Kritiky.cz > Spoilery > Hra o trůny - Book of the Stranger (S06E04)

Hra o trůny - Book of the Stranger (S06E04)

Hra3c
Hra3c
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Obsah 4. dílu 6. série seri­á­lu Hra k Trůny, kte­rý šel v pon­dě­lí 16.5.2016 na HBO.

Epizoda začí­ná pří­bě­hem Jona Sněha (Kit Harington) na Černém hra­du, kte­rý se chys­tá ode­jít od Noční hlíd­ky a puto­vat na jih. Jeho plá­ny ale pře­ru­ší neče­ka­ná návště­va jeho nevlast­ní sest­ry Sansy (Sophie Turner) a její­ho dopro­vo­du; Brienne z Tarthu (Gwendoline Christie) a Podrick Payne (Daniel Portman). Jona setká­ní se sestrou těší, ta jej ale pře­kva­pí nápa­dem dobýt zpět Sever s Divokými. Jon plá­ny na doby­tí Severu odmí­tá.

V dal­ší scé­ně se obje­vu­je lord Royce (Rupert Vansittart), kte­rý prá­vě cvi­čí lor­da Orlího hníz­da Robina Arryna (Lino Facioli) v lukostřel­bě. Záhy při­jíž­dí v kočá­ře i Malíček (Aiden Gillen), kte­rý pro prin­ce veze dárek – raro­ha lovec­ké­ho. Lord Royce kon­fron­tu­je Malíčka a viní ho z toho, že Sansu Stark, jeho chrá­něn­ky­ni, pro­vdal za Ramseyho Boltona. Karty se ale obrá­tí, když Malíček Roycovi řek­ne, že jedi­ný, kdo o Sansině ces­tě na Sever byl prá­vě Royce a tedy to musel být on, kdo nepřá­te­lům řekl, kam Sansa ces­tu­je. I přes­to se lord Royce vyhne popra­vě, když se ho před pánem Údolí zasta­ne Malíček. Malíček nabá­dá malé­ho lor­da Robina Arryna, aby mu pro­půj­čil armá­du, kte­rá by poz­dě­ji moh­la Sanse pomo­ci. Robin při­jí­má.

Děj se pře­sou­vá do Meereenu, kam Tyrion Lannister (Peter Dinklage) pozval zástup­ce vyš­ší šlech­ty blíz­kých otro­kář­ských měst, aby s nimi uza­vřel doho­du. Červ (Jacob Anderson) a Missandei (Nathalie Emmanuel) s jeho plá­nem nesou­hla­sí. Pozváni jsou tři muži, kaž­dý z jiné­ho měs­ta; z Astaporu, Yunkaje i z Volantisu. Tyrion diplo­ma­tům nabíd­ne, že výmě­nou za to, že pře­sta­nou pod­po­ro­vat Syny Harpyje, on jim umož­ní zru­šit otroc­tví do sed­mi let. Ti sou­hla­sí.

Jorah (Iain Glen) s Daariem (Michiel Huisman) pokra­ču­jí v pát­rá­ní po Daenerys Targaryen a dora­zí do Vaes Dothrak, kde je věz­ně­na. V posvát­ném měs­tě je zaká­za­né nosit zbra­ně a aby se moh­li oba vydá­vat za obchod­ní­ky z vínem, musí zbra­ně nechat před měs­tem. Daario si všim­ne, že se Jorah naka­zil lupu­sem. Při prů­zku­mu měs­ta nara­zí na dva pří­sluš­ní­ky jed­no­ho z dothrac­kých kme­nů, ti si ale všim­nou, že nejde o obchod­ní­ky a začnou bojo­vat. Ještě než ale sta­čí při­vo­lat pomoc Daario je oba zabi­je. Mezitím je Daenerys s dal­ší­mi vdo­va­mi po kha­lech v chrá­mu Dosh Khaleen, kde ji jed­na z vdov vyprá­ví svůj život. Daenerys jde spo­leč­ně s ní pro vodu, kde je najde Daario s Jorahem. Ale mís­to toho, aby se poku­si­li utéct, navrh­ne Daenerys nový plán.

Mezitím v Králově pří­sta­viš­ti hovo­ří Margaery Tyrell (Natalie Dormer) s Nejvyšším vrab­čá­kem (Jonathan Pryce). Ten jí vyprá­ví svůj život­ní pří­běh o tom, jak se ze zhý­ra­lé­ho měš­ťa­na stal věří­cí. Nakonec jí také dovo­lí navští­vit její­ho bra­t­ra Lorase Tyrella (Finn Jones), kte­rý je věz­něn na vztah s mužem. Přemlouvá ho, aby se nevzdá­val a hlav­ně se nepři­zná­val k niče­mu, jinak by tím pošpi­nil čest rodu.

O něko­lik met­rů dále hovo­ří Tommen Lannister (Dean-Charles Chapman) s vel­mis­trem Pycellem (Julian Glover). Vyruší je Tommenova mat­ka Cersei (Lena Headey), kte­ré Tommen pro­zra­dí, že pra­vi­del­ně mlu­ví s Nejvyšším vrab­čá­kem. Krátce nato Cersei a Jaime (Nikolaj Coster-Waldau) vstu­pu­jí do zase­dá­ní Malé Rady, odkud je nejdří­ve mat­ka Margaery Ollena (Diana Rigg) vyhá­ní, avšak brzy se uká­že, že mají spo­leč­né zájmy a shod­nou se na to, že Nejvyššího vrab­čá­ka je nut­né zni­čit.

Děj se pře­sou­vá na Železné ost­ro­vy, kam po dlou­hé době při­plou­vá Theon Gryjoy (Alfie Allen). Shodou okol­nos­tí prá­vě pro­bí­há krá­lo­vol­ba; Theonův otec a vlád­ce Železných ost­ro­vů zemřel. Theonova sest­ra Yara (Gemma Whelan) si mys­lí, že se chce o trůn uchá­zet, ale on ji vyve­de z omy­lu.

Ramsay Bolton (Iwan Rheon) se setká­vá s Ošou (Natalia Tena). Ta se poku­sí jej zabít stej­ným způ­so­bem, jako napo­sle­dy, když pomá­ha­la Branovi a Rickonovi utéct; poku­sí se Ramseyho svést. Ten ale lest pro­kouk­ne a zabi­je ji.

V dal­ší chví­lí se děj opět vra­cí na Zeď, kde Jon čte dopis od Ramseyho Boltona. Ten mu vyhro­žu­je, že pobi­je všech­ny Divoké na již­ní stra­ně Zdi, pokud mu nevěs­tu nevrá­tí, což ale Jon udě­lat nechce. Jon nako­nec sou­hla­sí se Sansiným nápa­dem na vytvo­ře­ní armá­dy o doby­tí Severu zpět.

Ve Vaes Dothrak se pořá­dá Daenerysin soud. Několik kha­lů má vyřknout roz­su­dek nad man­žel­kou kha­la Droha, kte­rá se po smr­ti man­žel­ka nevrá­ti­la do Vaes Dothrak, což je pod­le tra­di­ce nut­nos­tí. Daenerys je pro­hlá­sí za „malé muže, kte­ří nemů­žou vést Dothraky“. Místo toho se sama nabíd­ne jako vlád­ky­ně pro sjed­no­ce­ný národ Dothraků, za což se jí kha­lo­vé vysmě­jí. Pomocí nádob s ohněm zapá­lí celý dře­vě­ný dům a nechá kha­ly uho­řet, zatím­co ona sama, jakož­to Nespálená a Matka dra­ků, vyjde vítěz­ně ven, kde před ní poklek­nou všich­ni Dothrakové, pro­to­že ji poklá­da­jí za bohy­ni.


Detaily o článku Kniha Cizincova

Jméno člán­ku: Kniha Cizincova
Autor: Přispěvatelé Wikipedie
Vydavatel: Wikipedie: Otevřená ency­klo­pe­die.
Datum posled­ní úpra­vy: 24. 05. 2016, 14:23 UTC
Datum pře­vze­tí: 24. 05. 2016, 14:50 UTC
Trvalý odkaz: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kniha_Cizincova&oldid=13737717
Hlavní auto­ři: Statistika edi­ta­cí strán­ky
Identifikace ver­ze strán­ky: 13737717


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,85720 s | počet dotazů: 247 | paměť: 71895 KB. | 22.02.2024 - 02:43:52