Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Hudbu složil, slova napsal - Hugh Grant a Drew Barrymore a skládají písně

Hudbu složil, slova napsal - Hugh Grant a Drew Barrymore a skládají písně

hudbu
hudbu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Romantické kome­die táh­nou do kin divá­ky v nema­lém počtu. Jenže obvykle spí­še dív­čí popu­la­ci, pro­to­že muži až tak neo­ce­ní, když se na ně z plát­na valí jed­no lás­ky­pl­né klišé za dru­hým, much­lo­vá­ní se při zápa­du slun­ce a dal­ší slad­ko­bol­né momen­ty. Ovšem jsou i fil­my, kte­ré stej­ně dob­ře zafun­gu­jí na divač­ky i divač­ky. A jed­ním z nich je urči­tě sym­pa­tic­ká kome­die Hudbu slo­žil, slo­va napsal.Ne, že by snad ke kon­ci ten­to kou­sek nebyl sen­ti­men­tál­ní až han­ba, ale na dru­hou stra­nu je to jedi­ná kla­sic­ká roman­tic­ká chvil­ka, na kte­rou ve fil­mu dojde. Tím nechci říct, že by Hudbu slo­žil, slo­va napsal nebyl pro­jekt, kte­rý vás chyt­ne za srd­ce, nao­pak chyt­ne, ale para­dox­ně díky tomu, že netla­čí na pilu.

Místo toho, aby vás film bom­bar­do­val srd­cervou­cí­mi scé­na­mi ala pár jedou­cí na koni na moř­ské plá­ži, tak na vás půso­bí skr­ze skvě­le napsa­né posta­vy a jem­ně štipla­vý humor, kte­rý vás výteč­ně poba­ví. A to dokon­ce, svě­tě div se, nedo­jde na žád­né fekál­ní, sper­ma­tic­ké a dal­ší nechut­né gagy. Hudbu slo­žil, slo­va napsal si boha­tě vysta­čí s dob­ře napsa­ným scé­ná­řem, kte­rý se sou­stře­dí hlav­ně na kon­ver­zač­ní humor.

Hlavní i ved­lej­ší hrdi­no­vé jsou navíc napsá­ni tak dob­ře, že všich­ni svým dílem při­spí­va­jí k pří­jem­né atmo­sfé­ře a humor­né­mu náde­chu fil­mu. Dokonce si scé­nář vysta­čí i bez vyslo­ve­né­ho zápo­rá­ka nebo něja­ké­ho zví­ře­te, kte­ré má ve zvy­ku prás­kat hla­vou do zdi nebo neu­stá­le padat z okna. Je to tak, věř­te tomu nebo ne, Hudbu slo­žil, slo­va napsal se vel­mi úspěš­ně vyhý­bá daným postu­pům, kte­ré vyu­ží­va­jí žánro­vě pří­buz­ní kole­go­vé.

Hlavními posta­va­mi jsou Alex Fletcher (Hugh Grant), býva­lý úspěš­ný zpě­vák (respek­ti­ve člen úspěš­né kape­ly osm­de­sá­tých let) a mla­dá spi­so­va­tel­ka Sophie Fisher (Drew Barrymore). Setkají se náho­dou a ješ­tě vět­ší náho­da je, že Sophie se pro­je­ví jako skvě­lá textař­ka ve chví­li, kdy Alex potře­bu­je napsat píseň pro mla­dou hvězdu Coru (Haley Bennett). I když to chví­li trvá, Alex Sophie pře­svěd­čí, aby mu pomoh­la. A ze spo­lu­prá­ce se samo­zřej­mě vzejde něco více…

To se jis­tě dá čekat, dá se také čekat, jakým smě­rem se bude jejich lás­ka ubí­rat, ale oprav­du je dob­ře, že sen­ti­ment tu netryská z kaž­dé vte­ři­ny fil­mu. Naopak vtíp­ky ano. Je jich tu dost a dost a něko­li­krát jsem se pořád­ně nahlas zasmál. A dal­ší pře­kva­pe­ní, k pádu dojde během fil­mu snad jen jed­nou, tohle není Neváhej a toč. Pobaví vás Alexovy poznám­ky, Sophiina roz­to­mi­lost a praš­tě­nost, zbě­si­lost její sest­ry Rhondy (Kristen Johnston), bru­čoun­ství Alexova mana­že­ra Chrise (Brad Garrett). Je toho plno co pošimrá vaše brá­ni­ce.

Hudbu slo­žil, slo­va napsal je film, kte­rý mě okouz­lil. V pod­sta­tě kro­mě povin­ně slad­ké­ho kon­ce nemá nic výraz­něj­ší­ho ke kri­ti­zo­vá­ni. A ten­to­krát, i když jsou herec­ké výko­ny skvě­lé, tak není kva­li­ta fil­mu vysta­vě­na jen na nich, ale také na fun­gu­jí­cím situ­ač­ním humo­ru nebo i chytla­vě kýčo­vi­tém soun­d­trac­ku, kte­rý si hlav­ní hvězdy nazpí­va­ly samy. Jedna z mala roman­tic­kých kome­dií, u kte­ré se poba­ví vlast­ní­ci „kačen­ky“ i „šuli­na“ :D.


Podívejte se na hodnocení Hudbu složil, slova napsal na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hudbu složil, slova napsal


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,33734 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72303 KB. | 19.05.2024 - 07:48:59