem Spider-mana.


Detaily o článku Captain America: Občanská válka

Jméno člán­ku: Captain America: Občanská vál­ka
Autor: Přispěvatelé Wikipedie
Vydavatel: Wikipedie: Otevřená ency­klo­pe­die.
Datum posled­ní úpra­vy: 19. 05. 2016, 18:09 UTC
Datum pře­vze­tí: 20. 05. 2016, 07:36 UTC
Trvalý odkaz: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Captain_America:_Ob%C4%8Dansk%C3%A1_v%C3%A1lka&oldid=13706210
Hlavní auto­ři: Statistika edi­ta­cí strán­ky
Identifikace ver­ze strán­ky: 13706210


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,24951 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71555 KB. | 14.06.2024 - 02:13:57